Положення про районний конкурс \"Урок ХХІ сторіччя\" Загальні положення icon

Положення про районний конкурс "Урок ХХІ сторіччя" Загальні положенняНазваниеПоложення про районний конкурс "Урок ХХІ сторіччя" Загальні положення
Дата конвертации08.12.2012
Размер95.77 Kb.
ТипПоложення
источник

Положення

про районний конкурс “Урок ХХІ сторіччя”

1. Загальні положення

Положення ґрунтується на Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” (ст. 24, 41), Національній доктрині розвитку освіти в Україні та інших нормативних і законодавчих актах, що регулю­ють галузь освіти.

Районний конкурс “Урок ХХІ сторіччя” організується й проводиться за ініціативою та під керівництвом відділу освіти.

2. Мета і завдання конкурсу:

 • пошук педагогічних ідей щодо оновлення й удосконалення змісту сучасної моделі освіти;

 • підвищення престижу професії вчителя;

 • впровадження інноваційних технологій у педагогічну діяльність;

 • виявлення кращих педагогів освіти району, узагальнення й розповсюдження їх досвіду;

 • створення електронного банку методичних розробок уроків;

 • стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреб у професійній самореалізації учителів;

 • забезпечення незалежної експертної оцінки діяльності педагога;

 • створення умов для обміну досвідом між загальноосвітніми навчальними закладами.

^ 3. Учасники конкурсу

Учасниками конкурсу можуть бути вчителі навчальних закладів району. Обмежень за віком, стажем роботи, кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями немає.

Кожен учасник має право представляти тільки одну роботу.

^ 4. Порядок проведення конкурсу

4.1. Для організації, проведення конкурсу та експертизи конкурсних матеріалів за критеріями, визначеними в Положенні конкурсу на всіх етапах створюється районний оргкомітет, який крім організаційної буде виконувати функцію журі.

4.2. Конкурс проходить у три етапи:

1 етап – проведення шкільного етапу, подання заявок на конкурс, проведення та взаємовідвідування конкурсних уроків, визначення переможця – до 25.12.2012, визначення переможця шкільного туру – до 20.01.2013.

2 етап – районний (заочний тур) – подання матеріалів переможців шкільних етапів до районної конкурсної комісії – до 01.20.2012, визначення районною конкурсною комісією фіналістів конкурсу – до 01.12.2012.

3 етап – фінал (очний тур), презентація й захист сценаріїв (планів) уроків, визначення переможців Конкурсу членами журі – до 20.03.2012.

4.3. Голову, склад комісії і відповідального секретаря журі 1-го туру конкурсу обирає навчальний заклад, а районний організаційний комітет затверджує своїм протоколом.

Голова журі: організовує порядок проведення конкурсу;забезпечує об’єктивність розгляду, оцінювання конкурсних робіт учасників.

Члени журі:проводять оцінювання конкурсних робіт відповідно критеріїв та прилюднюють їх;складають оціночні відомості.

Відповідальний секретар: оформляє документацію конкурсу;стежить за дотриманням порядку подання конкурсних робіт, своєчасним заповненням оціночних відомостей;систематизує матеріали конкурсних робіт.

4.4. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами відділу освіти.

4.5. Матеріали учасників конкурсу, що представляють професійну цінність, будуть рекомендовані оргкомітетом районного конкурсу до публікації в педагогічних часописах. Організатори Конкурсу залишають за собою право некомерційного використання конкурсних матеріалів, зокрема в процесі підвищення кваліфікації вчителів освіти району, можливість розміщення матеріалів в банку даних методичних розробок в медіатеці і на сайті відділу освіти для популяризації й освітлення діяльності Конкурсу із збереженням авторства розробників, без додаткових умов і без виплати авторських гонорарів або інших відрахувань.

5. Вимоги до конкурсних робіт

5.1. На конкурс подаються такі матеріали: заява, розробка уроку в електронному й друкованому вигляді, відеозапис уроку на DVD-носії.

5.2. До розгляду приймаються розробки і відеозаписи уроків з будь-яких предметів інваріантної складової навчального плану школи.

5.3. Матеріали переможців шкільних етапів, подані до районної конкурсної комісії обов’язково супроводжуються рецензією директора школи.

6. Критерії оцінювання конкурсних робіт на першому й другому етапах

Оцінювання конкурсних робіт здійснюється за такими параметрами:

6.1. Якість розробки уроку (з додатками): 1-5 балів

– вибір оптимальної структури уроку, відповідність структури уроку його змісту й цілям;

– оптимальний обсяг матеріалу для досягнення цілей уроку;

– глибина, науковість, повнота змісту;

– наявність цікавих змістових або методичних знахідок;

– методична цінність додатків (у додатках можуть бути: короткий опис педагогічних ідей та ініціатив, нових методик і технологій навчання, матеріали щодо методичного забезпечення педагогічних освітніх технологій, дидактичні матеріали, додаткові матеріали до змісту уроку тощо).

6.2. Методична грамотність уроку: 1-5 балів

 • наявність різних способів мотивації учнів до навчальної діяльності;

 • діяльність учнів на уроці – рівень активності дітей, наявність питань на уточнення розуміння, адекватність відповідей, розвиненість самостійності мовлення;

 • діяльність учителя на уроці – уміння слухати й чути учнів, здатність коректувати свої дії на основі оперативної оцінки результативності, створення сприятливого психологічного клімату, культура спілкування, ерудиція вчителя, відношення “вчитель – учень” на основі педагогіки співробітництва, гуманної педагогіки; організація на уроці роботи щодо постановки проблеми й пошуку учнями шляхів її розв’язання; організація пізнавальної діяльності на уроці (способи включення учнів в активну пізнавальну діяльність як інструмент для формування нових здібностей);

 • доцільність застосування педагогічних методів і прийомів; відповідність методів навчання цілям, змісту уроку, а також віковим особливостям учнів; доцільність застосування на уроці ІКТ-технологій, електронних і мультимедійних засобів навчання; дотримання санітарно-гігієнічних вимог; застосування нестандартних форм перевірки, оцінювання й корекції предметних компетенцій;

 • результативність уроку (завершеність, рефлексія, досягнення).

6.3. Новизна й методична цінність відеозапису:1-5 балів

 • інформативність візитки;

 • оригінальність представлених матеріалів;

 • якість відео та звуку;

- акцентування відеозйомки на ключових моментах уроку.

Переможець Конкурсу визначається за найбільшою кількістю балів – 15 балів.

^ 7. Вимоги до оформлення уроку

Розробки уроків надаються в електронному і друкованому вигляді.

В електронному вигляді – в одному архівному файлі (zip або rar) розміром не більш 10 Мбайт.

Формат матеріалів, підготовлених в MS Word (текстова розробка уроку): формат сторінки: А4, всі поля не менше 1 см, міжрядковий інтервал – 1 інт., Текстовий матеріал – шрифт 14, Times New Roman, колір – чорний, одинарний міжрядковий інтервал; заголовки повинні бути виділені жирним шрифтом (розмір шрифту 16, Times New Roman, колір – чорний). Обсяг файлу – до 10 сторінок. Якщо на уроці застосовуються мультимедійні презентації, вони теж повинні бути представлені в електронному вигляді.

^ 7.1. Вимоги до відеозапису уроку

Відеозапис охоплює:

 • візитку школи, представлення конкурсанта (до 5 хв.);

 • урок (до 40 хв.);

 • демонстрацію зразків дидактичного матеріалу, що застосовуються в процесі уроку (до 2 хв.).

Записи надавати на DVD-носіях у форматі *.mpeg, *.dvd або *.avi

^ Оргкомітет (журі)

районного конкурсу «Урок ХХІ сторіччя»


Голова –


начальник відділу освіти – Супрунець О.А.


Склад


завідуюча методичним кабінетом – Світова І.М.


методист природничих дисциплін – Курган Л.В.


методист з української мови – Печонкіна Т.В.


методист з технологій – Сироєжко В.Л.


заступник директора Дмитрушківської ЗОШ - Горбатюк Л.Л.


заступник директора Бабанської ЗОШ - Степова Н.В.


заступник директора Гереженівського НВК – Біла Н.М.


Секретар


Методист з технологій – Сироєжко В.Л.


^ Методичні поради до побудови та аналізу етапів сучасного уроку

Триєдина ціль уроку як запрограмований результат

Триєдина ціль уроку (ТЦУ) – це запрограмований раніше результат (пізнавальний, виховний, розвивальний).

^ Пізнавальний аспект ТЦУ:

  • учити й навчити кожного учня здобувати знання;

  • здійснити виконання головних вимог до оволодіння знаннями: повноту, глибину, усвідомленість, систематичність, системність, гнучкість, оперативність, міцність;

  • формування навичок (точно, безпомилкове виконання дії, доведене до автоматизму);

  • формування вмінь (сполучення знань і навичок, необхідних для успішного виконання діяльності).

Розвивальний аспект ТЦУ:

  • розвиток мовлення – показники  

  • розвиток мислення (учити аналізувати, виокремлювати головне, порівнювати за аналогією, узагальнювати й систематизувати, формулювати й розв’язувати проблеми);

  • розвиток сенсорної сфери;

  • розвиток рухової сфери.

^ Виховний аспект ТЦУ: моральні об’єкти, з якими учень вступає у взаємодію на уроці (інші люди, суспільство й колектив, Батьківщина, ставлення до себе, свого “я”)

Етапи уроків “відкриття нового знання” “комбінованого уроку”

І. Самовизначення до діяльності (організаційний момент)

^ Умови досягнення позитивних результатів:

 • зосередженість, витримка, самовладання, зібраність учителя;

 • вимогливість і стійкий намір без затримки перейти до уроку з одночасною увагою до стану учнів;

 • використання невеликої психологічної паузи й питання, яке спонукає їх увагу до теми уроку;

 • доброзичливість, сердечність, спокійна, впевнена манера ведення уроку;

 • послідовність і сталість у пред’явленні вимог.

Показники виконання психологічного завдання етапу:

 • доброзичливе налаштування вчителя й учня;

 • короткочасність організаційного “етапу”;

 • повна готовність класу й обладнання уроку до роботи;

 • швидке включення класу в діловий ритм;

 • організація уваги всіх учнів.
^

ІІ. Етап перевірки домашнього завдання


Без відгуку, без оцінки виконаної роботи з боку вчителя учень не знає якості своєї роботи, він не володіє найголовнішим і важливим у ній – результатом і не відчуває радості успіху чи гіркості помилок.

^ Зміст етапу

 1. Виявлення факту виконання домашнього завдання всім класом.

 2. Обов’язкове з’ясування причин невиконання завдання окремими учнями й прийняття мір, щоб воно було виконано на наступний день.

 3. Визначення типових недоліків у знаннях і їх причини.

 4. Виправлення помилок, припущених учнями в домашній роботі.

 5. Залучення до перевірки домашнього завдання учнів – консультантів з предмета.

 6. Використання взаємодопомоги й самоконтролю учнів.

Показники виконання навчально-виховного завдання етапу:

  • виявлення факту виконання домашнього завдання у всього класу, встановлення типових помилок, їх усунення;

  • формування розуміння в учнів зв’язку виконання їх домашньої роботи з результатом свого навчання взагалі;

  • контроль й оцінювання домашнього завдання – разом з іншими чинниками педагогічного процесу є такими, що мотивують і мобілізують сили й здатності учня.

ІІІ. Етап підготовки учня до активного й свідомого засвоєння нового матеріалу

Зміст етапу:

 • повідомлення теми вивчення нового матеріалу;

 • формулювання разом з учнями цілей і завдань вивчення нового матеріалу;

 • показ практичної значущості вивчення нового матеріалу, мотивація учнів до його засвоєння;

 • постановка навчальної проблеми.

Показники виконання навчально-виховного завдання етапу:

 • активність пізнавальної діяльності учнів на наступних етапах уроку;

 • ефективність сприйняття й осмислення нового матеріалу;

 • розуміння учнями практичної значущості матеріалу, що вивчається.

ІV. Етап засвоєння нових знань

Умови досягнення позитивних результатів:

 1.  Актуалізація чуттєвого досвіду й опорних знань учнів.

 2.  Широке застосування різних способів активізації мислительної діяльності учнів, включення їх у пошукову діяльність, самоорганізацію процесу навчання. Максимальна творча участь дітей в освоєнні нового матеріалу.

 3.  Використання в процесі учіння змінних діалогічних пар (або груп).

 4.  Проведення словникової роботи як одного з інструментів усвідомлення нового матеріалу. Саме на цьому етапі найбільш широко розкривається педагогічна майстерність учителя, його знання, ерудиція.

V. Етап закріплення нових знань

Зміст етапу:

 1. Закріплення нових знань й умінь.

 2. Поглиблення й осмислення учнями навчального матеріалу, перевірка розуміння сутності нових понять.

 3. Закріплення матеріалу на основі творчого застосування на практиці, в нестандартних ситуаціях.

 4. Вироблення відповідних умінь і навичок.

Показники виконання навчально-виховного завдання етапу:

 • з’ясування вчителем міцності й рівня усвідомленості знань учнів;

 • уміння учнями упізнавати й співвідносити факти з поняттями, правилами й ідеями;

 • уміння відтворювати основні ідеї нового матеріалу;

 • уміння виокремлювати суттєві ознаки провідних понять, конкретизувати ці ознаки.

VІ. Етап рефлексії.

Зміст етапу:

 1. Підбиття підсумків уроку: як працював клас, хто з учнів працював особливо старанно, про що нове дізнались учні.

 2. Мотивування домашнього завдання.

 3. Стислий інструктаж щодо виконання домашнього завдання, використання диференційованих домашніх завдань на закріплення матеріалу, для розвитку індивідуальних здібностей учнів.
Похожие:

Положення про районний конкурс \"Урок ХХІ сторіччя\" Загальні положення iconПоложення про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс "колосок" І. Загальні положення Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного інтерактивного учнівського природничого конкурсу "колосок"
До участі у Конкурсі можуть приєднуватись освітні установи інших держав за наявності національного координатора Конкурсу
Положення про районний конкурс \"Урок ХХІ сторіччя\" Загальні положення iconПоложення про самоврядування. Загальні положення
Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини
Положення про районний конкурс \"Урок ХХІ сторіччя\" Загальні положення iconПоложення про Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» І. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (далі Конкурс)
Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (далі Конкурс)
Положення про районний конкурс \"Урок ХХІ сторіччя\" Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс)
Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс)
Положення про районний конкурс \"Урок ХХІ сторіччя\" Загальні положення iconПоложення про систему управління охороною праці Загальні положення
...
Положення про районний конкурс \"Урок ХХІ сторіччя\" Загальні положення iconПоложення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу Загальні положення
Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних закладів (далі комітети) визначає їх функції у державно-громадській...
Положення про районний конкурс \"Урок ХХІ сторіччя\" Загальні положення iconПоложення про конкурс «Учень року» І. Загальні положення > Цей конкурс проводиться відділом освіти Уманської райдержадміністрації із залученням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 2
Розвиток пізнавальних, творчих, спортивних здібностей учнів, утвердження активної життєвої позиції та підвищення престижу навчання...
Положення про районний конкурс \"Урок ХХІ сторіччя\" Загальні положення iconПоложення про службу охорони праці загальні положення
Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом державного комітету України з нагляду за охороною праці №255 від15....
Положення про районний конкурс \"Урок ХХІ сторіччя\" Загальні положення iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Загальні положення
Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується...
Положення про районний конкурс \"Урок ХХІ сторіччя\" Загальні положення iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці Загальні положення
Положення спрямоване на реалізацію у навчальному закладі системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы