Закон україни про загальну середню освіту icon

Закон україни про загальну середню освітуНазваниеЗакон україни про загальну середню освіту
страница1/3
Дата конвертации30.09.2012
Размер462.4 Kb.
ТипЗакон
источник
  1   2   3

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про загальну середню освіту


Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади

функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що

сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності

правового демократичного суспільства в Україні.


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту


Законодавство України про загальну середню освіту базується

на Конституції України [254к/96-ВР] і складається з Закону

України "Про освіту" [1060-12], цього Закону, інших

нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну

середню освіту


Основними завданнями законодавства України про загальну

середню освіту є:


забезпечення права громадян на доступність і безоплатність

здобуття повної загальної середньої освіти;


забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку

загальної середньої освіти;


забезпечення нормативно-правової бази щодо обов'язковості

повної загальної середньої освіти;


визначення структури та змісту загальної середньої освіти;


визначення органів управління системою загальної середньої

освіти та їх повноважень;


визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного

процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства

про загальну середню освіту.


Стаття 3. Загальна середня освіта


Загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння

систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство,

культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної

діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і

фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і

трудової діяльності.


Загальна середня освіта є обов'язковою основною складовою

безперервної освіти.


Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного

розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які грунтуються

на загальнолюдських цінностях та принципах науковості,

полікультурності, світського характеру освіти, системності,

інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах

гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між

націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства,

держави.


Стаття 4. Система загальної середньої освіти


Систему загальної середньої освіти становлять:


загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм

власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної

допомоги та соціальної реабілітації, навчально-виробничі

комбінати, позашкільні заклади, науково-методичні установи та

органи управління системою загальної середньої освіти, а також

професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів

акредитації, що надають повну загальну середню освіту.


Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти


Завданнями загальної середньої освіти є:


виховання громадянина України;


формування особистості учня (вихованця), розвиток його

здібностей і обдарувань, наукового світогляду;


виконання вимог Державного стандарту загальної середньої

освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і

трудової діяльності;


виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України,

державних символів України, прав і свобод людини і громадянина,

почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої

дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;


реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування

політичних і світоглядних переконань;


виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних

цінностей Українського народу та інших народів і націй;


виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я

інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування

гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і

зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).


Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти


1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри,

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних

або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність

здобуття повної загальної середньої освіти у державних і

комунальних навчальних закладах.


2. Громадяни України мають право на здобуття повної загальної

середньої освіти у приватних навчальних закладах.


3. Здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних

закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має

відповідати вимогам Державного стандарту загальної середньої

освіти.


4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в

Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню

освіту у порядку, встановленому для громадян України.


5. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої

освіти дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими

батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, або

навчальні заклади, де вони виховуються.


Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх

навчальних закладах


Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх

навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України

і Закону України "Про мови в Українській РСР" [8312-11].


Розділ II. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

^ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


Стаття 8. Загальноосвітній навчальний заклад


1. Загальноосвітній навчальний заклад - навчальний заклад, що

забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту.


Загальноосвітній навчальний заклад, заснований на приватній

формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії,

виданої в установленому законодавством України порядку.


2. Загальноосвітній навчальний заклад, що здійснює

інноваційну діяльність, може мати статус експериментального.

Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип і форму

власності загальноосвітнього навчального закладу. Положення про

експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

затверджується Міністерством освіти України.


Стаття 9. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів

системи загальної середньої освіти


1. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується

загальноосвітнім навчальним закладом (початкова загальна освіта,

базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта),

існують різні типи загальноосвітніх навчальних закладів I, II, III

ступенів. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати

разом або самостійно.


До загальноосвітніх навчальних закладів належать:


середня загальноосвітня школа - загальноосвітній навчальний

заклад I-III ступенів (I ступінь - початкова школа, II ступінь -

основна школа, III ступінь - старша школа, як правило, з

профільним спрямуванням навчання);


спеціалізована школа (школа-інтернат) - загальноосвітній

навчальний заклад I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих

предметів та курсів;


гімназія - загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів

з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю;


ліцей - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня з

профільним навчанням і допрофесійною підготовкою;


колегіум - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня

філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілів;


загальноосвітня школа-інтернат - загальноосвітній навчальний

заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей,

які потребують соціальної допомоги;


спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) -

загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують

корекції фізичного та (або) розумового розвитку;


загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат) -

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів з відповідним

профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;


школа соціальної реабілітації - загальноосвітній навчальний

заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання

(створюється окремо для хлопців і дівчат);


вечірня (змінна) школа - загальноосвітній навчальний заклад

II-III ступенів для громадян, які не мають можливості навчатися у

школах з денною формою навчання.


2. Інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти:


позашкільний навчально-виховний заклад - навчальний заклад

для виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті

за інтересами (науковими, технічними, художньо-естетичними,

спортивними тощо);


міжшкільний навчально-виробничий комбінат - навчальний заклад

для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів

у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці;


професійно-технічний навчальний заклад - навчальний заклад

для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній і повній

загальній середній освіті;


вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації - навчальний

заклад для задоволення потреб громадян за

освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і

бакалавра з одночасним завершенням здобуття повної загальної

середньої освіти.


3. Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати у

своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання,

класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів.


Загальноосвітні навчальні заклади незалежно від

підпорядкування, типів і форм власності можуть мати у своєму

складі інтернати з частковим або повним утриманням учнів

(вихованців) за рахунок власника.


Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати

навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних

типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і

професійних запитів громадян, а також навчально-виховні об'єднання

з дошкільними та позашкільними навчальними закладами для

задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб.


4. Перелік спеціальних загальноосвітніх шкіл

(шкіл-інтернатів) визначається Міністерством освіти України за

погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.


5. Положення про загальноосвітні навчальні заклади

затверджуються Кабінетом Міністрів України.


Загальноосвітній навчальний заклад на основі Положення про

загальноосвітні навчальні заклади розробляє статут, який

затверджується власником (для державних та комунальних

загальноосвітніх навчальних закладів - відповідним органом

управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої

влади або органом місцевого самоврядування.


Стаття 10. Статус загальноосвітнього навчального закладу


1. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою. За

своїми організаційно-правовими формами загальноосвітні навчальні

заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм

власності.


2. Статус державного має загальноосвітній навчальний заклад,

заснований на державній формі власності.


3. Статус комунального має загальноосвітній навчальний

заклад, заснований на комунальній формі власності.


4. Статус приватного має загальноосвітній навчальний заклад,

заснований на приватній формі власності.


Стаття 11. Створення, реорганізація та ліквідація

загальноосвітнього навчального закладу


1. Державні та комунальні загальноосвітні навчальні заклади

створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої

влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням

соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних

потреб за наявності необхідної кількості учнів (вихованців)

відповідно до встановлених нормативів наповнюваності класів,

необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази,

педагогічних кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів

України.


2. Рішення про створення комунальних загальноосвітніх

навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, спеціальних загальноосвітніх шкіл

(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та

(або) розумового розвитку, приймаються Радою міністрів Автономної

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими

державними адміністраціями за погодженням з Міністерством освіти

України.


3. Рішення про створення гімназій, ліцеїв, колегіумів,

спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), заснованих на комунальній

формі власності, приймаються за поданням відповідних органів

управління освітою Радою міністрів Автономної Республіки Крим,

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними

адміністраціями.


4. Рішення про створення загальноосвітнього навчального

закладу, заснованого на приватній формі власності, приймається

засновником (власником) у порядку, встановленому законодавством

України.


5. Рішення про створення шкіл соціальної реабілітації, їх

підпорядкованість і джерела фінансування приймається Кабінетом

Міністрів України за поданням Міністерства освіти України.


6. Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних

закладів проводяться у порядку, встановленому законодавством

України.


Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних

закладів у сільській місцевості, заснованих на комунальній формі

власності, допускаються лише за згодою територіальних громад.


Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У

^ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


Стаття 12. Термін навчання


1. Термін навчання для здобуття повної загальної середньої

освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів

становить 12 років:


у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня - 4 роки;


у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня - 5 років;


у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня - 3 роки.


2. Термін навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового

розвитку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.


3. У професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II

рівнів акредитації термін здобуття повної загальної середньої

освіти встановлюється Міністерством освіти України.


Стаття 13. Форми навчання


Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних

закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами

навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти

України.


Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного

закінчення школи, складання іспитів екстерном.


Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних

закладів


1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів

не повинна перевищувати 30 учнів.


2. У загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у

селах, селищах, кількість учнів у класах визначається

демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п'яти

осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за

індивідуальною формою навчання.


3. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих

предметів встановлюється Міністерством освіти України за

погодженням з Міністерством фінансів України.


4. Для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)

кількість учнів у класі визначається Міністерством освіти України

за погодженням із Міністерством охорони здоров'я України і

Міністерством фінансів України.


5. Кількість учнів у групах продовженого дня та вихованців у

групах загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів

визначається Міністерством освіти України за погодженням з

Міністерством фінансів України.


Стаття 15. Навчальні плани та навантаження учнів


1. Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних

закладів (далі - Базовий навчальний план) визначає структуру та

зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну

складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення

між освітніми галузями (циклами навчальних предметів), гранично

допустиме навчальне навантаження учнів та загальнорічну кількість

навчальних годин. Інваріантна складова змісту загальної середньої

освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів

загальної середньої освіти, визначається через освітні галузі

Базового навчального плану. Варіативна складова змісту загальної

середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з

урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх

запитів учнів (вихованців). Базовий навчальний план для

загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від

підпорядкування, типів і форм власності затверджується Кабінетом

Міністрів України.


2. На основі Базового навчального плану Міністерство освіти

України затверджує типові навчальні плани для загальноосвітніх

навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм

власності. У типових навчальних планах освітні галузі реалізуються

в навчальні предмети та курси інваріантної та варіативної

складових змісту загальної середньої освіти.


Типові навчальні плани встановлюють сумарне гранично

допустиме навчальне навантаження учнів. Воно становить таку

кількість навчальних годин на рік:


1-2 класи - 700 годин;


3-4 класи - 790 годин;


5 клас - 860 годин;


6-7 класи - 890 годин;


8-9 класи - 950 годин;


10-12 класи - 1030 годин.


3. На основі типових навчальних планів загальноосвітнім

навчальним закладом складається робочий навчальний план з

конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю

навчання.


Робочі навчальні плани державних і комунальних

загальноосвітніх навчальних закладів затверджуються відповідним

органом управління освітою. Робочі навчальні плани приватних

загальноосвітніх навчальних закладів погоджуються з відповідними

органами управління освітою.


Робочі навчальні плани професійно-технічних і вищих

навчальних закладів I-II рівнів акредитації, в частині здобуття

повної загальної середньої освіти, розробляються на основі типових

навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів та

погоджуються з Міністерством освіти України.


Експериментальні робочі навчальні плани складаються, з

урахуванням типових навчальних планів, загальноосвітніми

навчальними закладами, що мають статус експериментальних.


Запровадження експериментальних робочих навчальних планів,

нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій можливе

лише за рішенням Міністерства освіти України.


Стаття 16. Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього

навчального закладу


1. Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності

розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше
  1   2   3
Похожие:

Закон україни про загальну середню освіту iconН. М. Чепурній штамп Повідомляємо, що згідно Закон
України "Про захист персональних даних", письмові згоди суб'єктів персональних даних для виготовлення атестатів про повну загальну...
Закон україни про загальну середню освіту iconЗакон україни про загальну середню освіту

Закон україни про загальну середню освіту iconРозпорядження великий Бурлук 15 серпня 2012 року №246 Про затвердження списків дітей І підлітків шкільного віку На виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
України «Про загальну середню освіту» і відповідно до абзацу першого п. 8 «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»,...
Закон україни про загальну середню освіту iconРозпорядження смт. Великий Бурлук від 16 серпня 2011 року №260 Про затвердження списків дітей І підлітків шкільного віку На виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
Закону України «Про загальну середню освіту» і відповідно до абзацу першого п. 8 «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного...
Закон україни про загальну середню освіту iconНаказ №371 Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти На виконання Закону України «Про загальну середню
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою поліпшення якості освіти
Закон україни про загальну середню освіту iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. №300
Зразок додатка до атестата про повну загальну середню освіту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001...
Закон україни про загальну середню освіту iconЗакон україни №2442-vі про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу
У законі України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №28, ст. 230)
Закон україни про загальну середню освіту iconПро затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 31 Закону України " Про загальну середню освіту " Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти, що додається.
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Закон україни про загальну середню освіту iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України...
Закон україни про загальну середню освіту iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы