GamarjobaT ninikos TxoveT. niniko var da romeli xar? icon

GamarjobaT ninikos TxoveT. niniko var da romeli xar?НазваниеGamarjobaT ninikos TxoveT. niniko var da romeli xar?
Дата конвертации20.09.2012
Размер10.23 Kb.
ТипДокументы
источник

gaisma telefonis xma.

_gisment.
_gamarjobaT ninikos TxoveT.
_niniko var da romeli xar?
_mee? ver micani?
_vera romeli xar?
_me me ika var.
_da me rom iikas aravis vicnoobb
_ukve icnob.
_es tu gacnobaa? Dda ra gindaa
_Seni gacnoba SeiZleba?
_ara.
_ratom ase gabrazebuli toniT?
_aba sxva ra gindaa? Mitxari vin mogca telefonis nomeri.
_vinda gmerTma gamomigzavna>
_au naxvamdis raa   agar dareko/
Daukida kurmili   ninom


Cavida   nino institutshi da sul im ucnaur zarze pikrobda.
magram ar nerviulobda.


Damtavrda leqciebi da nino saxlshi unda wsuli ko rom   mobilurze smsi movida da shig ecera” nino dalian mikvarxar da gushin ratom gamitisho telepono? “
Smsesi parulad iko gamogzavnili da   ninom ver gaigo vin gamoagzavna. Am smses kide mokva smsi “ aba mimoixede ikneba dadminaxoo?”
Ninom gaixed gamoixedamgarm ik imdeni xalxi iko verferi ver gaarcji da saxlshi cavida dafikrebuli.

Gavida dro da nino isev igebda smsebs romelshic vigac ika siyvaruls epiceboda .
Mgram ninos ver   gaego vin iko .


Ertxelacc institutshi misuli kartan vigac dainaxa   romelic mas ukurebda   da misvlis tanave   gamoelaparak .

_shen xar niniko?
_ki me var da ra gnebavt?
_me ertma adamianma cerili gamomatana tkventan.
_da xom ver metkvit vin arise s adamianii?
_magas ver getkvitt.
Kargit mashin cerili momecit man gamoartva cerili da shig ecera
Gamarjoba siyvarulo me ise ucnobi takvanismcemeli var romelsac ase ukvarxar da ase und ashen gverdit kopna magram ar icis   rogor miigebs amas sheni guli amitom minda rom   moxvide   leqciebis shmedeg universitetis bagshi rom ertxel da samudamod gaigo tu vin varr.
Niniko ar apirebda casvlas magramm mere   leqciebui rom damtavrda mis sauketeso megobars kitxa rcheva   nika misi sauketese mogobari iko da kargad ikvnen ertad.   Man utxra:
_nikush ra vkna shevxvde im ucnob takvanismcemels?
_magi sheni gadasackvetia mgaram me mainc vfikrob rom ertxel da samudamd unda gaarkvio situacia.

Niniko dafikrrda da mixvda rom unda shexvedriliko amito leqciebis shemdeg   universitetshi darcha da ramodenime xnis shemdeg gavida bagshi.
Igi ixedeboda irgvliv magram aravin iko bagshi shmdeg dainaxa skamze dadebuli cerili da zed vardi. Igi chamojda skamze da cerili aigo da shig ecera:
`` ar minda rom chemit imedi gagicruo da amitom isev farulad vamkopineb   kopnas dalian gtxov ar geckinos me mxolod mind ashen iko bednieri da amitom vamjobineb ucnobad kopnas. Amitom gikureb isev shoridan da davtkbebi sheni ckerit sanam imis dro arm ova sanam ar getkvi kvelapers.”
                                            Miyvarxar uzomod.”

Ninikom matlad gaafrine ver gaego es adamiani vin ikoda amis shemdeg sul am ucnobze fikrobda tavidan ver igdebda   sul misi cerilebi edga tvalshi .

Ucnobi umesijebda da cerilebs isev utovebda magram niniko verafers mimxvdariko.
Mis megobrebis garda es ambavi aravin icoda amitom sul mattan iko da   mxolod am ucnobze laparakobda . ertxel roca tavis   saxlshi misi erti dakali da nikusha ikvnen isev am ucnobze chamovarda tema niniko gavida   sasusnavis mosatanad da sanam otaxshi shemovidoda   misi dakali ano eubneboda   nikushas:
_nika utxari rac ici   upro gaigebs da arc ese daitanjeba.
_ ar shemidlia araa.
Nikam uari ganucxada am dros shemovida niniko otaxshi da nikas tvalebshi chaxeda da utxra
_exlave mitxari rac iici kvelaperi im adamianze torem gavafren.
_ni ni ko me araferi vicii
_nu matkueb kvelaperi kargad gavigone amitom damalvas nu ecdebi.
_ert adamians ukvarxar da atn martla gulcrpelad   shens gamo kvelaperze camsvlelia chveni kurselia d ashen arc ki eli vin aris. Mets verafers getkvi   pics gavtex.
_niniko gaognda da utxra rom ar undoda simarle tu picis gatexva iko sachiroo igi mainc gaarkvevda amas.


Gavida kidev ori kvira da isev ertad ikvnen nikusha da niniko   universitetis bagshi nikusha vigacas esemess cerda da ninikom utxra tu vis cerda   man upasuxe rom misi deidashvili chamodioda mastan da unda gaego zustad rodis da umesijebda.
_ninikosac mopuvida sms da   isev ucnobisgan iko.
`` ukve agar shemidlia movkvdebi malee albat shentan rom ar viko male gavtavdebi.   Imedia gamigeb rato gatkuebdi ar minda ro imedi gagicruvdes da amitom cota xani kidev vinebi ase daparulad.”

Nino ragacas grdnobda ucnobis mimart   da dalian cudad iko. Ertxelac   nikusha da   niniko rca ertad ikvnen universitetis bagshi nikusham utxra:
_shen ver carmoidgen rogor axlos aris exlla ucnobi shegan da rogor gikurebs .
_vin aris mitxari?
_niniko magas nu mttxovv ubralod   miende mas da morcha.

Ninikom aket ikit daicko tvalebis ceceba da   ik imdeni bichi idga rom dnneli iko gaerkvia romeli iko is ucnobi.


Ertxelac   ninikos kurselebma erterti studentis saxlshi paatara cveuleba gamartes da   ninikoc iko am dros daamesija   mobilurma da shig ecera>
``ezoshi gamodi da   kvelaperi mashin gairkvevaagar shemidlia damalva morcha movida dro roca kvelaperi unda gairkves chamodi ezoshi.”

_niniko.
_am dros daudaxa anam ninikos romelsac peri ar edo saxeze niniko miivida da utxra::
_ra gchirs sul galurjebuli xarr. _ar vici cudad var_nikusha sadaa
_ar vici arsad chans
_am dros ninikom mobilurit sascrafoshi dareka da sascrafoc male movida.

_anuka gamogkvebi _ara ar ginda shen is naxe visi naxvac amden xans   ginda da es droc movida.
_shen saidan ici rom unda vnaxoo?
_me yvelaperi vici niniko amitom dros nu kargav me araferi michirs   cadi naxee dro ar dakargo.

Niniko ukan   mouxedavda gavarda   saxltan sadac cveuleba iko dad ainaxa nikusha romelic sigarets eceoda.
_nikusha ak xom aravin kopila ?
_vin unda kopiliko?
_im ucnobma daminishna shexvedra .
_a ai turme ras ambob.
_ukve cavida?
_ara ar casual ubralod shen ver xedav
_magi ras nishnavs?
_shen ver xedav im ucnobs torem is sul shentan aris.
_veraferi gavige nikush mitxari ra sad aris?
  Ninikom shemoatriala nikusha da tavlebshi chaxeda,
_nikush sad aris?
_niniko is shens cin dgas.
Ninikos ena gadaeklapa da gaugnda.
_me shen mudam mikvardi da mudam mekvarebi magram me ar veli shens\gan igives da amitom ar geubnebodi.

Niniko ukan mouxedavad gaikca da arc mousmina ras ambobda nika.


Sami dge unuversitetshi ar casual da bolos tavis tavs dasdlia da cavida. Mobiluri gamortuli konda es sami dge da sanam universitetshi shveuidoda charto da   am sami dgis ganmavlobashi nikushas 33 esemisi konda gamogzavnili da kvelgan erti da igive ecera.


`` miyvarxar   ise rogorc ocnebas uyvars prena da santels tirili”


33 jer niniko gagijda da unuiversitetshi shesvla gadaipikra. Dajda bagshi   skamze da pikri daicko igi pikrobda tu rogor kvarebia nikusha amdeni xani da amas verc ki xvdeboda. Da   uceb isev movida esemesi.

`` rasac velodi is moxda ar mindoda rom imedi gagcrueboda da arc minda rom   daitanjo amito caval da agarasdros ar gnaxav.”


Ninikom tirili daicko da   cremlebi gapagupit chamocvivda.

Am dros vgaacis xma gaigona:
_niniko…..
Ninikom gaixeda da nikusha idga da ninikos ukurebda

_chem gamo tirixar   imitom rom gatkuebdi da   imedi gagicrue? Me ar var cremlebis girsi ar itiro tu maryla chem. Gamo tiirixar,
Ninikom upasuxa:
_ara nikush me imitom ki ar vtirivar rom momatkue aramed bednierebisgan vtirivar es bedniereba ki is aris rom vipovne adamiani rmelic mteli cxovrebaa miyvars magram exla mivxdi amas. Es adamiani ki shen xar nikusha,

Nikusha gancviprda   da gagijebuli mivarda ninikos chaexuta da   xeli ar gaushva ikvnen da tkbebodnen   siyvarulitn
Exlaga mixvda tu ratom daarcmuna nikusham pirvelad   bagshi shexvedraze d avis cerda esemess im dros roca   bagshi ertad ikvnmen da visze tkva nikusham ise axlosaa shentan da ike gikruebso mixvda da uxaroda rom miagno imas rasac edebda   bednieri iko. Isini karga xans ikvnen chaxutebulebi da tkbebodnen mati sikvarulit mere akosces ertmanets da   nikusham utxra ninikos:
_niniko mapatieb am tkuils.?
_pirikit shen unda mapatio chami egoistoba.
_miyvarxar sigijemde.
_mec miyvarxa mteli arsebit,


                            Oh ra ushvalod lamazad bardnis,
                            Vusmen pipqebis unazes locvas,
                            Kargia roca aravis eli aravis eli
                            Da vigac mova.
Похожие:

GamarjobaT ninikos TxoveT. niniko var da romeli xar? icon7 var-realnogo egeh 2012

GamarjobaT ninikos TxoveT. niniko var da romeli xar? iconДокументи
1. /Reading Comprehenshion (keys 2)+ answer sheet.doc
2. /Reading...

GamarjobaT ninikos TxoveT. niniko var da romeli xar? iconПрограммирования Turbo-Pascal
Служебное слово var в программе на языке Pas­cal фиксирует начало раздела программы, содер­жащего
GamarjobaT ninikos TxoveT. niniko var da romeli xar? iconДокументи
1. /Лабники/СБ-4-ЛР-ТОП-КОНСТР-МС.doc
2. /Лабники/СБ-7-ЛР-КЛЮЧИ...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы