Отвъд човåчеството \"Негодните ще си отидат мъдро се разрешава планът за развитието на Новата Раса.\" Маитрейя icon

Отвъд човåчеството "Негодните ще си отидат мъдро се разрешава планът за развитието на Новата Раса." МаитрейяНазваниеОтвъд човåчеството "Негодните ще си отидат мъдро се разрешава планът за развитието на Новата Раса." Маитрейя
страница1/6
Дата конвертации29.10.2012
Размер1 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6


Отвъд човåчеството

"Негодните ще си отидат - мъдро се

разрешава планът за развитието на

Новата Раса."

Маитрейя

Cведения за Новото човечество носят не само посланията от Шамбала. Майсторите на окултизма, ясновидците, притежателите на различни езотерични знания твърдят: "Първите Нови Разумни са сред нас!". Твърдението се подкрепя от представителите на различни религии и религиозни секти. Има, разбира се скептици, но и те скоро ще се убедят в реалността на идващия да ни смени Нов разумен вид. А той е тръгнал не от вчера...

"Дали мислиш за нещо друго, освен за това, което ти искаш?"

из филма "Шотландски боец"

Тъй като сме свикнали цялата Вселена да се върти около нас, ние не можем да допуснем, че ще бъдем заменени от по-съвършени създания, изпитващи на всичко отгоре не твърде ласкави чувства към предишния Homo Sapiens. Само че светът се развива според Божествения замисъл, а не съобразно нашите неразумни прищявки.

Под прякото влияние на Адептите от Беловодието, българинът Петър Дънов, самонарекъл се Беинса Дуно възпя Новата Раса. Елена Блаватска, фамилията Рьорих, Джиду Кришнамурти и други доброжелателни и недоброжелателни към човешкия род възвестители се опитаха да ни предупредят, че ако откажем да се променим - ще загинем. Ще отмрем като биологичен вид. Достигнали степен на развитие, при която степен нанасяме огромни щети на заобикалящия ни свят, ние вече четиридесет хиляди години регресираме като личности, губим качествата си на създания, по-висши от зверовете. Нашата техника и нашата духовност тръгнаха в противоположни посоки.

Маитрейя предупреждава:

"Ръката на Създателя открива две

сфери.

Орисано е да изберете път."

Гледах филм, който не бе сниман на Земята. Сред руини, които не бяха човешки. Но вътре, в още съхранените галерии бяха струпани твърде много наши паметници и творения на земната природа. Даже и такива, които отдавна бяха изчезнали от света ни. Филмът показваше човешкото бъдеще. Филмът показваше онова, което ние сме длъжни да осуетим. Дали все още помним какъв е нашият дълг?

^ Иде времето човек да узнае истината.

Тогава Намръщеният ще се усмихне.

И човечеството ще загуби смисъла на своето съществуване.

Още никой не е заявил ясно и недвусмислено, че Адолф Хитлер само се е прикривал зад германизма и приказките за чиста Арийска Раса. Всъщност една от целите на полуевреина Шикългрубер - Хитлер била създаването на принципно нов в биологично отношение човек. Критиците на хитлеризма избягват да говорят за същността на биологичните експерименти в нацистките концлагери. Още по-малко се знае, че същите експерименти никога не са прекъсвали. Че макар далеч от очите на "цивилизования" свят те продължават и до днес. Кабалистичният заговор, прикрит под маската на великогермански национализъм е първият реален опит за изкуствено сътворяване на нова човешка Раса, годна да измести от историческата сцена досегашните хора. Бълнуванията за митичния Голем били на път да се сбъднат. Главна причина експериментът да не успее е фигурата, послужила за мишена на милиони проклятия -

Свастиката.

Целта се оказала несъвместима със средствата за нейното постигане.

От една страна покровителите на Хитлер се опирали върху Кабалата. От друга - върху трудовете на Фридрих Нитче, както те ги разбирали. И както други им подсказвали. Възприемайки пълното отрицание на човечеството, нацистите украсили своите знамена със Символа на Огнената Епоха. Те не проумявали, че следващото е продължение, а не механично отричане на предишното. Връщането към животинското начало, култът към грубата физическа сила противоречи на Космическия закон за непрекъснатото усъвършенстване. Наистина, съдено е мнозина да отмрат, но те ще бъдат именно измежду притежаващите качества на звероиди. Богът на Мойсей не служи на Небесното Единство. Истинската Сила се крие в Йерархията на нивата.

"Първото условие на Расата - да се

носи дух в живота."

Маитрейя

Това, че някой някога е използвал един символ за свои користни цели кара нашите съвременници да извръщат очи от символа. Но това е все едно да отречем Слънцето, защото не споделяме вярата на слънцепоклонниците. Новата Епоха ще дойде независимо от глупавите ни политически предразсъдъци и по-добре да проумеем нейната същност, отколкото да се преструваме, че нищо не забелязваме. Иначе рискуваме да попаднем в редиците на негодните.

Както детето не е в състояние да спре развитието на пубертета, така и човешката Раса навлиза в своята зряла възраст, без да може да повлияе върху законите на развитието. Няма да останем деца, даже много да ни се иска, няма да променим Космическите закони, дори упорито да затваряме очи пред тях. Единствено полезно за нас е, да навлезем подготвени, с ясно и пълно съзнание в следващата си фаза на развитие. Тя се осъществява неотвратимо и смешни са опитите ни да я спрем. Зависещото от нас е да решим: колцина ще бъдат готови за предстоящия качествен скок и колко ще се окажат ненужни.

Хитлер много добре е знаел какво върши, организирайки тайни експедиции до Хималаите и Тибет. Тук-там писаха нещичко, но цялата история е далеч по-сериозна. Могъществото на древните знания и тайните на бъдещия Нов свят са интересували нацистките водачи. Промените в осезаемата реалност, вследствие техните действия са факт. Ще ги открием в технологичните постижения на Третия Райх, в невижданото дотогава единение на цяла една нация, във всестранните успехи на Германия през шестте мирни години от 1933-та до 1939-та.

Все някога ще се изясни дали само главозамайването от успехите е довело до погрешен път. Или пък е имало недостиг на знания за истинската същност на Новата Епоха. Припомням, че Свастиката задвижва единствено механизмите на Доброто. Ако някой се опита да обърне нейната насоченост, злощастният невежа се самообрича на гибел. Ненапразно изписаната обратно Свастика е приемана като символ на прокоба. Тя отвежда към Миналото. Някога дрехите на мъртъвците били украсявани със Суувастики, както е правилно да се наричат Свастиките с ляво обърнати рамене Все пак, германският националсоциализъм има своите години на възход. Ще е несправедливо да обявим за несъществуващ един така важен етап от човешката история. А връх на глупостта е определянето на Свастиката като символ на... антисемитизма.

Изобразяван върху шумерски глинени плочки, върху старогръцки вази, върху хиндуистки и будистки храмове, този знак някога е олицетворявал възхода и развитието. Бил е свързан със Слънцето и Живота, и няма нищо общо с кошмарите, натрапчиво рисувани от вманиачени политикани и видиотени лъжепророци. В Рим се намира прочутият релеф "Олтар на мира", изграден през 13 - 9 век пр. Хр. Релефът е декориран със свързани помежду си Свастики. Р Един от основните декоративни елементи на Партенона била същата тази ненавиждана от днешните невежи Свастика. Чуйте думите на един, когото никой не може да заподозре в симпатии към нацизма: "Разбира се, освен от Индия и Китайe, Тибет има и много по-древни наследства. По скалите се намират неолитни рисунки. В безкрайната древност се крие произходът на Свастиката - знака на Огнения кръст на Живота." - /Николай Рьорих/ Главните противници на Свастиката са евреите, но не всички. Срещат се и куриози. Върху врата на юдаисткият "пророк" Раел, виси медалион, изобразяващ невъзможното съчетание от шестолъчка и Свастика. Изглежда, че даже евреитеJ са започнали да проумяват нещичко. Но освен символ, Свастиката е ключ към Новото, а защо това е така - рано е още да се каже. Все пак нека не забравяме:

Свастиката е главното доказателство, че Адолф Хитлер в своите стремежи към световно господство се е опирал на Древността.„

Âñúùíîñò äàëè íàèñòèíà èñòîðèÿòà íà íàöèçìà ïðèêëþ÷âà ïðåç ìàé 1945 ãîäèíà? Ïîíå àç íå ñúì ñèãóðåí. Ïðåç ñåïòåìâðè 1943 ã. íà î-â Êîðñèêà ãåðìàíöèòå äåìîíñòðèðàò óìåíèÿ ïî óïðàâëåíèå íà êëèìàòà. - B. Von Wittenburg - “Gecheime UFO - Sache. Schach der Erde” 1997 Îò ñúùàòà êíèãà íàó÷àâàìå, ÷å ïðåç 1952-7 ã. Çåìÿòà áèëà ïîñåùàâàíà îò “èçâúíçåìíè”, êîèòî ðàçãîâàðÿëè ïîìåæäó ñè íà íåìñêè åçèê, à Ñâàñòèêàòà áèëà åäèí îò îòëè÷èòåëíèòå çíàöè íà äðåõèòå èì.

Ами сходствата на хитлеризма с нитчеанството? Видните "фашистолози" отбягват конкретните отговори. Те ли не знаят, или не искат да кажат, че Фридрих Нитче е

Прорицателят на Новата Раса.

"За да разберете този човешки тип, е необходимо да си изясните една физиологическа предпоставка - онова нещо, което аз наричам висше здраве. /.../ Ние, новите, безименните, неразбираните, ние, недоносчетата на още недоказаното бъдеще, се нуждаем за новата цел от нови средства - а именно от ново здраве - по-силно, по-хитро, по-жилаво, по-дръзко от всяко досегашно. " След тези думи, прочетени в нитчевата "Esse Homo" поне аз не се съмнявам, че става въпрос за нов биологичен вид. А в предговора на "Антихрист" той пише: "Тази книга е за малцина. Може би никой от тях още не се е родил. /.../ Ето кои са моите читатели - читатели истински, по предопределение - каква полза от останалите? ... Останалите са просто човечество... Човек трябва да превъзхожда човечеството със сила, с духовна извисеност, с презрение..."

Съчиненията на Фридрих Нитче съдържат почти незакодирана информация за същността на Новата Раса. Тълкуванията не са просто плашещи, а ужасяващи. Те са бездна, която ще проумеем само, ако се спуснем до нейното дъно.

^ Преди 200 000 годин

по Земята живеели хора, наречени от нас условно неандерталци. В Щанхайм е намерен череп на жена от тази Раса. Какви са изводите от находката? Неандерталците външно били подобни на днешните хора, но със значително по-развит мозък от кроманьонците, същинските прадеди на съвременния човек.

100 000 години по-късно

е живял неандерталецът, чиито останки са намерени в Шанел. Вече личат признаците на израждането.^ След още 50 000 годин деградацията е пълна. Костите, намерени в Родезия приличат повече на маймунски. Накрая май ще излезе, че не човекът е произлязъл от маймуната, а че маймуната е произлязла от човек. Или по-точно от разумно същество, много по-разумно от човека. .

Àìè âåëèêàíèòå, çà êîèòî ïèøàò äðåâíèòå êíèãè è ðàçêàçâàò äðåâíèòå ìèòîëîãèè? Äàëè òå ñà èçìèñëèöà? Àêî ïúê íå ñà, äàëè èñòîðèÿòà ñ òÿõ å ïðèêëþ÷èëà?  íà÷àëîòî íà ÕÕ âåê íà ðàçëè÷íè ìåñòà ïî öÿëàòà ïëàíåòà ïðè àðõåîëîãè÷åñêè ðàçêîïêè áèëè îòêðèòè õèëÿäè ñêåëåòè è ìóìèè íà èñïîëèíè. ×àñò îò ìóìèèòå áèëè ÷åðâåíîêîñè, è ñ ïî øåñò ïðúñòà íà ðúöåòå è êðàêàòà. Ñåãà, êîãàòî êúì òåìàòà îòíîâî ñå ïðîÿâÿâà èíòåðåñ, èçâåäíúæ ñå îêàçâà, ÷å âñè÷êèòå îñòàíêè ñà èç÷åçíàëè. Áåç ñëåäà! Íÿêîé å ïðèáðàë êîñòèòå è ìóìèôèöèðàíèòå òåëà íà æèâÿëèòå ïðåäè ìíîãî õèëÿäîëåòèÿ âåëèêàíè, íî òÿõíîòî íàñëåäñòâî å îñòàíàëî. Ìåãàëèòíèòå ñòðîåæè, ãèãàíòñêèòå âäúëáàíè â çåìÿòà è ñêàëèòå ðèñóíêè ñè ñòîÿò - òÿõ âñå îùå íèêîé íå å â ñúñòîÿíèå äà ïðåìàõíå. Íàñëåäñòâîòî íà èñïîëèíèòå å òóê. Âúïðîñúò å: êîé ëè ùå äîéäå, çà äà ñè ãî ïðèáåðå?

Скандалните факти, които обръщат с главата надолу теорията на Чарлз Дарвин, учените нарекли "неандерталски парадокс". Само че, да наречеш нещо "парадокс", съвсем не означава да го обясниш. Затова нека се спуснем до самото начало на вековете.

^ Възрастта им е два милиарда и осемстотин милиона години!

Представляват метални топчета с диаметър между един и пет сантиметра. Върху повърхността им са издълбани черти. Или резки - както повече ви харесва. Някои са кухи, а други са пълни с гъбесто вещество, което се разпада на прах, веднага щом топчето бъде строшено. Веднъж или два пъти в годината топчетата започват да се въртят сами около собствената си ос. Произходът и предназначението им са неизвестни. Намерени са в една мина за пирофилит в Трансваал, Южна Африка и са най-старите артефакти, открити досега.

През 1855 г. в пласт лигнитни въглища бил открит предмет с формата на паралелопипед, явно изработен от разумни ръце. Серия от загадъчни смъртни случаи охлажда ентусиазма на учените, решили да изследват предмета. В крайна сметка находката изчезва от музея в Залцбург, където преди това кротко пролежала десетки години. Но находки от такъв род съвсем не са изключение.

F През 1851 г. в къс златоносен кварц намерили гвоздей. /Спрингфийлд, САЩ/

F През 1869 г. в парче фелдшапт, изваден от значителна дълбочина открили метален винт. /Невада, САЩ/

F През XVI век испанският вицекрал на Перу, дон Франциско де Толедо държал в кабинета си 18 сантиметров гвоздей, изкопан от руден пласт.

F В геода на възраст 135 милиона години, намерена в Нова Зеландия открили щифт от неизвестна метална сплав, от която се счупил диамантеният нож, когато се опитали да разрежат геодата. Ïðåäëàãàì íà ÷èòàòåëñêîòî âíèìàíèå îùå ìàëêî ôàêòè, ïîäðåäåíè â òàáëèöà:

äàòèðîâêà

íàõîäêè

600 ìëí. ã.

ìåòàëíà âàçà â ñêàëà, íàìåðåíà â Äîð÷åñòúð, Ìàñà÷óçåòñ

320-286 ìëí. ã.

Ìàêóïèí, Èëèíîéñ - ÷îâåøêè ñêåëåò;

320-260 ìëí. ã.

Ìîðèñîíâèë, Èëèíîéñ - èçêóñíî èçðàáîòåíà çëàòíà âåðèãà, íàìåðåíà â êúñ âúãëèùà;

320-260 ìëí. ã.

Õåâåíúð, Îêëàõîìà - â êàìåíîâúãëåíà ìèíà, íà ãîëÿìà äúëáî÷èíà å íàìåðåíà ñòåíà, èçãðàäåíà îò ïîëèðàíè áåòîííè áëîêîâå;

248-213 ìëí. ã.

Íåâàäà - âêàìåíåíà ïîäìåòêà îò ÷åõúë;


Ïðåç 1999 ã. ðóñêà ïàëåîíòîëîãè÷íà ãðóïà íàìèðà âúâ âúòðåøíîñòòà íà êàìúê ìåòàëåí áîëò, à êðàé íåãî ìèêðîñêîïè÷íè ìåòàëíè òîï÷èöè ñ êâàäðàòíè îòâîðè. Âúçðàñòòà èì ñå îïðåäåëÿ íà 300-320 ìëí. ãîäèíè.

ïðåç þíè 1934 ã. êðàé àìåðèêàíñêîòî ãðàä÷å Ëîíäîí, ùàòà Òåêñàñ íàìåðèëè æåëåçåí ÷óê ñ âêàìåíåíà äúðâåíà äðúæêà. Õèìè÷åñêèÿò ñúñòàâ íà ÷óêà áèë: 96,6% æåëÿçî, 2,6% õëîð è 0,74% ñÿðà. Æåëÿçî ñ ïîäîáåí ñúñòàâ íå ñå ïðîèçâåæäà îò çåìíàòà ìåòàëóðãèÿ. Ìíåíèåòî íà ñïåöèàëèñòèòå å, ÷å ÷óêúò å ïðîèçâåäåí ïî íåèçâåñòíà òåõíîëîãèÿ.

Ñëåä 1991 ã. â ïðåäïëàíèíèòå íà Óðàë ãåîëîæêè ãðóïè çàïî÷íàëè äà íàìèðàò ãîëÿìî êîëè÷åñòâî ñòðàííè ïðåäìåòè. Òå áèëè ðàçïîëîæåíè íà äúëáî÷èíà îò 3 äî 12 ìåòðà è ïðåäñòàâëÿâàëè ñïèðàëêè ñ äèàìåòúð îò 3 ñì. äî 0,003 ìèëèìåòðà. Ïî-ãîëåìèòå áèëè èçðàáîòåíè îò ìåä, ïî-ìàëêèòå îò âîëôðàì è ìîëèáäåí. Ïî ñïåöèôè÷íè áåëåçè ìîæåëî äà ñå îïðåäåëè, ÷å â èçðàáîòêàòà íà àðòåôàêòèòå å èçïîëçâàíà íàíîòåõíîëîãèÿ. Ïî ñúùîòî âðåìå ïîäîáíà òåõíîëîãèÿ åäâà çàïî÷âàëà äà ñå ðàçðàáîòâà íà Çåìÿòà.

В древни геологични слоеве нерядко биват намирани метални предмети, инструменти или части от инструменти, дори изящни произведения на изкуството. Опитите за изследване неизбежно пропадат. И ако тези редове звучат като сензация за непосветения читател, то за миньорите, особено за по-старите изброените факти са част от всекидневието им. Äðåâíèòå ÷îâåøêè óìåíèÿ ñúùî ïîñòàâÿò âúïðîñèòåëíè. Àðõåîëîãúò Äæ. Ìàñúí ñúîáùàâà, ÷å ñà îòêðèòè äðåâíè ïåðóàíñêè óêðàøåíèÿ îò ïëàòèíà, íî òåìïåðàòóðàòà íà òîïåíå íà òîçè ìåòàë å 17390 Ñ è å íåîáõîäèìà ñëîæíà òåõíîëîãèÿ çà îáðàáîòâàíåòî ìó. Ñðåä ðóèíèòå íà äðåâíèÿ ãðàä ×àí-×àí, ñòîëèöà íà ïëåìåòî ÷èìó, ñà îòêðèòè âåëèêîïåíè ìåäíè ìàñêè, ïîêðèòè ñ ìíîãî òúíúê ñëîé çëàòî èëè ñðåáðî. Ðú÷íîòî íàíàñÿíå íà òîëêîâà òúíúê ñëîé å íåâúçìîæíî.Следват два подсказващи, и едновременно небезопасни извода:

1. Разумът на Земята е много по-древен от човека.

2. Някой е заинтересован от скриването на този факт.

Еволюцията на човека е измама

През 1987 г. немското списание "Stern" публикува изследвания, сочещи, че през последните 40 000 години човешкото тяло не е претърпяло никакви положителни промени. Същото се отнася и до човешкия мозък. Твърдението се базира върху сравняването на установени данни и претендира за научност. А религиите какво твърдят?

Индуските Веди твърдят, че в края на сегашната Епоха хората ще са се изродили. "А в края на Кали Юга, когато за Бога няма да се говори дори в домовете на тези, които претендират да бъдат светци, и в домовете на уважаваните хора от трите висши касти; когато властта премине в ръцете на велможи, избирани сред низшата каста на шудрите и дори сред още по-низши създания... тогава Богът ще се яви като Върховен Съдник." /Шримад Бхагаватам, песен II, гл. 7, текст 38./ Библията общо взето казва същото. Вземете която и да е от старите религии и ще научите - някога хората били по-умни, по-силни, по-благородни. Археологията потвърждава и допълва горните твърдения. "Не подлежи на съмнение, че както човекът от Боскоп, така и кроманьонският човек от преди 20-25 000 години са притежавали по-голям мозък, отколкото ние днес." Ето и друга историческа истина - полупризнавана или направо скривана от историците:

Кроманьонците се появяват преди 40 000 години и се разселват из планетата удивително бързо. Съществувалата преди тях вегетарианска Раса от неандерталци била изтребена лесно, без да окаже особена съпротива. Налага се въпросът - защо така упорито насаждаха заблудата, че сме потомци на неандерталците, унищожени именно от нас? /Всъщност дали само от нас? В Музея по естествена история в Лондон се съхранява череп на неандерталец с дупки, идентични с тези, причинени от съвременно огнестрелно оръжие. Намирани са и черепи на животни със същите загадъчни дупки. Дали някой, за когото е била особено важно да се справим с неандерталците не ни е помогнал?/ Едва през 1997 година учените бяха принудени да признаят, че неандерталската Раса няма нищо общо с човешката.

Следва голямото бяло петно в историята - времето преди Потопа, преди 11 652 година преди Христа. Това е изходната точка на календарите, изполçвани от древните протоиндуси, маи, египтяни и асирийци. Съществуват данни, според които можем да приемем датата за година на гигантски планетен катаклизъм, за събитие, довело до ново начало в историята на Земята. Годината, през която била унищожена предишната Раса. Но към темата ще се върнем по-късно, а сега нека видим как се е развила човешката цивилизация след като хората започнали да излизат от вторичното подивяване.

В общи линии знаем какво се е случило. Сякаш изневиделица се явили разни богове и божества, плъзнали несметни пълчища пророци, ясновидци и учители на хората. Интересно е да споменем, че някъде в средата на V хилядолетие пр. Хр. започва бързото културно развитие на народите, населяващи Египет и Балканския полуостров. Едновременно! Признаваме го не само ние, заинтересованите. На снимка, показваща германски музей от времето на Райха се вижда карта, изобразяваща огнищата на европейската цивилизация. Така, както са ги разбирали германските учени по онова време. Едното огнище, разбира се, е Германия. Иначе не би могло и да бъде. Другото е върху територията на днешна България. И не само в Египет, тук също някой неизвестен е помагал. При разкопки на праисторическо селище край с. Телиш, Плевенско е намерен глинен предмет, напомнящ космически кораб за близки разстояния, с ракетен двигател. Находката е датирана ок. 5000 години преди Христа. Подобни странни изображения са пръснати из цялата планета и огромната част от тях имат приблизително еднаква възраст. Огънят бил разпален навсякъде, макар че главните цивилизационни огнища се оказали именно тези - Египет и Балканите. После дошъл Шумер, после се осъзнали народите на днешен Китай, на Индия и в двете Америки, въпреки че по същото време и на тях били дадени същите знания. Край град Арика, Чили, са намерени мумии, чиято възраст според анализа с въглерод 14 е 7 800 години. Обаче шокът от резултата, последвал използването на натрупаните знания се оказал трудно преодолим. Хилядолетия били нужни за отърсване от страха. Все пак накрая природата си казала думата и хората полека започнали да забравят за шока от страшната планетна катастрофа. Макар че не всички еднакво бързо забравили. Преди 3000 години олмеките дялали триметрови негърски глави и ги боядисвали в черно. Преди 3000 години олмеките все още пазели спомена за Атлантида. Но споменът лека-полека избледнявал. Човешката култура започнала своето бурно и неудържимо развитие...

...докато един ден се оказало, че всичко е било погрешно.

Кой направлява процесите?

Бог? Висшият Вселенски Разум? Представители на извънземна цивилизация или нещо по-близко до нас? Ясно е, че при сегашното ниво на знания не можем да отговорим на първия въпрос. Нека зададем втория -

Как ги направлява?

Да чуем отговора на Фридрих Нитче: "Днес, в края на деветнадесети век, дали някой има ясна представа или понятие за онова, което поетите от великите епохи са наричали инспирация? Ако не, то бих искал да го опиша. /.../ Понятието "откровение" - в смисъл, че със забележителна сигурност и финес нещо изведнъж става видимо, което разтърсва в дълбочина, което преобръща и събаря из основи - това понятие е просто описание на фактите. Нито търсиш, нито чуваш, нито приемаш, нито питаш - мисълта блясва като светкавица, с фатална необходимост и без колебание."

Процесите се направляват и извършват почти изключително с психична енергия. /Неточен термин, но засега ще го използваме поради липса на по-добър и същевременно разбираем за широката публика/ Енергия, която ние, съвременните, "модерните" хора не само не сме овладяли, но сме забравили пътя, водещ към нейното овладяване.

Както сме забравили и защо въобще живеем на този свят:

  1   2   3   4   5   6
Похожие:

Отвъд човåчеството \"Негодните ще си отидат мъдро се разрешава планът за развитието на Новата Раса.\" Маитрейя iconДокументи
1. /Шестая раса и Нибиру Георгий Бореев.doc
Отвъд човåчеството \"Негодните ще си отидат мъдро се разрешава планът за развитието на Новата Раса.\" Маитрейя iconНовата тайна история
И защото се оказва, че освен мен, няма кой друг да го направи. Същото е мнението на проф д-р Никола Алтънков от Калифорнийския университет,...
Отвъд човåчеството \"Негодните ще си отидат мъдро се разрешава планът за развитието на Новата Раса.\" Маитрейя iconОсвобождение Этерии
Я хотел бы жить среди людей, но мне не повезло; я родился в семье гномов, хоть и в семье правителя Жура, стране, в которой живёт...
Отвъд човåчеството \"Негодните ще си отидат мъдро се разрешава планът за развитието на Новата Раса.\" Маитрейя iconБхагаван Шри Сатья Саи Баба видья вахини поток просветляющего духовного знания об этой книге
Человеческая раса должна плыть в своём путешествии, не качаясь из стороны в сторону; такая слепая погоня за низшим знанием является...
Отвъд човåчеството \"Негодните ще си отидат мъдро се разрешава планът за развитието на Новата Раса.\" Маитрейя iconСпасение Человечества Пятой Расы Все мы принадлежим к Пятой коренной Расе Человечества Земли. С окончанием Кали Юги оканчивается Пятая Раса. Она уже изжила себя. Сама и, конечно, в соответствии с закон
Ведь все эти действия человека сопровождаются выбросом в пространство энергии низкого качества так сказать низкочастотной, которая...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы