Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класиНазваниеПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи
Дата конвертации03.12.2012
Размер341.23 Kb.
ТипПрограма
источник

Календарно-тематичне планування

з української мови для 8 класу

(поглиблене вивчення)

(140 год. на рік: 4 год. на тиждень)за програмою, рекомендованою МОНУ:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / Програму підготували С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я.Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана. – К.: Грамота, 2009.,,Погоджено” ,,Затверджено” ____________2011 р. ____________ 2011 р. _________ (___________) ______(___________)


І семестрп/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата

пров.
Вступ1.

Розвиток української мови.

1
2.

Мова - найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу. Мовні норми. Мовленнєві помилки.

1
3.

РЗМ № 1. Повторення відомостей про мовлення, стилі й типи мовлення.

1Повторення й узагальнення вивченого4.

Розділи науки про мову та її мовні одиниці. Самостійні частини мови, їх значення, морфологічні ознаки й синтаксична роль. Принцип поділу іменників на відміни та групи. Відмінювання іменників.

Групи прикметників за значенням. Ступені порівняння прикметників. Правопис складних прикметників.

1
5.

РЗМ № 2. Уживання сполучень слів з орудним відмінком часу, окремих іменників у родовому відмінку множини.

1
6.

Граматичні зв'язки числівників з іменниками. Орфограми в числівниках і займенниках. Особливості вживання займенників у мовленні.

1
7.

РЗМ № 3. Текст. Визначення теми тексту, його основної думки.

1
8.

РЗМ № 4. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю за складним планом.

1
9.

Дієвідмінювання дієслів. Написання особових закінчень дієслів. Способи творення та правопис прислівників.

1
10.

РЗМ № 5. Особливості вживання окремих форм якісних прикметників, числівників, займенників, дієслів, службових слів і вигуків у різних стилях.

1
11.

Службові частини мови. Морфологічний аналіз. Правопис та виділення вигуків у тексті.

1
12.

Контрольний диктант.

1
13.

РЗМ № 6. Види аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Вивчальне читання (практично).

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична


^ Синтаксис і пунктуація14.

Синтаксис української мови як учення про будову речень і словосполучень. Основні одиниці синтаксису - словосполучення й речення.

Культура мовлення. Синоніміка словосполучень різної будови.

1
15.

РЗМ № 7. Особливості побудови опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

1
16.

Пунктуація як учення про систему правил уживання розділових знаків у тексті. Поняття пунктограми. Типи пунктограм.

1
17.

Розділові знаки в кінці речення (повторення).

1
18.

РЗМ № 8. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

1
19.

Словосполучення. Головні ознаки синтаксичного словосполучення. Синтаксичні, лексичні та фразеологічні словосполучення, їх відмінність.

1
20.

Будова словосполучень. Смислові відношення в словосполученні. Типи синтаксичних словосполучень за вираженням головного слова. Лексична і гра­матична сполучуваність слів.

1
21.

РЗМ № 9. Контроль читання мовчки.

Робота над помилками, допущеними у переказах.

1Запис у журналі без дати: Читання мовчки22.

Сурядний і підрядний зв’язки слів. Типи підрядного зв’язку: узгодження, керування, прилягання.

1
23.

Типи підрядного зв’язку. Тренувальні вправи.

^ Культура мовлення. Запобігання помилок в узгодженні й керуванні.

1
24.

Прийменникові й безприйменникові словосполучення. Синонімічність словосполу­чень різних типів та словосполучень і слів.

1
25.

Словосполучення як синтаксична одиниця. Тренувальні вправи.

^ Культура мовлення. Використання у мовленні синонімічних словосполучень та словосполучень і слів.

1
26.

Контрольна робота з теми ,, Словосполучення ”.

1
Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

27.

Речення як комунікативна одиниця. Основні ознаки речення: предикативність, інтонаційна і смислова завершеність, модальність.

1
28.

РЗМ № 10. Складання діалогу на задану тему.

1Запис у журналі без дати: Діалог29.

Типи речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Риторично-питальні, власне питальні, питально-спокальні речення. Розповідні, стверджувальні і заперечні (загальнозаперечні й частковозаперечні) речення. Окличні речення: розповідно-окличні, питально-окличні, спонукально-окличні.

^ Культура мовлення. Правильне інтонування речень різного типу.

1
30-31.

РЗМ № 11-12. Контрольний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням.

2
32.

Типи речень за метою висловлювання. Тренувальні вправи.

1
33.

РЗМ № 13. Контроль аудіювання.

Робота над помилками, допущеними у переказах.

1Запис у журналі без дати: Аудіювання34.

Поширені й непоширені речення. Прості й складні речення.

1
35.

Розділові знаки у простому й складному реченнях.

1
36.

Порядок слів у простому реченні. Інверсія в простому реченні. Поняття про активний і пасивний зворот, їх синоніміка.

^ Культура мовлення. Логічний наголос і порядок слів як засіб підвищення точності й виразності мовлення.

1
37.

Речення як комунікативна одиниця. Тренувальні вправи.

1
38.

Контрольна робота з теми ,,Речення як комунікативна одиниця”.

1
39.

РЗМ № 14. Складання діалогу за текстом, що містить роздум дискусійного характеру.

1
Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична
^ Просте двоскладне речення40.

Двоскладне просте речення. Структурні особливості простого речення. Підмет. Способи вираження підмета.

1
41.

РЗМ № 15. Усний твip-опис місцевості на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.

1Запис у журналі без дати: Усний твір42.

Складений дієслівний присудок, способи його вираження. Характерні зв’язки в дієслівному складеному присудку.

1
43.

Складений іменний присудок, способи йго вираження. Зв’язки в іменному складеному присудку. Форми імен­ної частини складеного присудка.

1
44.

Складний присудок.

1
45-46.

РЗМ № 16-17. Контрольний письмовий твip-опис місцевості на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.

2
47.

Тире між підметом і присудком.

1
48.

Зв’язок простого і складеного присудка з підметом.

Культура мовлення. Погодження граматичних форм підмета і присудка.

1
49.

РЗМ № 18. Робота над помилками, допущеними у творах.

1
50.

Головні члени речення. Тренувальні вправи.

1
51.

Контрольна робота з теми ,,Головні члени речення”.

1
52.

Другорядні члени речення. Додаток. Придієслівні й приіменні додатки. Прямі й непрямі додатки, способи вираження їх.

1
53.

РЗМ № 19. Усний твір-роздум на морально-етичну тему.

1
54.

Узгоджені й неузгоджені означення. Способи вираження їх. Розмежування неузгоджених означень і приіменних додатків.

1
55.

Прикладка як різновид означення. Місце прикладки при означуваному слові. Написання прикладок.

1
56.

Узгоджене й неузгоджене означення. Прикладка. Тренувальні вправи.

1
57.

Типи обставин за значенням. Способи вираження їх.

1
58.

Розрізнення обставин і додатків, обставин, додатків і неузгоджених означень.

^ Культура мовлення. Правильне вживання другорядних членів речення в мовленні.

1
59.

Контрольний диктант.

1
60.

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

1
61.

Другорядні члени речення. Тренувальні вправи.

1
62.

Контрольна робота з теми ,,Другорядні члени речення”.

1
63.

РЗМ № 20. Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему.

1
64.

РЗМ № 21. Робота над помилками, допущеними у творах.

1
Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична

Контроль за виконанням програми в І семестрі (8 клас)


^ Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

^ Контроль мовної теми

4
Письмо:

переказ1твір

1Правопис: диктант

2Аудіювання

1Читання:

мовчки1Говоріння:

усний твір

діалог1

1


,,Погоджено” ,,Затверджено” ____________201_ р. ____________ 201_ р. _________ (___________) ______(___________)

ІІ семестр

п/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата

пров.
Односкладні речення65.

Односкладні речення, з головним членом, співвідносним з присудком.

Означено-особове речення, вираження головного члена в ньому.

1
66.

РЗМ № 22. Особливості побудови опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії i культури в науковому стилі.

1Запис у журналі без дати : Усний переказ67.

Неозначено-особове речення, вираження головного члена в ньому.

1
68.

Узагальнено-особове речення, вираження головного члена в ньому.

1
69.

Безособове речення, вираження головного члена в ньому.

1
70

Інфінітивне речення, вираження головного члена в ньому.

1
71-72.

РЗМ № 23-24 Контрольний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток icтopiї i культури в публіцистичному стилі (письмово).

2
73.

Дієслівні односкладні речення. Тренувальні вправи.

1
74.

Односкладні речення з головним членом, співвідносним із підметом. Розрізнення називних речень і двоскладних з іменним складеним присудком, вираженим прикметником.

1
75.

Поширені й непоширені односкладні речення.

1
76-77.

РЗМ № 25-27. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту.

2^ Неповне речення78.

Повні й неповні речення. Односкладні повні і неповні речення.

Культура мовлення. Інтонація в неповних реченнях.

1
79.

РЗМ № 27. Контроль читання мовчки.

Робота над помилками, допущеними у переказах.

1Запис у журналі без дати: Читання мовчки80.

Умови вживання неповних речень. Еліптичні речення.

1
81.

Тире в неповних реченнях. Поняття про слова-речення.

1
82.

РЗМ № 28. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю на основі прослуханої радіо- або телепередачі.

1
83.

Односкладні та неповні речення. Тренувальні вправи.

1
84.

Контрольна робота з теми ,,Односкладні речення. Неповні речення”.

1
85.

РЗМ № 29. Складання діалогу на основі прослуханої радіо- або телепередачі.

1
Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична
^ Речення з однорідними членами86-87.

Однорідні члени речення. Поширені й непоширені, зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. Інтонація і сполучники сурядності (єднальні, протиставні, розділові, градаційні, приєдну­вальні) в реченнях з однорідними членами.

2
87.

Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язками.Речення з кількома рядами однорідних членів.

^ Культура мовлення. Інтонація речень з однорідними членами. Особливості різних способів поєднання однорідних членів.

1
88.

РЗМ № 30. Виразне читання вголос текстів різних стилів та жанрів мовлення. Вимоги до читання вголос (практично).

1Запис у журналі без дати : Читання вголос89.

Однорідні означення, відмінність їх від неоднорідних.

1
90.

Однорідні й неоднорідні означення. Тренувальні вправи.

1
91.

Кома між однорідними членами.

1
92.

Кома між однорідними членами. Тренувальні вправи.

1
93.

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Синтаксична роль узагальнювальних слів. Двокрапка і тире в реченнях з узагальнювальними словами при однорідних членах.

Культура мовлення. Інтонація речень з узагальню вальними словами.

1
94.

РЗМ № 31.Усний твір-опис пам’ятки історії і культури на основі особистих вражень і спостережень у художньому стилі.

1
95.

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами та розділові знаки при них. Тренувальні вправи.

1
96-97.

РЗМ № 32-33. Письмовий твір-опис пам’ятки історії і культури на основі особистих вражень і спостережень у художньому стилі.

2
98.

Особливості зв’язку присудка з однорідними підметами, означення – з однорідними підметами, означення – з однорідними означуваними словами. Усунення логічних і граматичних помилок у реченнях з однорідними членами.

1
99.

Однорідні члени речення. Тренувальні вправи.

1
100.

Контрольна робота з теми ,,Речення з однорідними членами”.

1
101.

РЗМ № 34. Контроль аудіювання.

Робота над помилками, допущеними у творах-описах.

1Запис у журналі без дати: АудіюванняВиставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична
^ Речення із звертаннями, вставними словами,

словосполученнями, реченнями102.

Звертання поширені й непоширені. Способи вираження звертання.

Інтонація речень із звертаннями. Риторичні звертання.

1
103.

Розділові знаки при звертанні. Поняття про вокативні речення.

1
104-105.

РЗМ № 35-36. Повторення відомостей про жанри мовлення. Особливості побудови оповідання з обрамленням.

2
106.

Розділові знаки при звертанні. Тренувальні вправи.

1
107.

Вставні слова, словосполучення й речення. Групи вставних конструкцій, їх функції.

^ Культура мовлення. Правильне інтонування речень із вставними конструкціями. Особливості використання вставних слів, сполучень слів і речень у різних стилях.

1
108.

Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях.

Культура мовлення. Синоніміка вставних слів і речень у тексті.

1
109-110.

РЗМ № 37-38. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням).

2
111.

Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях. Тренувальні вправи.

1
112.

Речення із звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями. Тренувальні вправи.

1
113.

Контрольна робота з теми ,,Речення із вставними конструкціями”.

1
114.

РЗМ № 39. Робота над помилками, допущеними у творах-оповіданнях.

1
Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична
^ Речення з відокремленими членами115.

Поняття про відокремлення. Основні умови відокремлення другорядних членів речення.

1
116.

РЗМ № 40. Усний твір-роздум суспільну тему.

1
117.

Відокремлені узгоджені означення. Поширене відокремлене означення, виражене дієприкметниковим або прикметниковим зво­ротом.

1
118.

Неузгоджені відокремлені означення.

1
119-120.

РЗМ № 41-42. Письмовий твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі.

2
121.

Розділові знаки при відокремлених означеннях. Тренувальні вправи.

1
122.

РЗМ № 43 Робота над помилками, допущеними у творах-роздумах.

1
123.

Відокремлена прикладка як особлива форма означення. Вираження поширених і непоширених відокремлених прикладок та розділові знаки при них.

1
124.

Розділові знаки при відокремлених прикладках. Тренувальні вправи.

1
125.

Відокремлені додатки. Відокремлення додатків зі словами крім, окрім, за винятком.

1
126.

Відокремлені додатки. Тренувальні вправи.

1
127.

Відокремлені обставини. Способи вираження поширених і непоширених відокремлених обставин. Розділові знаки при відокремлених обставинах.

1
128.

РЗМ № 44. Складання діалогу з використанням формули мовленнєвого етикету.

1
129.

Розділові знаки при відокремлених обставинах. Тренувальні вправи.

1
130.

Уточнювальні слова і словосполучення. Способи вираження їх, синтаксична роль. Розділові знаки при уточнювальних словах і словосполученнях.

1
131.

Уточнювальні слова і словосполучення. Тренувальні вправи.

1
132.

Контрольний диктант.

1
133.

Синоніміка простих речень з відокремленими членами і простих речень. Роль відокремлених другорядних членів у текстах різних стилів.

1
134.

Речення з відокремленими членами. Тренувальні вправи.

1
135.

Контрольна робота з теми ,,Речення з відокремленими членами”.

1
136.

РЗМ № 44. Ділові папери. Протокол.

1
137.

РЗМ № 45-46. Тематичні виписки.

1Повторення вивченого138-139.

Вживання розділових знаків у простих реченнях з однорідними й відокремленими членами, при звертанні і вставних словах.

2
140.

Підсумковий урок-гра

1^ Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична

Контроль за виконанням програми в ІІ семестрі (8 клас)


^ Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

^ Контроль мовної теми

4Письмо:

переказ1твір

1Правопис: диктант

1Аудіювання

1Читання:

мовчки1Говоріння:

усний переказ

читання вголос1

1


Похожие:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури 8-9 класи пояснювальна записка
Вона є важливим чинником формування духовного світу особистості, її морально-естетичного розвитку
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури 8-9 класи пояснювальна записка
«Зарубіжна література» – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори та головні етапи розвитку світового літературного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики
Навчання в класах із поглибленим вивченням фізики значною мірою має сприяти розвитку здібностей учнів з урахуванням їхніх інтересів,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології 8-9 клас Пояснювальна записка
Школи (класи) з поглибленим вивченням біології мають на меті розвивати в учнів здібності до біології, задовольнити інтерес учнів...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconНаказ №218 Про результати виконання підсумкових контрольних робіт з математики та української мови в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів міста у 2010-2011 н р
Донецькій області”, в рамках міської Програми проведення моніторингових досліджень якості освіти, в загальноосвітніх навчальних закладах...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы