AlbaT daiRaleT? cota ar iyos Zala gamomecala icon

AlbaT daiRaleT? cota ar iyos Zala gamomecalaНазваниеAlbaT daiRaleT? cota ar iyos Zala gamomecala
Дата конвертации20.09.2012
Размер11.46 Kb.
ТипДокументы
источник

_albaT daiRaleT?
_cota ar iyos Zala gamomecala.
_dabrZandiT sufTa haeri CaylapeT daisveneT. Cais xo mar   miirTmevT?
_ara gmadlobT.

wavida moaxle da darCa marto Tavis bavSvobis fiqrebTan.
uyurebda baRs da xedavda Tavis gatarebul wlebs. bavSvobas da masTan dakavSirebul ambebs.
isi siyvarulic am baRSi daiwyo da am baRSuve mokvda.


. . . .


Ees moxda 1wlis win. jer isve 15 wlis gogona dadioda baRSi da mReroda. mere uceb danaRa baRis Robeze amomZvrali biWi romelic aRtacebiT uyurebda mas.

_ra ginda? uTxra gogonam.
_ubralod giyureb.
_iyavi mogbeqrdeba da waxval.

biWi wavida da gulSi gaifiqra arasdros ar mombezrdebao.
meore dges isev im adgilas is biCi gogonas uyurebda da xmas ar iRebda.

gogona xmas ar cemda da zereled uyurebda. Ees grZeldeboda 1 kvira da mere gogonac dajdeboda da TvalebSi uyurebda biWs. Uyurebdnen erTmaneTS da TiTqos raRac Zalas grZnobdnen. xSirad gogona Rame gamosula da damjdara da eloda biWs rodis movidoda.
  erTxelac gogona gadaZvra baRis Robeze da biWs wayva aremares dasaTvaliereblad. Gogona arasdros gamosuliyo gaRis gareT. isini   avidnen erT koSkze da uyurebdnen bunebas. TiTqos maT sixaruls bunebac iziarebda.
biWi Setrialda gogonasken da TvalebSi Caxeda.

_ici miyvarxar?
_Sen xom Cemi saxelic ar ici?
_me Sen bunebis angeloZi dagarqvi da miyvarxar.

Ggogona gawiTlda.

_ici ra aris siyvaruli?
_albaT is rasac me vgrZnob Sens mimarT. uTxra gogonam.
_da ras grZnob Cems mimarT?
_iseT   ucnaur grZnobas romelsac ver avxsni.
  ar SemiZlia uSenod erTi saaTic rom gavZlo. xSirad Ramec gamovdivar gareT ase mgonia iq Sen xar.
Kide SenTAn yvelaze TAvisuflad var. mixaria Seni danaxva. ar vici iqneb es saris siyavruli?
biWs Tvalebi gaufarTovda da gogonas Tvalebs ver acilebda.

_da Sen ra gqvia? kiTxa gogonam biWs.
_me Seni siyvaruli mqvia.

biWma aitaca xelSi gogona da ise Caixuta rom xelis gaSvebasac ar apirebda.

_saxlSi unda davbrunde Torem gaigeben rom wamosuli var.

isini dabrundnen saxlSi. Da roca gogona Robeze Zvreboda biWs gaxeda da biWma akoca. Aakoca da misi Tvalebi mzisebr mianaTa. gogona baRSi gadavida da biWs keklucad gaxeda. saxlSi Sevida dam is mere im saxlidan ar gamosula.
biWi eloda mTeli dReebi mis gamoCenas magram ar Canda.
gogonas   wasvla mis deidas SeumCnevia da saxlSi rom dabrunda gogona maSinve manqanaSi Casves da qalaqSi waiyvanes. mTeli gza tiroda da qviTinebda. TiTqos patara gogona gulSi udides siyvaruls atarebda.


gadioda wlebi gogona monasterSi miabares da ramdenjerac gamoiqca imdenjer daiWires. Da Semdeg beds Seegua.
Esizmreboda misi Tvalebi misi xma da mismi tuCebis siTbo. marto masze fiqrebi acocxlebda. Acocxlebda da asuldgmulebda mas.
gavida dro da   erTxelac mis saxelze monasterSi werili movida romelSic ewera rom misi deida momkvdariyo da mTeli misi qoneba mas ekuTvnoda.
igi wavida im saxlSi sadac pataraoba gaetarebina.


. . .


Zis skamze da fiqrobs ra qnas?
Rogor ipovnos misi pirveli da ukanaskneli siyvaruli?
Tan uamravi fiqri utrialebs TavSi.
_iqneb aRar vuyvarvar?
_iqneb arc arasdros vyvarebivar?
_magram ratom makoca?
_ratom miyurebda mudam?

Uukve ormocdaaTi wlisaa qali da mainc igi uyvars vinc odesRac   wrfeli siyvaruliT uyvarda.

is baRi ki iseTi Secvlili iyo rom ver icon. Dadioda aqeT iqiT daborialebda magram is adgili versad epovna sadac mas daSorda.
Mman gadawyvita baRis ayvaveba da ulamazesi da saucxoo yvavilebis dargva daiwyo. ormocdaaTi saucxoo yvavili romelic mis TviToeul wells aRniSnavda. daiwyo dargva da moxda saswauli.
Rodesac yvelaze lamaz da did yvavils rgavda miwaSi patara skivri naxa. Uceb yavvilebs gadaxeda da daakvirda
meTxuTmete yvavilis adgilas patara skivri iyo misi   meTxuTmete wlis adgilas.
  man gaxsna es skivri da naxa 15 wignaki   patara wignakebi.gadaSala maRla roimelic ido. Da kiTxva daiwyo.

` me isev im patara biWad davrCi romelic 15 wlis asakSi gaiyina da veRar gamodis ocnebebidan,   odesme mova dro Cveni Sexvedris dro da vetyviT yvelafers erTmaneTs.
Mme Sen gelodi magram ar Candi, gelodei   3 weli yovel dRe movdiodi im adgilas sadac erTmaneTs davSordiT. es am adgilis pirdapir aris,~

Qqalma pirdapir gaixeda da dainaxa suroTi dafaruli Robe romlidanac man mTeli sicocxle igrZno, ganagrZo kiTxva.

` me ar vici sad waxvedi ar vici magram vici rom sadac ar unda iyo mainc giyvarvar radgan me gaswavle siyavruli da amas ver daiviwyeb, me ise miyvarxar rogorc aravis ar yvarebia aravis mTel qveynaze qali. Chven erTmaneTSi varsebobT bunebaSi arsebob Send a amitom gqvia bunebis angelozi xolo me SenSi vcocxlob da imitom mkvia Seni siyvaruli. . . . . . . .~

qali agrZelebda kiTxvas da cremlebi modioda. rwyavda misi   cremlebi   miwas.

` Cven TxuTmeti wlisebs Segviyvarda erTmaneTi 15 wlisebma davSordiT da me Sen giZRvni 15 werils. Sadac Cemi TxuTmeti gancdaa gadmocemuli.
me Sen miyavrxar.
Mme Sen meyvarebi.
Mme Sen ver giviwyeb.
Mme Sen geZebdi.
Mme Sen dagkarge.
ratom waxvedi.?
ratom mimatove?
netav giyvardi?
netav igrZeni rame roca gakoce?
odesme gifiqria Cemze?
odesme SevxvdebiT?
minda isev gakoco.
im koSkze asulebma isev vuyuroT bunebas.
isev vuyuroT erTmaneTs.
erTmaneTi ar daviviwyoT.

Ees 15 gancdaaa Cadebuli Cem nawerebSi.~

Qqalma waikiTxa werilebi da tirili daiwyo. Mere roca dawynarda adga da im kedelTan mivida mivida da Tavi daado da didxans iyo ase. Mere suroebi moaSora da dainaxa amokveTili warwera.

` odesme Tu naxav amas me isev iq dagelodebi sadac me da Sen yvelaferi vuTxariT erTmaneTS~

Qqali gaognda da moaxles dauZaxa.

_diax qalbatono.
_manqana minda rom koSkSi wavide,
_romel koSkSi qalbatono.?
_ai baRis iqiT ro aris.
_qalbatono iq aravin SegiSvebT is erTma kacma iyida da aravis uSvebs. Arc TviTon gamodis koSkidan da yovel dRe dgas koSkze da viRacas elaparakeba.

Qali mixvda yvelafers da uTxra moaxles.


_momimzadeT manqana saswrafod.
_kargiT qalbatono.


Qali mivida koSkTan da galavanTan misuli did saxelurs mokide xeli da uceb karibWis meore mxridan xma moesma.


_ra ginda wadi aqedan.

Qqalma icon misi siyvarulis xma da uTxra:

_ukacravad me Cem siyavruls veZeb, am koSkSi davkarge da SemomiSviT rom vipovno.
_raaaaaaaa? Uuceb daiZaxa kacma.

Kari gaiRo da gamovida gareT nanatri saxe dainaxa qalma da gaognebuli ver inZZreoda.

_ bunebis angelozi, RmerTo madlobT madlobT rom damibruneT.
Mmivida kaci qalTan da gadaexvia. man Sexeda TvalebSi da isev is mzera igrZno romelic 35 wlis win igrZno.
akoca man qals da isev grZnobaSi dakargulni avidnen koSkze saidanac isev ulamazesi xedi iSleboda.

_me ar wavsulvar, Cemi barali ar aris. Ddaiwyo qalma.
_gaCumdi, ar aris saWiro axsna, mtavaria exla cemTan xar da arasdros ar dagtoveb. Mmixvdi ra aris siyvaruli?
_Cemi sicocxle 15 wlis asakidan aqeT mxolod siyavrulia da marto Sen gekuTvnis.


. . . . . . . .

15 wlisebs SeuyvardaT erTmaneTi.
15 wlisebi daSordnen erTmaneTS.
15 weli ar unaxavT erTmaneTi.
15 ma werilma apovnina gza qals
15 wlis unaxavi satrfosaken.
15 wlis mere isev naxes erTmaneTi
Похожие:

AlbaT daiRaleT? cota ar iyos Zala gamomecala iconДокументи
1. /lfond zitalnogo zala/Альбомы демонстрационного материала.docx
2. /lfond...

AlbaT daiRaleT? cota ar iyos Zala gamomecala icon45-zhurnal registracii poseshhenij chitalnogo zala

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы