Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району icon

Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників районуНазваниеПоложення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району
Дата конвертации03.12.2012
Размер196.46 Kb.
ТипПоложення
источникУМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ


___03.09.2012____ м.Умань № __158__


Про апробацію Положення

про кредитно – модульну систему

неперервного підвищення кваліфікації

педагогічних працівників району


На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», наказів Міністерства освіти і науки України від 2.03.2009р. «Про затвердження плану дій щодо реформування системи педагогічної і післядипломної освіти педагогічних працівників на 2009-2012 роки», від 30.12.2005р. №774 «Про впровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу» та з метою створення умов для індивідуальної траєкторії неперервного професійного зростання педагогів, підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників району. На виконання наказу Головного управління освіти і науки від 14.06.2012 №272 «Про апробацію Положення про кредитно – модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області»


НАКАЗУЮ:


1.Здійснити з серпня 2012 по травень 2016 року апробацію Положення у навчальних закладах району (додаток 1).

2. Керівникам навчальних закладів, заступникам директорів навчальних закладів:

2.1. Забезпечити організаційно – методичний супровід апробації Положення.

2.2.Щорічно на засіданнях методичних рад та методичних об’єднаннях аналізувати хід та результати апробації Положення.

3. Районному методичному кабінету (Світова І.М.):

3.1.Забезпечити науково – методичне керівництво здійсненням апробації Положення.

3.2.Заслуховувати хід та результати апробації Положення на засіданні Ради районного методичного кабінету щорічно.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу РМК Світову І.М.


Начальник відділу освіти О.А.Супрунець

Додаток 1

наказ відділу освіти

від _________№_______


ПОЛОЖЕННЯ

про кредитно-модульну систему

неперервного підвищення кваліфікації

педагогічних працівників Уманського району


І. Загальні положення


1.1. Положення розроблено згідно з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", Концепцією розвитку післядипломної освіти в Україні, іншими актами чинного законодавства з питань освіти, що регламентують питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

1.2. Систематичне підвищення кваліфікації є безпосереднім службовим обов’язком кожного педагогічного працівника.

1.3. Професійне вдосконалення кадрів носить неперервний характер і здійснюється впродовж усієї трудової діяльності з метою послідовного розширення і оновлення компетенцій, підвищення рівня професійної майстерності відповідно до вимог модернізації системи освіти в Україні.

1.4. Неперервне підвищення кваліфікації педагогічних працівників забезпечується шляхом запровадження кредитно-модульної системи професійного вдосконалення у міжатестаційний (курсовий та міжкурсовий) період.

1.5. Кредитно-модульна система підвищення кваліфікації педагогічних працівників– це інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя, за якої у міжатестаційний період поряд з обов’язковим проходженням курсової підготовки один раз на п’ять років особливе місце займає самоосвітня діяльність педагога та його участь у різних формах навчально-методичної та науково-методичної роботи у міжкурсовий період.

1.6. Метою запровадження кредитно-модульної системи неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників є створення умов для індивідуальної траєкторії професійного зростання педагогів упродовж усього професійного життя відповідно до фахових уподобань і рівня компетентності.

1.7.Завдання запровадження кредитно-модульної системи неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

- розроблення та отримання посвідчення про спецкурси, семінари, семінари-тренінги, майстер-класи для підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

- створення оптимальних умов для самоосвітньої діяльності педагогів протягом усього професійного життя;

- розроблення організаційної моделі забезпечення та впровадження дистанційної освіти в районі;

- створення для кожного педагога умов для роботи в мережі Інтернет;

- розроблення навчально-методичного забезпечення дистанційних курсів підвищення кваліфікації

- удосконалення програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання;

- розроблення системи контролю якості дистанційного навчання;

- створення системи мотивації педагогічних працівників до самостійного вибору форм і змісту підвищення кваліфікації у міжатестаційний період;

- розроблення моделі взаємодії всіх структур та освітніх установ, що забезпечують неперервне підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.

1.8. Кредитно-модульна система неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників базується на ідеї конструювання кожним педагогом індивідуально-особистісної траєкторії професійного розвитку, оволодіння системою засобів, методів, механізмів самовдосконалення та самореалізації особистості, накопичення кредитів (балів) для чергової або позачергової атестації, що дозволить забезпечити конструктивну динаміку рівня компетентності педагогічного працівника впродовж усього професійного життя.

1.9. Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників спрямоване на сприяння більш ефективній та комфортній підготовці педагогічного працівника до атестації. Атестація педагогічних працівників проходить відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.


ІІ. Основні поняття кредитно-модульної системи

неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників


2.1. ^ Кредитно-модульна система неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників – це така система організації процесу вдосконалення професійної майстерності педагогів, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

2.2. Модуль - це завершена частина освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Один основний модуль складається із декількох змістових модулів.

2.3. Змістовий модуль – це фрагмент основного модуля, тематично і змістовно завершена його складова. Тематика змістових модулів визначається кваліфікаційними вимогами до професійної діяльності педагогічних працівників та сучасними вимогами до змісту та якості освіти. Перелік змістових модулів, які тематично наповнюють основні модулі, конкретизується кожного року.

2.4. Заліковий кредит – відносна одиниця виміру результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, одержаних під час вивчення модуля в цілому або окремо взятого змістового модуля.

2.5. Підрахування навчального навантаження у кредитах відбувається відповідно до системи вищої освіти Європи (ЕCТS), де ^ 1 кредит становить 36 годин. Кількість кредитів за модуль визначається діленням загального обсягу годин, відведених на вивчення модуля, на ціну кредиту (з округленням до 0,5 кредиту).


ІІІ. Організаційна модель кредитно-модульної системи

підвищення кваліфікації педагогічних працівників


3.1. П’ятирічна освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічного працівника розрахована на ^ 648 годин (18 кредитів), з яких 144 години (4 кредити) становлять заняття на курсах підвищення кваліфікації, 72 години (2 кредити) різних видів підвищення фахової майстерності у рік навчання на курсах підвищення кваліфікації, 432 години (по 108 годин, 3 кредити на один рік)– різні види підвищення кваліфікації на решту 4 роки міжкурсового періоду.

Наведена кількість годин є достатньою для проходження атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії (достатній рівень активності педагогічного працівника у підвищенні власної професійної майстерності).

Перевищення педагогічним працівником кількості годин (більше 1000 годин) свідчить про його свідоме бажання мати кращий рівень професійної майстерності, бути конкурентоспроможним на ринку праці (високий рівень активності педагогічного працівника у підвищенні власної професійної майстерності).

3.2. ^ Освітньо-професійна програма неперервного підвищення фахової майстерності педагогів як на курсах підвищення кваліфікації, так і в міжкурсовий період складається із трьох модулів: суспільно-гуманітарного, психолого-педагогічного та професійно-фахового.

3.3. Під час складання індивідуальної освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічний працівник має планувати різноманітні види діяльності у рамках дослідження проблемної теми власної професійної діяльності за усіма трьома модулями.

3.4. Підвищення кваліфікації за модулями може відбуватися у різних видах діяльності педагогічного працівника: відвідуванні занять на курсах підвищення кваліфікації, участі у навчальних семінарах та тренінгах, Інтернет-заходах; отриманні дистанційної освіти, виконанні індивідуальних творчих завдань, участі у різних формах методичної роботи (методичних об’єднаннях, творчих групах, «круглих столах», творчих лабораторіях та майстернях, дистанційних формах методичної роботи тощо), здійсненні інноваційної діяльності (впровадження педагогічних інновацій; апробація нових навчальних програм, підручників, посібників; дослідно-експериментальна робота), написанні власних міні-підручників, самоосвітній діяльності.

3.5. Щорічне навантаження у кредитах підраховується шляхом ділення загального обсягу годин, витрачених педагогічним працівником на участь у різних видах діяльності з підвищення власної професійної майстерності у міжкурсовий період, на ціну кредиту – 36 годин (з округленням до 0,5 кредиту) відповідно до таблиці:
Перелік форм та видів роботи

з підвищення кваліфікації у міжкурсовий період

Кількість зарахованих годин

1.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації

Кількість годин указується у свідоцтві (посвідченні, сертифікаті)

2.

Участь в Інтернет-заходах

2 години на захід

3.

Підготовка тез виступів (радіо, конференція)

10 годин на одну роботу

4.

Виконання індивідуальних творчих курсових та післякурсових завдань, написання статей.

^ 50 годин за 1 друкований аркуш (дорівнює 24 друкованим сторінкам форматом А4, кегль 14, інтервал 1,5.), якщо матеріали авторські; 10 годин за 1 друкований аркуш (дорівнює 24 друкованим сторінкам форматом А4, кегль 14, інтервал 1,5.), якщо це реферативні матеріали.

5.

Участь у різних формах методичної роботи (методичних об’єднаннях, творчих групах, «круглих столах», творчих лабораторіях та майстернях тощо)

Від 2 до 6 годин на одне засідання

(виступив з доповіддю - 6

провів відкритий захід – 6

брав участь у дискусії – 4

учасник заходу -2 )

6.

Участь у дистанційних формах методичної роботи

30 годин на рік

7.

Розробка та проведення відкритих заходів з проблеми дослідження на рівні навчального закладу, району.

10 годин – на рівні ЗНЗ

20 годин на рівні району

8.

Проведення методичних та предметних тижнів, місячників.

Нараховується кожному відповідальному працівнику окремо. Враховується фактична кількість годин, витрачених на підготовку та проведення заходів відповідно до плану. Кількість нарахованих годин узгоджується з адміністрацією навчального закладу.

( орієнтовно – до 8 годин)

9.

Самоосвітня діяльність (опрацювання наукової, методичної, психолого-педагогічної літератури з певної теми, проблеми; вивчення досягнень педагогічної науки та практики) з подальшим виступом на педраді, методичному об’єднанні, семінарі

20 годин на рік

10.

Здійснення апробації (програм, підручників, ППЗ), науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи

30 годин на рік

11.

Науковий звіт з проблеми дослідження (реферат, доповідь, стаття, монографія чи інші види наукової роботи)

^ 50 годин за 1 друкований аркуш (дорівнює 24 друкованим сторінкам форматом А4, кегль 14, інтервал 1,5.), якщо матеріали авторські; 10 годин за 1 друкований аркуш (дорівнює 24 друкованим сторінкам форматом А4, кегль 14, інтервал 1,5.), якщо це реферативні матеріали.

12.

Узагальнення власного досвіду реалізації проблемної теми, систематизація й опис методичних прийомів, використання форм і методів роботи

30 годин на рік

13.

Участь у розробці навчальних програм, проектів на основі сучасних освітніх технологій

20 годин на рік

14.

Підготовка до друку та видання навчальних, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, бюлетенів з програми дослідження

50 годин за один друкований аркуш

15.

Розробка інформаційних ресурсів, у тому числі підготовка комп’ютерних презентацій результатів дослідження проблемної теми для впровадження в досвід роботи інших педагогів

10 годин на одну розробку

16.

Розробка дидактичних матеріалів до уроків, тестів, виготовлення наочності

за погодженням з адміністрацією закладу до 20 годин на рік

17.

Здійснення наставництва та стажування, керівництво методичними об’єднаннями, творчими групами тощо.

10 годин – на рівні ЗНЗ

20 годин на рівні району

на рік

18.

Створення та супровід освітніх ВЕБ-проектів, сайтів

36 годин

19.

Організація та проведення навчання педагогічних працівників з використання інноваційних технологій в освітній діяльності

Кількість годин – відповідно до плану заходу

20.

Участь в освітянських виставках, інноваційних освітніх проектах

На рівні району по 10 годин;

на рівні області, країни – по 20 годин

21.

Участь у конкурсах професійної майстерності

На рівні району – 20 годин;

на рівні області, країни – по 50 годин

22.

Підготовка учнів-переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інших видів змагань

На рівні району – 20 годин;

на рівні області, країни – по 50 годин

23.

Підготовка та проведення психолого-педагогічної роботи з батьками вихованців

за погодженням з адміністрацією закладу до 20 годин на рік

24.

Участь у суспільно-корисних, творчо-мистецьких заходах

Кількість годин – відповідно до плану заходу

*** Примітка 1. На певні види діяльності педагогічний працівник протягом року витрачає значно більше часу, проте це відповідає його функціональним обов’язкам.

*** Примітка 2. Один друкований аркуш дорівнює 24 друкованим сторінкам форматом А4, кегль 14, інтервал 1,5.

3.6. Під час позачергової атестації враховується кількість годин, витрачених педагогічним працівником у міжкурсовий період на підвищення власної професійної майстерності, за період з часу останньої атестації відповідно до пункту 3.1. даного Положення.

3.7. Під час атестації педагогічних працівників, які не мають повного навантаження, години, подані у пункті 3.1., розраховуються пропорційно до навантаження.


ІV. Облік результатів

неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників


4.1. Для проходження чергової або позачергової атестації педагогічний працівник разом з особистою заявою та посвідченням про проходження курсів підвищення кваліфікації має право надати атестаційній комісії наступні документи:

- індивідуальну методичну картку педагогічного працівника, завірену директором навчального закладу;

- професійне портфоліо.

4.2. Індивідуальна методична картка – це форма обліку об’єктивних даних та видів діяльності педагогічного працівника щодо професійного зростання, яка заповнюється відповідальним за атестацію представником адміністрації навчального закладу спільно з педагогічним працівником і зберігається у навчальному закладі.

Індивідуальна методична картка має містити наступні відомості:

- Прізвище, ім’я та по батькові педагогічного працівника.

- Загальний стаж роботи.

- Стаж педагогічної діяльності.

- Відомості про фахову освіту.

- Дата попередньої атестації.

- Кваліфікаційна категорія.

- Педагогічне звання.

- Нагороди та відзнаки.

- Облік участі у різних формах неперервного підвищення професійної майстерності:

№ п/п

Форма методичної роботи

Місце проведення

Тематика

Дата участі

Форма участі

Кіль-кість годин*** Примітка. У графі «Тематика» вказується тема семінару, «круглого столу», тренінгу, іншої форми методичної роботи.

У графі «Форма участі» зазначається, яким чином педагогічний працівник брав участь у методичному заході: виступив із доповіддю (яка буде представлена у професійному портфоліо), повідомленням, брав участь у дискусії, провів відкритий захід чи просто знайомився з досвідом роботи інших педагогічних працівників як учасник заходу.

4.3.^ Професійне портфолі−це збірка систематизованих та узагальнених матеріалів, документів та інших свідоцтв про підвищення професійної майстерності, творчі роботи педагогічного працівника, опис основних напрямів і форм його навчальної, методичної, інноваційної та творчої діяльності.

4.4. Зміст діяльності педагогічного працівника з підвищення власної професійної майстерності може бути підтверджений у професійному портфоліо таким чином:
Зміст діяльності з підвищення професійної майстерності

Матеріали, що підтверджують результативність діяльності

1.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації

Свідоцтво (посвідчення, сертифікат)

2.

Навчання на проблемно-тематичних курсах, семінарах, тренінгах

Сертифікат (посвідчення, довідка)

3.

Навчання на авторських курсах, в майстер-класах, творчих майстернях

Сертифікат (посвідчення, довідка)

4.

Участь у роботі всеукраїнських, обласних, районних конференцій, семінарів

Програма заходу із позначеною темою виступу (тез) педагогічного працівника

5.

Творчі курсові та післякурсові завдання

Творчі роботи, рецензії на них

6.

Методична робота на рівні:

  • навчального закладу;

  • району;

  • області

Характеристика або відгук керівника методичної форми роботи, методичні розробки, посвідчення

7.

Виступи на педагогічних радах, освітянських заходах, на різних формах методичної роботи

Тексти виступів

8.

Відкриті заходи на рівні навчального закладу, району

Розробки заходів

9.

Самоосвітня діяльність (опрацювання наукової, методичної, психолого-педагогічної літератури з певної теми, проблеми; вивчення досягнень педагогічної науки та практики)

План самоосвітньої діяльності, письмовий звіт за рік (атестаційний період), каталог опрацьованої літератури тощо

10.

Впровадження інноваційних технологій

Результати за методом незалежного оцінювання, опис.

11.

Здійснення діагностики інтересів і потреб вихованців

Діагностичний інструментарій, аналіз анкетування та/або тестування вихованців

12.

Моніторинг якості навчальних та особистісних досягнень вихованців

Результати моніторингу

13.

Здійснення апробації, дослідно-експериментальної роботи

Копія наказу відповідного органу управління освітою, звіт

14.

Вивчення досягнень психолого-педагогічої науки та передового педагогічного досвіду

Каталог

15.

Участь у розробці навчальних програм на основі сучасних освітніх технологій

Навчальні програми

16.

Публікації

Перелік публікацій за атестаційний період, ксерокопії статей, примірники брошур, буклетів тощо

17.

Участь у конкурсах професійної майстерності

Довідки, ксерокопії грамот, дипломів (якщо такі є), фотоматеріали

18.

Психолого-педагогічна робота з батьками вихованців

План роботи, звіт, відгуки, результати анкетування

19.

Участь у суспільно-корисних, творчо-мистецьких заходах у мікрорайоні

Характеристика керівника, плани проведення, фотоматеріали, звіт

20.

Результати дослідження власної проблемної теми

Опис досвіду, результати порівняльної діагностики, інші підтверджуючі документи

21.

Здійснення наставництва

План, довідка

22.

Участь в Інтернет-заходах

Роздруківка матеріалів із сайту та/або довідка

23.

Участь у дистанційних формах методичної роботи

Довідка, інші матеріали

24.

Створення та супровід освітніх ВЕБ-проектів, сайтів

Форма представлення звіту – роздруківка сторінок Сайту, блога, ВІКІ - проекту

25.

Організація та проведення навчання педагогічних працівників з використання інноваційних технологій в освітній діяльності

Звіт та навчальний план тренінгу, курсів, іншої форми навчання

26.

Навчання на дистанційних курсах, спецкурсах, спецсемінарах

Свідоцтво (посвідчення, сертифікат)

27.

Підготовка учнів-переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інших видів змагань

Копії грамот, дипломів; витяг з наказу або довідка відповідного органу управління освітою^ V. Роль методичних служб області у створенні системи

неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників


5.1. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, методичні служби області набувають статусу організаторів освітніх послуг, які мають створити умови для впровадження гнучкої системи неперервної особистісно орієнтованої професійної освіти педагогів шляхом розширення тематики змісту, інноваційних технологій, форм та методів начально-методичної та дослідно-експериментальної роботи у відповідності до вимог модернізації системи освіти в Україні.

5.2. Функції методичних служб області в умовах системи неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

- виявлення рівня компетентності педагогів та допомога у визначенні напрямів професійного вдосконалення;

- організація різноманітних форм методичної роботи відповідно до освітніх потреб та рівня професійної компетентності педагогічних працівників;

- оновлення змістових модулів підвищення професійної майстерності педагогічних працівників у відповідності до вимог модернізації системи освіти в Україні;

- особистісно орієнтована методична підтримка самоосвітньої діяльності педагогічних працівників;

- організаційна підтримка дистанційного навчання педагогічних працівників;

- організаційний та науково-методичний супровід науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи;

- здійснення аналізу результативності курсової підготовки педагогів та їх участі у різних формах підвищення кваліфікації;

- стимулювання діяльності педагогічних працівників щодо підвищення рівня професійної компетентності.
Похожие:

Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району iconПоложення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06. 10. 2010 №930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2010 №1255/18550. Посвідчення про підвищення кваліфікації
Атестація педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району iconНаказ №708-од про підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області в 2009 році
З метою підвищення педагогічного і фахового рівня педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області
Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району iconПоложення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів району
Наявність Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом мон україни 06. 10. 2010 №930 із змінами,...
Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району iconПоложення про атестацію педагогічних працівників. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої
Роз’яснення юридичної служби Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки щодо основних змін в порядку атестації...
Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Закону України «Про професійно-технічну освіту», частини четвертої статті 48 Закону України «Про вищу освіту» та з метою стимулювання...
Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...
Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Закону України «Про професійно-технічну освіту», частини четвертої статті 48 Закону України «Про вищу освіту» та з метою стимулювання...
Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Наказ мон №930 від 06. 10. 10 року міністерство освіти І науки україни наказ
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...
Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району iconПоложення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20. 12. 11 "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників" 30 січня 2012 року
Типове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20....
Положення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Украї міністерство освіти україни наказ n 310 від 20. 08. 93 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 грудня 1993 р vd930820 vn310 за n 176
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників Украї
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы