Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області icon

Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської областіНазваниеСтатут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області
Дата конвертации24.10.2012
Размер106.93 Kb.
ТипДокументы
источник


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова учкому Директор Сасівської ЗОШ І-ІІ ст..

__________ Качур М.Р. ________________М.В.Стасик

2012року


СТАТУТ

Учнівської ради

Сасівської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

Свалявського району

Закарпатської області


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Учнівське самоврядування в школі – здійснюється через учнівський комітет.

  2. Учнівський комітет – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам, затверджується дирекцією школи.

  3. Головною метою учнівського комітету є забезпечення реалізації прав учнів на здобуття базової загальної середньої освіти

  4. Головними завданнями учкому є:

 • забезпечення реалізації права учнів на базову загальну середню освіту;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, наукових цінностей українського народу

 • формування і розвиток творчої особистості з з усвідомленою громадською позицією;

 • виховання в учнів поваги до інших людей, до їх прав і свобод, почуття власної гідності, відповідальності за свої дії, вчинки; свідомого ставлення до обов’язків людини та громадянина;

 • надання вчителям допомоги по формуванню в учнів здібностей, наукового світогляду;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів;

 • надання посильної допомоги педколективу загальноосвітнього навчального закладу у створенні умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

  1. Учком у своїй діяльності керується правами та обов’язками учнів, правилами поведінки учнів, етичними нормами і власним статутом.

  2. Учком самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої власним статутом.

  3. Учком несе відповідальність перед учнями школи педколективом, дирекцією даної школи за дотримання гігієни, чистоти і порядку, дисципліни;

 • за відвідування учнями школи;

 • за їх успішність;

 • за організацію розваг і дозвілля в позаурочний час.

  1. Учком має право:

 • коригувати статут учнівського самоврядування;

 • контролювати роботу старости класів;

 • організовувати і сприяти організації різноманітних заходів спрямованих на покращення умов життя школи;

 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • отримувати кошти від органів виконавчої влади, батьківського комітету, юридичних і фізичних осіб, учнів школи;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження для задоволення своїх потреб;

  1. У даному навчальному закладі створено і функціонують такі учнівські комісії:

 • навчально-наукова, редакційна Рада;

 • Рада з питань дисципліни та культури поведінки;

 • Рада з питань гігієни, чистоти та порядку;

 • Рада з питань дозвілля та розваг.

1.20 Членом учкому може бути будь який учень висунутий класом.

1.21 Учком формується шляхом висування учнями 2-9 класів по два учні з класу.

1.22 Члени учкому шляхом відкритого голосування обирають голову учкому, заступника

голови учкому, секретаря, створюють склад робочих комісій.


ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧКОМУ


2.1 Учком планує свою роботу самостійно, відповідно до плану роботи школи.

2.2 В плані роботи учкому відображаються основні питання діяльності школи, та

функціонування її в певному режимі.

2.3 План роботи учкому погоджується головою учкому і затверджується директором школи.

2.4 Вищим органом самоврядування є засідання учнівського комітету, які відбуваються не

рідше як один раз на місяць

2.5 На засіданнях учкому складається план діяльності учкому, здійснюється координація

діяльності учкому, а також заслуховуються питання виконання плану діяльності

комісій учкому, розглядаються важливі проблемні питання із шкільного життя:

 • порушення учнями правил внутрішнього розпорядку;

 • успішність учнів;

 • відвідування учнями школи;

 • учнівська дисципліна та культура поведінки.ІІІ ЧЛЕНИ УЧКОМУ


3.1 Брати участь у засіданнях учкому мають право:

- учні даного закладу;

- члени учкому;

- керівники закладу;

- педагогічні працівники;

- психолог;

- педагог-організатор;

- батьки або особи, що їх заміняють.

3.2 Права та обов’язки учнів, педагогічних працівників визначаються законодавством та

власним статутом.

3.3 Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних

занять;

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною, лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

 • на доступ до інформації з усіх галузей знань, брати участь у різних видах наук, практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.

 • брати участь у обговоренні організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів і вносити власні пропозиції.

 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці

3.4 Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, уміннями та практичними навичками, підвищувати

загальнокультурний рівень;

 • дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

 • бережливо ставиться до державного, громадського і особистого майна;

 • дотримуватись моральних та етичних норм;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонена чинним законодавством;

 • дотримуватись правил особистої гігієни;

3.5 Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського

самоврядування;

 • звертатися до органів управління освітою, керівників навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчальної бази закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування, навчального закладу;

3.6 Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної

загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сімї, рідної мови, повагу до національної історії, культури цінності інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.^ ІV УПРАВЛІННЯ УЧНІВСЬКИМ КОМІТЕТОМ.


4.1 Безпосереднє керівництво учнівським комітетом здійснює його голова. Головою учкому

може бути учень 7-9 класів школи, який добре вчиться, систематично відвідує школу, не

порушує дисципліну, дотримується Правил для учнів, етичних норм, законів школи (не

більше як на два роки).

Голова учкому та його заступник обираються і звільнюються на засіданнях учкому,

всією школою. Призначення та звільнення заступника голови учкому здійснюється за

поданням голови з дотриманням Статуту.

  1. Вищим органом самоврядування навчального закладу освіти є – збори (засідання учкому), учнівської Ради, які скликаються не менше як один раз на місяць.

Засідання є правомочним, якщо в його роботі беруть участь неменше половини його членів (з усіх комісій). Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. На засіданні учкому: обирають голову, заступника та секретарів учнівських організацій, встановлюють термін їх повноважень.

Заслуховують звіт голови, заступника, голів чотирьох комісій учкому, розглядають питання, що стосуються навчання, дисципліни, культури поведінки, чистоти і порядку, особистої гігієни та організації дозвілля.

Затверджуються основні напрямки діяльності учкому, розглядають інші важливі справи шкільного життя.

Приймають рішення про стимулювання праці голови учкому та голів чотирьох комісій.

  1. Вищим органом управління учнівські комітети є Учнівська Рада.

  2. Метою діяльності учнівської ради є:

 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;

 • підвищення ролі учнів у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

 • формування демократичного стилю управління учнівським комітетом

  1. Основними завданнями учнівської Ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю;

 • формування навичок здорового способу життя;

 • створення здорової психологічної атмосфери в класних колективах; сприяння здорової психологічної атмосфери в класних колективах;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 • надання допомоги педагогам у проведенні дослідно-експериментальної роботи та творчих пошуках;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 • сприяння пошуку та підтримки обдарованих учнів;

 • зміцнення зв’язків між сім’єю, учнями і школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

  1. Учнівська рада діє:

 • на добровільних засадах;

 • концентруючи увагу на пріоритеті прав учнів, гармонійному поєднанні їхніх інтересів;

 • на засадах добровільності і рівноправності всіх членів;

 • на засадах дотримання законів школи.

  1. Учнівська Рада:

 • організовує виконання рішень, які прийнято на засіданні учкому;

 • вносить пропозиції щодо зміни деяких пунктів Статуту;

 • заслуховує звіт голови учкому, голів комісій:

навчально-наукова, редакційна Рада;

Рада з питань дисципліни та культури поведінки;

Рада з питань гігієни, чистоти та порядку;

Рада з питань дозвілля та розваг.

 • виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля;

 • розглядає питання родинного виховання.

  1. Голова учнівської Ради:

 • здійснює керівництво учнівським комітетом, призначає голів та заступників комісій, веде засідання учкому;

 • відповідає за якість і ефективність роботи учкому;

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній роботі;

 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • видає у межах своєї компетенції розпорядження і контролює їх виконання;

 • затверджує правила внутрішнього розпорядку учнів, посадових обов’язків членів учнівської ради;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнівською радою, учнями, батьками, педагогічними працівниками, дирекцією;

 • поводиться толерантно, суворо дотримується норм культури поведінки;

 • створює учнівські ради з окремих питань.

  1. Заступник голови учнівської Ради:

 • за відсутності голови виконує його обов’язки;

 • допомагає голові виконувати його обов’язки;

 • співпрацює з педагогічним колективом згідно Статуту;

 • коригує і спрямовує роботу голів комісій учнівської ради;

 • звітує перед головою учнівської ради.

  1. Секретар:

 • призначається головою учнівської ради;

 • разом з головою опрацьовує порядок проведення засідання учкому;

 • перед засіданням збирає усі пропозиції учнів, які потрібно розглянути на засіданні;

 • веде протокол зборів;

 • веде листування зі школами.^ V ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЙ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ


5.1 Голови комісій:

- керують роботою окремих учнівських Рад;

5.1.1 Навчально-наукової, редакційної Ради;

5.1.2 Ради з питань дисципліни та культури поведінки;

5.1.3 Ради з питань гігієни, чистоти та порядку;

5.1.4 Рада з питань дозвілля та розваг.

5.2 Особисто відповідають за основні напрямки роботи комісій учнівської ради:

5.2.1 контакти з педагогічним колективом, адміністрацією школи;

5.2.2 шкільний прес-центр, який висвітлює важливі сторони шкільного життя;

5.2.3 за гігієну, чистоту і порядок, здоров’я учнів;

5.2.4 за організацію дозвілля і розваг учнів у позаурочний час.

5.3 Представляють класам де навчаються звіти роботи учнівської ради.

5.4 Завдання навчально-наукової, редакційної Ради:

- організовує допомогу в разі потреби учнем, які мають незадовільні оцінки;

- надає допомогу вчителям - предметникам в організації тематичних вечорів, виконанні

творчих завдань;

 • бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення дидактичного і роздаткового матеріалу;

 • допомогу у проведенні заходів, спрямованих на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, стінгазети, конкурси).

 • організовує творчі виставки учнів;

 • надає вчителю - предметнику допомогу у виявленні творчо-обдарованих учнів та реалізації ними своїх нахилів та здібностей у різних формах діяльності;

 • сприяння вчителю - предметнику у проведенні науково-дослідницької роботи;

 • прес-центр учнівської ради організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру;

 • висвітлює цікаві шкільні традиції;

 • інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами (газети, оголошення);

 • дбає про регулярний випуск стінгазет до різних тематичних вечорів;

 • випускає щомісячно газету учнівської ради «Учком говорить»;

5.5 Рада з питань дисципліни та культури поведінки;

- Надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотримання учнями «Правил для для учнів»;

- організовує чергування класних колективів по школі: на вечорах, оцінює якість виконання цієї роботи;

- виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

- призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, як в урочний час, так і в позаурочний;

- здійснює контроль за діяльністю старостату;

- веде облік порушників дисципліни;

5.6 Рада з питань гігієни, чистоти, порядку;

- організовує комісію по перевірці чистоти класних приміщень;

- веде контроль за зовнішнім виглядом учнів та дотримання ними особистої гігієни;

- веде облік результатів по перевірці санітарного стану класів;

- проводить раз у семестр конкурс «Найчистіший клас»;

- звітує на засіданнях учкому про санітарний стан класів, гігієну учнів та про порядок по закріплених територіях.

5.7 Рада з питань організації дозвілля і розваг;

- організовує діяльність учнів в позаурочний час;

- піклується про молодих школярів (бере над ними шефство);

- залучає учнів до організації змістовного дозвілля;

- організовує в кожному класі культурно-масову роботу, залучаючи учнів до участі в позакласних заходах;

- організовує розваги учнів, заняття за інтересами у вільний час;

- організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням бажань класних колективів;

- надає посильну допомогу класним керівникам у організації шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря;

- несе відповідальність за підготовку і проведення художньої частини і програму дозвілля;

- бере участь в організації і проведенні конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.
Похожие:

Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області iconСтатут Квітневської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Білогірської районної ради Хмельницької області Загальна частина
Квітневська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Білогірської районної ради Хмельницької області створена відповідно до рішення...
Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області iconДодаток 1 до наказу по Маловільшанській зош І-ІІІ ступенів №2 від 29. 10. 2012 №73 положення про офіційний сайт Маловільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Білоцерківського району
Маловільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Білоцерківського району
Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області iconЗакон "Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи"
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування...
Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки
Квітневської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білогірської районної ради Хмельницької області
Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області iconПлан роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р
Рівень педагогічної майстерності зріс. У цьому відіграла роль система методичної роботи навколо науково-методичної проблеми «Забезпечення...
Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області iconПоложення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №36 (президентська республіка "темп") затверджено учнівською конференцією " " р
Учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи і-ш ступенів №36 діє на підставі Конституції України, чинного законодавства,...
Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 29 серпня 2012 року №266 Персональний склад колегії відділу освіти районної державної адміністрації фірсов ігор васильович
Площанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області
Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області iconПогоджено затверджено начальник управління освіти Директор спеціалізованої загальноосвітньої школи виконавчого комітету І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням Шепетівської міської ради основ економіки І правознавства
Начальник управління освіти Директор спеціалізованої загальноосвітньої школи виконавчого комітету І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області iconВідділ освіти павлоградської райдержадміністрації привовчанської загальноосвітньої школи 1 – 3 ступенів робота з обдарованими дітьми вчитель початкових класів купріна світлана вікторівна
Посада, місце роботи вчитель початкових класів, привовчанської загальноосвітньої школи 1 – 3 ступенів
Статут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області iconЗатверджено наказ №25 від 06. 04. 2013 р. План заходів щодо порядку організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4 – го, 9 – го, 11 – го класів Білопільської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім А.
Білопільської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім А. С. Макаренка
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы