Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3 icon

Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3НазваниеЗадача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3
Дата конвертации30.09.2012
Размер53.27 Kb.
ТипЗадача
источник
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів


з фізики


Білет 1


 1. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Атмосферний тиск.

 2. Послідовне та паралельне з’єднання провідників в електричному колі.

 3. Експериментальне завдання. Виготовлення нитяного маятника з певним періодом коливання та перевірка його дослідним шляхом.

Білет 2


 1. Архімедова сила. Плавання тіл. Практичне застосування закону Архімеда.

 2. Взаємодія струмів. Магнітне поле струму. Магнітна індукція. Сила Ампера. Сила Лоренца.

 3. Задача на застосування законів і понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9).

Білет 3

 1. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Шлях і переміщення. Додавання швидкостей.

 2. Випаровування рідин. Насичуюча і ненасичуюча пара. Тиск насичуючої пари. Вологість повітря, її вимірювання

 3. Задача на застосування законів і понять про електромагнітну індукцію (розділ 11).

Білет 4


 1. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення, швидкість і переміщення для рівноприскореного руху. Графіки залежності кінематичних величин для рівноприскореного прямолінійного руху.

 2. Електромагнітні хвилі, їх випромінювання. Принципи сучасного радіозв’язку. Розвиток засобів зв’язку в Україні.

 3. Експериментальне завдання. Підтвердження одного з газових законів.

Білет 5

 1. Рівномірний рух по колу. Період, частота, швидкість та прискорення при рівномірному русі по колу.

 2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Тиск світла. Дослід Лебедєва. Хімічна дія світла.

 3. Задача на застосування понять і законів термодинаміки (розділ 5).

Білет 6

 1. Перший закон динаміки Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності у класичній механіці.

 2. Закони відбивання та заломлення світла.

 3. Експериментальне завдання. Визначення внутрішнього опору та ККД джерела струму.

Білет 7


 1. Маса, її вимірювання. Сила. Другий закон динаміки Ньютона.

 2. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання.

 3. Задача на застосування понять про електричне поле (розділ 6).

Білет 8


 1. Третій закон Ньютона. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Значення робіт К. Ціолковського, Ю. Кондратюка, С.Корольова у розвитку космонавтики.

 2. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

 3. Лабораторна робота. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

Білет 9

 1. Закон всесвітнього тяжіння. Рух штучних супутників Землі. Розрахунок першої космічної швидкості.

 2. Неперервний та лінійчатий спектри. Спектри поглинання та випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування.

 3. Задача на використання законів постійного струму (розділ 7).

Білет 10


 1. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. Роль тертя в природі, врахування тертя в техніці.

 2. Дифракція світла. Дифракційна решітка та її застосування.

 3. Задача на застосування понять про електромагнітні коливання (розділ 12).

Білет 11

 1. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.

 2. Генератор змінного струму. Трансформатор. Передавання енергії на відстань. Проблеми енергозбереження в Україні.

 3. Експериментальна задача. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря в кімнаті.

Білет 12


 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Пояснення агрегатних станів речовини на основі МКТ. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро.

 2. Коливальний рух. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота, фаза коливань.

 3. Задача на застосування понять про магнітне поле (розділ 8).

Білет 13

 1. Внутрішня енергія, способи її зміни. Кількість теплоти та робота. Перший закон термодинаміки.

 2. Вільні електромагнітні коливання у контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі.

 3. Лабораторна робота. Визначення питомого опору провідника.

Білет 14


 1. Температура, її фізичний зміст. Вимірювання температури. Температурні шкали.

 2. Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції.

 3. Задача на застосування понять про механічні коливання і хвилі (розділ 10) .

Білет 15

 1. Несамостійний і самостійний розряди у газах. Плазма, її використання.

 2. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора.

 3. Лабораторна робота. Визначення показника заломлення скла.

Білет 16


 1. Електризація тіл. Електричний заряд, його дискретність. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.

 2. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Акустичний резонанс.

 3. Задача на застосування понять кінематики (розділ 1).

Білет 17


 1. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Лінії напруженості.

 2. Фотоелектричний ефект. Закони фотоефекту, їх пояснення на основі квантових уявлень. Рівняння Ейнштейна.

 3. Експериментальне завдання. Дослідження умови рівноваги тіла, що має вісь обертання.

Білет 18

 1. Робота при переміщенні заряджених тіл в електричному полі. Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга.

 2. Експериментальні методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Поглинена доза випромінювання, її біологічна дія. Способи захисту від випромінювання.

 3. Задача на застосування законів збереження (розділ 3).

Білет 19


 1. Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля конденсатора (без виведення). Застосування конденсаторів у техніці.

 2. Деформації. Види деформацій. Сила пружності. Закон Гука.

 3. Задача на застосування понять про електромагнітні хвилі (розділ 13).

Білет 20


 1. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. Опір.

 2. Кристалічні та аморфні тіла. Поняття про рідкі кристали.

 3. Задача на застосування понять про світлові кванти (розділ 15).

Білет 21

 1. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму.

 2. Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

 3. Задача на застосування понять і законів термодинаміки (розділ 5).Білет 22

 1. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

 2. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Проблеми захисту навколишнього середовища від забруднення.

 3. Задача на застосування законів і понять про світлові явища (розділ 14).

Білет 23

 1. Електромагнітне поле, його матеріальність. Електромагнітні хвилі, їх властивості. Радіолокація, її застосування.

 2. Поверхневий натяг. Капілярні явища. Явища змочування і капілярності у природі і техніці.

 3. Лабораторна робота. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.Білет 24

 1. Електричний струм у вакуумі. Електронна емісія. Електронно-променева трубка.

 2. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу.

 3. Задача на застосування знань про атом і атомне ядро (розділ 16).Білет 25

 1. Електричний струм в електролітах. Закони електролізу. Застосування електролізу.

 2. Шкала електромагнітних хвиль. Застосування інфрачервоного, ультрафіолетового та рентгенівського випромінювань.

 3. Задача на застосування законів і понять молекулярно-кінетичної теорії (розділ 4).

Білет 26

 1. Електричний струм у напівпровідниках. Залежність опору напівпровідників від температури та освітленості. Застосування напівпровідників.

 2. Когерентність. Інтерференція, її застосування в техніці. Дисперсія світла.

 3. Задача на використання законів і понять з основ динаміки (розділ 2).
Похожие:

Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3 iconКолотило Наталія Радіонівна, вчитель фізики знз №35 м. Чернігова
Мета: сформувати поняття електричного струму; ознайомити учнів із діями електричного струму, практичним застосуванням властивостей...
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3 iconЕлектромагнітні явища Розділ Електричне поле (5 год + 2 год резерв)
Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідника, напівпровідника, діелектрика. Струм у...
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3 iconЛабораторна робота №1 Дослідження складного лінійного кола постійного струму мета роботи
Мета роботи: визначення ерс джерела, його внутрішнього опору R0, опору реостатів, експериментальна перевірка основних законів електричних...
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3 iconБілет 4 Закони І підзаконні акти: основні ознаки, види, приклади. Як законодавство регулює та охороняє працю неповнолітніх осіб. Змоделюйте правову ситуацію, учасниками якої є роботодавець І неповнолітній працівник. Білет 5
Приведіть приклади ситуацій, в яких особа звер­тається по юридичну допомогу до представників різних юридичних професій
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3 iconЗадача на період піврозпаду ізотопу (розділ 17). Білет №2
Обґрунтуйте роль фізики у повсякденному житті та у розвитку техніки. Розкажіть про внесок українських учених у розвиток фізики. Охарактеризуйте...
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3 iconЗадача на період піврозпаду ізотопу (розділ 17). Білет №2
Обґрунтуйте роль фізики у повсякденному житті та у розвитку техніки. Розкажіть про внесок українських учених у розвиток фізики. Охарактеризуйте...
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3 iconБілет №2 Поясніть, що являє собою процес творчості у мистецтві. Розкрийте зміст понять «художня картина світу», «художній образ». Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя) Білет №3
Визначте призначення мистецтва. Назвіть види мистецтва та охарактеризуйте особливості їх художньо-образної мови
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3 iconВідділ освіти Павлоградської райдержадміністрації
Урок №16 Контрольна робота № Застосування різних способів розкладання многочленів на множники
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3 iconБілет №2 Висловіть судження щодо значення Великих географічних відкриттів. Розкрийте причини та наслідки Французької революції кінця ХVIII ст. Назвіть головні події революції. Білет №3
Розкрийте причини та передумови Великих географічних відкриттів. Охарактеризуйте одну з доколумбових цивілізацій Америки
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3 iconБілет №2 Назвіть найвідоміші цикли давньогрецьких міфів. Охарактеризуйте один з них на вибір. Поясніть втілення вищих духовних поривань в образі Фауста (трагедія Й. В. Гете «Фауст»). Білет №3
Охарактеризуйте античність як історичну І культурну добу, колиску європейської цивілізації
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы