Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» icon

Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі»НазваниеІнформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі»
Дата конвертации25.10.2012
Размер284.33 Kb.
ТипПовідомлення
источник

Інформаційне повідомлення

«Проблема гендерної рівності у сучасному світі»

Історично так склалося, що протягом розвитку людства у більшості культур чоловіки займали домінуюче положення. Жінка частіше була підлеглою. На сьогоднішній день відбулись значні зміни у житті суспільства, але питання рівності статей залишається відкритим.


Данні ООН показують, що жінки, складаючи 50% світової популяції,

 • володіють лише 1/100 світової власності;

 • заробляють 1/10 світового прибутку;

 • виконують 2/3 всієї роботи;

 • складають 2/3 неосвічених людей в світі.

В 80-х роках жiнки з усього свiту започаткували активний мiжнародний рух за права жiнок.
Наслiдки цiєї дiяльностi особливо вiдчутнi на мiжнародному рiвнi. Держави вперше в iсторiї виявили пiдтримку захисту прав жiнок i визнали його своїм «високопріоритетним завданням». Однак, незважаючи на багатообiцяючi змiни в мiжнародному правi та практицi, жiнки з усього свiту ще стикаються з повсякденною реальнiстю. Крiм того, їм часто бракує засобiв та знань, необхiдних для використання системи прав людини, для боротьби проти зловживань.Чимало жiнок не знають про жiночий рух або сприймають його як щось абстрактне, що їх не стосується.

Хоча активна дiяльнiсть протягом останнього десятилiття зробила права жiнок бiльш окресленими, зараз завдання полягає в тому, щоб зробити їх бiльш досяжними.

Існують 3 основні причини привернення уваги до прав жінок:

1) необхiднiсть iнформувати жiнок про те, що вони мають рівні права та повиннi їх використовувати;

^ 2) необхiднiсть оприлюднювати випадки порушення прав на пiдставi гендеру та боротися з ними;

3) необхiднiсть сформувати нову практику прав людини, яка повнiстю вирiшуватиме питання загальнолюдських прав жiнок.

Гендер — соцiокультурна категорiя та колективнi уявлення, завдяки яким бiологiчнi вiдмiнностi статей переводяться на мову соцiальної та культурної диференцiацiї. Поняття гендер походять вiд грецького «генос» («Походження», «матерiальний носiй спадковостi», «той, що народжує»). Термiн «гендер» введено в соцiальнi науки Енн Оклей в 70 роки 20 столiття.

Гендерна рівність – рівні права і рівні можливості для жінок і чоловіків у суспільстві, рівні умови для реалізації прав людини, участі в національному, політичному, економічному, соціальному та культурному розвитку, отримання рівних винагород за результатами участі.

Рівність статей означає:

а) формальну рівність (рівність юридична, закріплена законодавчо);

б) рівність можливостей (надання певної законодавчо закріпленої переваги окремим соціально-демографічним групам для створення однакових умов на старті з іншими групами);

в) рівність результату (цілеспрямоване забезпечення ліквідування перешкод для конкуруючих сторін, які можуть бути викликані попередньою дискримінацією).

Рівність статей не означає їх ототожнення одна з одною або ідентичність, ця рівність не повинна встановлювати як норму для жінок умови і правила життя чоловіків. Жінка повинна мати такі ж права і можливості як чоловік, але зберігати при цьому свою самобутність. Гендерна рiвнiсть є однiєю з ознак правової держави. Держава зобов'язана забезпечувати дотримання прав людини, передбачених мiжнародним законодавством. Тоталiтарна система Радянського Союзу реально пiдтримувала гендерну рiвнiсть. Кiлькiсть жiнок-iнженерiв дорiвнювала кiлькостi чоловiкiв. На орбiту Радянський Союз вiдправив жiнок одразу пiсля чоловiкiв. В радянськi часи жiнки займали пости керiвникiв пiдприємств та директорiв установ. Але працюючи iнженерами та директорами, жiнки були змушенi тягнути на собі тягар домашнього господарства та виховання дiтей. Середньостатистична радянська дружина вiдпрацьовувала 8 годин на виробництвi (нерiдко шкiдливому, оскiльки робота там краще оплачувалася та дозволяла ранiше пiти на пенсiю), проводила ще 1,5 години в громадському транспортi, а потiм вiдпрацьовувала 5-7 годин у плити, з дiтьми або за пранням.

Яким же є становище жiнок в Українi на сьогоднiшнiй день? А що ж в Україні? Як говорять експерти, 2007 рік опустив Україну з 48 на 57 місце в глобальному рейтингу гендерної рівності. При цьому лідерами рейтингу залишаються Швеція, Норвегія та Фінляндія. А серед країн СНД нас випередили Молдова (21 місце), Білорусь (23 місце), Казахстан (32 місце), Узбекистан (41 місце) та Росія (45 місце). Глобальний рейтинг гендерної рівності складається на основі оцінки чотирьох основних критеріїв: економічної участі та можливостей (рівень зарплати, рівень зайнятості та можливості доступу до висококваліфікованої праці); рівень освіти (рівень доступу до основної та вищої освіти); політичні повноваження (представництво у владних структурах) та здоров’я і тривалість життя (оцінка тривалості життя та чисельне співвідношення населення за статтю). Згідно з доповіддю, Україна посідає 26 місце за критерієм економічної участі та можливостей, 73 місце – за рівнем доступу до освіти, 74 місце – за критерієм здоров’я і лише 109 місце – за представництвом у владі.
Основною проблемою є декларативний характер гендерної рiвностi та формальнiсть прав жiнок. Реальна ситуацiя в цiлому є прямо протилежною правовим нормам.На шляху до встановлення гендерної рiвностi у нашому суспiльствi стоять наступнi чинники:

 • стереотипи масової свiдомостi, якi i досi розглядають жiнку як слабку у порiвняннi з чоловiком iстоту, яка є другорядною у суспiльному, полiтичному та економiчному життi; чоловiча iдеологiя є породженням тоталiтарної системи, але виховання спроможне змiнити гендерну ментальність;

 • кризова економiчна ситуацiя (i особливо безробiття, яке нерiдко штовхає жiнок на заробiтчанство, що нерiдко призводить то продажу жiнок та подальшої сексуальної експлуатацiї);

 • cлаборозвинуте громадянське суспiльство, у тому числi пасивнiсть жiночих органiзацiй та окремих жiнок у вiдстоюваннi своїх законних прав та свобод.Основними жiночими проблемами є домашнє насильство, проституцiя та торгiвля жiнками, наркоманiя, вiдсутнiсть послiдовної державної полiтики в цiй сферi. Особливої гостроти набула проблема сексуальних зазiхань, якi вважаються нормою у вiдносинах мiж керiвниками-чоловiками та пiдлеглими-жiнками.

Чинне законодавство офіційно гарантує чоловiкам та жiнкам України рiвнi права та можливостi, але наскiльки вони реально допомагають жiнкам вiдчути себе вiльними та рiвними в полiтичнiй, культурнiй, соцiальнiй, економiчнiй сферi, в працевлаштуваннi та в повсякденному життi? Принцип гендерної рiвностi закрiплений в Конституцiї України. Стаття 3 Конституцiї закрiплює рiвнiсть чоловiкiв та жiнок в усiх сферах життя. Окрiм даної норми гендерної рiвностi торкаються ст.21, 24, 51. Частина третя ст. 24 Конституцiї України, безпосередньо присвячена подоланню дискримiнацiї стосовно жiнок в Українi та наголошує на тому, що рiвнiсть прав жiнок i чоловiкiв забезпечується: наданням жiнкам рiвних з чоловiками можливостей у громадсько-полiтичнiй та культурнiй дiяльностi, у здобуттi освiти та професiйнiй пiдготовцi, у працi та винагородi за неї i так далi. Але вiдповiдно до законодавства лише жiнкам надається можливiсть поєднувати працю з материнством. Законодавчо чоловiки позбавленi такої можливостi. Такий пiдхiд є характерною iлюстрацiєю формального розумiння принципу гендерної рiвностi.Окрiм цього Україна ратифiкувала Конвенцiю про лiквiдацiю усiх форм дискримiнацiї по вiдношенню до жiнок 1979 року, Конвенцiя №156 про працюючих з сiмейними обов'язками, пiдсумковi документи Всесвiтньої конференцiї з прав людини (Вiдень, 1993 р.), Конвенцiю про лiквiдацiю насильства щодо жiнок, Конвенцiю про громадянськi та полiтичнi права, Конвенцiю про соцiальнi, економiчнi та культурнi права (1976 року).

Наскiльки цi нормативнi акти вплинули на розвиток гендерної рiвностi в нашiй країнi? По-перше, вони носять виключно декларативний характер та не забезпеченi механiзмами реалiзацiї, тобто фiнансовими та органiзацiйними ресурсами для забезпечення даних зобов'язань, по-друге, громадянське суспiльство в Українi на сьогоднiшнiй день, нажаль, не є силою, яка здатна вплинути на гендерну ситуацiю в країнi. Отож, законодавче закрiплення гендерної рiвностi не допомогло жiнкам вiдчути себе бiльш рiвноправними. Реальне життя українських жiнок ще далеке вiд iдеалiв рiвноправ'я. Найбiльш вiдчутна гендерна нерiвнiсть у двох сферах — працi та зайнятостi та в сферi полiтики. Жiнка i влада. Прекрасна стать складає 53% населення країни, кiлькiсть жiночих органiзацiй росте, а кiлькiсть жiнок в органах влади зменшується. За європейськими стандартами гендерно рівним співвідношенням частка жінок у органах влади всіх рівнів повинна досягати 30%. За час існування незалежної України у різні періоди ця цифра коливалась у межах 3-7%. З розвитком у країнi ринкових відносин, жiнки, як i всi громадяни, отримали можливiсть для вiдкриття власної справи. Частка жiнок в загальнiй кiлькостi пiдприємцiв складає 30%. В основному вони зайнятi в малому та середньому бiзнесi. У великому бiзнесi жiнки — рiдкiсть. Становлення жiночого бiзнесу в основному вiдбувається за рахунок iнiцiативи жiнок, а не як результат дiї спецiальних державних програм. Жiночий бiзнес орiєнтований в основному на роздрiбну торгiвлю, медицину, культуру та науку. Соцiологи стверджують, що жiнки у бiзнесi демонструють бiльшу схильнiсть до компромiсiв у взаємодiї з партнерами, бiльше враховують моральнi та етичнi принципи. Але жiнки-пiдприємцi — лише незначна частка працюючих жiнок. Серед найманих працiвникiв показником дискримiнацiї є рiвень заробiтної плати. В цiлому рiвень жiночої заробiтної плати складає 2/3 чоловiчої. Гендерна нерiвнiсть в оплатi працi є прямим порушенням принципу рiвної оплати за рiвну працю. Майже в усiх галузях народного господарства жiнки займають низькооплачуванi посади. Всi цi роки на ринку працi простежується ще одна закономiрнiсть: чоловiки витiсняють жiнок з перспективних добре оплачуваних посад.Вiдповiдно до Конвенцiї про лiквiдацiю усiх форм дискримiнацiї щодо жiнок дискримiнацiя визначається як «будь-яке розрiзнення, виняток або обмеження за ознакою статi, спрямоване на ослаблення чи зведення нанiвець визнання, використання чи здiйснення жiнками, незалежно вiд їхнього сiмейного стану, на пiдставi рiвноправностi чоловiкiв та жiнок, загальнолюдських прав та фундаментальних свобод у полiтичнiй, культурнiй, громадськiй та будь-якiй iншiй сферi (стаття 1). Адже, дискримiнацiя жiнок має мiсце в економiчнiй, полiтичнiй, культурних сферах нашого життя, та особливо в повсякденному житті.

Однiєю з важливих проблем нашого суспiльства є домашнє насильство. 1 стаття Декларацiї про Лiквiдацiю насильства щодо жiнок, 1993 року визначає насильство як «будь-яка дiя насильства за статевою ознакою, що тягне чи може потягнути фiзичну, сексуальну чи психологiчну шкоду чи страждання жiнцi, включаючи спроби подiбних дiй, обмеження чи позбавлення волi, що має мiсце в публiчному чи приватному життi». За неофiцiйними даними (офiцiйнi данi з цiєї проблеми вiдсутнi) кожна 5 жiнка в Українi є жертвою домашнього насильства. Фактично, в Українi до сьогоднiшнього дня немає реабiлiтацiйних центрiв для жертв домашнього насильства, якi стали нормою для цивiлiзованих країн. Квалiфiкована правова допомога є недоступною для бiльшостi жiнок, якi потрапили в скрутну ситуацiю. Органи внутрiшнiх справ обирають у подiбних ситуацiях тактику «невтручання у внутрiшньо сiмейнi конфлiкти». Отже, виникає замкнене коло. Куди звернутися жертвi? Було б доцiльним посилити вiдповiдальнiсть за домашнє насильство та привернути увагу органiв внутрiшнiх справ на необхiднiсть вжиття виховних та запобiжних заходiв проти домашнього насильства. Адже, попередити завжди легше нiж врегулювати.

Традицiйнi стереотипи масової свiдомостi суттєво обмежують можливостi кар'єрного росту для жiнок та негативно впливають на їхні сiмейнi вiдносини як тiльки вони досягають перших успiхiв. При працевлаштуваннi у жiнок менше шансiв, нiж у чоловiкiв, отримати вакантне мiсце. До того ж нерiдко роботодавець зазначає, що конкурс оголошується виключно для чоловiкiв. Чи є така позицiя роботодавцiв виправданою? Так, дiйсно, жiнка може раптом пiти у декретну вiдпустку, у вiдпустку по догляду за дитиною, але чоловiки частiше вживають спиртне, що вiдбивається на виконаннi їх службових обов'язкiв. У жiнок i досi менше шансiв нiж у чоловiкiв просунутися по кар'єрнiй щаблинi. Жiнки, виконуючи однаковий, а iнодi i бiльший обсяг роботи в порiвняннi з чоловiками, отримують меншу заробiтну платню. Така очевидна нерiвнiсть позицiй жiнок та позицiй чоловiкiв на ринку працi призвела до фемiнiзацiї бiдностi. Сьогоднi кожна 3 жiнка має рiвень доходiв, що дорiвнює прожитковому рiвню. Жiнки складають бiльшiсть у найбiльш соцiально-незахищених категорiях громадян: пенсiонери, безробiтнi, працюючих у бюджетнiй сферi. Скрутне матерiальне становище нерiдко штовхає жiнок на заробiтчанство, вони їдуть в основному нелегально, залишаючи малолiтнiх дiтей на своїх родичiв. Окрiм того, як правило, нашi спiввiтчизницi змушенi перебувати за кордоном у нелегальному статусi, що нерiдко призводить до негативних наслiдкiв. Жiнки стають об'єктом продажу та подальшої сексуальної експлуатацiї.

Досить активно у сферфі затвердження гендерної рівності працюють громадські організації. Однак, їх дiяльнiсть є нескоординованою та за вiдсутностi послiдовної державної жiночої полiтики подiбнi до краплi у морi. До того ж українськi громадськi органiзацiї в основному здiйснюють свої проекти за рахунок закордонних донорських органiзацiй.Отже, змiни у становищi жiнок в Українi можливi лише за умови послiдовної державної гендерної полiтики в данiй сферi.


^ Гендерні стереотипи та роль школи у підтримці стереотипних уявлень


Гендер – це соціальні стосунки між чоловіками і жінками у суспільстві. Він показує характер взаємин, очікувань, які висуває суспільство до чоловіків та жінок. Це не стать, стать визначається біологічно, а гендер – соціально. Прийняті у суспільстві стереотипи поведінки і відповідні їм очікування, що і як повинна людина робити, якою бути, як проявляти свої емоції, виглядати, чим займатись, щоб відповідати тій чи іншій статі, називаються гендерними стереотипами.

Стереотип - це упереджені погляди, які рішуче керують процесом сприйняття. Стереотипи є прикладом соціально схвальної або соціально припустимої поведінки. Гендерні стереотипи - це один із видів соціальних стереотипів, в основі яких лежить уявлення суспільства про «маскулінне» - чоловіче та «фемінне» - жіноче. Тобто, це стійкі, повторювані, загальноприйняті уявлення про місце і ролі жінок, і чоловіків у суспільстві. Так, американські соціологи, вивчаючи стереотипи жіночої та чоловічої поведінки запропонували студентам назвати, які на їх думку найбільш вживані слова, що характеризують чоловіка і жінку.

Типовими рисами для чоловіка були названі агресивність, заповзятливість, він - домінуючий і незалежний, емоційно стриманий, діловитий, знає, як опановувати світом, легко приймає рішення, вільно говорить про секс з іншими чоловіками, самовдоволений. Стереотипами типових жіночих рис є сентиментальність, ніжність, м'якосердість, тактовність, вона не використовує брутальних слів, розуміє почуття інших, балакуча, цікавиться власною зовнішністю, цінує мистецтво, сильно потребує захисту, охайна у звичках, спокійна. Насправді в житті не завжди спостерігається чітке дотримання вищеназваних характеристик. Основні гендерні характеристики можуть дуже змінюватися. Незалежно від біологічної статі індивід може демонструвати як жіночі, так і чоловічі риси. Наприклад, чоловік може бути ніжним, лагідним, але при цьому він не стане менш чоловічним. В той же час жінка може бути більш наполегливою,амбіційною, але не менш жіночною.Укорінення гендерних стереотипів у свідомості людей яскраво прослідковується у виховному процесі сімейних стосунків.

Поряд з сім'єю формувати різні типи поведінки у дітей, виходячи із існуючих гендерних стереотипів, продовжує школа. Аналізуючи дослідження, проведені у різних країнах, ми помітили, що вчителі більше уваги приділяють хлопчикам. Хлопчиків частіше залучають до експериментів, очікують від них вищих результатів, ніж від дівчаток.Відмінні реакції учителів і на порушення учнями поведінки. Відомо, що хлопці частіше створюють проблеми з поведінкою, ніж дівчата. Але відмічено, що вигуки з місця, дрібні порушення дисципліни, допущені дівчатами, викликають активну, негативну реакцію у вчителів, тоді як на таку поведінку хлопців учитель може і не зреагувати.До поведінки хлопців ставляться терпиміше, але покарання застосовують суворіші ніж для дівчаток. Для хлопців це сердитий окрик, дівчаток карають не так. Їм, як правило, пояснюють провину, аргументуючи необхідність у майбутньому бути чемною та вихованою. Дівчаток хвалять за слухняність, старанність, а хлопчиків - за знання, успішну інтелектуальну діяльність. Відповідно, дівчаток менше налаштовують на працю, їх заохочують прийняти те, що є належним, а хлопчиків стимулюють працювати, щоб досягти успіху. Вчителі активніше реагують (кивають головою, жестикулюють) на вчинки і репліки хлопців, ніж дівчат; пропозиції і думки хлопців сприймаються як важливіші і серйозніші, ніж думки і пропозиції дівчат; звертаючись одночасно до всього класу, вживають форми лише чоловічого роду (наприклад:«Кожен з вас чув уже про те…»); на уроках з гуманітарних дисциплін перевага надається дівчаткам, а на уроках математичного циклу – хлопцям; вживають узагальнюючі стереотипізовані висловлювання: «Хлопці зазвичай сильніші в математиці», «Ти такий сором’язливий, як дівчинка».

По різному ставляться вчителі і до оцінювання академічних успіхів учнів та учениць. Якщо дівчинка має посередні знання, кажуть що у неї не вистачає здібностей, якщо – хлопчик, кажуть, що йому бракує терпіння та наполегливості. Не випадково більшість хлопців, що мають низькі знання, зберігають високу самооцінку, бо говорять, що якби він взявся за себе, то легко досяг би успіху. Така диференційована система заохочень і покарань, коли у хлопчика підтримують дух змагань, наполегливість, цілеспрямованість, а дівчаток орієнтують на пристосування, невтручання у перебіг справ, нагадують їм про морально-етичні норми людських взаємин, також поглиблює відмінності у психології хлопчиків та дівчаток. Хлопчики у шкільному житті стикаються з не меншими гендерними проблемами, ніж їхні ровесниці. Це пов’язано зокрема з тим, що сучасний педагогічний колектив складається переважно з жінок, що призводить до домінування жіночого стилю спілкування. Соціалізація хлопчиків відбувається здебільшого за відсутності зразків чоловічої поведінки, необхідних для гендерної ідентифікації хлопчиків, формування їхніх гендерних ролей, що може у подальшому призвести до проблем у між статевому спілкуванні, у сімейному житті, у вихованні дітей.

Все вищесказане свідчить про гостру потребу у формуванні гендерної культури вчителів та адміністрації, серед учнів та серед батьків.


^ Тренінгове заняття «Ми- за гендерну рівність»

МЕТА: розширити знання учнів про проблему гендерних взаємовідносин у суспільстві.

ЗАВДАННЯ:


 • розкрити поняття “гендер”, “гендерні стереотипи”;

 • розкрити негативне значення і снування будь-яких стереотипів, зокрема гендерних;

 • визначити поширення стереотипних уявлень про гендер серед учнів;

 • формувати неупереджене ставлення до представників обох статей;

 • розкрити прояви гендерної нерівності у різних сферах життя.^ МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ:

великі плакати “Гендерна рівність”, “Співвідношення участі жінок і чоловіків у різних сферах суспільного життя”, два аркуші формату А3, бланки тесту “Розподіл домашньої праці”, бланки відповідей тесту “Якою мірою ви зорієнтовані на психологічні відмінності статей”, картки з рисами, картки з міфами, картки з незакінченими реченнями, вислови та прислів’я, що стосуються гендерної рівності, малюнки чоловіка і жінки.

УЧАСНИКИ: учні 8-А класу.

^

Перед заняттям на дошці розміщують аркуші з друкованими висловами та прислів’ями, що стосуються гендерної рівності.

Заздалегідь окремим учням необхідно дати завдання підготувати невеликі інформаційні повідомлення про гендерні стереотипи та працю жінок у сфері побуту.

Психолог:


Останнім часом питання гендеру стало досить популярним у всьому світі. Що ж це таке?

Гендер – це комплексне поняття, яке узагальнюює у будденній свідомості визначення понять “жінка” та “чоловік”, “жіноче ” та “чоловіче”, стиль поведінки, рисах характеру, сімейному та соціальному статусі, що відповідають певній статі.

Стать і гендер – поняття нерівноцінні. Стать - біологічна, дається при народженні. Гендер – соціальне, формується від народженя суспільством.

Сім’я і суспільство завдяки соціалізації перетворюють індивіда як істоту біологічну у істоту суспільну. Те, що у чоловіків та жінок різна психологія, багатьма сприймається як вроджена схильність, біологічна природа, а не як результат засвоєння соціальних ролей. Біологічні відмінності між статями очевидні. Чоловіки не можуть народити дитину, вигодувати її грудьми. У всьому світі чоловіки в середньому вищі за жінок за зростом на 7%, мають удвічі більшу м’язову масу, нижчу тривалість життя.

Соціальні норми, які визначають функції , обов’язки чоловіків та жінок у суспільстві, називають гендерними ролями. Щоб відповідати уявленню про власну стать, людина певним чином повинна вдягатись, спілкуватись, поводитись. Давайте вияснимо, якими ж є чоловіки і жінки, у нашій свідомості.
^

Вправа “Валіза”.


Клас об’єднується у дві групи. Учні отримують завдання за 5 хвилин

створити психологічний портрет жінки та чоловіка з 10 рис: 5 позитивних і 5 негативних.

Ідеї необхідно записати на аркуші А3,а потім прикріпити на дошці і презентувати.
^
Після вправи проводиться обговорення

На що орієнтувались у виборі якостей?

Які якості було вибрати легше?

Потім проводиться узагальнення наскільки стереотипізованими вийшли створені образи.

Психолог:

Гендерні стереотипи – один із видів соціальних стереотипів, це відносно стійкі, нормативні уявлення про соматичні, психічні і поведінкові особливості представників чоловічої та жіночої статі, які склалися в результаті узагальненого людського досвіду і уявлень про статеві особливості чоловіків і жінок, поширені у суспільстві. Можна сказати, що гендерні стереотипи є одним із різновидів перетвореної форми суспільних відносин, а саме – їхньою персоніфікацією у вигляді образів жіночності ( фемінності) і мужності (маскулінності). Чоловіча роль асоціюється з силою, грубістю, агресивністю, розсудливістю тощо, а жіноча – зі слабкістю, пасивністю, ніжністю, миролюбством, емоційністю.

Інформаційне повідомлення1.

Психолог:

Відповідно до стереотипу вважається, що чоловік повинен бути витриманим, врівноваженим, неемоційним у стосунках з іншими людьми. Жінка ж може собі дозволити не стримувати почуттів, а при образі може і поплакати. Більша емоційність жінок є одним зі стійких гендерних стереотипів. Для осіб чоловічої статі “пустити сльозу” – означає порушити норму мужності. В результаті у хлопчиків може розвинутися феміфобія , що означає страх перед проявами у себе жіночності.

Тому чоловіки з вираженим підходом до чоловічої ролі можуть вважати, що чоловік не повинен бути емоційним, ні до чого покращувати експресивні якості, удосконалювати розуміння емоцій інших.

Як результат: “природні розбіжності” між чоловіками і жінками

ще більше поглиблюються.

Стереотип обмежує людину, заганяє її у певні рамки, часто перешкоджає

сам .

Гендерні стереотипи можуть бути хибними, занадто узагальненими.

У цьому випадку вони будуть виконувати консервативну і навіть

шкідливу роль, формуючи у підлітків хибне знання про гендерні ролі, неконструктивно впливати на їхню міжособистісну взаємодію і сприяти викривленому сприйняттю чоловіків та жінок та їхніх ролей у суспільстві.

Портрети створені вами, відповідають одній групі стереотипів. А зараз ми перевіримо наскільки кожен з вас орієнтується на загальноприйняті уявлення про психологічні відмінності чоловіків і жінок.

^ Вправа “Орієнтація на стереотип”.

Тест ”Якою мірою ви орієнтовані на психологічні відмінності статей”.

Учням зачитують 10 ситуацій а вони на бланку відмічають про кого йдеться - про жінку чи чоловіка.

Після виконання вправи проводиться обговорення

На що орієнтувались у виборі варіанту?

^ На власний досвід чи на загальноприйняте уявлення?

Психолог відмічає правильність і неправильність відповідей, аргументовано пояснює правильні відповіді.

Психолог:

Історично так склалося, що чоловіки завжди займали домінуюче становище у суспільстві. Звичайно у різних культурах, ступінь домінування коливався, але у більшості - чоловіки мали більше прав, мали більше суспільне значення. Вважалося, що жінка – істота слабка і досить безхарактерна, тому вона не може обіймати керівні ролі, не може виконувати провідних ролей у громадському та політичному житті. І хоча історія має багато доказів протилежного, подібні переконання залишались провідними у свідомості людства. Навіть у 20 ст. коли почалися зміни суспільної свідомості, були вчені, які проводили наукові дослідження на підтвердження подібних переконань. Зокрема американські психологи Макобі і Джеклін після клопіткої роботи дійшли висновку, що чоловіки мають розвиненіші лідерські здібності, прагнення і здатність до домінування, схильність до лідерства та вищу активність. За результатами цього ж дослідження жінки виявили якості підпорядкування та пасивність.

Звичайно, частково це так. Але означені вчені не врахували того, що всі перераховані якості виховуються, а оскільки під час виховного процесу ставлення до дівчаток і хлопчиків різне від першого дня життя, то і характери формуються різні.

Результати сучасних досліджень свідчать: хлопчики і дівчатка, жінки і чоловіки не відрізняються за рівнем організаторських та лідерських здібностей. Але представники різних статей демонструють різні методи управління: чоловіки схильні до авторитарного стилю керівництва, а жінки – до демократичного.

Але це не значить, що один тип гірший за інший. В одних випадках необхідним є жорсткий авторитарний метод, в інших – ефективнішим є демократичний.

Але справа в тому, що життя у чоловічому суспільстві, існуючі хибні уявлення та упередження стосовно жінок перешкоджають їм у досягненні успіху.

У наступній вправі ви спробуєте спростувати хибні уявлення про чоловіків та жінок і обгрунтовано довести достовірні.

^ Вправа “Розвінчання міфів”.

Учні отримують картки, із поширеними стереотипними уявленнями про жінок і чоловіків. Кожен міф зачитує представник команди та підтверджує чи спростовує його. Психолог або підтримує думку або заперечує її, виходячи з

правильності чи помилковості.

Після виконання вправи проводиться обговорення.

Чи впливають стереотипні уявлення про гендер на професійне становлення жінок і чоловіків?

^ Який характер має цей вплив – позитивний чи негативний?

Психолог:

Сім’я – це один з інститутів, де можна спостерігати порушення гендерної рівності.

Що є сім’я? Саме слово, якщо прислухатись, дає нам відповідь.

Це сім “Я”. Тобто, група людей, які мають рівні права. Сім – “Я”.

Так має бути. Адже сім”я-виконує безліч функцій, це великий труд.

Більшість часу людина проводить у сім’ї. Але саме у сім”ї максимально проявляється нерівність. Жінка виконує всю домашню роботу, задовольняє потреби сім’ї, проте ця її праця є неоплачуваною і непоцінованою. Оскільки ця робота неунормована, тому її не вважають повноцінною трудовою зайнятістю. Побутова робота не компенсується в грошах чи іншим економічним чином. Вона не є престижною, бо бачить її лише чоловік. Жінки домогосподарки працюють 7 днів на тиждень без вихідних. Обслуговування членів сім’ї на фоні низькопрофесійної праці посилює відчуття малоцінності жінки. Навіть, якщо вона працює поза домом, це не звільняє її від домашньої праці.

Інформаційне повідомлення 2.

Психолог:

Але можна полегшити становище. Яким чином?

Якщо інші члени сім’ї хоча б частково знімуть тягар хатньої роботи з жіночих плечей, вона матиме більше часу на саморозвиток, на спілкування з дітьми та родичами. Ну і звичайно на професійний ріст. Через кілька років ви будете створювати власні сім”ї. Матимете дружин та чоловіків. Не секрет, що добробут сім’ї, доброзичливість взаємин між подружжям залежить від того, наскільки схожими є погляди чоловіка і дружини на розподіл домашніх обов’язків.

Наступна вправа допоможе вам визначити, наскільки рівним у вашій сім’ї може бути розподіл побутових справ.

^ Тест “ Розподіл домашньої праці”.

Кожен учень у заздалегідь отриманому бланку

відповідає на питання тесту і підраховує отриманий

результат. Після закінчення роботи психолог зачитує

інтерпретацію.

Після завершення роботи проводиться обговорення.

На що орієнтувались: на батьківську сім’ю чи власні переконання?

^ Чи вплинули на розподіл домашніх обов’язків стереотипи?

Психолог:

А тепер давайте пильніше придивимось до чоловіків та жінок. Чи є ж причина для того, щоб представники різних статей займали такі різні позиції у суспільстві?

^ Вправа “Жінки - чоловіки”.

Групи отримують смужки з написаними характеристиками, вони вибирають 20 і ранжують їх за мірою вираженості у образі чоловіка (1 команда) та жінки (2 команда. Смужки з рисами приклеюють до малюнка жінки і чоловіка. Після цього малюнки кріплять до дошки.

Кожна команда зачитує перелік обраних рис.

У кінці відкривається таємниця:на жовтих смужках -чоловічі риси, на блакитних – жіночі.

Після виконання вправи проводиться обговорення.

Чого більше у представників статей – схожого чи відмінного?

^ Хто має більше схожості з протилежною статтю - чоловіки чи жінки?

Чи такі вже важливі відмінності між статями?

Психолог:

Отже давайте подивимось.

У чоловіків і жінок більше спільного, ніж відмінного, ми рівні.

Тому ніхто не має права з огляду на стать обмежити чи нав’язати вам щось.

І жінки і чоловіки мають рівні права, можливості. Звичайно і ті, ті мають окремі недоліки. Але ідеальних людей немає. І тому коли ви будете будувати власні сім”ї, намагайтесь побачити людину такою, яка вона є, а не те наскільки вона відповідає стандарту.

^ Вправа “Добре бути чоловіком, добре бути жінкою”.

Кожен з учасників отримує бланк з незакінченими реченнями “Добре бути чоловіком, бо ….. Добре бути жінкою, бо …”

Завдання: завершити ці вислови.

Після виконання кожен з учасників зачитує свій варіант завершення речення.

Після виконання вправи проводиться обговорення, в ході якого необхідно вивести думку, що і жінки і чоловіки мають в собі багато спільного, що не можна стверджувати зверхність чоловіків над жінками. Представники статей рівні в своїх правах і можливостях, в особливостях. Не тотожні, а рівні. Тому і жінки і чоловіки повинні мати однакові можливості для реалізації свого потенціалу у всіх сферах суспільного, професійного та сімейного життя.


Інформаційне повідомлення 1.

Гендерні стереотипи.

Існує 4 типи гендерних стереотипів:

Перша група гендерних стереотипів стосується закріплення сімейних та професійних ролей, відповідно до статі. Так, для жінок головними соціальними ролями є сімейні ролі: мати, господиня. Вважається, що жінка може реалізувати себе тільки у сім’ї. Для чоловіка головними ролями є професійні. Вважається, що чоловік зобов’язаний зробити професійну кар’єру і мати змогу матеріально забезпечувати сім’ю. Відповідно до цих уявлень, жінок оцінюють за наявністю сім’ї та дітей, а чоловіків – за професійними успіхами.

Друга група гендерних стереотипів пов’язана з відмінностями у змісті праці. Сфера жінок – це емоційна діяльність, яка має обслуговуючий та виконавчий характер праці. Виробнича сфера – це сфера діяльності для чоловіка, де головними є творчість, влада, сила.

Третя група гендерних стереотипів – це стереотипи чоловічності і жіночності. Відповідно до цих стереотипів, чоловікам та жінкам приписують певні психологічні якості та властивості особистості, які можуть не відповідати дійсності.

Четверта група гендерних стереотипів – це стійкі уявлення що стосуються зовнішності, фізичної привабливості представників обох статей.


\


Інформаційне повідомлення 2.

Прояви гендерної нерівності у побутовій сфері


Вчені підрахували, що жінка в середньому витрачає на сімейні справи у – 6-8 разів більше часу, ніж чоловік. Прибиранням квартири займається понад 80% жінок і 20 % чоловіків. Допомагають дітям у підготовці шкільних завдань понад 70% жінок і лише 10 % чоловіків. Особливо помітні відмінності між статями у використанні поза робочого часу. Так, приготування їжі забирає у жінок 10-12 годин на тиждень. У чоловіків же година-півтори. Купівля продуктів у жінок забирає 4 години часу, а у чоловіків – півгодини на тиждень. Прання у жінок забирає 4 години на тиждень, а у чоловіків – 15-20 хв. Жінка несе подвійне навантаження, крім роботи виконує ще велику кількість домашніх обов’язків. Становище сільських жінок ще важче, бо вони несуть потрійне навантаження. Упродовж дня, сільська жінка в середньому може лише 16 хв. Часу присвятити дітям, бо більше просто немає.


^ До вправи «Розвінчаня міфів» • Жінки – більш альтруїстичні, співчутливі, завжди орієнтовані на надання допомоги.

 • Чоловіки – егоїстичні, пихаті, товстошкірі, нездатні до співпереживання.

 • Тільки жінка може бути вседержитель кою миру та злагоди в сім’ї та суспільстві. Чоловіки від своєї природи – войовничі.

 • Одна жінка – баба, дві баби – базар.

 • Жінки – балакучі, язикаті особи, пліткарки, не вміють тримати язика за зубами. Справжні чоловіки не багатослівні.

 • Жінки – емоційніші, вразливіші, мають слабшу нервову систему, тому коли щось одразу в сльози.

 • Бабина дорога – від печі до порога. Хатня робота і виховання дітей – обов’язок жінок. Чоловік у кращому разі може допомогти дружині. Домашній затишок – справа рук жінки.

 • Щастя жінки неможливе без сім’ї та дітей. Ніщо не може замінити жінці щастя материнства та подружнього життя.

 • Чоловік здатний реалізувати себе поза сім’єю, занурившись у роботу.

 • Чоловіки прагнуть фізичних стосунків, а жінки – кохання.

 • Чоловіки частіше зраджують, ніж жінки. Вони схильні упадати за кожною спідницею.

 • Жінки люблять вухами, чоловіки – очима.

 • Молодість та краса жінки – головна запорука її щастя.

 • Успішність чоловіка визначається лише високим матеріальним та соціальним статусом.

 • Кращі керівники – чоловіки. Жінкам необхідно орієнтуватись на підлеглі ролі.

 • Чоловіки краще розуміються в політиці, економіці та науці.

 • У жінок волосся довге, а розум – короткий.

 • Жінка виховує дітей, а чоловік забезпечує сім’ю.

 • Чоловік – голова, а жінка – шия.До вправи «Жінки - чоловіки»

Жіночі риси

Скромність, чесність, елегантність, ніжність, самопожертва,

глибина почуттів, материнські почуття, чутливість,

здатність співпереживати, компетентність, вразливість, сльозливість, енергійність, працелюбність, вірність, душевність,

тонкий смак,

витривалість, освіченість,

широкий кругозір,

поступливість, принциповість,

здатність прощати, комунікабельність, громадська активність, м’якість, господарність, бережливість, гостинність, краса, терпеливість, доброта, пасивність,

страх успіху, охайність,

професіоналізм.


^ Чоловічі риси

Безстрашність, наполегливість, фізична сила,

впевненість, відповідальність, елегантність,

зовнішня краса, чесність, вірність,

господарність, турботливість, благородство,

скромність, агресивність, честолюбство,

енергійність,

наполегливість, заповзятливість, владність,

незалежність, освіченість, людяність,

взаємодопомога, чуйність, несправедливість, комунікабельність, широкий кругозір, ерудованість, нещирість, дратівливість, егоїстичність,

здоров’я.

^ До вправи «Розподіл домашньої праці»Твердження

Я

Він (вона)Турбота про дітей

Перевірка домашнього завдання дітей

Відвідування батьківських зборів

Вирішення проблем з якими діти звертаються до батьків

Організація дитячих свят у садочку й школі

Організація сімейних свят

Читання спеціальної літератури про виховання дітей

Виконання важкої фізичної праці вдома

Виконання домашньої роботи що вимагає зосередженості

Купівля продуктів

Прибирання у квартирі

Прання білизни

Поточний ремонт квартири

Дрібний побутовий ремонт

Спілкування із сусідами

Планування сімейного бюджету

Оплата комунальних послуг і електроенергії

Купівля одягу, взуття

Купівля меблів, побутової техніки

Догляд за домашніми тваринами

^ До вправи «Орієнтація на стереотип»

Тест «Якою мірою ви орієнтовані на психологічні відмінності статей»

1.Дві людини відкривають коробку цукерок. Одна кладе всю цукерку в рот, а інша надкусує, щоб подивитись начинку. Хто ця остання людина?


2. У компанії зайшла мова про те, що багато хто відмовивсь би полетіти на Місяць. Одна з присутніх людина погодилась з цим, а інша заперечила: «Не вірю. Я б, наприклад, полетіла.» Хто сказав ці слова?


3. Подружжя ввечері дивиться телевізор. У сусідній кімнаті спить хвора дитина. Один з подружжя говорить: «Не хвилюйся, справи покращаться.» Хто це сказав?


4. Подружжя обідає в ресторані. Один з них вибирає страву з екзотичною назвою, інший - добре знайому. Хто гурман-чоловік чи жінка?


5. у крамниці на поличках зліва виставлені новинки, справа – давно відома продукція. Хто з подружжя зацікавиться новинками?


6. Бензин у автомобілі закінчується. Один з подружжя пропонує заправитись на найближчій станції, інший пропонує почекати до іншої, де ввічливіший персонал. Хто з подружжя пропонує зачекати?


7. Подружжя розшукує будинок приятеля. Один з них пропонує запитати перехожих, інший каже: знайдемо самі. Хто не хоче питати дорогу?


8. На стоянці незнайомий автомобіліст каже подружжю, що знаходиться в машині: «У вас, ніби, спускає колесо». Водій відповідає: «Нічого, якось доїдемо». Пасажир заперечує: «Треба подивитись, що там!» Хто сидить за кермом?


9. На перехресті перед світлофором у трьох рядах зупинилось три легкові автомобілі. Коли загорається зелене світло, один з водіїв прагне стартувати першим, щоб стати «лідером». Хто він?


10. У кінотеатрі показують дуже важкий фільм. Хто більше схвильований трагічними сценами - чоловік чи жінка?


Ключ.

 1. Дружина.

 2. І чоловік, і жінка.

 3. Чоловік.

 4. Дружина.

 5. Чоловік.

 6. Чоловік.

 7. Чоловік.

 8. Дружина.

 9. Чоловік.

 10. І чоловік, і дружина.

За кожне спів падання з ключем нараховується 1 бал. За спів падання з відповіддю на останнє питання – 2 бали.

Якщо набрано з бали і нижче - ви не поділяєте точки зору про відмінності чоловіків і жінок. Ви вважаєте, що між статями більше подібного ніж відмінного.

Якщо набрано від 4 до 8 балів –ви вважаєте, що чоловіки і жінки дещо відрізняються одне від одного, але ці відмінності не дуже значні.

Якщо набрано 9 і більше балів, ви вважаєте чоловіків та жінок двома полярними світами.


Похожие:

Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» iconНауково-методична проблема гімназії на 2009-2014р. «Формування конкурентоспроможної особистості, здатної виробляти власну стратегію життя»
Головна мета формування І розвиток конкурентоспроможної творчої особистості з громадянською позицією, здатної до конкурентного вибору...
Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» iconІ. завдання І напрямки роботи на 2008-2009 н р
...
Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» iconПовідомлення про гендерні стереотипи та працю жінок у сфері побуту. Психолог: Останнім часом питання гендеру стало досить популярним у всьому світі. Що ж це таке?
Мета: розширити знання учнів про проблему гендерних взаємовідносин у суспільстві
Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» iconЕкономічне і географічно-політичне положення України
Це витікає перш за все з великої різноманітності і складності політико-географічної ситуації у сучасному світі, наявність глобальних...
Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» iconПро впровадження принципів ґендерної рівності в освіту
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження...
Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» icon«Я у світі» 3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується...
Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» iconПовідомлення про утворення примірника. Реалізувати деструктор, у якому виводитиметься повідомлення про знищення примірника. Якщо у конструкторах замовлялася пам’ять, то деструктор має її звільнити
...
Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» iconПодолання стану агресивності практичне заняття Мета: ознайомити учнів з технікою «Я-повідомлення»
Мета: ознайомити учнів з технікою «Я-повідомлення», навчити використовувати комунікативну техніку на практиці з метою зни­ження стану...
Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» iconМетапредмет "проблема"
Например, вы забыли сменную обувь, а учитель вас спрашивает: “Какая проблема?” В данном учебнике мы будем использовать термин “проблема”...
Інформаційне повідомлення «Проблема гендерної рівності у сучасному світі» iconРозстав між цифрами знаки арифметичних дій і дужки, щоб виконувались рівності

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы