Положення про службу охорони праці загальні положення icon

Положення про службу охорони праці загальні положенняНазваниеПоложення про службу охорони праці загальні положення
Дата конвертации03.12.2012
Размер72.52 Kb.
ТипПоложення
источник


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

____________________

____________________ 200 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ


_______________________________________________


 1. Загальні положення


1.1. Згідно із Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правовох, організаційно-технічних, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

1.2. Положення про службу охорони праці навчального закладу розроблено на основі Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом державного комітету України з нагляду за охороною праці № 255 від15.11.2004, в якому визначено структуру служби охорони праці,її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

1.3. Служба охорони праці навчального закладу підпорядковується безпосередньо директору школи.

1.4. У навчальному закладі функції служби охорони праці виконує в порядку сумісництва одна особа, яка має відповідну підготовку.

1.5. Спеціаліст служби охорони праці навчального закладу за своєю посадою та заробітною платою прирівнюється до керівників і спеціалістів основних воробничо-технічних служб.

1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці спеціаліста служби охорони праці навчального закладу проводиться в установленому законодавством порядку, на базі районного відділу освіти, під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

1.7. Спеціаліст служби охорони праці навчального закладу в своїй діяльності керується законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють у межах навчального закладу.

1.8. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації навчального закладу


 1. Основні завдання служби охорони праці

2.1. Забезпечення фахової підтримки рішень директора школи з питань опрацювання ефективної системи управління охороною праці у навчальному закладі та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника.

2.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам у навчальному закладі, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників та учнів.

2.3. Вивчення та сприяння впровадженню у навчальному закладі досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективног та індивідуального захисту працівників.

2.4. Контроль за дотриманням працівниками вимог та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах навчального закладу.

2.5. Інформування та надання роз’яснень працівникам навчального закладу з питань охорони праці.


 1. Функції служби охорони праці

3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами навчального закладу комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворювання, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

3.2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і винесення їх на розгляд директора школи.

3.3. Проведення спільно з представниками профспілки та структурних підрозділів навчального закладу перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

  1. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

  2. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

  3. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму та професійних захворювань.

3.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

3.8. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах навчального закладу.

3.9. Розгляд:

- питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (уразі необхідності);

- листів, заяв, скарг працівників навчального закладу, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

3. 10. Організація:

- забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах навчального закладу, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

- роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, куточків з охорони праці тощо:

- нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;

- пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

3.11. Участь у:

- розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій унавчальному закладі, відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112;

- складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

- проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно- правовим актам з охорони праці;

- роботі комісії з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням навчального закладу, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

- розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах навчального закладу;

- складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язклві попередні і періодичні медичні огляди;

- організація навчання з питань охорони праці;

- роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

3.12. Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності) роботи комісії з питань охорони праці навчального закладу.

3.13. Контроль за:

- виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

- проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

- наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

- своєчасним проведенням необхідних і технічних оглядів устаткування;

- станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

- своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажіу з охорони праці;

- забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджуючими засобами;

- організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

- санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

- своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо, відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

- дотриманням у належному безпечному стані території навчального закладу, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

- організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

- використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

- виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подань страхового експерта з охорони праці;

- проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.


 1. ^ Права спеціаліста служби охорони праці

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

- видавати керівникам структурних підрозділів навчального закладу обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається у 2 примірниках, один з яких видається працівникові навчального закладу ( тех.персонал, вчителі-предметники, завідуючі кабінетами і т.д.), другий залишається та реєструється у службі охорони праці і зберігається протягом 5 років. Якщо працівник навчального закладу відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст служби охорони праці надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;

- зупиняти роботу дільниці, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників та учнів;

- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не прйшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

- за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю. 1. Організація роботи служби охорони праці

5.1 Робота служби охорони праці навчального закладу повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених директором школи.

5.2. Робоче місце спеціаліста служби охорони праці має розміщуватися (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв’язку і бути зручним для приймання відвідувачів.

5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій має бути створений кабінет з охорони праці відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 № 191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.97. за № 458/2262.

  1. Спеціаліст служби охорони праці не може залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України «Про охорону праці» та цим положенням.

  2. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями навчального закладу та представниками профспілки.
Похожие:

Положення про службу охорони праці загальні положення iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці Загальні положення
Положення спрямоване на реалізацію у навчальному закладі системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та...
Положення про службу охорони праці загальні положення iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці ", „Положення про навчання з питань охорони праці ", "Правила охорони праці, для підприємств громадського харчування"
Дія інструкції поширюється на працівників кухні навчальних закладів відділу освіти Сквирської рда
Положення про службу охорони праці загальні положення iconПоложення про систему управління охороною праці Загальні положення
...
Положення про службу охорони праці загальні положення iconПоложення > Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки діяльності методиста в районному методичному кабінеті. Інструкція з охорони праці для методиста поширюється на всі кабінети та приміщення рмк
Рмк вимог із питань охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» І кодексу законів про працю України
Положення про службу охорони праці загальні положення iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону праці»
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Положення про службу охорони праці загальні положення iconПоложення про адміністративно громадський контроль з охорони праці в установах освіти Адміністративно громадський контроль з охорони праці
Адміністративно – громадський контроль з охорони праці – це спільний контроль адміністрації школи і профспілкової організації за...
Положення про службу охорони праці загальні положення iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України На виконання Законів України "Про освіту"
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Положення про службу охорони праці загальні положення iconПоложення про проведення районного етапу конкурсу «Охорона праці очима дітей» (додаток 2). Інженеру з охорони праці відділу освіти Слободян О. Д. та керівникам загальноосвітніх навчальних закладів
Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 02. 02. 2012 №263/03 з метою привернення уваги суспільства до існуючих...
Положення про службу охорони праці загальні положення iconНаказ №34 Про організацію охорони праці в школі у 2012 2013 навчальному році
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року №563 Положення про організацію охорони праці учасників...
Положення про службу охорони праці загальні положення iconПоложення про районний конкурс "Урок ХХІ сторіччя" Загальні положення
Положення ґрунтується на Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” (ст. 24, 41), Національній доктрині розвитку...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы