Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты icon

Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. МэтыНазваниеТэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты
Дата конвертации15.09.2012
Размер38.5 Kb.
ТипЗадача
источник

Тэма: Гераiзм i здрада ý творах Васiля Быкава.


Мэты:

- развiваць эмацыйную чуласць, успрымальнасць вучняý;уяýленне маральных паняццяý «гераiзм» i «здрада»;

-засяроджваць увагу школьнiкаý на стварэннi свайго iндывiдуальнага сэнсу гэтых паняццяý;

- фармiраваць найлепшыя чалавечыя якасцi – гераiзм, гатоýнасць ахвяраваць сабой у iмя жыцця;

- выпрацоýваць навыкi самастойнай дзейнасцi, самаадукацыi.


Абсталяванне:

- партрэт Янкi Брыля;

- даведачная лiтаратура;

- эпiграф;

- тлумачэннi слова «гераiзм»,запiсаныя на дошцы .


Эпiграф:

«…расказаць тое, пра што ведаць страшна, а забыцца – небяспечна…»

Я. Брыль.

План урока:

 1. Арганiзацыйны момант (2 хв.)

 2. Уступнае слова (3 хв.)

 3. Заданне 1. Вiктарына. (5 хв.)

 4. Заданне 2. (7 хв.)

 5. Заданне 3. (3 хв.)

 6. Заданне 4. (14 хв.)

 7. Рэфлексiя (3 хв.)

 8. Вынiкi ýрока (3 хв.)

 9. Дамашняе заданне (2 хв.)

10. Ацэнка вучняý (3хв.)


Ход урока

Арганiзацыйны момант

(вучнi рыхтуюцца да ýрока, правяраюць, пад кiраýнiцтвам настаýнiка, цi ýсё патрэбнае ляжыць на партах, настрайваюцца на рабочы лад)


^ Уступнае слова

Вы, канешна, ведаеце, што ý беларускай лiтаратуры ёсць шэраг панарамных твораý пра вайну. Iх аýтары iмкнулiся адлюстраваць найбольш важныя падзеi Вялiкай Айчыннай вайны, у якой удзельнiчалi цэлыя армii, франты, паказаць вядомых военачальнiкаý. Васiль Быкаý аб׳ектам свайго даследавання заýсёды выбiраý, здавалася б , зусiм нязначны выпадак з франтавых будняý.

Задача твораý Быкава – даследаванне подзвiгу i яго вытокаý. На маю думку, усе вы не раз у гэтым упэýнiвалiся. На сённяшнiм уроку мы яшчэ раз у гэтым пераканаемся. Але па-першае давайце ýспомнiм бiяграфiю пiсьменнiка, некаторыя выпадкi з яго жыцця, а, таксама, Яго творы.

Успамiны нашы пройдуць у выглядзе вiктарыны.


Заданне 1.

Вiктарына:(актывiзацыя набытых ведаý)

- Калi нарадзiýся Васiль Быкаý?

(19 чэрвеня 1924г.)

- У якую навучальную ýстанову паступiý В.Быкаý пасля заканчэння дзевятага класса?

(у Вiцебскае мастацкае вучылiшча)

- Чаму пiсьменнiк пакiнуý вучыцца ý Вiцебскiм мастацкiм вучылiшчы? Калi гэта было?

(бо адмянiлi стыпендыi, у1940г.)

- Якую навучальную ýстанову закончыý В.Быкаý у 1943г.?

(саратаýскае пяхотнае вучылiшча)

- Кiм быý В.Быкаý на фронце ý гады Вялiкай Айчыннай вайны?

(камандзiр узвода)

- Якiм чынам iмя пiсьменнiка звязана з брацкай магiлай у вёсцы Вялiкая Севярынаýка, што на Кiраваградчыне?

(ён значыýся тут пахаваным)

- У якiм горадзе пачыналася i больш за два дзесяцiгоддзi працягвалася лiтаратурная дзейнасць Васiля Быкава?

(у Гродне)

- Працу з якiм вядомым рускiм паэтам пiсьменнiк назваý «незабыýнаю школай лiтаратуры»?

(з Аляксандрам Твардоýскiм)

- Якi твор прынёс Васiлю Быкаву першы вялiкi поспех?

(аповесць «Жураýлiны крык»)


Заданне 2.

А зараз паспрабуем даць азначэнне маральнаму паняццю «гераiзм», сфармiруем у азначэнне сваё паняцце пра гераiзм.

(Настаýнiк фiксуе ýсе азначэннi, паняццi, вучнi могуць карыстацца даведачнай лiтаратурай).

Параýнаць з паняццямi, запiсаннымi на дошцы.

^ Гераiзм – праяýленне мужнасцi, стойкасцi, самаатданасцi ý iмя высокай мэты; доблесць, геройства.

Тлумачальны слоýнiк беларускай мовы.

Гераой – гэта той, хто стварае жыццё насуперак смерцi, хто перамагае смерць…

Максiм Горкi.

Няма герояý ад нараджэння, -

^ Яны нараджаюцца ý баях.

Аляксандр Твардоýскi.


Заданне 3.

Давайце разам выберам любы твор Васiля Быкава i на Яго аснове паспрабуем замацаваць нашы паняццi.

(Пасля абмеркавання выбралi твор «Memento mori»)


Заданне 4.

Калi ласка, давайце абмяркуем наступныя пытаннi:

 1. Усе вы, канешна, чыталi гэтае апавяданне. Як вы адчувалi сябе ý час прачытання?

 2. Раскажыце пра свае ýражаннi.

 3. Суаднясiце памер твора з глыбiнёй яго зместу.

 4. Паспрабуйце намаляваць псiхалагiчны партрэт печнiка.

 5. Чаму ý галоýнага героя няма нi iмя, нi прозвiшча?

 6. Як можна ахарактаразаваць учынак печнiка?

 7. Цi магчымы iншы адказ печнiка – чаму?

 8. Як вы растлумачыце сэнс назвы твора (memento mori – «памятай аб смерцi»)? Чаму назва твора гучыць не на беларускай мове?

 9. Якiя з паняццяý, запiсаных на дошцы, падыходзяць да вобраза галоýнага героя? Што вы можаце дадаць ад сябе?

10 Як вы лiчыце, цi правiльна паступiý герой i чаму?


Адазвалi на пытанi актыýна. Адразу вiдаць, што вы рыхтавалiся да ýроку i, тым больш, твор вельмi ýразiý вас.


Рэфлексiя:

Як вы адчувалi сябе ý час урока?

Як вы адчуваеце сябе цяпер?


Вынiкi ýрока:

Што новага вы даведалiся на сённяшнiм уроку?

Што выклiкала ý вас цяжкасцi?

З чым вы былi нязгодныя?

Што хацелася б абмеркаваць больш глыбока?


Дамашняе заданне

Напiсаць водгук на апавяданне Васiля Быкава «Memento mori»


Ацэнка вучняý з каментарыем.
Похожие:

Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты iconТэма. Жыццё І творчасць Івана Шамякіна Мэты
Мэты: пазнаёміць з біяграфіяй Івана Шамякіна І яго творчым шляхам; вучыць самастойна рыхтаваць патрэбны матэрыял; развіваць тэхніку...
Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты iconТэма: Абагульняючы ўрок па тэме “ Дзеяслоў” Мэты
Мэты: абагуліць веды вучняў па тэме “Дзеяслоў”, замацаваць уменне вызначаць граматычныя катэгорыі дзеяслова, яго сінтаксічную ролю,...
Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты iconТэма. Фразеалаг I чнае багацце беларускай мовы
Настаýнiк паведамляе тэму I мэты ýрока, знаёмiць вучняý з фразеалагiчнымi слоýнiкамi
Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты iconТэма : Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа Мэты
Правільна будаваць сказы з аднароднымі членамі І ўжываць ІХ у вуснай І пісьмовай мове
Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты iconТэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý»
«Дзеяслоý», замацаваць уменне вызначаць граматычныя катэгорыi дзеяслова,, Яго сiнтаксiчную ролю
Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты iconТэма: Дзеепрыслоўе. Дзеепрыслоўны зварот. Урок-практыкум. Мэты
«Дзеепрыслоўе»; шматузроўневыя заданні па тэме «Дзеепрыслоўе», адказы да заданняў па тэме «Дзеепрыслоўе»
Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты iconТэма: “Службовыя часціны мовы” «Злучнік» мэты
Прыназоўнік як часціна мовы”, “Злучнік як часціна мовы”, “Часціца як часціна мовы”
Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты iconТэма. Чаму разышліся шляхі Андрэя Лабановіча І тых дзяўчат, з якімі яго звяло жыццё? Мэты ўрока
Цельшына; развіваць уменне аргументаваць тэкстам свае ацэнкі, меркаванні; выхоўваць культуру інтымных адносін, патрэбу шанаваць каханне,...
Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты iconХод урока. Праверка дамашняга задання
Тэма. Сродкі сувязі складаных сказаў з рознымі відамі сувязі. Мэты: вызначыць сэнсава-стылістычную ролю складаных сказаў з рознымі...
Тэма: Гераiзм I здрада ý творах Васiля Быкава. Мэты iconМоскаленко Наталія Вікторівна – вчитель української мови І літератури, спеціаліст другої категорії Чаплинської середньої загальноосвітньої школи Використання у творах письменників української літератури усної народної творчості
Вид заняття: використання у творах письменників української літератури усної народної творчості (прислів’їв, приказок тощо)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы