Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об\

Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об'єктивного І своєчасного рішенняНазваниеІнформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об'єктивного І своєчасного рішення
страница1/2
Дата конвертации24.10.2012
Размер464.37 Kb.
ТипІнформації
источник
  1   2

Особливості внутрішкільного контролю за станом виховного процесу сучасного навчально-виховного закладу.

Внутрішкільний контроль - один із головних засобів забезпечення надійної і достовірної інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об'єктивного і своєчасного рішення.

Основне завдання внутрішкільного контролю - глибокий професійний аналіз стану виховного процесу та надання кваліфікованої допомоги.

Діяльність керівника школи щодо організації внутрішкільного контролю можна показати у вигляді такої послідовності дій:

1) вивчення мети контролю;

2) складання оперативного плану контролю (вибір об'єктів, визначення осіб, залучених до контролю, форм і методів контролю);

3) підготовка до контролю (особиста підготовка директора, його заступників, ознайомлення із нормативними і методичними матеріалами, підготовка запитань для бесід та анкет);

4) педагогічний аналіз зібраного фактичного матеріалу й об'єктивна оцінка за певними критеріями;

5) підготовка висновків, які випливають із аналізу зібраного матеріалу;

6) підготовка рекомендацій або пропозицій для коригування виховного процесу, визначення термінів і форм контролю за виконанням рекомендацій і пропозицій.

^ Основні об'єкти контролю:

класні керівники, вихователі, педагог-організатор, керівники гуртків, об'єднань за інтересами, а також форми навчальних і позанавчальних занять (уроки, виховні заходи, свята, вистави, конференцій тощо), шкільна документація, плани роботи тощо.

^ Види контролю розподіляються за такими ознаками:

1) за метою (попереджувальний, поточний, підсумковий);

2) за об'єктами (персональний, класноузагальнюючий);

3) за широтою охоплення об'єктів (фронтальний, вибірковий);

4) за частотою перевірки (періодичний, систематичний).

^ Завдання психолого-педагогічного аналізу виховного заходу:

- вивчення методичного рівня педагога;

- корекція роботи педагога;

- вивчення педагогічного досвіду.

^ Визначення мети відвідування виховного заходу

Мета відвідування має нести виховний і методичний зміст і може визначитись як окремими, так

і комплексними параметрами.

Наприклад: Мета відвідування виховного заходу:

Визначити (вивчити, виявити):

• рівень педагогічної кваліфікації класного керівника;

• характер взаємин класного керівника і учнів;
• рівень згуртованості учнівського колективу;

• оптимальність змісту виховного заходу;

• розвиток самостійної і творчої активності учнів;

• стиль роботи класного керівника;]

• забезпечення індивідуального і диференційного підходу до учнів.

^ Відповідно поставленої мети формулюються пропозиції за наслідками аналізу:

Наприклад:

• Враховувати рівень вихованості учнів при визначенні мети і завдань заходу.

• Посилити контроль учнівського активу в підготовці і проведенні заходу.

• Залучити всіх учнів (більшість учнів) до різних видів діяльності при підготовці заходів.

• Продумати форми заохочення та активізації мислення учнів в процесі пізнавальної діяльності.

• Доцільно співвідносити словесно-інформаційні і практичні методи виховання.

• Поглибити самоосвітню роботу над удосконаленням педагогічних знань і вмінь

• Рекомендувати таку науково-методичну літературу.

Безпосередньо після відвідування виховного заходу можна провести первинну обробку результатів: обгрунтувати позитивні моменти, факти що свідчать про науково-методичний рівень педагога-вихователя, встановити очевидні зв'язки з його практичною діяльністю (форма виховного заходу, його структура, зміст, використання методів виховання, наявність елементів дискусії, проблемності, досягнення мети).

Саме результати такого первинного аналізу слід довести до відома педагога в процесі співбесіди. Бесіда починається з того, що сам педагог-виховник робить аналіз виховного заходу. Самоаналіз корисний тим, що він дає можливість зрозуміти закономірність чи випадковість упущень, сформувати уявлення, як сам класний керівник ставиться до виховного заходу, в чому вбачає сильні і слабкі сторони.

Всебічний аналіз виховного заходу керівник школи може зробити після з'ясування деяких питань у розмові з керівником методичного об'єднання, іншими досвідченими працівниками, переглянути посібники, планування тощо.


Додаток №1.

^ План самоаналізу діяльності вчителя з питань підготовки та проведення виховного заходу.

1. Педагогічне обґрунтування виховного заходу. Доцільність його проведення. Участь учнів у виборі форми проведення заходу.

2. Місце даного виховного заходу у системі навчально-виховної роботи школи (класу). Його зв'язок з навчальним матеріалом, з іншою діяльністю виховного характеру.

3. Мета заходу. Наскільки вона досягнута.

4. Характеристика учасників заходу, охоплення їх активною діяльністю при складані плану, підготовці та проведенні.

5. Оцінка педагогом результативності виховного заходу, його пізнавальна і виховна цінність.

6. Оцінка педагогом психологічного стану учнів під час підготовки і проведення заходу.

7. Які позитивні сторони та недоліки бачить сам педагог у проведенні заходу.

8. Які висновки сам вчитель робить на майбутнє.


Додаток № 2.

Вимоги до проведення виховного заходу

1. Чітке формулювання назви виховного заходу та розуміння педагогом його мети.

2. Планування основних етапів виховного заходу та визначення завдань кожного з них.

3. Організація підготовки заходу у відповідності до поставленої мети.

4. Визначення оптимального змісту виховного матеріалу.

5. Вибір найбільш раціональних методів і прийомів виховного впливу на учнів на кожному етапі заходу.

6. Чіткість виховного заходу, оптимальний його темп і ритм.

7. Гнучкість та широта "виховного маневру".

8. Різноманітність і творчий характер діяльності учнів.

9. Взаємозв'язок заходу з попередніми та наступними формами позакласної роботи з учнями.

Основні етапи виховного заходу

1. Психолого-педагогічний аналіз обстановки в колективі, необхідність проведення заходу та формулювання його мети.

2. Планування заходу.

3. Організація виховного впливу на колектив (особистість).

4. Безпосередній вплив на колектив (особистість). Проведення виховного заходу.

5. Аналіз виховного заходу.


Додаток № З

Орієнтовна схема аналізу виховного заходу

1. Клас (гурток, об'єднання за інтересами тощо).

2. Форма виховного заходу.

3. Кількість присутніх учнів, запрошених.

4. Класний керівник (керівник гуртка, об'єднання за інтересами).

5. Зовнішній вигляд учнів, їх поведінка.

6. Хто залучений до проведення заходу?

7. Обладнання, наочність, технічні засоби.

8. Мета виховного заходу.

9. Мета аналізу виховного заходу.


Схема аналізу виховного заходу

1. Аналіз готовності педагога або колективу виконавців до проведення ВЗ:

- мета і завдання ВЗ;

- урахування рівня вихованості учнів при визначенні мети і завдань;

- місце ВЗ у загальній системі виховної роботи.

2. Аналіз процесу підготовки та виховання ВЗ:

- роль класного керівника (керівника гуртка, об'єднання за інтересами);

- роль учнівського активу;

- забезпечення дружної та злагодженої роботи колективу в процесі підготовки ВЗ;

- роль учнівських органів самоврядування;

- надання тактовної допомоги учням;

- рівень участі дітей у підготовці ВЗ;

- аналіз правильності розподілу обов'язків;

— строки виконання, облік.

3. Аналіз проведення ВЗ:

а) організація (готовність дітей до проведення заходу, оформлення приміщення, обладнання, наочність, використання ТЗН, структурна схема ВЗ, чіткість, організованість, злагодженість, майстерність, дозування часу і раціональність його використання, участь представників громадськості);

б) зміст ВЗ (актуальність теми, змістова спрямованість, логічність, раціональність у доборі фактів, їх осмислення, глибина висновків, зв'язок з життям класу, школи, села, міста, району; добір питань, що хвилюють школярів);

в) методика проведення ВЗ: (врахування вікових особливостей школярів; можливість відвертого обміну думками; характер діалогу; стимулювання учнів до дискусії, до вироблення компромісної думки);

г) психологічний аналіз (поведінка учнів, їх активність, зацікавленість, ставлення до заходу; поведінка вчителя, його тон, ставлення до учнів, педагогічний такт, повага до самостійності думок, пропозицій, рішень учасників). 4. Результати:

— досягнення мети ВЗ;

— чи є захід цілісним, системним;

— які частини ВЗ вдалися краще, які гірше. 4. Загальні висновки. Рекомендації.

Додаток № 4

Спостереження і аналіз гурткових занять

1. Тема заняття.

2. Його мета (навчальна і виховна).

3. Обладнання, використання наочних і технічних засобів навчання в ході заняття.

4. Якість підготовки до нього вчителя. Наявність плану, підготовленість учнів до занять.

5. Кількість учасників гуртка. Відвідування занять.

6. Зміст заняття — його науковість, зв'язок з життям, практикою. Здобування нових
знань, або їх поглиблення, закріплення умінь і навичок у ході заняття.

7. Виховна сторона заняття. Виховання через зміст заняття, через методи і організацію.
Обстановка на заняттях.

8. Ставлення учнів до заняття у гуртку, їх поведінка, інтерес, активність,
дисциплінованість.

9. Методи ведення занять у гуртку. Обсяг і рівень самостійної роботи учнів. Характер

цієї роботи. Елементи творчості учнів. Формування самоосвітньої роботи учнів у ході занять.

10. Результативність занять: вплив гурткової роботи на удосконалення якості знань, умінь і навичок учнів, на культуру їх мови.


^ План-графік відвідування виховних годин

п/п

Прізвище, ім'я та по батькові класовода або класного керівника

Клас

Ічетв.

II четв четверть

III четв.

рть_

ІV четв.

батькові класовода чи

класного керівника
9

10

11

12

1

2

3

4

5
.

^ Рівень досягнення мети і завдань виховного заходу


І. Науково-методичні засади підготовки і проведення виховного заходу:

1

Актуальність теми, її вмотивованість2

Врахування вікових особливостей дітей3

Форма проведення заходу, доцільність вибору саме цієї форми


4

Доцільність вибору методів і методичних прийомівІІ. Реалізація пізнавальних, розвиваючих можливостей виховного заходу:

1

Наявність елементів дискусії, проблемності, відвертої розмови2

Розвиток особистості учнів вдосконалення інтелекту і логічного мислення, вироблення навичок до самовдосконалення

3

Достовірність, науковість та емоційна насиченість фактичного матеріалу, зв’язок з життям, опора на життєвий досвід учнів

ІІІ. Досягнення виховних завдань заходу:

1

Забезпечення національної спрямованості, тісного зв’язку з ідеалами, традиціями, звичаями вітчизняної духовної культури


2

Виховання учнів активними свідомими громадянами незалежної держави


3

Розвиток позитивних загальнолюдських якостей4

Розвиток творчих здібностей5

Розвиток ініціативи і самодіяльності, залучення учнів до активної участі в громадському житті

6

Формування відносин співробітництва, взаємодопомогиВисновки:_________________________________________


Пропозиції:


Підпис відвідувача

Аналіз виховного клас дата

Класний керівник категорія стаж

Всього учнів присутніх запізнилось


Тема заходу

Мета заходу

Мета відвідування


^ Основні алгоритми виховного заходу та моніторингу
Організаційно-виховна діяльність класного керівника

Рівень розвитку

Організаційно-пізнавальна діяльність учнів

Рівень розвитку

1

Точність і організованість початку:

- психологічний настрій;

- організація уваги
Підготовка до заходу:

- робота органів самоврядування, окремих учнів у визначенні теми та реалізація ідей заходу;

- активність і самостійність учнів
2

Мотивація діяльності:

- мета заходу, її чіткість, конкретність на підвищення рівня розвитку особистості учнів
Увага, зацікавленість, дисциплінованість учнів:

- початок заходу;

- середина;

- закінчення
3

Організація підготовки заходу у відповідності до поставленої мети:

- наявність і продуманість плану чи програми підготовки;

- конкретність доручень учням
Рівень креативності (творчості) пізнавальній діяльності:

- різноманітність і творчий характер діяльності
4

Визначення оптимального змісту виховного матеріалу:

- актуальність теми;

- логічність, цілеспрямованість, раціональність у доборі фактів, їх осмислення;

- глибина висновків;

- зв’язок з життя класу, школи, міста, району;

- раціональне використання наочності, ТЗН;

- ефективність оформлення
Психологічно-педагогічні умови заходи:

- культура спілкування;

- ставлення учнів до заходу, ступінь їх задоволення;

- відповідність змісту психологічним віковим особливостям учнів;

- педагогічний такт;

- санітарно-гігієнічні умови;

- дотримання ТБ та умов ОБЖ
5

Використання методів виховання:

- формування свідомості учнів;

- організація діяльності учні і формування досвіду поведінки;

- стимулювання діяльності учнів;

- контроль за ефективністю виховання


6

Форма проведення заходу:

- доцільність вибору саме цієї форми;

- відповідність форми психологічним особливостям учнів;

- наявність елементів дискусії, проблемності, відвертої розмови;

- врахування можливості активної участі в обраній формі всіх чи більшості учнів


^ Наради класних керівників


ВЕРЕСЕНЬ

1. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника.

2. Планування виховної роботи з класним колективом.


ЖОВТЕНЬ

1. Психолого- педагогічна компетентність класного керівника.

2. Оформлення класних куточків, літописів.

3. Про порядок проведення навчальних екскурсій .


ЛИСТОПАД

1.Організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у

поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження

2.Взаємодія класного керівника з батьками класу.

3.Організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у

поведінці учнів.


ГРУДЕНЬ

1. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв’язання

пропонованої проблемної ситуаціїї .

2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів, потреб.

3. Методи виховання молодших школярів.

Основні напрями завдання і орієнтовні форми.


СІЧЕНЬ

1. Самоаналіз виховної діяльності

2. Робота класного керівника з активом класу.

3. План – циклограма виховної роботи.


ЛЮТИЙ

1. Система роботи класного керівника в сучасній школі.

2. Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів.

3. Методика підготовки та проведення класних виховних заходів.

БЕРЕЗЕНЬ

1. Виховання: взаємодія з родиною школяра .

2. Нові форми групової роботи з дітьми.

2. Модель діяльності класного керівника.


КВІТЕНЬ

1. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та

зміцнення їхнього здоров’я.

2. Використання новітніх технологій у виховній роботі.


ТРАВЕНЬ

1. Дискусія як спосіб формування соціальної зрілості особистості .

2. Творча програма класного керівника .


^ РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

методичного об’єднання класних керівників

1. Теоретико-методологічні основи процесу національного виховання в сучасних умовах.

2. Методи і форми педагогічної діагностики та прогнозування виховного процесу, рівня вихованості учнів, учнівського колективу.

3. Розвиток духовності школярів на основі засвоєння соціокультурних досягнень вітчизняної та світової культури.

4. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій в учнівському середовищі.

5. Індивідуальна виховна робота з учнями різних вікових груп.

6. Самовиховання учнів, саморозвиток їх суспільно цінних якостей та створення умов для самореалізації як неповторної індивідуальності.

7. Система роботи класного керівника з регулювання та корегування міжособистісних стосунків в учнівських колективах.

8. Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої особистості.

9. Методи позитивного впливу на дитину та управління дитячим колективом.

10. Система профілактики правопорушень дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи.

11. Особливості методики підготовки та проведення позакласних заходів на засадах народної педагогіки.

12. Екологічне виховання як фактор формування екологічної культури особистості.

13. Нові моделі управління виховним процесом.

14. Особистісна культура вихователя як основна умова ефективності навчально-виховного процесу.

15. Роль сім’ї у профілактиці відхилень у поведінці дитини.

16. Проблема забезпечення єдності виховання, перевиховання і самовиховання у процесі педагогічної профілактики.

17. Трудове виховання як засіб попередження і подолання відхилень у поведінці учнів.

18. Формування здорового способу життя у сучасних умовах.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ

методичних об’єднань класних керівників

 

Засідання 1.

 

Тема: Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості.

 

1. Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема.

2. Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості (доповідь).

3. Обмін досвідом між класними керівниками:

·        виховання у школярів національних і загальнолюдських цінностей;

·        системна робота з національного виховання;

·        виховання в контексті життєтворчості особистості;

·        шляхи формування національної свідомості;

·        виховання поваги до державних символів.

4. Відвідування виховної години класного керівника.

5.  Обговорення заходу, висновки та пропозиції.

6.  Обговорення плану методичного об’єднання класних керівників.

7. Знайомлення з новинками методичної літератури.

 

Домашнє завдання: Підготувати питання до анкетування учнів з національно-громадянського виховання.

 

Засідання 2.

 

Тема: “Удосконалення родинного виховання учнів”.

 

1. Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у становленні особистості школяра.

2. Індивідуальна робота класного керівника з батьками (з досвіду роботи).

3. Проблемний стіл за участю батьків на тему “Умови успішного виховання дітей у родині”:

·        родина – міцний і дружний колектив;

·        здоровий родинний мікроклімат і його вплив на формування особистості дитини;

·        довір’я у вихованні;

·        ставлення до найстарших членів сім’ї, родини;

·        єдність вимог батьків та вчителів у ставленні до дітей.

4. Відвідування заняття психолога з учнями. Проведення анкетування.

5. Родинний захід (педагогічний всеобуч батьків).

6. Підсумок туристсько-краєзнавчих експедицій в рамках Всеукраїнського руху “Моя земля – земля моїх батьків”.

 

Домашнє завдання: Підготувати матеріал на правову тематику до проведення виховного заходу.

 

Засідання 3.

 

Тема: “Методи превентивного виховання”.

 

1. Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми (лекція).

2. Обговорення статті (назва).

3. Методичний фестиваль класних керівників:

·        напрямки правовиховної роботи;

·        система заходів з правовиховної роботи;

·        система профілактики правопорушень;

·        система роботи з попередження правопорушень;

·        орієнтовна тематика з морально-правового виховання;

·        роль ради профілактики;

·        вивчення особистості важковиховуваних школярів.

4. Відвідування уроку правознавства.

5. Фрагмент засідання ради профілактики.

6. Виховний захід на правову тематику.

7. Обговорення відвіданих заходів, висновки та пропозиції.

 

Домашнє завдання: Підготувати питання до анкетування учнів з вивчення розвитку особистості.

 

Засідання 4.

 

Тема: Сутність і особливості розвитку особистості.

 

1. Система роботи класного керівника з регулювання та корегування міжособистісних стосунків в учнівських колективах (доповідь).

2. Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості (з досвіду роботи).

3. Засідання ради (комітету і т.п.) учнівського самоврядування.

4. Проведення анкетування з вивчення розвитку особистості.

5. Творчий портрет класного керівника.

6. Огляд методичної літератури з виховної роботи.

7. Проведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників. Проблеми, їх вирішення, пропозиції.

 

Орієнтовна тематика семінарів для класних керівників.

 

1. Розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення вміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй діяльності.

2. Формування потреби в правовій культурі, виховання поваги до законів і норм співжиття у суспільстві.

3. Формування основ естетичної культури, розвиток естетичного досвіду особистості, її художніх здібностей.

4. Фізичне вдосконалення, розвиток потреб у здоровому способі життя, вироблення відповідного ставлення до свого здоров’я.

5. Розробка програм вивчення особистості учнів, індивідуальних психолого-педагогічних карток учнів.

6. Створення банку діагностичних методик вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх пізнавальних можливостей і здібностей.

7. Психолого-педагогічне проектування рівнів інтелектуального, соціального і духовного розвитку учнів у класному колективі.

8. Як створити для дітей максимальні умови для повноцінного їх розвитку й саморозвитку?

9. Роль класного керівника у розвитку внутрішньої свободи учнів, їх здатності до об’єктивної самооцінки і саморегуляції поведінки, до морального самовдосконалення.

10. Формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності школярів.

11. Допомога учням у визначенні сенсу життя в умовах соціально-економічних змін, нових форм господарювання, вироблені ціннісного ставлення до власного життя.

12. Розвиток самостійного творчого мислення та пізнавального інтересу учнів до ідейно-        моральної спадщини, культурно-історичних традицій українського народу.

13.Прищеплення учням культури поведінки та спілкування, навчання способам розв’язання конфліктів у колективі та суспільстві.

14.Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості учня, його мислення і загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності.

15.Формування “Я”-концепції учня-творця на основі самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення, моральної самозавершеності.

16.Проведення діагностики вихованості учнів, використання її результатів для корекції поведінки вихованців та вдосконалення процесу.


^ ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ТА СКЛАДАННЯ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧНЯ

 

                                                                                         ^ За М.Ю.Красовицьким

 

Прізвище, ім’я, по батькові.

Дата народження.

Загальний фізичний розвиток.

Стан здоров’я.

Сімейні умови, характеристика батьків, склад сім’ї, місце роботи батьків, їх культурний рівень, режим життя дитини, спілкування поза школою.

 

^ 1.     Загальний розвиток:

·        особливості мислення, рівень абстрактного мислення (аналіз, синтез, виявлення причинних зв’язків, здійснення висновків тощо);

·        спрямованість, інтереси, потреби, схильності;

·        особливості характеру, індивідуальні реакції на події;

·        особливості пам’яті та процесу запам’ятовування;

·        типи інтелекту та професійні можливості;

·        вольові якості, здатність до довготривалих трудових зусиль.

 

^ 2.     Ставлення до навчання, праці:

·        успішність (які оцінки переважають, з якого предмету вчиться найкраще);

·        організованість і старанність у навчальній роботі, вміння працювати самостійно;

·        інтерес до знань (зацікавлений чи ні, виявляє інтерес до окремих предметів);

·        ставлення до елементів праці в школі ( лабораторні роботи, чергування, підтримка чистоти в класі, на шкільному подвір’ї).

 

^ 3.     Дисциплінованість та навички культури поведінки:

·     загальна характеристика поведінки (поводить себе спокійно, стримано чи не контролює свої емоції);

·     виконання шкільного режиму (дотримується Правил поведінки, порушує їх навмисно чи через недбалість; найбільш типові порушення дисципліни);

·     виконання вимог і розпоряджень вчителів (виконує за першою вимогою, з бажанням чи примусово);

·     чемність у спілкуванні з вчителями, будь-якими дорослими;

·     володіння навичками культури поведінки (ставлення до старих людей і молодших за себе, поступається місцем для людей похилого віку, з повагою ставиться до дівчат тощо).

 

^ 4.     Громадська спрямованість та активність:

·     ставлення до громадського життя колективу (дорожить ним, байдужий, ставиться негативно);

·     інтерес до громадського життя країни (користується інформацією про події в країні за кордоном);

·     чи виступає на зборах колективу, громадських організацій з пропозиціями, з критикою недоліків, чи здатний висловлювати власну думку;

·     активний чи байдужий в громадсько-корисній діяльності.

 

^ 5.     Взаємостосунки з товаришами: 

·     становище в колективі (чи користується повагою й авторитетом серед товаришів по класу, чим обумовлені відносини, що склалися);

·     чи задоволений своїм становищем у колективі і яке б становище хотів зайняти;

·     ставлення до товаришів по класу (поважає чи байдужий до них; чи бувають конфлікти їх причини);

·     яку роль відіграє в житті класу (активний член колективу чи сторонній спостерігач).  1. ^ Моральні цінності:


·     відданість Батьківщині, її Конституції, повага до Національного прапору і Гімну;

·     відданість демократичним цінностям – повазі до людини та її прав, свободі вибору;

·     усвідомлення себе як громадянина Землі, турбота про екологічну безпеку і

    виживання людства;

·     повага до різноманітності: расова і національна терпимість, повага до інших народів та їх

Культур;

·     відданість цінностям сім’ї, повага до батьків, до кожної людини як самоцінності;

·     дотримання у взаєминах з людьми таких цінностей, як Турбота, Повага, Довіра,

Відповідальність;

·     відчуття власної відповідальності за все, що відбувається навколо;

·     політична культура та толерантність.  


Головні вимоги до користування цією схемою:


 

Схема є основою для спостережень за учнями.

Протягом навчального року наслідки спостережень бажано фіксувати письмово, відповідно до запровадженої схеми.

При складанні характеристики бажано орієнтуватися на розкриття кожного пункту схеми, але не обов’язково в послідовності зазначеній у схемі.

 


^ Правила роботи класного керівника з щоденниками учнів

1. Щоденник повинен перевірятися класним керівником 1 раз на тиждень.

2. Учні повинні чітко знати вимоги, які висуває класний керівник до ведення щоденника.

3. Щоденник учня повинен відображати результати його учбових досягнень без акценту на особисті якості учня.

4. Щоденник учня повинен відображати активність участі учня в житті класу і результативність його участі в шкільному житті.

5. Можна запропонувати класним керівникам ще одну новину, яка допоможе використовувати щоденник в позитивному сенсі. В кінці тижня учні можуть підраховувати і фіксувати кількість позитивних оцінок за минулий тиждень. Це приємно і учням, і не менш приємно батькам заглянути в щоденник учня і побачити досягнення своєї дитини за тиждень.

6. Щоденники можна і потрібно використовувати для того, щоб підтримати учня в скрутну для нього хвилину життя, щоб своїм записом щиро відзначити ті успіхи і досягнення, які їм досягнуті.

Записи в щоденниках учнів, які робить класний керівник, не повинні бути однотипними і стандартними. Маленькі школярі дуже ревно відносяться до того, що написав вчитель в щоденнику, які слова знайшов для того, щоб відзначити його досягнення, чи повторив ці слова в іншому щоденнику.


^ Зразок схеми для аналізу виховної роботи за минулий рік

Зразок схеми для аналізу виховної роботи за минулий рік

1.    Аналіз ефективності поставленої мети і планування виховного процесу класу в минулому році:

а) результати вирішення виховних завдань минулого року, доцільність їхньої постановки, дієвість ідей, що обиралися при плануванні;

б) правильність вибору основних напрямків, змісту, форм роботи, засобів педагогічного впливу, прийомів залучення учнів до діяльності і спілкування.

2.    Аналіз динаміки  соціальної ситуації розвитку учнів:

а) особливості соціальної ситуації розвитку учнів, її зміна за минулий навчальний рік. Які фактори особливо вплинули на зміну цієї ситуації?

б) який вплив на розвиток особистості учнів, на формування їхніх якостей, творчих дарувань і фізичних здібностей має їхнє найближче оточення (батьки, ровесники) і заняття в гуртках, секціях та інших об’єднаннях?

в) особливості суспільної думки класу та його вплив на ціннісні орієнтації учнів.

3.    Аналіз розвитку колективу класу:

а) соціометрична, рольова, комунікативна структури класу, рівень розвитку колективних взаємин і колективної творчої діяльності в ньому;

б) особливості морально-психологічного клімату в класі: характер взаємин учнів (тактовність, ввічливість, увага і повага один до одного, взаємини хлопчиків і дівчаток, доброзичливість, колективізм, взаємна відповідальність і турбота); ставлення учнів до вчителів, до школи; домінуючий емоційний настрій учнів класу; особливості спілкування в класному колективі;

в) ступінь залучення учнів до життєдіяльності класу, рівень їх включення у процес планування; організації і аналізу спільної діяльності;

г) розвиток суспільної активності учнів (їхня ініціативність, творчість, організованість, самостійність діяльності, участь у самоврядуванні класу).

4.    Аналіз участі учнів класу в життєдіяльності школи:

а) основні мотиви участі учнів класу у шкільних заходах, ступінь зацікавленості та захопленості учнів життєдіяльністю школи, активність і результативність (для розвитку особистості і для забезпечення життєдіяльності школи) участі учнів класного колективу у шкільних справах;

б) участь учнів класу в шкільному самоврядуванні; організаторській діяльності, роботі шкільних гуртків, секцій, клубів, товариств; вплив цієї діяльності на виховання і розвиток особистості учнів.

5.    Аналіз розвитку учнів класу:

а) рівень вихованості і морально-естетичного розвитку учнів (зазначити, які фактори вплинули на їхній стан);

б) ступінь розвитку пізнавальних інтересів і творчих  здібностей учнів в інтелектуальній, художньо-естетичній, трудовій, та інших видах діяльності;

в) рівень знань, умінь і навичок учнів класу, їхня успішність;  

г) зміни в соціокультурному розвитку учнів (розвиток культури спілкування, правової культури, інтелектуальної та інформаційної культури, художньої, екологічної, фізичної культури, культури сімейних стосунків, екологічної культури і культури праці, адаптованість до сучасного життя, розвиток самостійності, уміння благотворно впливати на соціум, а в результаті – розвиток культури життєвого самовизначення);

д) найбільш яскраві прояви індивідуальних особливостей учнів класу;

е) рівень сформованості потреби займатися самовихованням;

ж) зміни складу класу, що відбулися протягом року; індивідуальні особливості "новеньких" учнів, їхня адаптація та інтеграція у класному колективі;

з) учні групи ризику (їхні індивідуальні особливості, мотиви вчинків; вплив на них найближчого соціального оточення; найбільш дієві прийоми роботи з ними, завдання виховання і коригування поведінки цих учнів; прогноз подальшої соціалізації їх).

6.    Аналіз педагогічної взаємодії з родиною:

а) вплив батьків учнів на виховну  діяльність класу;

б) участь батьків у підготовці дітей до сімейного життя .

7.    Аналіз організації виховного процесу в класі та ефективності виховної роботи вчителя/вихователя:

а) що зі змісту виховних заходів було прийнято учнями найбільш охоче? В яких справах вони брали участь з найбільшим задоволенням? В яких справах виявили себе найкращими організаторами? До яких заходів залишилися байдужими? Чому?

б) наскільки вдалою була послідовність класних заходів у минулому навчальному році?

в) які методи, форми роботи і засоби педагогічного впливу найбільш позитивно вплинули на  розвиток і моральне становлення учнів?

г) яка діяльність позитивно впливала на формування позитивної дисципліни та відповідального ставлення до праці?

д) які заходи і колективні творчі справи, проведені в минулому році, сприяли зміцненню класного колективу?

8. Висновки:

–      про успіхи, про накопичений позитивний досвід;

–      про негативні моменти в організації і вихованні учнів класу;

–      про нереалізовані можливості і невикористані резерви;

–      про перспективні цілі та першочергові завдання на найближче майбутнє. 

9.Додаток

У додатку можна помістити:

     а) результати підсумкових діагностичних досліджень, анкетування, опитувань;

      б) зведенні про проведення і результати окремих заходів, подій життя класного колективу.Характеристика

Іванова Петра Івановича,

12.03.1986 року народження,

учня ______ класу ЗОШ № ___

Іванов Петро навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як (старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний) учень. Має навчальні досягнення (високого, достатнього, середнього, низького) рівня. Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну міру, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано).Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам’ять, (гарно, добре, швидко, повільно) запам’ятовує учбовий матеріал. Виявляє (логічне, образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На уроках завжди (уважний, активний, байдужий, виконує домашнє завдання, допомагає товаришам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадянську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самоврядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, веселий, товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу чи ні). Правила поведінки (завжди свідомо виконує, не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки). Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають та інше). Характеристика видана для подання     Директор школи      (підпис)

Класний керівник    (підпис)АНКЕТА

  ^ ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК


І. Що з власного досвіду виховної роботи Ви могли б запропонувати колегам?

2. Які напрями в роботі з дітьми Вам особливо вдаються? 3. Якими методичними рекомендаціями щодо організації певних заходів, роботи з певними групами дітей і батьків Ви можете поділитися ?

4. Які форми та методи виховної роботи Ви застосовуєте в практичній роботі з класом?

5. Що у Вас не складається у роботі з дітьми:чому, на Вашу думку, не виходить?

6. Які у Вас стосунки з дітьми: гарні, задовільні, конфліктні?(підкресліть).

7. Чи потрібна Вам допомога психолога  в організації роботи з дітьми?

8. Чи маєте Ви труднощі при аналізі або плануванні виховної роботи (окремих заходів)"!

 


Протокол батьківських зборів (зразок)

                                                          Протокол

                                                        №_______

                  батьківських зборів ______ класу  від __________

 

Класний керівник    ____________________________________

 

Присутні: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Відсутні:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Порядок денний: 1________________________________________________

                              2.________________________________________________

                              3.________________________________________________

                                _________________________________________________

 

Тези виступів _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Питання, зауваження, побажання батьків__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рішення_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Голова батьківського комітету  ______________________

Члени батьківського комітету________________________  1   2
Похожие:

Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об\Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об'єктивного і своєчасного рішення
Особливості внутрішкільного контролю за станом виховного процесу сучасного навчально-виховного закладу
Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об\План виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік
Стан позаурочної навчально-виховної роботи в школі за минулий рік, організація засідань мо класних керівників
Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об\Організація та зміст навчально-виховного процесу
Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну...
Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об\Рішення (проект) 22. 02. 2011 Протокол №1 Про стан роботи із зверненнями громадян
Заслухавши та обговоривши доповідну записку відділу освіти „Про стан роботи із зверненнями громадян”
Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об\Рішення 20. 12. 2011 Протокол №1 Про стан роботи із зверненнями громадян
Заслухавши та обговоривши доповідну записку відділу освіти „Про стан роботи із зверненнями громадян”
Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об\П. для заступника директора з навчально-виховної роботи. Загальні положення
Перед призначенням на роботу і періодично, один раз на рік, заступник директора закладу освіти повинен проходити медичний огляд
Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об\Рішення від 28. 02. 2012 року протокол №1/1 Про стан роботи з охорони дитинства
Заслухавши та обговоривши доповідну записку про стан охорони з дитинства, колегія ухвалює
Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об\Рішення від 28. 02. 2012 протокол №1/2 Про стан виховної роботи відділу освіти та навчальних закладів району
Міністерства освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів» щодо соціального захисту та задоволення потреб...
Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об\Рішення щодо відновлення навчально-виховного процесу у дошкільних закладах
Згідно п 20 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об\План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік
Календарне планування виховної роботи з учнями, які знаходяться на індивідуальному навчанні
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы