Imedgacrueba icon

ImedgacruebaНазваниеImedgacrueba
Дата конвертации20.09.2012
Размер28.3 Kb.
ТипДокументы
источник

imedgacrueba


amboben siyvaruli adamians cxovrebaSi erTxel ewvevao da asec moxda Cem cxovrebaSi... vgrZnobdi rom vkargavdi adamians, romelic cxovrebaze metad miyvarda.. vgrZnobdi rom es grZnoba masSi qreboda da ver vgebulobdi es raze xdeboda. mizezs yovelTvis CemSi veZebdi, magram amaod verafers vxvdebodi, radgan yvelafers vakeTebdi am adamianisTvis rac SemeZlo. samwuxarod is amas ver xedavda an ar undoda daenaxa. simarTle giTxraT arc exla vici ram Secvala adamiani romelsac erT dros magrad vuyvardi. xo vici rom vuyvardi, imitom rom misgan iseT siTbos da uzomo siyvaruls vgrZnobdi romlis axsna ara Tu weriT aramed sityvieradac gamiWirdeboda. gadioda wamebi, wuTebi, saaTebi, dReebi da kvlav grZeldeboda sasiyvarulo istoria. isev vxvdebodiT da TiTqos yvelaferi Zveleburad iyo magram am SexvedrebSi aRar igrZnoboda is didi siyvaruli romelsac erT dros ver vmalavdiT erTmaneTisgan. siyvaruli movaleobad iqca risic Zlier meSinoda, magram amas arasdros vimCnevdi radgan anisTan gatarebul erT wuTsac didi mniSvneloba qonda CemTvis. me isev iseTi mxiaruli viyavi, rogorc aqamde. arasdros vagrZnobinebdi anis rame Tu mawuxebda. mas yovelTvis udardeli adamiani vegone miuxedavad imisa rom Cems guls didi bzari gaCenoda.

erT dResac saxSi saRamos daRlili mivedi. rogorc yovelTvis CavrTe musika, Camovjeqi da daviwye fiqri. gadavwyvite gamebeda, anisTvis yvelaferi meTqva da sabolood gamerkvia Cveni urTierToba, magram vicodi am yvelafris Tqmas ver SevZlebdi anisTvis. ar vici raze, magram masTan rom viyavi veraferze vfiqrobdi Zala merTmeoda mis amRvreul Tvalebs rom vuyurebdi, mxolod erTze vfiqrobdi mxolod imaze Tu rogor Zlier miyvarda da rogor mindoda igi mTeli cxovreba Cems gverdiT yofiliyo..... aviRe kalami da davwere werili, radgan vicodi rom am yvelafris Tqmas verasdros SevZlebdi.....


* * *

arc ki vici rogor daviwyo. albaT pirveli imas getyvi rom Zalian magrad miyvarxar imaze metadac ki vidre gogos Seyvareba SeiZleba SenTan gatarebul erT wamsac ki didi mniSvneloba aqvs CemTvis!!! ar vici raze magram am yvelafers vwer da piradad ver gaubnebi albaT imitom Cems gverdiT rom xar an Seni xma rom mesmis vibnevi. Zalian magrad minda da imedia yovelTvis mendomeba mTeli Cemi cxovreba SenTan gavataro, magram vici rom ver SevZleb im adamianTan cxovrebas romelsac Cem mimarT siTbos gamoxatva enaneba da amaSi kidev erTxel davrwmundi roca bolo Sexvedrisas gesaubre imaze rom ar msurs Seni dakargva da mindoda SenTan ufro Tbili urTierToba mqonoda!!! gamomSvidobebisas erTi ubralo sityva "miyvarxar" ver gaimete Sen CemTvis. sityva romelic Zalian did stimuls momcemda cxovrebaSi magram albaT me ar var Seni siyvarulis girsi, albaT sakmarisad ver dagarwmune Cem siyvarulSi. cxovreba araa iseTi ioli rogorc bevrs hgonia cxovreba erTi didi labirinTia romelSic an gaikvlev gzas an sadme CaiZirebi !!! imaze meti tkivili maqvs nanaxi am siyvarulisgan rom amdeni SeiZleba cxovrebis manZilze ar gamocados adamianma... es yvelaferi Senc ici Tu rogor ar mindoda da rogor meSinoda imedgacruebis. magram Sen adamiani romelic me yvelaze metad miyvars imaze ufro did tkivils mayeneb vidre es rodisme mqonia. agarc vici ra giTxra erTs getyvi mxolod ar minda rom dagkargo!!! ar vici raze da ram gaaborota adamiani .. erTSi ki var darwmunebuli rom guli imdenad gamityda cxovrebisgan rom veravin ver SeZlebs am Wrilobis gamTelebas da Cemi ndobis mopovebas !!! Sen kide imedia rodisme mixvdebi ras kargav Cemi saxiT. damijere veravin SeZlebs Sen ise Seyvarebas rogorc me miyvarxar magram am siyvarulSi mxolod da mxolod tkivilia !!! albaT gagiCnda kiTxva raze tkivili? imitom rom azri ar aqvs iseT siyvaruls romelic mxlod formaloba da movaleobis Sesrulebaa !!! aRar vici rogor gamovxato Sendami siTbo da Sen ratomRac vigacisTvis inaxav mag gulSi dagrovil siTbos da imedia male ipovi im adamians visTvisac SeZleb mag siyvarulis gaziarebas ....... Zalian cotas davucdi kidev im siTbos romelic Sengan minda rom miviRo da Tu ver SevZeli magis danaxva eWvi ar Segeparos rom erT lamaz magram dawyevlil dRes Cveni siyvaruli usasrulo WaobSi CaiZireba. ase rom kargad dafiqrdi imasTan dakavSirebiT ra ginda am siyvarulisgan, ras grZnob Cem mimarT da imedia mixvdebi yvelafers ra xdeba Sen gulSi ......

miyvarxar


* * *


mas Semdeg ani aRar Semxmianebia. aRarc me Sevexmiane. ar vici raze moviqeci ase, albaT vfiqrobdi rom am werilis mere TviTon unda Semxmianeboda da TviTonac gamoeTqva Tavis azri am yvelaferze, magram amaod gavida dReebi da ani aRar Semxmianebia. Zalian mtanjavda es yvelaferi da gadavwyvite me damereka. yurmili dedamisma aiRo, rogorc yovelTvis Tbilad momikiTxa da miTxra rom ani megobarTan iyo wasuli da mobiluri saxSi darCenoda.

gavida erT welze meti mas Semdeg rac ani aRar minaxavs. TiTqos daviviwye yvelaferi da beds Sevegue rom anis veRar vnaxavdi, magram gulSi yovelTvis mqonda imedi rom ani Semexmianeboda da rodisme mainc gavigebdi mis naz da alersian xmas.

rogorc yovelTvis Cem kompiuterTan vijeqi da internetiT virTobdi Tavs rodesac Cemi mobiluri awkrialda. davxede da faruli nomriT rekavda viRac. megona rom romeliRac megobari meRadaveboda da aviRe yurmili Tan gamecina xma rom aravin amoiRo, mec meti ra saqme mqonda meWira telefoni da velodebodi rodis amoiRebda xmas. Soridan telefonSi bavSvis bRavili moisma da kavSiric Sewyda. or wuTSi kvlav awkrialda telefoni, kvlav faruli nomeri..... avige da mxolod erTi sityva "miyvarxar" gavige. es is xma iyo CemTvis Zalian nacnobi da sayvareli adamianis xma, magram sityvis Tqmac ver movaswari rom kavSiri kvlav Sewyda. am yvelaferma did sagonebelSi Camagdo da gadavwyvite gamego ani sad iyo ras saqmianobda. gamaxsenda Cemi Zveli Zmakaci nika romelic anis mezoblad iqve axlos cxovrobda da vTxove rom yvelaferi eambo anis Sesaxeb rac icoda.


sandro: gamarjoba nika rogor xar?


nika: gagimarjos romeli xar?


sandro: sandro var


nika: vax Sen genacvale Zmao me kargad var Sen rogor xar?


sandro: aramiSavs mec var ra Zveleburad


nika: sad damekarge biWo egre unda Zmakacis daviwyeba?


sandro: ravi agar mcalia xom ici wels meoTxe kurss vxurav da sul vswavlob.


nika: mere rogor moxda Zveli Zmakaci rom gaixsene?


sandro: nika raRac saTxovari maqvs SenTan, oRond daifice rom simarTles metyvi


nika: ara grcxvenia sandrik? xom ici SenTan dasamali araferi maqvs


sandro: anis Sesaxeb minda oriode kiTxva dagisva


nika: ani kide gaxsovs? me megona rom ukve daiviwye, Sen kide Turme gaTxovil gogoebsac dasdev.....


sandro: ra Tqviiiiiii...? ani gaTxovdaaa...?

nika: ra iyo ar icodi? gaTxovda ki ara wlinaxevris bavSvi yavs Seni sexnia patara sandro


aRar vicodi ra meTqva gavCumdi. TavSi yvelaferi ameria. aTasma fiqrma gamiara magram ucbad movedi azrze da yurmilSi nikas xma momesma romelic mekiTxeboda mesmoda Tu ara misi.


nika: sandro gesmis Cemi ras gaCumdi biWo amoiRe xma!


sandro: ki nikuS mesmis aq var


nika: ra dagemarTa biWo ram dagabnia amxela kaci davijero aqamde ver gaige ani rom gaTxovda?


sandro: nikuS rodis gaTxovda ani an raze ar Sematyobine?


nika: me megona rom Sen pirveli gaigebdi magas.


sandro: Sen warmoidgine pirvelad gavige. da rodis gaTxovda ani?


nika: ani mgoni Tu sworad maxsovs jer kidev maSin moitaces Seni Seyvarebuli rom iyo.


sandro: nikuS kargad dafiqrdi namdvilad ici rom ani gaTxovda?


nika: ai gaxsovs Seni Seyvarebuli rom iyo da erTi kviriT qobuleTSi rom wavida deidaSvilebTan erTad?


sandro: ki rogor ar maxsovs magas ra damaviwyebs Casvlasac ki vapirebdi magram anim miTxra male Camoval araferze inerviuloo. Tan miTxra rom erideboda naTesavebis iq rom Cavsuliyavi da imitom agar Cavedi.


nika: sandro maSin ani qobuleTSi ar yofila maSin ani moitaces da darCa im biWTan sxva gza ar qonda xom ici ra ojaxi hyavs ar undoda cudi saxeli SerCenoda radgan im Rames im biWsa da anis Soris ragac moxda. rom Camovida ani mexveweboda rom SenTvis araferi meTqva tiroda memudareboda Tavs moviklav es rom sandrom gaigoso. magrad uyvardi magram erTi didi Secdoma dauSva samwuxarod romelsac veRar gamoasworebda... rogorc vici imis mere Tqveni urTierToba Tvenaxevari gagrZelda...


meWira yurmili da vusmendi nikas romelic yvelafers gulwrfelad miyveboda me ki sul sxva rameze vfiqrobdi. Cemi fiqrebi 180 gradusiT Seicvala aRar vicodi raze mefiqra mindoda rom sadgac kunZulze gadavvardniliyavi marto rom iq mainc SemZleboda yvelafris gaanalizeba da azrebis dalageba....


sandro: nika aqamde raze ar miTxari eg yvelaferi Zalian cudad moiqeci...


nika: sandro damijere mindo......


sandro: kai nika kargad iyavi am dReebSi gamomiare Zveli dro gavixsenoT


nika: kai aba magrad


davkide yurmili da kidev didxans vijeqi Cafiqrebuli. vfiqrobdi mxolod erTze, imaze Tu ra Zlier miyvarda ani da ver gamego rad ar miambo es yvelaferi anim Tavis droze. me xom yvelafers gavugebdi da yvelafers vapatiebdi. me is miyvarda da mis saxels arasdros vaqcevdi yuradRebas es CemTvis yovelTvis meore xarisxovani iyo. raze moiqca ani ase CemTvis amoucnobi iyo magram yvelaferSi isev da isev Cem Tavs vadanaSaulebdi... netav ar damejera maSin da wavsuliyavi anisTan, iqneb maSin gamego yvelaferi da ese aRar moxdeboda....

vijeqi da vtirodi, rogorc patara bavSvi. guls naRveli awveboda, Tvals simwris cremli. raRa me SememTxva es yvelaferi? raze gamwira RmerTma? ...... aTasi fiqri ireoda TavSi da bolos yvelas erT azrTan mivyavdi rom Cems sicocxles azri aRar qonda anis gareSe.

aviRe iaraRi, did xans ar mifiqria arc viyoymane da gavisrole......


Tbilisis caze ufro Zlierad

Seni Tvalebi me suls miTbobda

diliT amosul mzeze Zalian

Seni Rimili maxalisebda

da Cemi guli ise aZgerda

rogorc arasdros ar uZgeria

ase Zalian da ase Zlier

me jer aravin ar myvarebia

magram cxovrebam mwared damcina

da siyvarulmac zurgi maqcia

es jojoxeTis angelozebi

CamCiCineben: miwa iyav da miwad iqeci.......


daviwyeba Zneli,

Rame bneli,

istoria Cveni,

patara da Zveli.


g.C.
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы