Cxovreba mSvenieria xo??? magram rodesRac es mSveniereba did ubedurebaSi izrdeba icon

Cxovreba mSvenieria xo??? magram rodesRac es mSveniereba did ubedurebaSi izrdebaНазваниеCxovreba mSvenieria xo??? magram rodesRac es mSveniereba did ubedurebaSi izrdeba
Дата конвертации20.09.2012
Размер18.81 Kb.
ТипДокументы
источник

erTi sasiyvarulo istoria!


cxovreba mSvenieria xo??? magram rodesRac es mSveniereba did ubedurebaSi izrdeba.

yvelafriT ganebivrebuli, arafers moklebuli,magram Turme yvelaze did da mniSvnelovan siyvaruls moklbeuli.

aseTia umravlesoba im adamianTa cxovreba,romelTac yvelaferi aqvT cxovrebaSi,magram erT dRes yvelafers kargaven! megobrebsac da namdvil siyvarulsac romelic ver dainaxes da zurgi Seaqcies.

iciT ra saSinelebaa,roca adamiani romelic sigijemde giyvars zurgs gaqcevs da Sengan Sors midis.

AalbaT arasdros warmomedgina,rom yvelafriT ganebivrebul gogos sxvebisTvis erTi ubralo biWi, magram CemTvis ki uZvirfasesi adamiani Semiyvardeboda.

giorgi Cemi skoleli iyo, roca gavicani me_10 klasSi viyavi is ki me_11.gacnobis dRidanve vxdebodi ,rom es adamiani Cems cxovrebas Secvlida da iseTs gamxdida rogoric unda vyofilyavi.

mosiyvarule adamiani iyo arafers ar maklebda,sul erTad viyaviT,magram mainc raRac Catexili xidi iyo Cvens Soris.

me da gios saerTo megobari gvyavda lizi. Cveni siyvarulis 1 wlis Tavs daemTxva lizikos dabadebis dRe.

ra Tqma unda orive dagvpatija da wavediT.

mSvenier dros vatarebdiT,magram ucbad gio movida da mTxova,rom aivanze gavsuliyaviT salaparako maqvso.

saxeze feri aredo mivxvdi, rom raRac cudi unda eTqva,magram aseT saSinelbas ar movelodi.

-sofo ici, meee...

...me saqarTvelodan mivdivar.

-ratom?
-mTeli ojaxi mivdivarT sacxovreblad germaniaSi.


...sofo me aRar davbrundebi! unda davSordeT.

-kai gio! kargad

es iyo Cveni bolo saubari.lizis damSvidobebis gareSe da gios bolojer naxvis gareSe rac Semdeg bevrjer vinane, wamovedi saxlSi.

megona cxovreba damTavrda.aravisTan aRar mqonda urTierToba aRarc lizis zarebs vpasuxobdi da raRa Tqma unda arc giosas.

^ 1 Tve arc skolaSi mivsulvar.

cxovreba ufro miZneldeboda.

gadioda dReebi da Cemi siyvaruli ufro da ufro Zlierdeboda.

damTavrda skola ...

banketi,romelic yvelasTvis erT_erTi ubednieresi dRea, CemTvis Cveulebrivi iyo.

im welsve Cavabare universtitetSi.

TiTqos axali siyvaruli mewvia,magram Cemi guli isev gios ekuTvnoda.

saxlSi vzivar gioze vfiqrob da awkrialda telefoni.

-alo...

-sofi rogor xar?lizi var.

-rogor viqnebi lizi cudad.Sen rogor xar?

-kargad.exla gios velaprake germaniidan damireka.yvelaferi kargad ariso.mogikiTxa isev sigijemde miyvarso.

-ar mainteresebs lizi. da saerTod gikrZalav gioze laparaks CemTan.da telefonic gaiTiSa.

gavTiSe telefoni da karga xani arc lizis daurekavs.

institutic davamTavre da vTxovdebi.

qorwilis dRe dainiSna.

TiTqos bednieri viyavi,magram gulSi isev gio miyvarda.

jvars samebaSi viwerdiT.

jvris wera daiwyo uceb Tvalwin gio damidga.isterikuli tirili amityda taZridan gaviqeci da qorwili CaiSala!

amasTan erTad am dRis mere aravis ar vunaxivar.

im saRamos saqarTvelodan wavedi Zalian Sors!

1 Tve mSoblebsac ki ar Sevexmiane. mxolod umisamarTo werilebs vugzavnidi, sadac vwerdi,rom kargad viyavi da sxvas arafers.

amerikaSi viyavi sadac gavicani qarTveli biWi, romelic viTom Semiyvarda da masze davqorwindi.

erTi SexedviT bednieri ojaxi gvqonda.

male Svilic gveyola patara ani.

anim gadawyvita rom germaniaSi eswavla da iq gadavida sacxovreblad.

ramdenime xanSi anim gamogvicxada, rom Seyvarebuli hyavda da male daqorwinebasac apirebda.

dainiSna qorwilis dRe da me da Cemi meuRle gavemgazvreT germaniaSi.

ulamazesi qorwili iyo.

cota xniT gadavwyviteT,rom anisTan davrCeniliyaviT.Cvens iq yofnisas gardaicvala anis megobris bebia.

sasaflaoze wavediT ....

ucbad Cemi yuradReba erTma saflavma miiqcia sadac qarTuli warwera iyo da ras vxedav Cemi dauviwyari siyvarulis sasaflao. ...diax giorgis sasaflaosTan videqi. saflavze davemxe da gauCerebliv vtirodi daRamebamde.

gamiWirda,magram giorgis ojaxi vipove mivedi da avuxseni vinc viyavi.Cemi danaxva Zalian gauxardaT Tbilad mimiRes da simarTlesac farda aexada.

giorgi germaniaSi samkurnalod wamosula tvinis simsivne hqonda me ar gamimxila, radgan ar undoda davtanjuliyavi,magram me xom isedac vitanjebodi da eTqva sikvdilis win masTan viqnebodi da vetyodi rogor miyvarda. aseTi mware simarTle gavige,magram gios CemTvis werili dautivebia,sadac mwerda rom uzomod vuyvardi!!!

es werili yvelaze Zvirfasia rac ki am cxovrebam CemTvis gaimeta.

marTalia,myavda meuRle,romelsac sigijemde vuyvardi da Svilic,magram ar myavda gverdiT is adamiani ,romelic Cemi pirveli da ukanaskneli siyvaruli iyo!!!

aseTi daundobeli yofila cxovreba jer gios Semaxvedra uzomod Semayvara da Semdeg ise mokla,rom mis acremlebul da datanjul TvalebSic ar Camaxeda bolojer da ar maTqmevina...

m i y v a r x a r...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы