Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце icon

Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоцеНазваниеТэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце
Дата конвертации15.09.2012
Размер263.76 Kb.
ТипДокументы
источник

Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I .Мележа «Людз i на балоце ».

 

Адукацыйная мэта: Раскрыць маральную прыгажосць Ганны, непераузыходзячае агульначалавечае значэнне вобраза гера i н i ; вызначыць аднос i ны аутара да гера i н i i свайго народа.

Развiваючая мэта: Разв i ваць навык i навучэнцау аргументавана даваць ацэнк i учынкам герояу, самастойна адб i раць эп i зоды i аналiзаваць i х.

Выхаваучая мэта: Выхоуваць пачуццё уласнай годнасц i , павагу да унутранай прыгажосц i чалавека, выхоуваць у навучэнцау культуру i нтымных аднос i н.

^ Метадычная мэта: Выкарыстанне элементау тэхналог ii праблемнага навучання.

Тып урока : камб i н i раваны

Вiд урока : гутарка з элементам i дыспуту, з элементам i творчасц i навучэнцау.

Абсталяванне : тэкст, партрэт Ганны, намаляваны вучням i .

^ Мiжпрадметныя сувяз i : пс i халог i я , руская л i таратура, этыка.

Эпiграф: Развеяўся настрой паганы,

Каліны зноў цвітуць мае.

І свеціць мне усмешка Ганны,

Любоў яе і боль яе...

П.Панчанка «Зямля бацькоў»

 

^ ХОД УРОКА:

І. Арг.момант.

ІІ. Вобраз Ганны ў рамане І.Мележа «Людзі на балоце». (Гутарка па прачытанным).

Уступнае слова настаўніка:

Беларуская літаратура надзвычай багатая на непаўторные, самабытныя прыгожыя жаночыя вобразы. І ўсе ж найбольш сярод іх вылучаецца мележаўская Ганна, зрэбная каралева з глухой палескай вескі Курані. Чаму ? Тавму што заўседы есць людзі, якія са свайго часу выносяць і нясуць далей самае добрае, што заўжды было, есць або толькі зараджаецца ў глыбінах народнага жыцця. Такая Ганна ў рамане І. Мележа «Людзі на балоце». Дзіця свайго часу і сваёй зямлі - Палесся, краю багатага на фарбы, маляўнічага, старажытнага, са сваесаблівай прыродай, са сваесаблівымі абрадамі і звычаямі. Краю незвачайна цяжкага для чалпвечага жыцця і ў той жа час сапраўды цудоўнага, бо есць у яго вялікае багацце - людзі. Багатыя душой палешукі, цікавыя, самабытныя, ім уласціва выключная працавітасць, пачуцце чалавечай годнасці, цвердасць характару. Цэлая галерэя вобразаў палескай вескі 20-ых гадоў прайшла перад намі. І адзін сярод іх – Ганна Чарнушка. Нечым падобна яна да сваіх літаратурных зямлянак: да Алесі Купрына, да Каласоўскай Ядвісі. Такая ж, як і яны, калючая ружа Палесся. Калючая, але ружа. І ўсе ж непаўторная, ні да каго не падобная Ганна Чарнушка. Менавіта ёй мы прысвячаем гэты урок. Давайце прасочым, як ствараў І.Мележ гэты вобраз, як сам адносіўся да сваёй гераіні і якія пачуцці выклікаў у нас. І так, Ганна Чарнушка у рамане І.Мележа “Людзі на балоце”

^ Вучні чытаюць напамяць урыўкі з рамана (апісанне рабіны і апісанне Ганны, ст. 35-36)

Настаўнік: Адзін з першых прыемаў, якія выкарыстаў аўтар для стварэння вобраза Ганны, - партрэт. Чаму ? Чаму менавіта з рабінаю параўнаў ен гэту дзяўчыну ?

^ Вучн i адказваюць на пытанн i .

Настаўнік: Якія яшчэ штрыхі да партрэта Ганны сустрэлі вы на старонках рамана? Дзе, калі і чыімі вачамі бачылі мы яе?

Вучн i чытюць урыук i з рамана (апiсанне Ганны)

Вочы (ст.37) – аўтар.

Яўхім аб Ганне (ст.98)

Бацька ў сцэне сватання (ст.254)

Хустка (ст.281-282)

Грудзі (ст.291)

Бацька ў сцэне вяселля (ст.372)

Настаўнік: Па меры разгортвання падзей у рамане І.Мележа не раз падае партрэт Ганны. І заўседы ў яе абліччы адцяняюцца хараство і прывабнасць убачаныя вачыма розных герояў. Любіць сваю Ганну І.Мележ, як любіць свае Палессе. І вось такую, як – у цвеце, як рабіна. І яшчэ болей мусіць, тую, што стала прыгожай яшчэ больш, сур’езнай, глыбейшай, калі прыйшла да яе жаночая доля – цяжкая і нялітасцівая. Ганна – гожая дзяўчына. Але не толькі знешнасць таму прычына. Прыгажосць і абаяльнасць губляюцца тады, калі чалавек робіць агідныя ўчынкі (Яўхім як прыклад). Ганна прыгожая яшчэ і душою, маральна, духоўна. Дакажам гэта. Вызначым асноўныя рысы яе характару. Але спачатку давайце раскажам, у якой сям’і і ў якіх умовах вырасла Ганна.

Без маці, сям’я бедная, з мачахай цеплых адносін няма, вельмі любіць бацьку і брата.

Настаўнік: Якімі ж рысамі характару надзяліў аўтар сваю Ганну?

Вучнi чытаюць урыук i з рамана.

Працавітасць (ст.16, сенакос, малацьба жыта ў Карпа – ст.95, на грэблі – ст.204, думкі Яўхіма – ст. 225, капае бульбу – ст.230, брала буракі – ст.248)

Дасціпнасць, спрытнасць на язык, гонар, задзірыстасць (ст.81)

Неабыякавасць да чужой бяды. (ст. 57- 60)

Здольная пастаяць за сябе, за свой дзявочы гонар.

(Ганна і Яўхім, сцэны малацьбы і жніва).

Настаўнік: Зрэбнай каралевай называў Ганну Яўхім. І сапараўды, на працягу рамана Ганна выступае ў пэўным сэнсе слова каралевай. Яна жыве сэрцам, яму давярае, да яго прыслухоўваецца. Разлік і карыслівасць ніколі не кіруюць яе учынкамі. Яна заўседы застаецца прыгожай. Ас абліва ж душэўнае хараство раскрываецца ў каханні да Васіля. Так прыгожа яно пачыналася, а стала такім пякучым і трагічным.

Вучаніца чытае верш Т.Мельчанка «Адкрыцце». (Роднае слова. 10/97 ст.187).

Настаўнік: Як прыйшло каханне да Васіля і Ганны?

Ціможна было яго назваць яго моцным?

Калі паміж імі адбыіся першы сур, езны разлад і чаму?

Чаму ж Ганна, гарачая, здольная пастаяць за сябе, раптам робіць фатальную памылку, згаджаецца на жаночую долю, такую не адпаведную яе натуры - становіцца жонкай Яўхіма?

Васіль не пакінуў ей выбару.

Мачыха хітра падагрэла яе жаласлівасць і дабрату.

Інерція дзековай маралі

Дзявочы гонар. (ст.252-254)

Настаўнік: Але раман, але вобразы Мележа не мелі б той шарыні і паўнаты калі б псіхалогія герояў была замкнена толькі куранеўскімі масштабам і толькі вясковым вопытам. У тым і асаблівасць, у тым і вялікая гуманістычная праўда такіх сапраўды народных твораў, як мележеўская «хроніка», што няма ўсе-такі непрыходнай сцяны паміж пачуццямі Ганны і напрыклад, пецярбургскай Анны Карэнінай. Калі гэта сапраўднае каханне. Усе па-іншаму ў той і другой - знешне, але і ісе так па-чалавечыпадобна - калі глядзіць у самую глыбіню.

Колькі разоў гэта было, што жанчына карае крыўдзіцеля свайго, распінаючы, топчучы сябе! Разумеючы, што няма яму большай кары, чым гэта, такая!

Есць тут і гэта. Пэўна, есць. Але і другое, таксама усечалавечае есць - паколькі Ганна і Васіль у адрозненне ад Анны і Вронскага гэта ўсе-такі юнацтва, юнае ўпачатку каханне. А яно, юнацтва, і кахае, і памыляецца, і карае сябе, і другога па-асабліваму. І Васіль і Ганна робяць памылку, якую юнацтва робіць (і будзе рабіць), калі пра «сваю» зямлю, пра багацце і ўспаміну няма. Толькі таму, што яно юнацтва. Жорсткае, несправедлівае яно бывае (да сябе і да другога) часта на нявопытнасці, ад жадання пакараць другога за сваю няўпэўнасць, салодкую пакуту смутку, залежнасці душэўнай - і ўсе гэта з неразумнай падзеяй, што нішто канчаткова не зменіцца, затое ен (ці яна), «будзе ведаць!», «зразумее!..» Нешта такое, што засталося ад дзяцінства: «Вось памр, і ўсе будзеце шкадаваць, што не ўзялі мяне ў кіно!»

«Злая я была тады на цябе! Не паверыў! Другім паверыў, а мне дык - не!»

Але жыцце карае за гэта часам вельмі сурова, не толькі не даючы чалавеку «двойчы ўвайсці» ў той жа паток, вярнуць усе, але часам наогул выкідвае са свайго «патоку». І чалавек так каля жыцця і дажывае свой век, хоть здаецца, што ен - як усе. З Ганнай так не здарыцца. Толькі тужлівую зорку давядзецца несці ей даволі доўга.

Распяла сябе Ганна. Толькі ці сцерпіцца-злюбіцца ў яе з Яўхімам.

^ Вучні: Разважанні навучэнцаў.

Настаўнік: Вы выказалі розныя думкі . А зараз паслухайце, як хацеў закончыць сваю «Палескую хроніку» І.Мележ. Яўхім з,ехаў з Куранеў, але хутка вярнуўся, каб адпомсціць Васілю, Ганне. Страляе ў Васіля, якога выратоўвае, засланяе сабой Ганна. Яўхім уцяка за мяжу. Ганна выходзіць замуж за Міканора. Калі пачалася ВАВ, Васіль ідзе на фронт, дзе яго параніла. Змагаецца ў радах народных мсціўцаў. Хроніка павінна была закончыцца прыездам Васіля ў Карані з думкай «І ўсе - такі мы будзем жыць. Нас - не задушаць. Бо мы- народ!»

^ III . Падвядзенне вынікаў урока.

 • Як i ж уплыу зраб i у вобраз Ганны на вас?

 • Звярнуць увагу на эп i граф П.Панчанк i i праанал i заваць яго.

^ Разважанн i вуч няу.

 IV . Заключнае слова настаўніка:

Складаны лес Ганны, як і час, у які яна жыла. Але на працягу ўсяго рамана несла ў сабе гэтая жанчына высокую чалавечаю прыгажосць.

З усіх функцый літаратуры на першае месца я заўседы стаўлю выхаваўчую. Чаму? Да таму што вось сядзіце перада мной маладыя, прыгодыя, у самых росквіце, семнаццацігадовыя Ганны, якім вельмі хутка павядзецца пераступіць парог дарослага жыцця. І есць чаму вам навучыцца ў мележаўскіх герояў. Чысціні вам Ганнінай, шчырасці, чалавечай годнасці, цану сабе ведаць, як ведала Ганна, любіць як Ганна. Толькў тужлівая зорка хай ніколі не падае да вашых ног.

^ V . Рэфлексiя.

-З як i м i пачуццям i вы пойдз i це з урока?

- Скажыце, што такое каханне у вашым уяуленн i ?

VI . Дам. Заданне: падрыхтавацца да сачынення па рамане І.Мележа “Людзі на балоце”

Приложение VII

Воспитательный час.

Тема : «Сам себя не оценишь –

никто не оценит»

Подготовил: мастер п/о Назарова А. В.

Цель : развитие у учащихся правильной самооценки, умения разбираться в

себе, усвоение адекватной линии поведения в социуме.

Форма : интерактивный диспут

Подготовительная работа :

 • Заранее выбирается ведущий, приглашается психолог

 • Предварительно психологом проводится тестирование.Тест «Твоя самооценка»

 • Инициативной группой проводится экспресс-опрос учащихся на тему «Самооценка»

Примерный перечень вопросов:

- Что такое самооценка ?

- Что такое завышенная или заниженная самооценка?

- Что влияет на формирование самооценки человека?

- Как влияет самооценка на успешность деятельности человека?

Ход мероприятия

 I .Вступление .

Ведущий: Очень часто девушки имеют завышенную или заниженную самооценку, что сильно затруднят им общение со своими сверстниками. Им кажется, что, либо они сами не интересны окружающим, либо окружающие не достойны их внимания. Это часто приводит к конфликтам среди подростков. И часто так получается, что девушки и не подозревают, в чём причина конфликта. А причина в неверной самооценке. На данном воспитательном часе мы постараемся не только определить самооценку каждой из вас с помощью теста, но и выделить самые распространённые заблуждения в оценке себя, а также дадим рекомендации по их преодолению.

Начнём же мы с того, что определим, что же такое самооценка.

II .Информирование по проблеме.

Ведущий : Так что же такое самооценка? Давайте послушаем, что думают по этому поводу учащиеся и преподаватели нашего училища.

Учащиеся зачитывают ответы. Ответы сопровождаются комментарием ведущего.

^ Выступление психолога на тему: «Что такое самооценка?»

Что такое самооценка?

Каждый человек живёт в своём индивидуальном мире, ежедневно соприкасаясь с мирами других людей, оценивая свои взаимоотношения с ними, сравнивая качества и способности, присущие ему, с талантами и чертами характера окружающих. Личность каждого человека уникальная, неповторимая галактика. На протяжении всей жизни нам предстоит познавать свои качества, некоторые из них развивать, а с какими-то бороться. Но главное научиться разбираться в себе, понимать причины своего душевного состояния, уметь бороться с трудностями, просто плохим настроением, научиться предвидеть последствия своих поступков и ладить с самим собой.

Самооценка очень сильно влияет на нашу жизнь, на отношения с другими людьми. Изменить жизнь невозможно, а вот попытаться преобразить себя – задача вполне реальная. Самое важное разобраться, какими чертами мы хотим обладать и какие могут пригодиться в жизни. Каждый день мы встречаем самых разных людей. У всех есть собственная самооценка, иногда не совпадающая с тем, как оценивают их способности, внешние данные и интеллект другие люди. Попробуйте понаблюдать за окружающими. Почему одни из них легко знакомятся и общаются со всеми людьми, уверены в себе, не очень-то считаются с чужим мнением, всегда довольны собой и смотрят свысока на остальных? Другие застенчивы, скромны, новые знакомства для них – это мучительное испытание, их всегда беспокоит, что о них подумают другие. Причём, наблюдая за ними со стороны, мы можем заметить, что среди первых, уверенных в себе особ далеко не все самые красивые и умные, а среди зажатых и застенчивых много приятных и интересных личностей, которые просто бояться проявить себя.

В чём же причина? Всё дело в том, что наше мнение о себе , своей внешности, своих способностях, талантах и возможностях часто не совпадает с тем, как нас видят окружающие. То как мы оцениваем себя и как оценивают нас другие может быть очень далёким от правды. Часто трудно понять, чего же ты действительно стоишь, а оценить себя более или менее достоверно очень важно. Неправильная самооценка может сильно навредить жизни. Понять себя, выяснить, на что ты способен – не легко, но необходимо. Этим можно защитить себя от многих разочарований в будущем и можно добиться гораздо большего.

Интерпретация результатов диагностики.

Тест: «Твоя самооценка» . Информация психолога.

^ IV .Самые распространённые заблуждения в оценке себя.

Рекомендации психолога по формированию правильной самооценки.

1 .Ты не нравишься себе и обходишь зеркало стороной. Ты мечтаешь похудеть килограммов на десять или наоборот, чуть-чуть поправиться. Твой идеал – Синди Кроуфорд или другая, не менее знаменитая модель. Ах, хоть чуточку их

Красоты и обаяния. Если для тебя характерно подобное отношение к себе,

необходимо срочно посмотреть на себя другими глазами. Абсолютно

красивых людей не бывает. В каждом человеке есть что-то красивое и нужно научится преподносить себя с лучшей стороны.

2 .Ты уверена, что ты самая неодарённая, самая несообразительная, что у тебя нет никаких талантов. А ты никогда не задумывалась, что талант – это результат труда? Чтобы узнать свои возможности и наличие каких-то талантов, попробуй заняться каким-нибудь делом, возможно в чём-то ты откроешь себя.

3. Ты считаешь себя ничуть не хуже других, обладаешь определёнными достоинствами, но тебе просто хронически не везёт! Чем бы ты ни пыталась заняться, всё заканчивается неудачей. Всё дело в твоей неуверенности. Все

причины неудач чаще всего кроются в нас самих, в заниженной самооценке. Не надо бояться быть активной, пробовать что-то сделать, и если опять не получится, говори себе, что в следующий раз тебе будет сопутствовать удача.

4 .Ты – одна из самых красивых, умных, весёлых, обаятельных и т.п. Ты уверена в своих способностях и ели кто-то этого не замечает – это говорит об отсутствии у него наблюдательности и ума. И вообще, иногда ты задумываешься: может, ты слишком хороша для этого грубого мира? Не задумывалась ли ты над тем, что не людей без недостатков, и у тебя они конечно есть. Для того, чтобы правильно оценить себя, попробуй отстраниться от поглотившей тебя любви к себе и сравни себя с другими людьми, чьи заслуги общеприняты. Может, твоя самооценка всё-таки завышена?

5 .У тебя такое чувство, что тебя никто не любит и не ценит. У тебя нет друзей, ты часто ссоришься с родителями, преподаватели каждый день делают тебе замечания. Для начала полюби себя сама, а кроме того будь дружелюбной, общительной, улыбчивой, тогда мир откроется для тебя совсем с другой стороны, ты сумеешь разглядеть в нём людей, которые любят тебя и которым ты нравишься

6 .Тебе кажется, что все над тобой смеются. А всё дело в том, что у тебя либо

слишком большие уши, либо ты слишком пухленькая, либо у тебя необычная фамилия и т.п. Нельзя зацикливаться на своих недостатках, если ты не научишься не реагировать на них, то обидчики быстро потеряют интерес оставят тебя в покое.

7. Тебе кажется, что ты не такая как все. Ты часто шокируешь других своей одеждой, своими взглядами на жизнь, своим поведением. Даже когда ты стараешься не выделяться от других, у тебя ничего не получается. Постарайся сохранить свою индивидуальность, не потерять свою непохожесть. Этим ты покажешь,что твои оригинальные качества стоит уважать.

^ Гений или ничтожество

В процессе жизни самооценка меняется. Это зависит от многих факторов: от

характера, темперамента, умственных способностей, положения, которое человек занимает в коллективе, от общественной активности, от самолюбия и взглядов на жизнь.

Одну из категорий людей постоянно мучает вопрос, кто они – гении или ничтожества? Для них не может быть ничего среднего: или то, или другое. Они бросаются из одной крайности в другую: то завышают, то занижают самооценку. Это ошибочное, неправильное понимание самого себя. Если ты отнесёшь себя к гениям или ничтожествам, то ты тем самым нанесёшь себе очень большой вред, но поймёшь это только тогда, когда от тебя начнут отдаляться даже самые близкие друзья. При этом такие люди слишком впечатлительны, легко ранимы.

А теперь рассмотрим нормальную самооценку. Что это значит? Это значит что ты даёшь себе именно ту оценку, которая очень близка к действительности и соответствует твоему складу характера, твоему поведению, твоим способностям, твоему умению вступать в контакты с людьми. То есть ты не считаешь себя лучше или хуже других, не возносишься над ними, но и не умаляешь своих способностей из ложного чувства неполноценности, закомплексованности.

Нормальная самооценка – это конечно хорошо. Но ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы она переросла в такую точку зрения: я такая, как все. В результате ты обезличиваешься, ты можешь потерять свои индивидуальные черты. Никогда не стремись быть похожей на кого-то.

Как определить, завышена твоя личная самооценка или, наоборот, занижена, легко ли тебя переубедить, насколько ты уверена в себе? Разобраться в этих вопросах поможет тест.

Анализ собственной самооценки.

Ведущий: Соответствует ли ваша самооценка мнению окружающих?

Задание «Представление» (работа в парах)

Необходимо подумать, какая черта в вас и вашем соседе по ппарте является наиболее яркой. Выразить это и кратко записать на листочке.Затем обменяться записями и проанализировать их. Совпадает ли ваша самооценка с восприятием вас со стороны?

^ VII .Рефлексия.

Ведущий инициирует обмен мнениями среди учащихся по вопросам:

-Что дало каждому из вас обсуждение данной проблемы?

-Помогло ли это мероприятие взглянуть на себя иначе?

^ VIII .Ближайшее последействие.

После проведения воспитательного часа на тему самооценки рекомендуется и в дальнейшем развивать интерес у учащихся к необходимости постоянного внутреннего самосовершенствования.

Литература

Классный руководитель.-2001.-№4

Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта.-Мн.-:Амалфея,1997

^ Тест «Твоя самооценка»

 Инструкция: Дорогой друг! Перед тобой десять вопросов, которые касаются твоей жизни. Выбери из всех вариантов ответа один, который наиболее тебе подходит и запиши его в бланке.

1. Обычно, когда ты идёшь по улице мимо витрин, смотришься ли ты в них как в зеркало?

а) У меня нет такой привычки

b ) Конечно, мне всегда интересно, как я выгляжу со стороны.

с) Смотрюсь только в том случае, когда на мне какая-нибудь обновка

2. В магазине тебе не дали сдачу. Твои дальнейшие действия?

а) Вежливо напомню продавцу о сдаче

b ) Уйду из магазина без сдачи

с) Гневно потребую сдачу у продавца

3 . Какую одежду ты предпочитаешь носить?

а) Самую модную, неважно, подходит она мне или нет. Главное – идти в ногу со временем и не выглядеть смешно в глазах других

b ) Предпочитаю носить длинную, широкую одежду, потому что она хорошо скрывает недостатки моей фигуры

с) Ношу любую одежду, которая мне нравится и идёт.

4. Подруга говорит, что ты плохо выглядишь и интересуется твоим здоровьем. Как ты отреагируешь?

а) Обижусь на неё и весь день у меня будет плохое настроение

b ) Не обращу никакого внимания и сразу же забуду

с) Соглашусь с тем, что сегодня выгляжу неважно и объясню причину

5 . Мальчик, который тебе нравится обратил внимание. Что ты при этом

чувствуешь?

а) Я её немного завидую, но сегодня она выглядит очень хорошо

b ) Я просто в гневе и готова кинуться на них обоих с кулаками

с) Моя подруга несомненно достойна внимания самых красивых мальчиков

6 . Перед каким-нибудь праздником ты спрашиваешь у всех родных, близких и подруг, идёт ли тебе новый наряд?

а) Нет. Мне достаточно собственного мнения.

b ) Да.

с) Спрашиваю, если очень волнуюсь перед предстоящей вечеринкой.

7 . В своей группе ты поддерживаешь приятельские отношения…

а) Со всеми

b ) Только с двумя-тремя одногруппниками

с) Почти со всеми

8. Подруги с интересом рассматривают журнал мод. Как ты к этому отнесёшься?

а) Даже не загляну, всё равно я не смогу себе позволить модные и дорогие наряды

b ) Присоединюсь, мне всегда интересно, что сейчас модно

с) Обязательно посмотрю журнал, надо будет купить или сшить пару новых модных вещей.

9 . На контрольной ты помогла одногруппнику выполнить задание. Он восхитился твоими знаниями. Что ты сделаешь?

а) Удивлюсь, скажу, что восхищаться в общем-то нечем

b ) Поблагодарю за комплимент

с) Улыбнусь и промолчу

10 . У твоей подруги проблемы, поможешь ли ты ей советом?

а) Я всегда рада помочь подруге

b ) Я никогда не слушаю чужих советов и не даю их другим

с) Да, если сумею разобраться в этих проблемах

 

^ Ключ к тесту

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а

0

5

5

0

3

5

5

0

0

5

b

3

3

0

5

0

0

0

5

5

0

с

5

0

3

3

5

3

3

3

3

3

^ Если ты набрала от 0 до 16 баллов:

У тебя заниженная самооценка, тебе трудно общаться с людьми из-за того, что ты считаешь себя неинтересной и непривлекательной. Ты не любишь себя – в этом твоя главная проблема. Измени отношение к себе, поверь в свои силы, свою привлекательность. Для этого поговори с людьми, которые к тебе хорошо относятся, узнай, что им в тебе нравится и почему. Обратись за помощью к психологу. Ты поймёшь, что в тебе много хорошего.

^ Если ты набрала от 17 до 34 баллов:

только с партнером

Ты отлично понимаешь, что в жизни бывают чёрные белые полосы, взлёты и падения. И когда у тебя чёрная полоса, то всё кажется непривлекательным, и сама в первую очередь. Но если ты не будешь забывать, что плохое настроение – это временное явление, то с самооценкой у тебя всё будет в порядке.

^ Если ты набрала от 35 до 50 баллов:

Ты вполне довольна собой и понимаешь, что идеальных людей не бывает, поэтому ценишь себя такой, какая ты есть.

 

^ Приложение VIII

Тест на половую аутоидентификацию

(Ощущение своей принадлежности к мужскому или женскому полу)

Инструкция: Дорогой друг! Перед вами двадцать вопросов.Выберите один из подходящих для вас ответов и занесите его в бланк ответов!

 

 • Наличие постоянного партнера, по твоему мнению, должно принести тебе:

  • разнообразие

  • чувство защищенности

  • признание окружающих

 • Тот, у кого есть постоянный партнер:

  • уравновешеннее, чем другие

  • скорее несчастен

  • испытывает целый калейдоскоп различных чувств

 • Человек твоей мечты должен:

  • иметь такие же интересы, как и ты

  • не иметь с тобой ничего общего

  • прежде всего хорошо выглядеть

 • Сколько времени тебе надо общаться с твоим партнером, прежде чем ваши отношения станут интимными:

  • один вечер

  • пока я не полюблю его

  • пока я не начну доверять ему

 • Что, скорее всего, может послужить причиной разрыва:

  • ревность

  • скука

  • ссора из-за пустяка

  • измена

  • привычка

 • Насколько важен для любви возраст:

  • любви все возрасты покорны

  • любовь возможна лишь после 18-ти

  • любовь возможна лишь после нескольких разочарований

 • Карнавал – это:

  • возможность хорошо пофлиртовать

  • возможность хорошо развлечься с другом

  • в любом случае просто праздник

 • Ты идешь с двумя друзьями по улице. Где твое место?

  • посередине

  • крайний слева

  • крайний справа

  • неважно где

 • Легко ли тебе говорить о вещах, связанных с сексом:

  • да

  • нет

 • Твоя реакция, если тебе не повезет в любви:

  • тут же начну искать другого

  • начну скорбить по потерянному счастью

  • буду искать утешение в компании сверстников

 • Ребята:

  • стремятся к сексу больше, чем девушки

  • не хотят длительных отношений

  • так же чувствительны, как и девушки

 • Когда ты используешь выражение «Я люблю»?

  • часто и с удовольствием

  • никогда

  • только в момент интимной близости

 • В каких ты отношениях со своими родителями:

  • в хороших

  • по-разному бывает

  • в плохих

 • Веришь ли ты в любовь с первого взгляда:

  • да

  • нет

  • может быть

 • Трудно ли тебе заплакать в присутствии твоего партнера:

  • да

  • нет

  • в зависимости от ситуации

 • Когда ты видишь себя в зеркале, то:

  • у тебя улучшается настроение

  • ты до смерти пугаешься

  • у тебя появляется желание корчить рожи

 • Если ты с кем-то навсегда расстался:

  • он полностью перестает для тебя существовать

  • остается твоим хорошим другом

  • враг на всю жизнь

 • По части секса твой партнер должен быть:

  • опытнее, чем ты

  • так же опытен как и ты

  • иметь довольно мало опыта

 • Какое место для тебя в любви занимает секс:

  • важен

  • самое главное

  • второстепенное значение

 • Какой предмет мог бы стать для тебя символом любви:

  • скала

  • река

  • солнце

  • цветок

  • широкая лента

  • золотая цепочка

Ключ

 

А

Б

В

Г

Д

Е

1

4

2

0

 

 

 

2

3

2

5

 

 

 

3

5

4

1

 

 

 

4

1

3

5

 

 

 

5

4

3

3

1

2

3

6

1

5

3

 

 

 

7

4

3

2

1

 

 

8

5

2

4

3

 

 

9

6

1

3

 

 

 

10

1

2

3

 

 

 

11

2

3

4

 

 

 

12

1

4

3

 

 

 

13

2

4

6

 

 

 

14

1

5

3

 

 

 

15

1

6

3

 

 

 

16

6

1

3

 

 

 

17

5

1

3

 

 

 

18

1

4

2

 

 

 

19

5

3

1

 

 

 

20

2

5

6

4

3

1

 

^ 99 - 75 баллов.

Ты уже созрела, чтобы иметь постоянного партнера. Ты считаешь, что самоутвердиться можно только с помощью друга. «Мы» для тебя важнее, чем «Я». Тебе не достает здорового эгоизма. Уделяй больше внимания собственным интересам.

74 - 48 баллов.

Ты отлично разбираешься в отношениях с противоположным полом. Ты несешь ответственность за себя и за свои поступки. Ты всегда готова придти на помощь, обо всем можешь говорить открыто, умеешь добиваться того, чего хочешь. Однако не следует задирать нос: помни, что в этих делах никогда нельзя достичь совершенства.

47 – 22 балла.

Постоянный партнер? Тебя бросает в дрожь при этой мысли.

Спасибо за работу!

 
Похожие:

Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце iconТэма: “Агульнае паняцце пра складаназлучаны сказ” (9 клас, факультатыўныя заняткі, група карэкцыі ведаў)

Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце iconТэма: Кастусь Каліноўскі – нацыянальны герой
Развіваць лагічнае І творчае мысленне, садзейнічаць узбагачэнню эмацыйнай сферы вучняў
Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце iconТэма. Фразеалаг I чнае багацце беларускай мовы
Настаýнiк паведамляе тэму I мэты ýрока, знаёмiць вучняý з фразеалагiчнымi слоýнiкамi
Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце iconТэма: Правапіс у І ў
Запішам словы, растлумачым правапіс у І ў (у гэты час 2-3 вучні працуюць па картках)
Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце iconТэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты
Правільна будаваць сказы з аднароднымі членамі І ўжываць ІХ у вуснай І пісьмовай мове
Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце iconТэма. Паслядоўнае І сузалежнае падпарадкаванне ў складаназалежным сказе
Мэта. Пазнаёміцца з відамі падпарадкавання ў складаназалежных сказах; развіваць уменне самастойна працаваць ў групах; пазнаёміць...
Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце icon5 клас Тэма: Дзяленне натуральных лікаў
Пытанні: На дошцы запісаны выраз а : в = с. Што азначаюць буквы а,в,с у дадзеным запісу? Што паказвае дзель?
Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце iconТэма ўроку: " жывёльны свет Беларусі"
Задачы ўроку: выхаванне беражлівага дачынення да прыроды, развіццё культуры прамовы навучэнцаў, замацаванне атрыманых ведаў
Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце iconТэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý»
«Дзеяслоý», замацаваць уменне вызначаць граматычныя катэгорыi дзеяслова,, Яго сiнтаксiчную ролю
Тэма: «Зрэбная каралева» у рамане I. Мележа «Людз I на балоце icon6 клас Тэма: Параўнанне дзесятковых дробаў. Тып урока
Абсталяванне І крыніцы інфармацыі: экран спаборніцтваў, карткі заданняў, узоры выканання заданняў, тэставыя заданні
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы