7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень icon

7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тижденьНазвание7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень
Дата конвертации16.09.2012
Размер186.01 Kb.
ТипДокументы
источник

7 клас алгебра

(86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень;

у II семестрі — 38 год, 2 години на тиждень)

МАТЕМАТИКА 6 клас

(4 год на тиждень, в I семестрі 62 год)Дата

Тема уроку

Кіль-кість

годин

Вид

конт-ролю

Повто-рення

ТЕМА І. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (5 ГОД)


1
Узагальнення і систематизація знань з теми «Подільність чисел».

12
Узагальнення і систематизація знань з теми «Дії з звичайними дробами».

13
Узагальнення і систематизація знань з теми «Дії з раціональними числами».

14
Узагальнення і систематизація знань з теми «Координатна площа»

15
Діагностична контрольна робота

1

КР1
^ ТЕМА ІІ. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ (9 ГОД)


6
Аналіз контрольної роботи. Загальні відомості про рів­няння.

17
Розв’язування найпростіших рівнянь.

18
Рівносильні рівняння.

19
Лінійне рівняння з однією змінною

110
^ Розв'язування лінійних рів­нянь з однією змінною і рів­нянь, що зводяться до них. Самостійна робота

1
^ Розв’язування найпростіших рівнянь

11
Розв'язування задач за до­помогою лінійних рівнянь.

112
^ Розв'язування задач за до­помогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі

1
Лінійне рівняння

13
^ Узагальнення і систематизація знань з теми «Лінійне рівняння з однією змінною»

114
Контрольна робота з теми «Лінійне рівняння з однією змінною»

1

КР2


^ ТЕМА IIІ. СТЕПІНЬ. ОДНОЧЛЕНИ. (12 ГОД)


15
Аналіз контрольної роботи. Вирази із змінними.

116
Число­ве значення виразу. Знаходження числових зна­чень виразів

117
Тотожні вирази. Тотож­ність.

118
Тотожне перетворен­ня виразу. Доведення то­тожностей. Самостійна робота

119
Степінь з натуральним по­казником

120
Виконання вправ, пов'язаних зі степенем із натуральним показником

121
Властивості степеня з нату­ральним показником

122
^ Знаходження числових зна­чень виразів із використан­ням властивостей степеня з натуральним показником

123
Одночлени. Стандартний виг­ляд одночлена

124
Множення одночленів. Підне­сення одночленів до степеня. Самостійна робота

1
^ Степінь з натураль

ним по­казником

25
Узагальнення і систематизація знань з теми «Степінь. Одночлени»

126
Контрольна робота з теми «Степінь. Одночлени»

1

КР3


^ ТЕМА IV. МНОГОЧЛЕНИ. (12 ГОД)27
Аналіз контрольної роботи. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення

128
Виконання вправ на зведен­ня многочленів до стандарт­ного вигляду

129
Додавання і віднімання многочленів

130
Виконання вправ на додавання і віднімання многочленів. Самостійна робота

131
Множення одночлена на многочлен

1
^ Властивості степеня

32
Виконання вправ на множен­ня одночлена на многочлен

1
^ Властивості степеня

33
Виконання вправ на спро­щення многочленів

134
Множення многочлена на многочлен

135
Виконання вправ на множен­ня многочлена на многочлен

1
^ Подібні члени многочлена та їх зведення

36
Виконання вправ на спро­щення виразів. Самостійна робота

137
Узагальнення і систематизація знань з теми «Многочлени»

138
Контрольна робота з теми «Многочлени»

1

КР4


^ ТЕМА V. РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ. (10 ГОД)


39
Аналіз контрольної роботи. Винесення спільного множника за дужки.

140
^ Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки.

141
Розкладання многочленів на множники способом групу­вання. Самостійна робота

142
Квадрат суми і квадрат різниці

143

^ Розкладання многочленів на множники за допомо­гою формул квадрата суми і квадрата різниці

1
44

^ Різ­ниця квадратів. Виконання вправ на роз­кладання на множники різ­ниці квадратів двох виразів

1
45

^ Виконання вправ на роз­кладання на множники різ­ниці квадратів двох виразів. Самостійна робота

1
46
Узагальнення і систематизація знань з теми

«Розкладання многочленів на множники»

147
^ Контрольна робота з теми «Розкладання многочленів на множники»

1

КР5
48
^ Аналіз контрольної роботи. Розкладання многочленів на множники за допомо­гою формул квадрата суми, квадрата різниці та різ­ниці квадратів

1

^ ТЕМА VI.ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУЛ СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ. (10 ГОД)


49
Виконання вправ на засто­сування правил розкладан­ня многочленів на множ­ники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці

1
^ Формули

квадрата суми і квадрата різниці

50
Виконання вправ на роз­кладання на множники різ­ниці квадратів двох виразів

1
^ Різ­ниця квадратів.

51
Сума і різниця кубів. Самостійна робота

152
Виконання вправ на засто­сування формул суми і різ­ниці кубів

1
^ Винесення спільного множника за дужки.

53
Застосування кількох спо­собів розкладання много­членів на множники

1
^ Спосіб групу­вання.

54
Застосування кількох спо­собів розкладання много­членів на множники

155
^ Виконання вправ на засто­сування кількох способів розкладання многочленів на множники. Самостійна робота

1
^ Формули

скорочено

го множення

56
Узагальнення і систематизація знань з теми

«Застосування формул скороченого множення»

157
^ Контрольна робота з теми «Застосування формул скороченого множення»

1

КР6
58
^ Аналіз контрольної роботи. Виконання вправ на засто­сування кількох способів розкладання многочленів на множники.

1^ ТЕМА VII. ФУНКЦІЇ (8 ГОД)


59
Функція. Область визна­чення і область значень функції. Способи задання функції

160
^ Виконання вправ на закріп­лення понять функція,об­ласть визначення функції, способи задання функції

161
Графік функції. Графічний спосіб задання функції

162
Виконання вправ на чи­тання і побудову графіків функцій.

163
Лінійна функція, її графік і властивості

1
^ Графік функції

64
Виконання вправ на по­будову графіків лінійних функцій і на використання їх властивостей. Самостійна робота

1
^ Графік функції

65
Узагальнення і систематизація знань з теми

«Функції»

166
Контрольна робота з теми «Функції»

1^ ТЕМА VIII. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ДВОМА ЗМІННИ­МИ (13 ГОД)


67
Аналіз контрольної роботи. Рівняння з двома змінни­ми.

168
Розв'язок рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними

1

^ Лінійне рівняння з однією змінною

69
Графік лінійного рівняння з двома змінними

1

^ Графік функції.

70
Виконання вправ на читання і побудову графіків лінійного рівняння з двома змінними. Самостійна робота

1
^ Графік функції.

71
Система двох лінійних рів­нянь з двома змінними та її розв'язок. Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графіч­ним способом

172
Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змін­ними способом підстановки

1
^ Лінійне рівняння з однією змінною

73
Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змін­ними способом підстановки

1
^ Лінійне рівняння з однією змінною

74
Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом дода­вання

1
Одночлени.

75
^ Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом дода­вання Самостійна робота

1
Многочлен

76
Розв'язування задач за до­помогою систем лінійних рівнянь

177
Розв'язування задач за до­помогою систем лінійних рівнянь

178
Узагальнення і систематизація знань з теми

«Система лінійних рів­нянь з двома змінними»

179
^ Контрольна робота з теми «Система лінійних рів­нянь з двома змінними»

1

КР7
^ ТЕМА IX. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО

МАТЕРІАЛУ (7 ГОД)


80
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань з теми

«Лінійне рівняння з однією змінною»

1
Лінійне рівняння з однією змінною

81
Узагальнення і систематизація знань з теми

«Розкладання многочленів на множники»

1
Одночлени. Многочлен

82
Узагальнення і систематизація знань з теми

«Застосування формул скороченого множення»

183
^ Узагальнення і систематизація знань з теми

«Функції»

1
Функції

84
Підсумкова контрольна робота

1

КР8
85
Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

186
Розв’язування вправ підвищеної складності.

1


Похожие:

7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування Історія України. Всесвітня історія
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування Історія України. Всесвітня історія
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень iconОбразотворче мистецтво 2 клас (35 год., 1 год на тиждень)
Розвиток аналітико-синтетичного сприймання на основі визначення головних та другорядних ознак зображуваних предметів та відтворення...
7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень icon7 клас геометрія І семестр — 16 год. (1 год на тиждень)
Кут. Основні властивості вимі­рювання кутів. Бісектриса кута. Відкладання кутів. Самостійна робота
7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень iconІ ІІ відділення /134 години, 4 години на тиждень
Повторення вивченого у початкових класах. Правопис дзвінких і глухих приголосних. Подвоєння приголосних у словах. Вживання апострофа...
7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень iconУ І семестрі 32 години № п/п Дата Зміст урок
Повторення І систематизація знань з теми «Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості»
7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії 8-9 клас (Всього 208 годин, 3 години на тиждень) пояснювальна записка
Даний курс спирається на знання, отримані школярами при вивченні всіх курсів географії та інших природознавчих дисциплін, що дозволяє...
7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень iconУ І семестрі 32 години № п/п Дата Зміст урок
Аналіз контрольної роботи. Алгебраїчні дроби, раціональні та дробові раціональні вирази. Допустимі значення змінних
7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень iconФізична культура
У 1 класі – 3 години на тиждень (наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 10. 06. 2011 №572)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы