Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты icon

Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа МэтыНазваниеТэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты
Дата конвертации15.09.2012
Размер43.3 Kb.
ТипДокументы
источник

Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа

Мэты: працягваць знаемства вучняў з аднароднымі членамі сказа; выпрацоўваць навыкі і ўменні правільна расстаўляць знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі члннамі, дзе есць абагульняльныя словы; развіваць уменне лагічна і доказна выкладаць думкі; ацэньваць веды свае і таварыша; выхоўваць любоў да роднага краю, да прыроды.


Вучні павінны ўмець:

1.Вызначаць у сказах аднародныя члены і абагульняльныя словы пры іх.

2.Правільна ставіць знакі прыпынку ў такіх сказах.

3.Правільна будаваць сказы з аднароднымі членамі і ўжываць іх у вуснай і пісьмовай мове.


Ход урока


 1. Арганізацыйны момант
 1. Праверка дамашняга задання

(Скласці сказы з аднароднымі членамі сказа, або выпісацю з твораў маст. літаратуры. Пажадана, каб атрымаўся тэкст.).


Пытанні

Якія сказы называюцца аднароднымі?

Якія знакі прыпынку ставяцца ў сказах з аднароднымі членамі сказа?


 1. ^ На дошцы запісаны сказ. Запісаць яго і вызначыць лексічную і граматычную тэмы ўрока.

Усе нас тут захапляе: і сцежкі, і пералескі, і ціхія палі, і дубы.

Своеасаблівым сімвалам нашага ўрока будзе дуб (увага на малюнак).

Прыгожы, магутны,велічны.


 1. ^ Настаўнік вызначае задачы ўрока.
 1. Тлумачэнне новага матэрыялу

Звяртаецца ўвага на запісаны на дошцы сказ і абвяшчаецца, што пры аднародных членах сказа можа быць абагульняльнае слова.


^ Увага на дошку


Лексіка-семантычная роля ў сказе

Сінтаксічная роля

^ Спосаб выражэння

Месца ў сказе

Знакі прыпынку

Абагульняльныя словы называюць родавае паняцце ў адрозненне ад відавога, названага аднар. членамі

Абаг. словы з яўляюцца тымі членамі сказа, што і аднародныя члены сказа.

Выражаюцца займеннікамі, прыслоўямі, назоўнікамі

Перад аднароднымі членамі сказа і пасля іх.

: _


На схемах пастаноўка будзе наступнай

1. 0: 0, 0 2. 0, 0 - 0 3. 0: 0, 0 -…


Вучні чытаюць правіла ў падручніку ст.149, § 46.


 1. Замацаванне.

Вучні самі выбіраюць з заданнямі якога ўзроўню яны будуць працаваць і ставяць таблічкі.

Вучні 5 ўзроўню павінны напісаць лінгвістычнае паведамленне на тэму:

1.Аднародныя члены сказа.

2. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі сказа.


Астатнія вучні працуюць з настаўнікам.

Перад імі тэкст.

Трэба прачытаць яго, вызначыць асноўную думку(даказаць). Тлумачыцца значэнне незразумелых слоў. Вучні тлумачаць значэнне слова пячонікі.


Тыя вучні, што выбралі сабе заданне 4 узроўню працуюць самастойна з другім абзацам тэксту. Заданне на дадатку №1.


Вучні, што выбралі сабе заданне 2 узроўню працуюць са сваімі заданнямі на картцы №1.


З вучнямі ,хто выбраў заданне 3 узроўню пішам графічную дыктоўку.

(1 вучань выконвае на дошцы).Чытаю сказы апошняга абзаца.


Запішыце другі сказ з апошняга абзаца і зрабіце яго поўны сінтаксічны разбор.

Затрымаўся, не мінаў дубоў і калашматай- вецер, а падоўгу гушкаўся ў галінах.

Правяраецца заданне 2 ўзроўню.

Прапануецца яшчэ адно заданне на картцы №2.


Паўза

Паглядзіце на малюнак. Заплюшчыце вочы і думках перанясіцеся на цудоўную паляну, на якой стаіць дуб - велікан. Высока ў сінім бязвоблачным небе свеціць яркае сонца, шчодра лье на зямлю цеплыню і святло.

Вам добра …Ніхто не перашкаджае спакойнай і павольнай плыні думак. Чуеце, як шэпчуцца між сабой лісточкі нават ад невялікага павеву ветрыку. Вы ціхенька стаіце ў цяньку, слухаеце галасы птушак і адчуваецца, як на душу кладзецца спакой! Вам добра! Вам хочацца рабіць дабро людзям.


^ Правяраецца заданне 3 узроўню (сказ).

Прапануецца яшчэ адно заданне на картцы № 2.


Правяраецца заданне 4 узроўню.

Вучань на дошцы запісвае схемы аднародных членаў сказа з другога абзаца.

Растлумачыць прапушчаныя арфаграмы, назваць аднар. члены сказа, растлумачыць пастаноўку знакаў прыпынку. Пры дапамозе якіх злучнікаў звязваюцца аднпр. члены сказа ў апавядаль ным сказе? Якое значэнне маюць гэтыя злучнікі?


Другое заданне 4 узроўню на дадатку №2.

Перакласці тэкст на беларускую мову, вызначыць, ці захоўваюцца знакі прыпынку пры перакладзе на беларускую мову. Растлумачыць значэнне слова дуброва.

Падабраць да гэтага слова сінонімы.

(Дуброва - лес, пушча, бор, гай, дзе дамінантай будзе слова лес.)


Правяраецца заданне 5 узроўню.

Ім прапаноўваецца адказаць на пытанні тэста.


^ Правяраецца заданне 2 узроўню.

Прапановаецца тэст.


Правяраецца заданне 3 узроўню.

Прапановаецца тэст.


Правяраецца заданне 4 узроўню.

Прапановаецца тэст.


Самаправерка (узаемаправерка) тэста. 1. Выстаўленне адзнак.
 1. Вынікі ўрока.

1. Якая граматычная тэма нашага ўрока?

2 .Што вы даведаліся пра абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа?

 1. Якая лексічная тэма ўрока?


Урок заканчваецца чытаннем верша Я.Купалы “Дуб”. У якім аўтар захапляецца дубам, яго прыгажосцю і магутнасцю.

9.Рэфлексія.

 1. Як працавалася на ўроку?

 2. Як вы сябе адчувалі? Што спадабалася, а што не?


Д/з § 46. ІІ узр. пр. 295

ІІІ - ІV узр. пр. 298
Похожие:

Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты iconТэма. Жыццё І творчасць Івана Шамякіна Мэты
Мэты: пазнаёміць з біяграфіяй Івана Шамякіна І яго творчым шляхам; вучыць самастойна рыхтаваць патрэбны матэрыял; развіваць тэхніку...
Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты iconТэма: Абагульняючы ўрок па тэме “ Дзеяслоў” Мэты
Мэты: абагуліць веды вучняў па тэме “Дзеяслоў”, замацаваць уменне вызначаць граматычныя катэгорыі дзеяслова, яго сінтаксічную ролю,...
Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты iconТэма: Камунікатыўныя схемы. Вызначэнне кампазіцыйных частак тэксту. Мэта
Мэта: Узнавіць ў памяці значэнне такіх паняццяў кампазіцыя; удасканальваць уменні І навыкі пры падзеле тэксту на часткі І абзацы,...
Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты iconТэма: Правапіс у І ў
Запішам словы, растлумачым правапіс у І ў (у гэты час 2-3 вучні працуюць па картках)
Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты iconХод урока. Праверка дамашняга задання
Мэты: знаёміцца з сінтаксічнымі прыметамі складанага сказа з рознымі відамі сувязі; замацоўваць паняцце “сродкі сувязі паміж часткамі”;...
Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты iconТэма. Фразеалаг I чнае багацце беларускай мовы
Настаýнiк паведамляе тэму I мэты ýрока, знаёмiць вучняý з фразеалагiчнымi слоýнiкамi
Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты iconТэма: складанаскарочаныя словы (абрэвіятуры). Мэта
Фарміраваць уменні распазнаваць спосабы ўтварэння слоў, выпрацоўваць неабходныя арфаэпічныя І арфаграфічныя навыкі. Садзейнічаць...
Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты iconТэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý»
«Дзеяслоý», замацаваць уменне вызначаць граматычныя катэгорыi дзеяслова,, Яго сiнтаксiчную ролю
Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты iconПадрыхтавала: Цалко Н. А. Отар 2007 Мэты ўрока
У гістарычным ракурсе гэтыя словы заўсёды суседнічаюць: кожная дзяржава абараняла сваю незалежнасць І была моцнай праз сваё войска;...
Тэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты icon6 клас Тэма: Множанне І дзяленне дзесятковага дробу на разрадную адзінку
Адукацыйныя: фарміраванне ведаў аб правілах множання дзесятковага дробу на 10, 100, 1000 І г д.; замацаванне вылічальных навыкаў;...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы