Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. МиропольськаНазваниеПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська
Дата конвертации06.12.2012
Размер109.79 Kb.
ТипПрограма
источник
ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

(9 – 11 класи)


Укладачі:

Л.М.Масол, Н.Є.Миропольська

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так і розумінню ними різноманіття сучасних культур.

Розробка змісту навчальної програми “Художня культура” (9-11 кл.) здійснювалася відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузі “Естетична культура”.

Мета вивчення художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні у процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

^ Курс «Художня культура» покликаний вирішити такі головні завдання:

  • збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

  • опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

  • розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу.

  • виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.

Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей, діалектичної взаємодії культурологічного та антропологічного підходів (“людина в культурі  культура в людині”).

У 9 класі відбувається узагальнення мистецьких знань учнів, набутих у 1-8 класах, і втілюється ідея пропедевтики культурологічної освіти, що є базовою у старшій профільній школі. Таким чином, забезпечується послідовність і наступність змісту художньо-естетичної освіти. Матеріал 9 класу систематизований відповідно до видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва, що є ядром художньої культури.

У старшій школі матеріал структурований за вертикально-горизонтальними координатами: у 10-му класі опановується українська художня культура, а в 11-му класі –– зарубіжна художня культура.

Виділення української художньої культури, як окремої частини курсу (10-й клас), зумовлено необхідністю збереження національних пріоритетів освіти. Водночас, для органічного поєднання вітчизняних і загальнолюдських цінностей варто робити акцент не на тому, що роз’єднує, а на тому, що об’єднує різні культури, адже через ціннісний вплив мистецтва ефективніше відбувається і національно-патріотичне, і полікультурне виховання.

У 11-му класі зміст систематизовано за видами мистецтва на матеріалах світових взірців, що не вивчались на предметах гуманітарного циклу у попередніх класах.

Змістове наповнення тем передбачає формування в учнів ціннісносмислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій, що досягається вивченням шедеврів мистецтва різних епох і народів, та комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій, що передбачає оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної частки свого життя.

Орієнтовні практичні завдання до тем спрямовані на формування потреби у спілкуванні з творами мистецтва, розвиток творчих здібностей учнів та розширення їхнього внутрішнього досвіду, наповненого особистісним смислом. Учитель може їх замінювати, але не відходити від контексту теми, що вивчається.

Особливостями організації навчально-виховного процесу є такі позиції:

  1. Розуміння мистецтва – це творчий процес співпереживання та інтерпретації, що носить активно діалогічний характер. Саме “діалог культур” дає змогу особистості не тільки прилучитися до вітчизняних і загальнолюдських цінностей, а й самовизначитися у світі культури, включитися в її творення, удосконалюючи насамперед власний духовний світ.

  2. На уроці має панувати атмосфера святковості, гармонії й доброзичливості, яка сприяла б передачі аури творів мистецтв та викрешувала б іскру емоційної позитивної енергії, яку можна отримати тільки в мистецтві.

  3. Педагог має бути комунікативно виразним, аби учні не тільки розуміли, а й позитивно сприймали як мовлення учителя, так і паралінгвістичний контекст мови (доречність жестів, міміки, зовнішній вигляд тощо) та елементарно володіли цим мистецтвом самі.

  4. Уроки „Художньої культури” мають розвивати в учнів почуття успіху від власних досягнень у царині мистецької культури, впевненості в спроможності самостійно вирішувати художні завдання.
^

Резервний час може використовуватися на тематичне оцінювання, регіональний компонент, узагальнення розділу (теми), відвідування виставок, музеїв тощо.
^

Х У Д О Ж Н Я К У Л Ь Т У Р А

9 клаc(35 год. (1 год. на тиждень), 4 год.  резервний час)


^ Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

РОЗДІЛ І. МИСТЕЦТВО В ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ (14 год. )

Тема 1. Види і мова мистецтв (1год.)

Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття “образ” у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах. Мистецтво  основа художньої культури.

Орієнтовні практичні завдання: Створити плакат або кросворд “Види мистецтва” (робота в групах).

^ Тема 2. Візуальні мистецтва (4 год.)

Архітектура. Види, художні засоби.

Скульптура. Об’ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф).

Графіка. Художні засоби (лінія, пляма, контур). Види: оригінальна, тиражна, промислова.

Живопис. Художні засоби. Основи кольорознавства. Види: монументальний, станковий. Жанри: пейзаж (сільський, архітектурний, марина), портрет, натюрморт; анімалістичний, історичний, міфологічний, біблійний, батальний, побутовий.

^ Декоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство, іграшка, художня обробка металу, дерева, шкіри, вироби з бісеру. Український костюм. Костюми народів світу.

^ Художня фотографія.

Комп’ютерна графіка. Художні можливості та застосування в культурі.

Орієнтовні практичні завдання: Замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох.

Створення скульптури малих форм (ліплення, паперопластика,) або зразка народної іграшки (з костюмом, прикрасами).

Виконання графічних та живописних робіт у різних жанрах (індивідуальна робота) або декоративної композиції  панно для шкільного інтер’єру (колективна робота).

^ Тема 3. Жанрова палітра музичного мистецтва (3 год.)

Музика вокальна, інструментальна, театральна. Музичні жанри і форми  вокальні (пісня, романс, гімн), хорові (кантата, ораторія), камерно-інструментальні (соната, сюїта, квартет тощо), симфонічні (симфонія, увертюра, концерт), музично-театральні (опера, балет, оперета, мюзикл). Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп, рок).

Орієнтовні практичні завдання: Спів пісень. Інтерпретація прослуханих музичних творів, визначення образного змісту, жанру, форми.

Порівняння звучання музичних інструментів різних народів світу, визначення спільних і відмінних рис.

Запис музичних творів для шкільної фонотеки (за жанрами, напрямами).

^ Тема 4. Театр як синтез мистецтв (2 год.)

Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.).

Хореографія  вид сценічного мистецтва.

Орієнтовні практичні завдання: Створення ляльок до театральної вистави (рукавичних, маріонеток, вертепних) або театральних масок  грецької, японської, африканської, слов’янської (колективна робота).

Створення ескізу театральної афіші, костюмів театральних героїв (робота в групах).

^ Тема 5. Екранні мистецтва (3год.)

Екранні мистецтва: кіно, відео. Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. Художні засоби кінематографу. Видатні режисери світового кіно. Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне. Жанри кінематографу. Відеокліп.


Орієнтовні практичні завдання: Перегляд фільмів (за телепрограмою тижня), визначення видів і жанрів кіно.

Скласти каталог відеотеки “Мистецтво країн світу” (колективна робота).

^ Тема 6. Поліхудожній образ світу (1 год.)

Самооцінка знань з мистецтва у формі тестування.

Орієнтовне практичне завдання: Розробка і виконання тестових завдань (як варіант  комп’ютерних) для самооцінки і взаємооцінки знань із різних видів мистецтва (робота в парах).

^ Узагальнення (2год.)

Учень називає найвидатніших митців світу та їхні твори;

розпізнає види і жанри мистецтва;

описує засоби художньо-образного відображення духовного світу людини в різних видах мистецтва;

характеризує художньо-образний зміст творів; основні художньо-мовні засоби мистецтва (візуального, музичного, хореографічного, театрального, екранних);

пояснює роль мистецтва у житті, зміст понять (у межах програми);

наводить приклади відомих музеїв і галерей світу;

формулює власні враження, отримані під час спілкування з мистецтвом;

порівнює художні засоби візуального, музичного, хореографічного, театрального мистецтва, кіномистецтва;

аналізує та інтерпретує художні твори за змістом та мовними засобами;

оцінює значущість різновидів мистецтва для сучасної людини;

аргументує оцінні судження щодо ролі мистецтва у власному житті;

використовує спеціальну мистецьку термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

показує на карті пам’ятні місця рідного краю, пов’язані з розвитком мистецтва і культури;

уміє толерантно вести дискусію з питань мистецтва (візуального, музичного, хореографічного, театрального, кіномистецтва); знаходити інформацію для збагачення знань із різних видів мистецтва, для художньої самоосвіти.^ РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ (17год.)

Тема 1. Художня культура як духовне явище (2 год.)

Загальне уявлення про культура та її роль у суспільстві. Збереження національної культурної спадщини. Художня культура народна і професійна взаємодія, духовна і світська культура.
^

Орієнтовні практичні завдання: Порівняти зразки народної і професійної художньої культури, знайти ознаки взаємодії.

Тема 2. Художня культура і світ людини (2год.)


Культура і людина в сучасному світі. Відображення емоцій і почуттів, думок і мрій людини у цінностях художньої культури. Художня культура як засіб самопізнання і творчої самореалізації особистості.

Орієнтовні практичні завдання: Порівняти засоби вираження внутрішнього світу людини у різних видах мистецтва.

Виразити власні думки і почуття у реалістичній або абстрактній композиції (вид мистецтва і техніка  за вибором).

^ Тема 3. Художні напрями та стилі (6год.)

Періодизація розвитку художньої культури. Поняття: “стиль епохи”, “національний стиль”,індивідуальний стиль митця”. Великі європейські стилі: античність, готика, Ренесанс, бароко, класицизм, романтизм, реалізм, імпресіонізм тощо. Художні напрями мистецтва ХХ ст.: від модернізму до постмодернізму. Особливості культур Заходу і Сходу.


Орієнтовні практичні завдання: Порівняння відомих архітектурних пам’яток світу, музичних і живописних творів різних художніх напрямів.

Створення графічних і живописних композицій у різних художніх стилях і техніках, зокрема в українському народному стилі (Петриківка) і “у східному стилі” (”Птахи і квіти”).

^ Тема 4. Художня культура і середовище (2 год.)

Форми збереження культурної спадщини (бібліотеки, музеї, театри, галереї тощо). Провідні художні музеї світу (Лувр, Прадо, Дрезденська галерея, Ермітаж тощо). Дизайн і реклама  складові художньої культури. Роль засобів масової інформації у поширенні мистецьких цінностей.

Орієнтовні практичні завдання: Проаналізувати мистецькі передачі радіо і телебачення, написати критичний відгук.

Створити проект реклами промислового виробу для школи (форма, обладнання кабінету, меблі).

Здійснити віртуальну подорож “Провідні музеї світу”.

^ Тема 5. Художня культура рідного краю (3 год.)

Пам’ятки культури і мистецтва рідного краю. Культурно-мистецькі заклади, (театри, музеї, концертні зали тощо). Пам’ятні місця краю, пов’язані з життям і творчістю відомих митців. Регіональні центри народних промислів і ремесел. Етнорегіональний фольклор (музичний, танцювальний).

Орієнтовні практичні завдання:

Виконання композиції “Вулиця, якою я йду до школи” або створення зразка декоративно-ужиткового мистецтва з урахуванням регіональних традицій української культури.

Записати зразки музичного фольклору, поширені у регіоні.

Скласти карту туристичного маршруту “Пам’ятки художньої культури рідного краю” (колективна робота).

^ Тема 6. Полікультурний образ світу (2 год.)

Поняття “художня картина світу”, “художній образ світу”. Полікультурність суспільства сучасної доби.

Орієнтовні практичні завдання: Порівняти особливості музично-танцювального фольклору і національних костюмів різних народів світу, зокрема тих, що проживають в Україні (українців, поляків, угорців, кримських татар тощо).

^ Узагальнення ( 2 год.)

Учень називає основні художні стилі і напрями;

розпізнає зразки народної і професійної, світської і сакральної, (у межах програми);

спостерігає за особливостями розвитку художньої культури рідного краю;

характеризує особливості художніх стилів і напрямів;

пояснює значення художньої культури в розвитку людства, сенс понять “діалог культур”, “духовна культура”, “масова культура”, “полікультурний”;

наводить приклади взаємодії народної і професійної художньої культури;

формулює власні враження, отримані під час спілкування з шедеврами української та зарубіжної художньої культури, зразками мистецтва рідного краю;

порівнює твори різних національних і авторських стилів, фольклор народів світу;

класифікує твори мистецтва за художніми напрямами;

аналізує та інтерпретує художній зміст творів мистецтва;

оцінює значущість мистецтва в діалозі культур; роль ЗМІ у поширенні мистецьких цінностей;

аргументує оцінні судження щодо ролі художньої спадщини в житті людини та суспільства;

використовує спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої діяльності;

показує на карті місцезнаходження найвизначніших пам’яток української та зарубіжної художньої культури;

уміє толерантно вести дискусію з питань культури, знаходити джерела для художньої самоосвіти.
Похожие:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / Програму підготували...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів "Музичне мистецтво" (5-8 класи)
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Музичне мистецтво” (5-8 класи)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів, 5 12 класи / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2005
Програма: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 5 – 12 класи / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів, 5 12 класи / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2005
Програма: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 5 – 12 класи / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів, 5 12 класи / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2005
Програма: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 5 – 12 класи / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы