Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý» icon

Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý»НазваниеТэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý»
Дата конвертации15.09.2012
Размер32.79 Kb.
ТипДокументы
источник

Тэма: «З дзеясловам па жыццi»


Мэты:

- абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý», замацаваць уменне вызначаць граматычныя катэгорыi дзеяслова,, Яго сiнтаксiчную ролю;

- развiваць звязную мову навучэнцаý, уменне лагiчна, дакладна i паслядоýна фармуляваць свае думкi, фармуляваць уменi i навыкi педагагiчных зносiнаý (узаемаýспрыманне, узаемадзеянне, камунiкацыйнай культуры);

- выхоýваць павагу i цiкаýнасць да роднай мовы.


Абсталяванне:


- схемы па тэме «Дзеяслоý»;

- карцiнкi iстот у дзеяннi, у руху;

- фiшкi.


Эпiграф:


Пакуль не ступiлася джала разца

I рукi ад працы не морацца,

Я мушу пакiнуць адбiтак жыцця

На камнi, жалезе i золаце.

Максiм Танк.


План ýрока:

  1. Арганiзацыйны момант – 3 хв.

  2. Уступнае слова – 3 хв.

  3. Праверка дамашняга задання – 5 хв.

  4. Праца над тэмай – 24 хв.

  5. Вынiкi ýрока – 4 хв.

  6. Дамашняе заданне – 2хв.

  7. Ацэнка вучняý – 4 хв.


Ход урока.


1) Арганiзацыйны момант

(вучнi рыхтуюцца да ýрока, настраiваюцца на рабочы лад).


^ 2) Уступнае слова настаýнiка

(паведамiць тэму, мэты заняткаý, звяртаецца ýвага на эпiграф).


3) Праверка дамашняга задання

(у каго пры выкананнi дамашняга задання ýзнiклi цяжкасцi, пытанi, разабраць).


^ 4) Праца над тэмай урока

Заданне 1. Вусны адказ вучняý:

- Што такое дзеяслоý?

- Растлумачыць паняццi: дзеясловы пераходныя i непераходныя, часы дзеяслова, трываннi дзеяслова, лады дзеяслова, спражэннi дзеяслова.

Навучэнцы называюць граматычныя катэгорыi дзеяслова, даюць iм азначэннi i прыводзяць прыклады.


Заданне 2. Запiсаць тэкст.

Паэзiя Максiма Танка багатая, разнастайная, як i само жыццё. У ёй адчуваюцца грамадзянскi пафас i пранiкнёны лiрызм, глыбокая фiласафiчнасць i мяккi гумар. Самабытна i адметна раскрыýся талент мастака ý творах для дзяцей. Многiя творы паэта звязаны з вуснай народнай творчасцю, малююць вялiкае выхаваýчае, эстэтычнае i пазнавальнае значэнне.

*Назавiце стыль (навуковы, публiцыстычны).

*Звярнiце ýвагу на дакладнае ýжыванне дзеясловаý.

Дзеясловы адчуваецца, маюць ужыты аýтарам у форме цяперашняга часу. Як вы растлумачыце такую форму ýжывання? Чаму, напрыклад, не прошлы час: адчувалiся, мелi? ( Гэтым аýтар як бы падкрэслiвае, што творы Максiма Танка актуальныя i ý наш час).

*Якiмi граматычнымi катэгорыямi падобны дзеясловы раскрылася i маюць?

* Якiмi граматычнымi катэгорыямi яны адрознiваюцца?

* Тастлумачце пастаноýку знакаý прыпынку.


Заданне 3. Запiсаць сказ, вызначыць граматычныя катэгорыi дзеясловаý, iх сiнтаксiчную ролю. Растлумачыць знакi прыпынку.

^ Даýней на месцы сённяшняй Пiлькаýшчыны была прыгожая палянка, акружаная дрымучым борам ды iмшарным лесам, акаймаваная магутнымi дубамi i прыбярэжнымi вербамi.

А зараз пагуляем у гульню. Я буду задаваць пытанi i даваць варыянты адказаý. За кожны правiльны адказ вы атрымлiваеце фiшачку. Ваша задача – набраць як мага больш фiшак.

1- Па-беларуску правiльна гучыць: «Пажартуе…»

а) над сяброýкай; в) з сяброýкi

б) над сяброýкаю; г) з сяброýцы.

2- Дзеясловы абвеснага ладу незакончанага трывання маюць формы часу

а) прошлы, будучы; в) прошлы, цяперашнi, будучы;

б) будучы; г) цяперашнi, будучы.

3- Незваротную форму нельга ýтварыць ад дзеяслова

а) усмiхацца; в)абувацца;

б) апранацца; г)радавацца.

4- Да дзеясловаý першага спражэння адносяцца:

а) чытаю; в) прашу;

б) мару; г) салю.

5- Пачатковая форма дзеяслова

а) дзеепрыслоýе; в) дзеепрыметнiк;

б) безасабовы; г) iнфiнiтыý.

6- Дзеясловы ýмоýнага ладу не маюць формаý

а) роду, лiку; в) роду, часу;

б) часу, асобы; г) часу, лiку.

7) Безасабовым сказам з̉׳яýляецца

а) Бабуля даýно хварэе; в) Бабуля хварэла;

б) Бабулi нездаровiцца; г) Бабуля нешта захварэла.


5) Вынiкi ýрока

(тэзiсны агляд тэмы, што новага вучнi адкрылi для сябе, што было незразумелым?)


6) Дамашняе заданне

(падрыхтоýка да кантрольнай работы па тэме «Дзеяслоý»:

паýтарыць увесь тэарэтычны матэрыял).

 1. Ацэнка вучняý з каментарыем.
Похожие:

Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý» iconТэма: Абагульняючы ўрок па тэме “ Дзеяслоў” Мэты
Мэты: абагуліць веды вучняў па тэме “Дзеяслоў”, замацаваць уменне вызначаць граматычныя катэгорыі дзеяслова, яго сінтаксічную ролю,...
Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý» iconТэма: Дзеепрыслоўе. Дзеепрыслоўны зварот. Урок-практыкум. Мэты
«Дзеепрыслоўе»; шматузроўневыя заданні па тэме «Дзеепрыслоўе», адказы да заданняў па тэме «Дзеепрыслоўе»
Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý» iconУрок Падарожжа ў мінулае
Мэты: пашырыць веды дзяцей аб жыццi I творчасцi Янкі Купалы выхоўваць любоў да роднага слова, літаратуры
Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý» iconТэма. Фразеалаг I чнае багацце беларускай мовы
Настаýнiк паведамляе тэму I мэты ýрока, знаёмiць вучняý з фразеалагiчнымi слоýнiкамi
Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý» iconУрок у форме "квіз" па тэме " свет загадак І цудаў" (VI клас)
Мэты: праверыць, падагульніць і замацаваць веды вучняў па тэме “Свет загадак і цудаў”; развіваць кемлівасць і дапытлівасць, уменне...
Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý» iconТэма: Урок- абагульненне па тэме “Простая мова” Мэта
Мэта: абагуліць веды аб простай мове, умець выдзяляць яе на пісьме І ў вуснай мове; развіваць памяць, мысленне, пунктуацыйныя навыкі,...
Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý» iconТэма. Жыццё І творчасць Івана Шамякіна Мэты
Мэты: пазнаёміць з біяграфіяй Івана Шамякіна І яго творчым шляхам; вучыць самастойна рыхтаваць патрэбны матэрыял; развіваць тэхніку...
Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý» iconМэта. Паýтарыць I замацаваць веды вучняý, атрыманыя па пройдзеным раздзеле
Задачы. 1 Сiстэматызаваць вывучанае пра суадносiны памiж гукамi I лiтарамi,удасканальваць навыкi фанетычнага разбору; прадоýжыць...
Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý» iconСкладаназалежныя сказы з сузалежным, паслядоўным І змешаным падпарадкаваннем
Мэта: праверыць веды вучняў па тэме, прадоўжыць фармаванне навыкаў самастойнай працы І працы ў групе (рознаўзроўневай)
Тэма: «З дзеясловам па жыццi» Мэты: абагулiць веды вучняý па тэме «Дзеяслоý» iconХод урока Арганізацыйны момант
Мэты: удасканальваць арфаграфічныя ўменні І навыкі па тэме; арганізаваць кантроль засваення тэмы вучнямі; развіваць самастойнасць...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы