Ar miyvarda roca Cems saqmianobas vinme masxrad igdebda icon

Ar miyvarda roca Cems saqmianobas vinme masxrad igdebdaНазваниеAr miyvarda roca Cems saqmianobas vinme masxrad igdebda
Дата конвертации20.09.2012
Размер69.41 Kb.
ТипДокументы
источник

Love Story

bavSvobidan ver vxedavdi kargad, magram fotoebis gadaRebas yovelTvis vaxerxebdi da kargadac gamomdioda, magram mTavari problema is iyo, rom zogjer gamJRavnebis fuli ar mqonda. magis ki ara mamaCems imdeni valebi qonda maRaziebSi, rom upurodac ki vrCebodiT. magram RmerTma gagvaZlebina da foto xelovnebazec Cavabare. mamaCemi Tavidan winaaRmdegi iyo, magram mere ise daiwyo sma rom saerTod ar ainteresebda Cemi momavali. xo ise rac Seexeba Cems ojaxs. deda Cems mSobiarobas gadayva. mamas Zalian uyvarda deda. adre kargad cxovrobdnen Cemebi, magram mamaCemma dedaCemis gardacvalebis Semdeg yvelaferi gayida da fuli sasmelSi gadayara. myavda bebia da babua, romlebic imereTSi cxovroben. iq soflis cxovrebas mihyvebian da arian. me da mamaCemi ki TbilisSi, sololakSi vcxovrobdiT. kai ubania sololaki, bevri ramea aq saintereso. meore binac gvqonda barnovze, romlic gaqiravebuli iyo ucxoelebze da im fuliT vcxovrobdiT me da mamaCemi. magram erT mSvenier dResac dagvtoves Cveni saxlis investorebma da davrCiT xaxamSrali.
mama _ ra gveSveleba exla? carieli saxli raSi mWirdeba? arc fuli arc klienti. fui amis
me – kai ar inerviulo rame iqneba. ai me Cavabare institutSi da male muSaobasac daviwyeb
mama _ Svilo, kote ra unda akeTo mag fotoebiT? gadaiReb da mere ra iqneba? vinme magaSi fuls mogcems?
ar miyvarda roca Cems saqmianobas vinme masxrad igdebda
me – me Cem Tavs mivxedav da Sen ra unda akeTo? Cemi imedi Sen ar gaq da ras moiTxov saerTod? marto arayze rogor unda ifiqro?
Cemma sityvebma mamaze Zalian imoqmeda. TiTqos guli dawyda raRacaze. marTali yofila, enaze mware da tkbili araferi araao
mama _ me aRar SemiZlia kote unda wavide sofelSi. am saxls gavyidi da Sen swavlis fuls gadavixdi. Sen kidev gadaxval meore saxlSi. is ufro ioli mosavlelia da aseTi uzarmazaric araa. icode me Seni imedi maq da egrec nu gamwirav.
sabolood yvelaferi ise moxda rogorc mamaCemma Tqva. saxli viRac moxuc col-qmars mivyideT. me kidev gadavedi vakeSi, barnovze. aq sul sxvanairia yvelaferi. xalxic ki gansxvavebulia.
Cem win mrgvali baRi aris sadac Tavs iyrida mTeli vakeli gogo biWebi da iyo mariaJoba da pranWaoba. me ar mxiblavda egeTi cxovreba, mirCevnia marto vijde da rames vkiTxulobde mTeli dReebi, vidre xalxmraval adgilebSi viaro da aTas uazrobas vusmino. swored kiTxvam Seiwira Cemi mxedveloba. gansakuTrebiT miyvarda filosofiebis kiTxva. bolo dros sul siyvarulze vkiTxulobdi da miyvarda es grZnobac, mara problema is iyo rom aravin ar myvarebia arasdros.
erTi Tve iyo darCenili swavlis dawyebamde. Tan remonti gavakeTe da kargad movewye saxlSi. kai aparatic viyide da Tavs kargadac vgrZnobdi. dasasveneblad veRar wavedi da mTeli agvisto saxlSi gavatare magram arc momiwyenia, imitom rom me da Cemi Zmakaci erTad viyaviT sul. marTalia Cemi mezobeli iyo mara sul CemTan rCeboda. kai tipi iyo fizikuraTac da xasiaTiTac. ase rom vTqvaT Zaan bevr gogos mowonda da esec pontis biWobda.
sandro _ biWo Sen gamagiJeb ra, magis deda vatire sul rogor unda kiTxulobde an uRebde suraTebs raRaceebs?
me – aba SensaviT moclili xo ar viqnebi?
sandro _ biWo magaze ar geubnebi. Caixede sarkeSi, fizikurad magari dacema biWi xar da gogoebze ar CaliCob. gadaxrebi xo ar gaq mag wignebze?
me – sandrik ici siyvaruli TavisTvis unda movides Sen mas ver ipovio naTqvamia
sandro _ au exa nu daiwye ra romantikosoba. itokSi me mogiyvan siyvaruls dRes
me – raze ambob? kidev viRaceebi unda amoyaro?
sandro _ dRes Sens Zmobas vficavar magar gogoebs amoviyvan, Tan iseTs rom egreve Segiyvardeba, jobia mendo
me – winazec egre miTxari da raRac miTiuri cxovelebi amomiyvane. me vici Sen rac ginda. saxlis problema gaq.
sandro _ ara biWo SenTvisac amoviyvan
me – me ar minda aravin, mara Sen bolojer gagisworeb da amoaTrie Seni niangi, mara xmauris gareSe
sandro _ vicodi ro TamaSs ar gamiyididi, jigari xar magari, Cemze iyos mere kai gogo
im Rames amoiyvana sandrom viRac gogo. me gavedi Cems oTaxSi da Cems sayvarel wignebs Cavujeqi. meore oTaxidan ki sandros da im gogos xmebi gamodioda. viweqi da vfiqrobdi Tu rogor SeiZleba siyvaruli mepovna sadme, rogor unda mivxvedriliyavi marTla siyvaruli iyo Tu ara. saerTod ra aris siyvaruli? rogor unda SevigrZno? aseTi bevri kiTxva mebadeboda da pasuxs wignebSi veZebdi, magram zogjer verafers ver vgebulobdi. ewera rom siyvaruli mxolod erTxel modiso, mara meore wignSi siyvaruli samjeradiao, anu pirvelad mowonebao, meored viTom namdvili siyvarulio da mesamejer SeCvevao. eseTi bevri fraza iyo rac eWvs miCenda, rom siyvaruli ar arsebobso, Tan sandros Semxedvare ra siyvaruli ris siyvaruli. misi sayvareli fraza iyo, grZnoba fexebs zemoT arasdros ar unda auSvao, sanam cocxali xar unda gaJimo yvelaferi rac moZraobso. mTeli Rame siyvarulze vfiqrobdi da am fiqrebSic CameZina. sizmarSi erTi ulamazesi gogo damesizmra. meZaxda da meubneboda, rom Zalian mgavda yvelafriT. sadRac sibneleSi mivyavdi, mere gaqra da mxolod is damiZaxa rom win iareo. mec mivdiodi da raRacas vxedavdi, karebs gavda magram bolomde ver mivedi TiTqos sadRac Cavardi da ucbad gamomeRviZa. sul sveli viyavi, da ucnaurad vgrZnobdi Tavs. mindoda im gogos saxe gamexsenebina magram vera da ver vixsenebdi. mere abazanaSi Sevedi, duSi miviRe da sarkesTan davdeqi, gadavwminde orTqli da Cems Tavs vuyurebdi. gamaxsenda sandros sityvebi, magari simpatiCni xaro da mec vakvirdebodi Cems Tavs. nel-nela iorTqleboda sarke magram me gaSterebuli videqi, TiTqos axali raRaca aRmovaCine.
me – ra debili xar sandrik (Cumad vTqvi CemTvis)
gadavusvi daorTqlil sarkes xeli da siciliT gamovbrundi.


swavlac daiwyo. mec avdeqi diliT, rogorc yovelTvis duSi miviRe, Cavicvi da gaviqeci institutSi. mamaCemi sul studentur cxovrebaze melaparakeboda, rom magaze kargi dro araferi araao.
xo da mec mivedi saswavlebelTan. uamravi xalxi iyo. zogi daboRmili TvalebiT iyureboda, zogi dabneuli dadioda aqeT-iqiT, zogic gabrwyinebli TvalebiT eloda swavlis dawyebas.
pirveli kvira TiTqmis gacnoba iyo erTmaneTis. paraskevs saintereso leqcia Cagvitarda foto xelovnebaSi.
leqtori _ me gaxlavarT Tengiz Sengelia, Tqveni leqtori foto-xelovnebaSi..........................
batoni Tengizi agrZelebda Tavis leqcias da yvela didi interesiT usmenda. ucbad Sua leqciis dros gaiRo karebi da ulamazesi gogo Semovida. arc bodiSi uTqvams arc araferi ise mivida baton TengizTan da raRaca gadasca. Tengizma is iqve dasva da gaagrZela Tavisi leqcia. me vuyurebdi am gogos, TiTqos vicnobdi, magram ar mecnoboda. swori, Taflisferi Tma qonda, cisferi Tvalebi, patara cxviri, ulamazesi saxe, gamxdari iyo, mokled eseTi gogo ar minaxavs arc televizorSi. mTeli leqcia gaSterebuli vuyurebdi. mgoni es gogo iyo yvela SekiTxvis pasuxi. damTavrda leqcia. mec ukan gavyevi am gogos. mTeli dRe davyvebodi da sabolood Cems saxlTanac avedi. gavarkvie, rom is gogo Cems mopirdapire saxlSi cxovrobda. avedi saxlSi da daviwye fiqri. TiTqos is gogo gulSi Camivarda. mTeli dRe viweqi da patara rezinis burTs aqeT-iqiT visrodi. daRamda da fanjris rafaze Semovjeqi, Tan foto kamerac aviRe da suraTebs vuRebdi raRaceebs. ucbad mobilurmac dareka, ra Tqma unda sandro iyo. SemeSinda kinaRam fanjridan gadavardi.
sandro _ ras Svebi kokoS? ponti aris ro amovide? magari gogoebi myavs Zaan
me – aramgonia
sandro _ ra gWirs SeCema? xo dagpirdi magar gogoebs amoviyvanTqo?
me – xo kai jandabas Sen Tavs amodi.
sandro _ imitom miyvarxar brat.
cota mingreuli iyo yvelaferi da dalagebas Sevudeqi. sandroc male amovida da amjerad marTla kai gogoebi amoiyvana.
rogorc wesi musika CavrTeT da davlieT.
sandro _ iciT gogoebo kokoSa magari fotografia
nini _ au vgiJdebi suraTebze.
sandro _ anaxe midi Seni Semoqmedeba
mec avdeqi da Cemi kamera miveci. is gogoc aTvarielebda suraTebs. sandro da misi gogoc iqiT gavida. Tan suraTebs naxulobda es gogo da Tan mepaTxalimeboda.
nini _ vaa Sen gogoebsac uReb suraTebs Cumad?
me – ara saerTod adamianebs ar vuReb suraTebs
nini _ aba es gogo vinaa? Tan ra lamaziaaa
megona meRadaveboda, magram roca davxede kameras da is gogo davinaxe, romelmac safiqralSi Camagdo, cota davibeni. davaSterdi suraTs, arc mesmoda is gogo ras laparakobda me mxolod suraTs Sevscqerodi
me – au me unda wavide raRac saqme maqvs didi bodiSi
nini _ raa?
avdeqi aviRe Cemi kamere da gareT gamovedi. Cavedi mrgval baRSi da davjeqi. Ramis 2saaTi iqneboda xalxic TiTqmis ar iyo. vijeqi da vuyurebdi suraTs. RmerTo rogor gadaviRe es suraTi? albaT sandrom rom damireka maSin dameWira xeli. au rogor miyvarxar sandro. am fiqrebSi viyavi mTeli Rame da iqvec CameZina.
dReebi gadioda da im gogos ver vxedavdi, magram dadga paraskevi da isev Tengizis leqcia
leqtori _ yoveli saswavlo wlis dasawyisSi Cems studentebs vaZlev davalebas gadaiRon suraTebi rame Temaze. radganac Tqven aseTi lamazebi da kargebi xarT Tqveni Tema iqneba silamaze.
am dros isev karebi iReba da Semodis is gogo. isev arafers ar ambobs, midis leqtorTan, raRacas aZlevs da jdeba isev im adgilas sadac winaze ijda. mec gaSterebuli vuyurebdi mTeli leqciis ganmavlobaSi am gogos.
leqtori _ batono kote Tqven ras metyviT silamazeze?
me TiTqos arc gamigia ra mkiTxa Tengizma. yuradRebac ar mimiqcevia.
leqtori _ kote Svilo aq xarT?
Cemma wynarad yofnam yvelas yuradReba miipyro. im gogos vuyurebdi mainc da imanac gamomxeda da gaecina
me – ui ukacravad batono Tengiz ar gismendiT
leqtori _ Svilo kote aq ris gamo dadixar? rom gogoebs uyuro Tu Cems leqcias usmino?
me – ukacravad meorejer aRar ganmeordeba
leqtori _ biWo ra kargi saxeli gaqvs, konstantine, Sen kidev mag saxelis Sercxvenis ufleba ar gaqvs
me – arc Sevarcxven batono Tengiz
leqtori _ laparakic gyvarebia. vnaxavT ras gadaiRebs batoni konstantine wlis bolos. raSi xedavs is silamazes
leqciac damTavrda. me isev ukan gavyevi am gogos. gzadagza suraTebs vuRebdi. mTeli erTi kvira ukan davzdevdi da Cems kameras misi suraTebiT vavsebdi. ra lamazi iyo, mTeli dReebi masze vfiqrobdi, Rameebic ki ar meZina ara da arc misi saxeli ar vicodi. mTeli Cemi saxlic misi suraTebiT iyo savse.
erTxel Rame marketSi Cavedi, tkbileulobis da asanTis yidva mindoda. Tavidan asanTi aviRe, mere mivedi Sokoladebis ganyofilebasTan da varCevdi. ucbad raRac manqana gaCerda, musikebis xma gavige. mere viRac gogo Semovida mxiaruli laparakiT. gavxede da ucbad suli Semekvra. davinaxe is ulamazesi arseba romelic Cemi muzis klami iyo. davibeni ra meqna ar vicodi. mere TviTonac daminaxa da Cemsken wamovida.
nuca _ ukacravad asanTi xo ar gaq?
me – ki ki maq (dabneuli xmiT vuTxari)
avanTe da movakidebine sigaretisTvis. mere dadga da TvalebSi miyurebda. ucbad Cemsken wamovida da makoca. davibeni, magram iseTi grZnoba mqonda TiTqos Signidan cecxlSi viwvebodi.
nuca _ xo ise ukan nu damyvebi kai?
me – me me me .......
ucbad sandro Semovida maRaziaSi
sandro _ biWo daginaxe da Semogyevi raRac saqme maqvs SenTan
mere dainaxa CemTan erTad gogo da gaCerda da gaukvirda
sandro _ ui ar vicodi Tu erTad iyaviT
me – xo es es...
nuca _ me nuca var
sandro _ me kidec kokoSas Zmakaci sandro. Cemi gazrdilia es oxeri
nuca _ xo ise me dagtovebT biWebo marto mainc meCqareba
sandros TvalebiT vaniSne rom gasuliyo.
sandro _ ara ara nuca Sen iyavi me gaval
nuca _ me unda gavide, Zaan kai iyo Seni gacnoba sandro. ui kokoS ha es wigni, romelic mTxove Zvlivs giSove
me – aaaa.... ui xo didi madloba
nuca _ aba he pakaaa
me sandro _ kargaaaad
me gaocebuli videqi da xmas ver viRebdi sandro kide mekiTxeboda raRaceebs nucize. ise avedi saxlSi rom araferi ar gamigia. mTeli gza nucaze da kocnaze vfiqrobdi. ratom makoca? netav ras niSnavda es yvelaferi? da ratom var saerTod eseTi dabneuli? raRaca memarTeba. saxlSic Sevedi da Cemi sayvareli lampa CavrTe romelic mkrTalad anaTebda. wamovweqi sawolze da Wers vuyurebdi romelic savse iyo nucas suraTebiT. vfiqrobdi yvelaferze. mgoni Semiyvarda? ar vici ra aris siyvaruli, magram rac memarTeba Zaan msiamovnebda. amxela samyaroSi marto misi saxe medga win da Cemi fiqrebi mxolod mas ekuTvnoda. ra kargi dRe iyo. da ai is wigni ratom momca? wamovdeqi da wigns Sevxede. jerom selinjeris TamaSi Wvavis yanaSi? gamikvirda, es wigni wakiTxuli mqonda da netav rames unda niSnavdes? mec gadavSale da pirvelive gverdze davinaxe warwera. kviras 6saaTze barnovze literaturulSi, gkocni nuca. ai exla ki namdvilad gamixarda. Cavixute wigni da nucas suraTi da ise CameZina.
kviras mTeli dRe sarkesTan videqi Cems Tavs vuyurebdi da mindoda rom kargad vyifiliyavi. Tan aTasi tansacmeli gamovicvale da sabolood imdeni movaxerxe rom cota davagviane.
literaturulSi Sevedi da nucac davinaxe, manac Semomxeda, gamiRima sayvarlad da xeli damiqnia. mec mivedi da davjeqi.
nuca _ viTom erTmaneTs vicnobT didi xania kargi?
me – kargi da ratom egre?
nuca _ imitom rom Tavisuflad iyo
me – xo marTali xar
nuca _ xo ise eseTi morcxvi ratom xar? rom mosuliyavi da gagecne magiT rame mogividoda?
me – xo vapirebdi mara....
oficianti _ ras miirTmevT?
me nucas Sevxede da velodebodi ras ityoda
nuca _ mmm me TeTri irisi da yava minda. kote Sen?
me – mec igives aviReb (dabneuli xmiT vTqvi Zvlivs)
Semdeg ar vici ra meTqva da cota xani Cumad visxediT da erTmaneTs vuyurebdiT. ra lamazi Tvalebi qonda da ra sayvarlad iRimeboda. mindoda kidev mekocna da xeli Semexo mis tanze. mindoda es wuTebi ar damTavrebuliyo.
me – ici Zalian lamazi xar
nuca _ Senc aragiSavs
me – marto batoni Tengizis leqciaze ratom dadixar?
nuca _ Tengizi Cemi babuaa da Zalian miyvars misi mosmena, bevr saintereso ambebs yveba.
me – xo Zalian kargi adamiania. Senc Sengelia xar?
nuca _ ara Tengo babua dedaCemis mamaa, me beriZe var. Sen?
me – me saluqvaZe
nuca _ rodis gaq dabadebisdRe? horoskopiT ra xar?
me – 19dekembers. mSvildosani var. Sen?
nuca _ me 7ivniss. tyupebi, mara ai horoskopis ar mjera. saerTod ra aris dasajerebeli? raRac uazrobaa midi da ende varskvlavebs
me – xo ise guSin is kocna....
nuca _ ra ar mogewona Cemi kocna?
me – ki rogor ara, magram ras niSnavda?
nuca _ ar vici ......
oficianti _ ai Tqveni SekveTa
me – didi madloba. nuca is kocna rames niSnavda?
nuca _ ici raRac uazro SekiTxvaa. Seni azriT aq vijdebodi?
me – ravi.....
nuca _ xo da Tu ar ici dafiqrdi da mere gavagrZeloT laparaki. exa kide macade cotas SevWam Torem vkvdebi ise mSia
vWamdiT da Tan erTmaneTs vuyurebdiT. mecineboda da imasac. Tan vfiqrobdi raze damelaparaka.
nuca _ xo ise ukan ratom damyvebodi? uknidan ufro mogwondi?
me – ici uknidanac kargi xar da winidanac
nuca _ vaa ra kai komplimentia
me – ara marTla geubnebi. ici marTla kargad vgrZnob Tavs exla imitom rom erTaderTi gogo xar romelTanac sxvanairad vgrZnob Tavs
nuca _ da rogor grZnob CemTan Tavs?
me – ar vici mara Zaan kargad. SenTan erTad pirvelad var magram araferi ar mainteresebs irgvliv rac xdeba.
nuca _ xo ise kamera aq xo ar gaq SemTxveviT?
me – ki da ra iyo?
nuca _ mgoni kargad var da xo ar gadamiReb suraTebs?
mTeli dRe erTad gavatareT. vseirnobdiT erTad, vuRebdi suraTebs mere mrgval baRSic davjeqiT da kai xani vijeqiT.
me – sigarets ratom ewevi?
nuca _ ravi aba ise
me – ar SeiZleba cudia jamrTelobisTvis
nuca _ kai magaze nu vilaparakebT (cota mowyenili xmiT miTxra)
me – ici amdeni xania giyureb da mgoni unaklo xar
nuca _ xoo? vaa ra magaria?
me – xo Tan Cemi TvalebiT rom karg gogos vxedav cota mikvirs
nuca _ eg ra pontSi?
me – kargad ver vxedav. minusi maq mara saTvalesac ar vxmarob da linzebsac vera.
nuca _ mec ar vifiqre ese axlodan ratom miyurebsTqo? ara ise magrad sayvarlad ixedebi
me – Sen kidev sayvarlad icini Zaan
Semdeg orive gavCumdiT da erTmaneTs vuyurebdiT. Zaan gviani iyo Tan da xalxic ar dadioda quCaSi. mas Tavi Cems kalTaSi qonda Cadebuli da oriveni cas vuyurebdiT. Semdeg nucis davxede da mindoda mekocna magram ucbad mobiluris xma gaisma.
nucasdeda(mob) _ sad xar? amodi droze mamaSeni nerviulobs
nuca _ xo amoval male, ukve saxlTan var
me – midixar?
nuca _ xo unda wavide
avdeqiT da wavediT. nuci saxlamde mivacile da mindoda meTqva rom miyvarda, magram ar macala amis Tqma ucbad makoca.
nuca _ es kocna ukve bevrs niSnavs
ai am sityvebiT damemSvidoba. me kidev frena-freniT amovedi saxlSi. fiqrebma kvlav wamiRes ocnebebSi. ai exla ki vxvdebodi rom mgoni miyvarda. ra lamazi da didebuli grZnoba yofila. codvaa is adamiani romelmac ar icis ra aris siyvaruli. win medga nucas saxe, misi ulamazesi Tvalebi, mesomoda misi usayvarlesi sicili.
ramodenime dRis Semdeg CemTan sandro amovida da yvelaferi movuyevi massac.
sandro _ biWo eg xo kai rom gakoca, mara iqneb yvela biWs egre eqceva?
me – ara sandrik Sens Zmobas vficavar egeTi araa darwmunebuli var, raRac yvelasagan gansxvavebulia, ar vici ra sityvebi vTqva
sandro _ netav egeTi gansxvavebuli mec momca egreve rom mkocnides
me – kai ra dagemarTa? iqneba da rame cudi Tqva?!
sandro _ biWo magrad mixaria mara ravici ra, egreve kocna ras niSnavda? mainc unda gaarkvio ra. Cemi igive Zma xar da ar minda vinme iseTi Segiyvardes, romelic Seni Rirsi ar iqneba
me – jigari xar sandrik da yvelafers avwon_davwoni. aramgonia cudi gogo ro iyos
sandro _ mec eg minda Zmao, magas ra jobia. kai exa gaviqeci raRac saqmeebi maqvs da gnaxav saRamos.
sandroc wavida da saxlSi marto davrCi. vfiqrobdi da isev vfiqrobdi. yvelaferi maviwydeboda, TiTqos yvelaferi aRarafrad gadaiqca, TiTqos dro gaCerebuli iyo. saRamomde gulaRma viweqi Cems sawolze da nucis suraTebs vuyurebdi. ucbad zaric gaisma karebze. mezareboda gaReba, an kidev vin unda yofiliyo? albaT mezobeli, gasaRebis datoveba undoda, mara 7is naxevarze? Zvlivs wamovdeqi fexze da mivcocdi karebTan, gavaRe da nuci Semovarda. ucbad verc movedi azrze ra xdeboda.
nuca _ rogor xar kote? magari kasetebi amovitane magari filmebia, kidev Cifsebi, Sokoladebi, koka, sasmeli da sxva raRaceebic. ha ras gaSterebulxar momexmare
am sityvebs meubneboda da Tan trialebda aqeT-iqiT.
me – ui xo daica
nuca _ ha eseni gamomarTvi, midi es koka da sasmelebi macivarSi Seawyve danarCens me movagvareb
me – xo kai
dabneuli vemorCilebodi nucis, TviTon ki didi qaliviT akeTebda yvelafers. gaxsna Tavisi amotanili Cifsebi da raRaceebi, mere adga da televizorTan gaitana yvelaferi
nuca _ kotik ar mogwons? ra ar melodi? ui xo ise Zaan kargad mowyobilxar
me – xo didi madloba. Zaan kargia yvelaferi. da ise saidan gaige sad vcxovrobdi? an mSoblebi ar dagirekaven?
nuca _ kai didi bodiSi Tu xeli SegiSale
me – ara nuci ra sisulelea. Zaan gamixarda Seni naxva
nuca _ kai kai midi Sen CarTe jobia video da kinoebs vuyuroT. mSoblebs vuTxari rom daqalTan vrCebi
nucim yvelaferi gamoitana da kargaTac moewyo. marto kinos CarTvas elodeboda
me – xo ise romeli kino CavrTo?
nuca _ kotik dRes SenTan darCenaze uars Tu ar metyvi maSin yvelas yurebas movaswrebT
me – ara ara ra uari. piriqiT Zaan msiamovnebs erTad ro varT
Zaan davibeni da ar vicodi rogor memoqmeda. Tan magrad mixaroda da bednierebisagan davfrinavdi.
nuca _ maSin jer ar bnela da melodramidan daviwyoT. mand kai filmia erTi, joS hartneti TamaSobs da ro daRamdeba mere uJastikebs vuyuroT unda dagaSinoo
me – kai gendobi Sen. da vin SeSindeba magasac vnaxavT
CavrTe video, televizori da Cems sayvarel pufebSi CavsxediT, Suqebic CavaqreT. me rogorc yovelTvis axlos miviwie televizorTan Cemi mxedvelobis gamo
nuca _ au ra sasacilo xar Tvalebs ro pruwav
me – didi madloba
nuca _ modi ra moiwie ra ukan. marto xo ar vijdebi
me – xo mara ver vxedav, maSin Sen momiyvebi ra moxdeba
nuca _ ra suleluka xar ra
me – ratom var suleli?
nuca _ kai kai daiwyo kino da gaCumdi
kinoc daiwyo. mTeli kino orive Cumad visxediT da vWamdiT sasusnavebs. mere nucim Tavi damado da Zalian romantikuli situacia warmoiqmna, filmic iseTi iyo rom siyvarulis grZnobas gagiRvivebda. boloSi kidev nucim iseTi tirili atexa rom mezoblebi kinaRam amogvivardnen.
nuca _ auu ra magariaa, auu aRar SemiZliaa, kidev kai naxeees
me – kai nuci dawynardi yvelaferi xo kargad morCa da ra gatirebs?
nuca _ auu magari momenti iyo Zaan
mere ucbad gaCumda, cremlebi moiwminda da mokvda siciliT. Zalian cvalebadi xasiaTi qonda. cudi xasiaTidan ucbad egreve mxiarul xasiaTze gadadioda. ar gavda sxva gogoebs, raRac yvelasgan gansxvavdeboda da me masSi es momwonda. Tan rogor anaTebda misi cremliani, cisferi Tvalebi. ra sicili qonda ubralod mogindeboda mTeli cxovreba misi, marto, yureba.
nuca _ kai kai exa midi uJastikebi CarTe unda SegaSinooo
me – kai vnaxoT. marTalia ar miyvars uJasebi, isini adamianis fsikigaze cudad moqmedeben da warmoq..........
nuca _ eee daica ra nu filosofosob. ubralod aRiare ro geSinia
me – magasac vnaxavT vin iqneba bolos SeSinebuli
nuca _ kai vnaxoT. kai exa modi aqeT moiwie
kinoc daiwyo. ver vitandi uJasebs. ar meSinoda mara raRac ar momwonda. mTeli kino daZabulebi visxediT erTmaneTze Caxutebulebi. mTeli kino panikebSi iyo nuci. zogjer ise momiWerda xels xelze rom sisxls miCerebda. mTeli Rame TiTqmis kinoebis yurebaSi gavatareT. Tan me ZiriTadad mainc nucis vucqerdi. Zalian lamazi iyo. iseTi lamazi rom angelozebsac SeSurdeboda. raRac drois Semdeg davinaxe rom CasZineboda. ra sayvarlad eZina. netav ra sizmars naxulobda? mindoda mekocna mis ulamazes tuCebze, magram ver vbedavdi. ese vuyurebdi kai xani, mere Zvlivs gavbede da vakoce. kocnis dros nucis gamoeRviZa mec ukan nel-nela wamoviRe Tavi da davinaxe misi siyvaruliT savse Tvalebi da Rimili.
nuca _ mandamainc mZinaresTan unda gabedo kocna?
me – uii...
nuca _ kai gaCumdi
da TviTonac makoca. ese grZeldeboda daaxloebiT 5wuTi. Tavi samoTxeSi megona, Cemze bednieri aravin ar iyo. marTla magrad msiamovnebda masTan erTad yofna. maxsendeboda wignebidan amoRebuli sityvebi. siyveruli SeCvevaa, siyvaruli siamovnebaa, siyvaruli kocnaa, siyvaruli silamazea da a.S.
me – nuci ici me Sen mgoni miy.....
nuca _ kote Zaan meZineba da gTxov magaze sxva dros vilaparakoT kai?
me – xo kai
nuca _ gTxov exla daviZinoT
ra meqna, mainc ar macada meTqva Tu rogor miyvarda. albaT Zalian daRlili iyo, arauSavs sxva dros davelaparakebi magaze.
mere ucbad gamaxsenda sandros sityvebi. ucbad davibeni, nucis kidev dasZineboda. mTeli Rame isev fiqrebSi gavatare. mara male mec CameZina.
nuca _ gaiRviZee! mZinare mzeTunaxavoo!! yava da namcxvari mogimzadee modi drozee
me – movdivar movdivar.
dilis 10sT iyo. avdeqi Cavicvi da gaveedi meore oTaxSi. nuci Zirs iwva da televizors uyurebda. saWmelic iqve iatakze iyo gawyobili. mec SevuerTdi nucis, Tan Zaan sasacilod iyo gamowyobili. Cemi Sortebi da maika ecva.
me – Zaan gixdeba Cemi tansacmeli
nuca _ ar damcino Tore Cems Caicmev
me – ara marTla magrad gixdeba
nuca _ kai kai. au ise ar ezarebaT yovel diliT adgoma am Jurnalistebs? da mere xalxis garToba?
me – ra qnan egeTi samsaxuri aqvT
nuca _ Sen midi Wame da dalie sanam gagicivda. xo ise suraTebs ar gadamiReb?
ai aqedan daiwyo silamaze da xelovneba. me da nucim moviareT mTeli Tbilisi da yvelgan gadaviReT suraTebi. zogi suraTi Zalian sasacilo iyo, zogic seriozuli. TiTqmis yvelanairi suraTi mqonda misi. Tan ise SeveCvieT erTmaneTs rom mTeli dReebi erTad viyaviT, magram siyvarulze ar davlaparakebulvarT saerTod. eg araferi didi problema ar iyo. problema is iyo rom Zalian bevr sigarets eweoda da me ar momwonda masSi es Tviseba. erTxel CemTan saxlSi viyaviT.
iatakze viweqiT daRlilebi da vlaparakobdiT.
me – nuci Seni ocneba ra aris?
nuca _ yvelasgan gansxavebiT fuli ar minda madlobT maqvs. albaT sigarets rom davanebo Tavi, ra Tqma unda Sens gamo
me – Zalian kargi, eg rom ginda mara eg ocneba araa.
nuca _ ocneba ar vici. ar davfiqrebulvar arasdros. Sen miTxari raa Seni ocneba. albaT adriana limasTan seqsi rogroc yvela biWs xo?
me – nu magazec ar vityodi uars magram araa eg Cemi pirveli ocneba
nuca _ aba ra aris Seni pirveli ocneba?

me – nu fulze mec geTanxmebi. Cemi azriT siyvaruli fulze metia, fulze ki ara cxovrebazec. minda rom miyvarde mTeli Cemi cxovreba da sikvdilis Semdegac Tu arsebobs sicocxle minda rom iqac miyvarde. ici siyvaruli maradiulia da ar kvdeba arasdros. nuci me Sen miyvarxar da minda rom Senganac igive gavigo
nuca _ kote ar minda rom guli gatkino. ar vici Cvens urTierTobas ra davarqva. magarad momwonxar, mgoni metic magram ar minda siyvarulze laparaki
me – ratom nuci ver vgebulob verafers. vinme gyavs?
nuca _ Sen ra ggonia rom sxvac myavs? egre micnob?
me – ravi ar vici iqneba da Sen metyvi mizezs, Tu yvela biWTan ise xar rogorc CemTan da mxolod erTobi?
nuca _ raa? Sen ra egeTi ggonivar?
nuci wamoxta gamwarebuli da wasvla daapire magram SevaCere
me – nuci aRar vici ra vifiqro, gTxov miTxari rame
nuci gaCerda, Semobrunda, davinaxe misi cremliani Tvalebi da nerviuli xmiT miTxra.
nuca _ ici Sen CemTvis pirveli biWi xar. Cems sicocxleSi aravin ar myolia, magram ar miyvarxar araa gaige?!
da ucbad autyda xveleba, iseTi rom kinaRam daixrCo.
me – ra gWirs nuci ra
nuca _ gTxov gamiSvi da mere dagelaparakebi.
mec xeli gavuSvi da saxlidan gaiqca. misma sityvebma guli momikla. TiTqos raRaca wamarTva. muxlebi momekeca da daveci. ar vicodi ra meqna an ra mefiqra. unda gamerkvia yvelaferi, magram ucbad Tavi amtkivda da Tvalebi damibnelda. megona goneba davkarge, magram ufro mxedvelobis dakargvas gavda. kidev kai sandro amovida male da saavadmyofoSi wamiyvana.
eqimi _ Sens megobars dasveneba Wirdeba, Zalian gadaeRala Tvalebi albaT Zalian bevrs muSaobs. cota xani daisvenos
sandro _ eqimo xo kargad iqneba? ra Wirs?
eqimi _ ar vici ra giTxra. mSoblebi sad arian kotesi?
sandro _ eqimo miTxariT ra Wirs kotes! is Cemi Zmaa gaigeT!
eqimi _ mZimedaa Zalian. Sens Zmakacs glaukoma aqvs
sandro _ ras niSnavs eqimo glaukoma miTxariT
eqimi _ Seni Zmakaci male dabrmavdeba
(didi fiqris da dardis Semdeg sandro agrZelebs)
sandro _ eqimo exla rogoraa?
eqimi _ exla kargadaa, droebiT dakarga mxedveloba, albaT an Zalian gadaeRala Tvalebi an rameze Zalian inerviula, magram male albaT saerTod dakargavs mxedvelobas. Zalian vwuxvar
sandro _ eqimo rames ver viRonebT? ver gadavarCenT?
eqimi _ gadarCeniT gadarCeba, magram mxedvelobas ver SevunarCunebT
me raRac wamlebi gamomiweres da saavadmyofodan gamovedi. sandrom miTxra rom nerviulobis an gadaRlilobis gamo davkarge mxedveloba, araferi araa saSiSio. me ar vdardobdi Cems Tvalebs, sul nucize vfiqrobdi. isev is sizmari vnaxe mxedvelobis dakargvisas, oRond exla is gogo vicani, nuci iyo. isev sadRac mivdiodiT, mere nuci ikargeboda. isev is karebi, magram kidev ver vaxerxebdi misvlas. netav ras niSnavda? ar vici ara. exla mTavaria nuci vnaxo da velaparako Cvenze, magram nuci aRarc leqciebze Canda, aRarc quCaSi, aRarc marketebSi da arsad. TiTqos aorTqlda Cemi cxovrebidan. siyvaruli siyvarulma wamarTva. stresSi Cavardi. aRarc leqciebze davdiodi, aRarc gareT gavdiodi, aRarc telefons viRebdi. vijeqi marto saxlSi da nucis suraTebs vuyurebdi. cremlebi momdioda mTeli dReebi, Ramec ver viZinebdi, mxolod warsulis mogonebebSi vcxovrobdi bednierad, magram es bednierebac nel-nela qreboda. Cavabnele mTeli saxli da vijeqi marto. mTeli saxli mxolod suraTebiT gavavse. velodebodi imeds, romelic adamians arasodes ar tovebs marto. imedi RmerTiviTaa, rogorc siyvaruli. TiTqos imedi da siyvaruli erTmaneTTanaa dakavSirebuli. erTi wava da meore mova. ra saocebaa. magram orive erTad RmerTia. im imediT vijeqi, rom RmerTi adamians marto arasdros ar tovebs.


karebze zari. TiTqos gulma migrZno rom nuci iyo. avdeqi da gavaRe. ucbad marTlac nuci Semovarda kasetebiT da sasusnavebiT xelSi.
nuca _ kote rogor xar? ra ambavia aq? midi droze mialage kasetebi movitane da Cveni sayvareli sasmel-saWmeli.
me – nuci
nuca _ ra ar gagixarda Cemi danaxva? ese unda Semxvde?
ucbad gaveqane da Cavexute. ise movuWire xelebi, veRar sunTqavda
me – sad iyavi nuci ratom damtove?ratom?
aTasi SekiTxva erTdroulad mivayare.
nuca _ modi jobia dRes mTeli Rame isev ise gavataroT da xval davilaparakoT
nucize uaris Tqma ar SemeZlo da is Rame Caxutebulebi viweqiT pufebSi. kinoebis yurebaSi CagveZina.
nuca _ gaiRviZe mZinare mzeTunaxavo!!! yava da namcxvari mogimzade
mec avdeqi da gavedi iqiT da davinaxe ulamazesi nucis gaSiSvlebuli sxeuli. davibeni da ar vicodi ra meqna.
nuca _ minda rom Cemi yvelanairi suraTi gqondes
mec uxmod davavle kameras xeli da daviwye gadaReba. vuyurebdi da vafrendi masze. ra lamazi iyo. SiSveli idga da ise miyvarda rom erTi boroti zraxvac ar gamCenia da maSin gamaxsenda sityvebi, siyvaruli silamazea, siyvaruli ara marto fizikurad unda giyvardes aramed mTeli Seni arsebiT. exla ki namdvilad davrwmundi rom nuci Cemi gulis meore nawili iyo.
didi xani viRebdiT suraTebs mere nucim Caicva Cemi Sorti da maika da Semojda fanjris rafaze Tan sigarets moukida. me kide wavedi da yvela suraTi amovbeWde. Cumad Sevedi Cems oTaxSi da gavakari yvela. nuci Cems oTaxSi namyofi ar iyo amdeni xani. iq aravin ar Semyavda da arc exla ar Semiyvania.
nuca _ ras malav iq Sens oTaxSi? ha vinme gyavs?
me – roca dro mova Segiyvan da damalvas rac Seexeba iq mxolod Cemi wignebi imalebian
nuca _ kote ici vici Zalian ucnaurad wavedi da minda dagelaparako yvelaferze
me – nuci Sen ici rom me Zalian magrad miyvarxar, Cems sicocxleze magrad miyvarxar da minda sul erTad viyoT. SenTvis yvelafers gavakeTeb da yvelafers davTmob da vici rom Senc giyvarvar da mainteresebs ratom ar meubnebi
nuci miyurebda TvalebSi da cremlebi modioda Tvalebidan. TiTqos Tavis cremlebs undodaT raRacis Tqma, magram ver axerxebda. idga Cumad da nerviulobda. vakvirdebodi nucis da meCveneboda, rom raRacis Tqma undoda, magram ver ambobda. ucbad autyda xveleba, romelic didi xani gagrZelda, me es ubralod xveleba megona, magram roca davinaxe nucis piridan sisxli modioda egreve xelebSi aviyvane, swrafad Cavedi qveviT da Tavisive manqaniT saavadmyofoSi waviyvane.
me – nuci nuci nu geSinia daica male mivalT saavadmyofoSi
nuca _ kote.... kote.....
me – Cumad ar ilaparako Cumad male mivalT
nucis isev axvelebda da cudad iyo me kidev SokSi viyavi ar vicodi ra xdeboda. male saavadmyofoSic mivediT.
me – droze eqimi cudadaa gogo droze sad xarT vinmem miSveleT
eqimebi gamovidnen nuci sadRac palataSi Seiyvnes mec Sevyevi, magram eqimis TxovniT gareT gamovedi.
vijeqi da velodebodi eqimis cnobas nucis Sesaxeb. Zvlivs gamoaRwia palatidan eqimma da mivardi giJiviT.
me – eqimo rogoraa gogo miTxariT, oRond ar miTxraT cudadaao
eqimi _ Cemo biWo Zalian vwuxvar, Seni megobari Zalian cudadaa
me – ra Wirs eqimo miTxariT Zalian gTxovT
eqimi _ eh eseT axalgazrdas da eseT lamaz gogos ratom unda daemarTos eseTi raRaca
me – ra eqimo raaa!!!!
eqimi _ filtvis kibo aqvs, Zalian vwuxvar
jobda viRacas Tavi moeWra CemTvis vidre es sityvebi gamego, muxlebi momekveTa da CaviCoqe. rato, risTvis RmerTo?
me – eqimo, gadarCeba?
eqimma Semomxeda sevdiani TvalebiT. pasuxi ver gamca SekiTxvaze ubralod Tavi gaaqnia.
ese viyavi didi xani. ar vicodi ra meqna, riTi davxmarebodi Cems siyvaruls. ra memoqmeda. isev warsulis fiqrebi da isev is wyeuli sizmari. cota xnis Semdeg wamovdeqi. Tavi xelSi aviyvane da Sevedi palataSi. davinaxe misi gafiTrebuli saxe da cremliani Tvalebi, romlebic Cems mimarT iyo momarTuli. mivedi da iqve Camovjeqi sawolze. ver Sevikave Tavi da cremlebi wamomivida.
nuca _ kote, kote, biWi xar da cremlebi ar gekadreba. Semomxede
me – nuci ar vici ra vqna
nuca _ kote Sen Zalian kargi biWi xar. Sen ar unda daitanjo. Sen karg momavals imsaxureb.
me – nuci nu laparakob egre
nuca _ me yvelaferi kargad vici. is periodi roca ver mxedavdi germaniaSi viyavi da maSin gavige, rom veRar gadavrCebodi
me – nuci unda icocxlo Zalian gTxov
nuca _ kote gTxov wadi Zalian gTxov, ar minda eseTi gaxsovde.
me – ara nuci ver waval, an rogor unda wavide? an sad wavide?
nuca _ kote Tu giyvarvar wadi gTxov
me – maSin dampirdi rom gnaxav kidev
nuca _ me SenTvis raRaca unda meTqva da aucileblad getyvi, oRond exla wadi
wamovedi saavadmyofodan. isev Cemi bneli oTaxi, isev misi suraTebi da mxolod warsulis mogoneba. cremlebi, dardi, gabrazeba, eWvi da yvela grZnoba mqonda erTmaneTSi areuli. Tu siyvaruli mokvdeboda raRaT minda maSin cxovreba? risTvis vicocxlo? magram mainc isev imedi movida CemTan. mainc raRac patara rwmenis naperwkali mainc mqonda. velodebodi nucis da ai kidev erTi saRamo da isev karebze zari.
nuca _ rogor xar kote? midi CarTe video magari kasetebi amogitane da Cveni sayvareli saWmel-sasmeli. ra iyo ar gagixarda?
isev kargad gamoiyureboda, rogorc yovelTvis. gaveqane da haerSi avitace. Zalian did xans viyaviT Caxutebulebi da vkocnidi yvelagan.
me – xo ise SenTvis saCuqari maqvs
nucis xeli movkide, Tvalebi avuxvie da Cems oTaxSi Seviyvane. mere avuxile Tvalebi da dainaxa mxolod misi suraTebiT gawyobili oTaxi. sixarulisgan ar icoda ra eqna da gadamexvia. Zalian gauxarda.
nuca _ magrad Zalian magrad miyvarxar
Zalian mesiamovna es sityvebi misgan da Tavs kargad vgrZnobdi rom is bednieri iyo.
mere isev ise yvelaferi. kinoebs vuyurebdiT, mara arc erTs ar CagveZina. ucbad nucim gamorTo televizori.
nuca _ xo ici rom ver gadavrCebi? ai ratom ar geubnebodi rom miyvardi. ar mindoda dametanje. magram exla getyvi rom magrad miyvarxar
gadamexvia da makoca. es iyo Cems cxovrebaSi yvelaze bednieri da ubeduri wuTebi. mTeli Rame erTad gavatareT siyvarulSi da erTmaneTis alersSi. marTlac lamazi yofila siyvaruli, es iseTi grZnobaa romelic goniaT yvelam icis magram aravin ar icis ra aris. siyvaruls arc sazRvrebi aqvs arc asaki arc mokvdavia da arc ukvdavi. siyvarulis axsna Cemi azriT mxolod RmerTs SeuZlia.
diliT velodebodi nucis Tavze dadgomas. magram aravin ar gamaRviZa. avdeqi da saxli carieli damxvda. mxolod werili.
kote me Sen miyvarxar da sadac ar unda viyo mudam Seni erTguli davrCebi. ici Sen marTla damanaxe ra lamazia sicocxle da rogor minda rom mqondes imis Sansi rom vicocxlo. erTad erTi is mixaria rom siyvaruli mapovnine da es isyvaruli Sen xar. miyvarxar. gTxov ar momZebno. Seni nuca
mxolod es sityvebi da carieli saxli. Tvalebi davxuWe isev warsulis fiqrebSi gadavardi. cremlebi. ar mindoda gamexila Tvalebi da Semexeda sastiki cxovrebisTvis. TiTqos RmerTma ismina Cemi Txovna.
me – sad var?
mama _ kote me var
me – mama? ra maq Tvalebze?
mama _ Svilo kote
vigrZeni mamaCemis Tbili sxeuli, rogor Camexuta da Cemi cxovrebis ganmavlobaSi pirvelad vigrZeni mamaCemis tirili.
me – mama ra iyo ra moxda?
mama _ araferi kote araferi
verafers ver vxvdebodi, megona raRaca mekeTa Tvalebze, magram xelis Sexebis Semdeg mivxvdi, rom davbrmavdi. magram is mixaroda rom marto nucis saxe medga win da sxva araferi. an kidev ra azri qonda sxva rames? madloba RmerTo rom, mxolod mas vxedav da aravis sxvas.
institutidanac garicxuli viyavi. magram Cemi davaleba mainc Sevasrule da Tengizs sandrom gadasca Cemi namuSevari silamazeze
nucize araferi ar msmenia arsad. me ra unda mekeTebina? marto veRar vicxovrebdi da cota xniT sofelSi wamiyvanes. mzis Suqsac ver vxedavdi. vcxovrobdi marto mogonebebSi. erTxel yvelani wasulebi iyvnen. avdeqi da qveviT oTaxSi Cavedi. babuaCems nadiroba uyvarda Zalian. davjeqi misi Tofis win. Cemi kamera xelSi meWira da mxolod masSi Caweril xmas vusmendi. vitanjebodi da suli mexuTeboda. aRar SemeZlo mis gareSe. mtanjavda is grZnoba, rom TiTqos misi gadarCena SemeZlo da ver gadavarCine. ar vici ratom magram damnaSaved mimaCnda Cemi Tavi. da isev sityvabi, usiyvarulod sicocxle uazrobaa.
am dros gaisma Tofis xma.
swored im dros dalia suli nucimac. TiTqos bediswera iyo es yvelaferi. TiTqos or adamianSi cxovrobda erTi suli. swored im dros uyurebda mTeli instituti kotes prezentacias romelsac silamaze erqva. sadac mxolod nucas suraTebi iyo naCvenebi. auditoriaSi samariseburi siCume sufevda. mxolod cremlebi da ovaciebi. albaT es iyo namdvili siyvaruli.
ra aris siyvaruli? siyvaruli TviTmkvlelobaa, romelic gaviwyebs sakuTar Tavs da damokidebuls gxdis Seni gulis meore naxevarze. eseTi siyvaruli albaT mxolod sulierad amaRlebul adamianebs SeuZliaT.
t. doliZe 2006w.
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы