Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, icon

Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції,НазваниеЗадача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції,
Дата конвертации30.06.2013
Размер264.55 Kb.
ТипЗадача
источник

Задача 1

Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, — 1 млн грн, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів — 0,5 млн грн, амортизаційні відрахування— 0,315 млн грн. Обчислити обсяг чистої та умовно-чистої продукції підприємства.

Розв'язання

1. Обсяг чистої продукції визначається за формулою:

чп = тп-(м + а),

де ТП — обсяг товарної продукції;

М'— матеріальні витрати на виробництво продукції;

А — сума амортизаційних відрахувань за відповідний період.

Розрахуємо обсяг чистої продукції, маючи на увазі, що товарна продукція буде менше за валову на величину купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів:

ЧП = 4,5 - 0,5 - (1 + 0,315) = 2,685 млн грн.

2. Обсяг умовно-чистої продукції визначимо за формулою:

УЧП = ЧП + А,

де ЧП — обсяг чистої продукції. Тоді:

УЧП = 2,685 + 0,315 = 3 млн грн.

Задача 2

Основна і додаткова заробітна плата основних робітників за виробом «А» — 440 грн, відрахування на заробітну плату — 160 грн, коефіцієнт розподілу зарплати — 2, нормативний прибуток— 180 грн, річний випуск виробів «А»— 50 шт. Визначити нормативно-чисту продукцію одного виробу та обсяг нормативно-чистої продукції.

Розв'язання

1. Норматив чистої продукції визначається за формулою:

Нчп = 3 + Пн,

де 3 — заробітна плата у розрахунку на одиницю продукції, визначена як сума заробітної плати основних робітників і заробітної плати інших працюючих;

Пн — нормативний прибуток.

Заробітна плата основних робітників:

Зор = 440+ 160 = 600 грн.

Заробітну плату інших працюючих можна обчислити за формулою:

Зінш = ЗорКз,

де Зор — заробітна плата основних робітників; Кз — коефіцієнт розподілу заробітної плати. Тоді:

Зінш = 6002= 1200 грн.

Отже, норматив чистої продукції:

Нчп = 600 + 1200 +180= 1980 грн.

2. Обсяг нормативно-чистої продукції визначається за формулою:

т

де Ni — обсяг випуску і-го виду продукції або послуг промислового характеру;

Нчп/ — норматив чистої продукції і-го виду;

т — кількість різних видів продукції (послуг), що виготовляються на підприємстві.

Маємо:

НЧП = 1980 50 = 99 000 грн.

Задача 3

Визначити загальний обсяг валової продукції, виготовленої заводом залізобетонних виробів за рік, якщо відомо, що середньооблікова чисельність працюючих складала 723 чол., а денний виробіток на одного працюючого — 50 грн.

Розв'язання

Обсяг валової продукції може бути визначений через величину трудових ресурсів:

ВП=ЧП,

де Ч — чисельність працюючих на підприємстві; П — продуктивність праці (виробіток). Отже:

ВП = 72350 = 36 150 грн.

Задача 4

Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства з виробництва металовиробів з точки зору забезпеченості металом, якщо на плановий період підприємством укладено договори на поставку металу обсягом 8 тонн, а середня вага виробу 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу 0,72. Також 30 % відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. На плановий період мале підприємство має доставити споживачам 7500 шт. металовиробів.

Розв'язання

Обсяг виробництва у натуральних вимірниках можна обчислити за формулою:

N =,

де Мзаг — величина матеріальних ресурсів, поставлених підприємству в плановому році;

q — норма витрат ресурсу на одиницю продукції.

Розрахуємо норму витрату металу на один виріб:

q=

Тоді можливий випуск продукції з одержаного металу складе:


N=шт


Однак, треба врахувати, що ЗО % відходів металу можуть бути повторно використані у виробництві. Ця величина буде становити:

Мповт = 8000 (1 - 0,72) 0,3 = 672 кг.

Загальна кількість металовиробів, що може бути вироблена з даної кількості металу, становитиме:

N = 6779 + 569 = 7348 шт.

Отже, 8 тонн металу не вистачить для виконання виробничої програми в обсязі 7500 шт. Для виконання цього завдання підприємству потрібно додатково придбати 179,36 кг ((7500 - 7348) 1,18) металу.

Задача 5

Визначте первісну і залишкову вартість основних виробничих фондів, якщо ціна придбання одиниці устаткування — 5 тис. грн; транспортно-монтажні витрати— 1,0 тис.грн; норма амортизації — 10 % чи 0,1; період експлуатації — 7 років.

Розв'язання

1. Первісна вартість основних фондів відображає суму витрат підприємства на їх створення та введення в дію (вартість придбання обладнання, транспортні витрати, пов'язані з його доставкою та вартість монтажних робіт на місці експлуатації). Тоді:

Фперв = 5,0 + 1,0 = 6 тис. грн.

2. Залишкова вартість визначається вирахуванням з первісної вартості суми накопиченого зносу та показує вартість основних фондів ще не перенесену на вартість виготовленої продукції:

Фзал = 6,0 — 6 0,1 7 = 1,8 тис. грн.

Тоді:

На=(1/12) 100 = 8,3%.

1. Норма амортизації за роками терміну експлуатації, визначена кумулятивним методом амортизації:

Тум =1+2 + 3 + 4 + 5 + 6+ 7 + 8 +10+11 +12 = 78 умов.років;

На1 = (12/78) 100 = 15,3 %;

На2 = (11/78) 100 = 14,1%

Нац = (2/78) 100 = 2,6%;

На12 = (1/78) 100=1,28%.

Задача 6

Підприємство має устаткування з первісною вартістю 40 тис.грн, а тривалість його економічного життя— 10 років. Після 10 років фізичне життя устаткування може ще тривати, але його використання у господарстві вже не доцільне через його ненадійність і високі експлуатаційні витрати. Ліквідаційна вартість устаткування дорівнюватиме 1,6 тис. грн. Розрахуйте суму річ­них амортизаційних відрахувань методом прямолінійної аморти­зації.

Розв'язання

1. Норма річних амортизаційних відрахувань буде дорівнювати:

На =100% ,

де Сперв — первісна вартість основних фондів певної групи;

Слікв — ліквідаційна вартість основних фондів;

Текс — термін експлуатації основних фондів, визначений технічною документацією.

Тоді:

На=40-1,6/40100=9,6


2. Сума річної амортизації становитиме:

А =409,6/100=3,84 тис.грн

Задача 7

Підприємство А випустило за рік товарної продукції на суму 2 млн. грн, за середньорічньої вартості основних фондів 500 тис. грн. Підприємство Б за середньорічньої вартості основних фондів 800 тис. грн випустило товарної продукції на 2400 тис. грн.

Визначите, яке підприємство більш ефективно використовувало основні виробничі фонди.

Розв'язання

Узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача, яка розраховується за формулою:


Фв=Q/ОФ

де Q — обсяг продукції підприємства за рік;

ОФ — середньорічна вартість основних фондів підприєм­ства.

Тоді:

Фондовіддача (підприємство А):


Фв(А)=2000000/500000=4 грн/грн

Фондовіддача (підприємство Б):


Фв(Б)=2400000/800000=3 грн/грн


Таким чином, підприємство А більш ефективно використовує основні виробничі фонди, оскільки фондовіддача в нього більше.

Задача 8

Визначте показники використання основних виробничих фон­дів: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність. Вихідні дані: річний випуск продукції— 8 млн. грн; середньорічна вар­тість основних фондів — 400 тис. грн; середньорічна чисельність працівників — 2 тис. чоловік.

Розв'язання

1. Фондовіддача розраховується за формулою:

Фв = Фв=Q/ОФ


де Q — обсяг продукції підприємства за рік;

ОФ — середньорічна вартість основних фондів підприємства.

Фв = 8000000/400000

2. Фондомісткість розраховується за формулою:

Фм= ОФ/ Q

Фм =400000/8000000

3. Фондоозброєність:

Фо= ОФ/П


де П— середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства.


Фо =400000/200 грн/чол..

Задача 9

Визначте коефіцієнт екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання устаткування за даними таблиці.

Таблиця

Вихідні дані для розрахунків


Показник

План

Звіт

Випуск продукції, тис. грн

10 200

10 883

Машино-години, відпрацьовані устаткуванням, тис. машино-годин

208

201

Розв'язання

 1. Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання розраховується за формулою:


Кекс=Фд/Фном


де Фд, Фнор — дійсний і номінальний фонд часу роботи обладнання за певний період

Кекс =201/208= 0,966 .

2. Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування розраховується за формулою:


Кінт= tфакт / tнорм

tфакт — фактично використаний час на виготовлення одиниці продукції;

tнорм — технічно обґрунтована норма часу на одиницю продукції;

Кінт=10883/201/10200/208=1,104

3. Коефіцієнт інтегрального використання основних фондів розраховується за формулою:

Кінтег = Кекс Кінт,

За умовами нашого прикладу:

Кінтег = 0,966 1,104= 1,066.

Задача 10

Визначити загальну суму капіталовкладень у підприємство, якщо його базова виробнича потужність дорівнює 10 тис. одиниць за рік, а прогнозна величина попиту на наступний рік — 9,5 тис. одиниць. При цьому питомі капітальні витрати на одиницю приросту виробничої потужності становлять 80 тис. грн. Коефіцієнт використання потужності 0,9.

Розв'язання

 1. Необхідна середньорічна величина потужності:

N= Pj/k,


де Pj — величина попиту нау і-й вид продукції;

k — коефіцієнт використання потужності.


N=9,5/0,9=10,55 тис.грн


2. Визначимо величину середньорічної виробничої потужності, якої не вистачає для задоволення ринкового попиту на продукцію:

N = N-Nб,

де ^ N6 — базова виробнича потужність підприємства.

N = 10,55 - 10 = 0,55 тис. грн.

3. Розрахуємо абсолютну величину необхідного додаткового введення в дію виробничої потужності підприємства (Nабс), використовуючи для цього спеціальний коефіцієнт перерахунку середньорічного її приросту в абсолютний, який майже завжди дорівнює 0,5 за середніми даними тривалого періоду:

Nабс=N/


де - коефіцієнт перерахунку середньорічного приросту виробничої потужності в абсолютний.


Nабс=0,55/0,5=1.1 тис.грн


4. На основі питомих капітальних витрат на одиницю прирос­ту виробничої потужності визначимо загальну суму необхідних капіталовкладень:

КВ1 = СквNабс,

де Скв — питомі капітальні витрати на одиницю приросту виробничої потужності.

КВ1 = 801,1 = 88 тис. грн.

Задача 11

Розроблено три варіанти винаходу на технологію виробництва виробу. За даними таблиці розрахуйте найбільш ефективний варіант. Кн = 0,1.

Таблиця

Вихідні дані для розрахунків


ПоказникВаріанти

1

2

3

Інвестиції, тис. грн

22 500

27 600

19 700

Витрати виробництва на 1 виріб, тис. грн.

13 600

14 700

13 700

Річний обсяг виробництва, тис. од.

700

1100

2500

Розв'язання

Відносна (порівняльна) ефективність реальних інвестицій ви­значається за допомогою показника зведених витрат (ЗВ) за формулою:

ЗВ = Сі + ЕнКВі min,

де ^ Сі — поточні витрати (собівартість) за і-м проектним варіантом;

КВі — капіталовкладення за і-м проектом;

Ен — нормативний коефіцієнт економічної ефективності.

Варіант 1

ЗВ1 = (13 600 700) + 0,1 22 500 = 11 770 тис. грн.

Варіант 2

ЗВ2 = (14 700 1100) + 0,1 27 600 = 18 930 тис. грн.

Варіант З

ЗВ3 = (13 700 2500) + 0,1 19 700 = 36 220 тис. грн.

Найбільш ефективний варіант винаходу — варіант 1, оскільки проект капіталовкладень з найменшими зведеними витратами вважаться найкращим з економічної точки зору.

Задача 12

Встановити доцільність інвестицій у будівництво нового заводу за показниками абсолютної ефективності, якщо відомі такі дані (таблиця). Нормативний коефіцієнт Ен = 0,15.

Таблиця

Вихідні дані для розрахунків


Показник

Значення

Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях, тис. шт.

100

Гуртова ціна виробу, грн.

200

Собівартість виробу, грн

160

Обсяг капітальних вкладень, млн. грн

14

Розв'язання

Абсолютну ефективність капіталовкладень у будівництво но­вого заводу можна обчислити за формулою:

Еп =П/КВn,

де П — загальна сума прибутку для новостворювальних об'єктів;

КВп — загальна сума капіталовкладень (кошторисна вартість проекту).

Тоді:


Еп= (200-160) 100000/14000000=0,28


Розрахований коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень перевищує нормативний коефіцієнт, тому інвестиції у будівництво нового заводу є доцільними.

Задача 13

Запропоновані до впровадження три інвестиційних проекти (таблиця). Визначити, який з них найбільш рентабельний.

Таблиця

Вихідні дані для розрахунків


Варіант

Інвестиції, тис. грн.

Дохід, тис. грн.

1

446,5

640,2

2

750,6

977,5

3

1250,0

1475,5

Розв'язання

Визначимо індекс дохідності:

—за першим варіантом:


ІД= 640,2/446,5100=143,38%

—за другим варіантом:


ІД=977,5/750,6100=130,23%

—за третім варіантом:

ІД=1475,5/1250100=118,04

Найбільш рентабельним є перший інвестиційний проект.

Задача 14

Визначити розмір вивільнення (або залучення) оборотних коштів на основі даних, наведених у таблиці

Таблиця

Вихідні дані для розрахунків


Показник

План

Факт

Обсяг господарської діяльності, тис. грн

2500

2530

Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. грн

750

890

Кількість днів роботи підприємства — 250.

Розв'язання

1. Обсяг вивільнених або додатково залучених оборотних коштів розраховується за формулою:


Ок= РПзв\360(Тб-Тзв)


де РПо — обсяг випущеної продукції в звітному році;

Тб, Тзв — середня тривалість одного обороту оборотних коштів у базовому і звітному роках.

2. Визначимо оборотність оборотних коштів у днях шляхом ділення розміру середньорічних залишків оборотних коштів на одноденний обсяг реалізації продукції:

за планом:

Тб= 750/(2500/250)=75дн


фактично:

Тзв=890/(2530/250)=88дн


3. Обсяг додатково залучених коштів дорівнюватиме:

Ок=2530/360(75-88) = -91 тис.грн


Задача 15

У першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 400 млн грн, середньоквартальні залишки оборотних коштів склали 48 млн грн. У другому кварталі обсяг реалізації продукції збільшився на 15 %, а період одного обороту оборотних коштів був скорочений на два дні.

Визначте:

а) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і період одного обороту в днях у першому кварталі;

б) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їхню абсолютну величину в другому кварталі;

в) вивільнення оборотних коштів у результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів.

Розв'язання

1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів у 1 кварталі (Кобі) дорівнював:


Коб1=РП/Ок=400/48=8,33 об.

Період одного обороту в 1 кварталі:

Тоб1=90/8,33=10,8 дн


2. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів у 2 кварталі (Кобг) складатиме:

Коб2=90/10,8-2=10,23 об


Обсяг реалізації продукції у другому кварталі:

РП2 = 400 1,15 = 460 млн грн.

Потребу в оборотних коштах у 2 кварталі виходячи з формули розрахунку коефіцієнту оборотності:

Ок=460//10,23= 44,97 млн.грн

 1. Вивільнення оборотних коштів у результаті скорочення періоду одного обороту:

Ок= 460/10,23- 460/8,33= -7,5 млн.грн


Задача 16

Визначте додатковий обсяг випуску продукції в планованому році, якщо середній розмір оборотних коштів зросте на 5 %, а число оборотів збільшиться на два. Вихідні дані: випуск продукції в базисному році — 30 тис. грн; середній розмір оборотних коштів у базисному році — 10 тис. грн.

Розв'язання

 1. Коефіцієнт оборотності в базисному році дорівнював:

Коб(о) = 30 /10 = 3 обороти.

Тоді число оборотів в плановому році складатиме

Коб(і) = 3 + 2 = 5 оборотів

2. Середній розмір оборотних коштів у планованому році зросте на 5 % та складатиме:

Ос(і) = 10 1,05 = 10,5 тис. грн.

3. Випуск продукції в планованому році визначимо виходячи з формули розрахунку коефіцієнту оборотності як добуток коефіцієнту оборотності оборотних коштів та середнього розміру оборотних коштів у плановому році:

РП1 = 5 10,5 = 52,5 тис. грн.

4. Тоді додатковий обсяг випуску продукції в плановому році складатиме:

РП = 52,5 - 30 = 22,5 тис. грн.

Задача 17

Середньооблікова чисельність працівників за звітний період склала 400 чоловік. На протязі року прийнято на роботу 30 чоловік, звільнено 45 чоловік, в тому числі за порушення трудової дисципліни 17 чоловік, за власним бажанням 15 чоловік. Визначити коефіцієнти прийому, вибуття та плинності кадрів.

Розв'язання

1. Коефіцієнт прийому кадрів визначається за формулою:

Чп

Кп = — 100,

Ч

де Чп — чисельність прийнятих на роботу за відповідний період;

Ч — середньооблікова чисельність працівників у цьому ж періоді.

Тоді:

Кп=30/400100=7,5


2. Коефіцієнт вибуття кадрів визначається за формулою:

Кв=Чзв.заг/Ч100

де Чзв.заг — загальна чисельність звільнених за відповідний пе­ріод з будь-яких причин. Тоді:

Кв= 45/400100=11,25


3. Коефіцієнт плинності кадрів розраховується за формулою:

Кпл=Чзв/Ч


де Чзв — чисельність звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин, не пов'язаних із виробництвом. Тоді:

Кпл=17+15/400100=8


Задача 18

Втрати робочого часу через плинність на одного робітника склали 4 дні, а плинність по підприємству — 85 чоловік. Плановий виробіток на людино-день становить 80 тис. грн. Розрахувати економію робочого часу і можливий додатковий випуск продукції у результаті усунення плинності.

Розв'язання

1. Економія робочого часу визначається за формулою:

Ечас - Чзв t,

де t — втрати часу у зв'язку із плинністю, тобто час на заміщення необхідною робочою силою одного звільненого, днів;

Чзв — чисельність звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин, не пов'язаних із виробництвом.

Тоді:

Ечас = 854 = 340 людино-днів.

2. Додатковий випуск продукції у результаті усунення плинності розраховується за формулою:

Qдод = Ечас Впл ,

де Впл— плановий виробіток на одного працюючого за один людино-день. Тоді:

Qдод = 340 80 = 27200 тис. грн.

Отже, можливий додатковий випуск продукції у результаті усунення плинності складає 27200 тис. грн.


Задача 19

У минулому році було виготовлено продукції на суму 2210 млн грн. У році, що планується, її випуск збільшиться на 5 %. Чисельність працюючих у минулому році складала 2500 осіб, але ж планом передбачено скоротити її на 50 осіб. Визначити, яке заплановане зростання продуктивності праці на підприємстві.

Розв'язання

1. Продуктивність праці розраховується за формулою:

П=Q/Ч

де Q — обсяг випуску продукції;

Ч — чисельність промислово-виробничого персоналу.

Тоді продуктивність праці базова (у минулому році) складає:

Пб=2210/2500=884 тис.грн/чол


2. Для розрахунку планової продуктивності праці використаємо метод прямого рахунку:

Ппл=22101,05/2500-50=947тис.грн/чол.


3. Приріст продуктивності праці:

П = 947/884100=7,1%

Задача 20

Річний обсяг випуску деталей цехом становить 54 тис. шт./рік. Трудомісткість виробу знизиться з 52 до 47 хв/шт. Ефективний річний фонд робочого часу працівника 1860 год/рік, запланований коефіцієнт виконання норм виробітку 1,15. Визначити ріст продуктивності праці та відносне вивільнення робітників за рахунок зниження трудомісткості.

Розв'язання

1. Зростання продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості розраховується за формулою:

ПП=Тм/Тн


де Тм, Тн — минула та нова трудомісткість на операцію або виріб. Тоді:

ПП =52/47 100 -100 = 10,6 %.

 1. Відносне вивільнення робітників за рахунок зниження трудомісткості розраховується за формулою:

Еч=(Тм-Тн) Р/ФК


де Р — кількість виробів або операцій;

Ф — реальний фонд робочого часу одного робітника;

К — коефіцієнт виконання норм.

Тоді:

Еч(52-47) 54000/1860601,15=2 чол

Задача 21

Розрахувати заробітну плату робітника за відрядно-преміальної системи оплати праці за наступними даними: норма витрат праці — 0,4 людино-год на один виріб; розцінка за виріб— 0,3068 грн; відпрацьовано 176 людино-год; вироблено 485 виробів. Премія нараховується: за 100% виконання норм — 10 %; за кожний відсоток перевиконання — 1,5 % відрядного заробітку.

Розв'язання

1. Місячний заробіток з використанням відрядно-преміальної системи оплати праці обчислюється за формулою:

Зв.прем = Зтар.в + Дв,

де Зтар.в — тарифний заробіток робітника за прямою відрядною системою оплати праці;

Дв — сума преміальних доплат.

Отже, спочатку обчислимо тарифний заробіток робітника за прямою відрядною системою оплати праці як добуток відрядної розцінки за виготовлення одного виробу і фактичної кількості виготовлених виробів:

Зтар.в = 0,3068 485 = 148,798 грн.

2. Сума преміальних доплат розраховується за формулою:

П1 + П2хПпп

Дв = Зтар.в Зтар.в(П1+П2+Ппп/100),

де П1 — відсоток доплат за виконання плану;

П2 — відсоток доплат за кожний відсоток перевиконання плану;

Ппп — відсоток перевиконання плану.

Відсоток перевиконання плану розраховується за формулою:


Ппп = Nф-Nпл 100,

Міл

де Nф , Nпл — відповідно фактичний і запланований обсяг випуску продукції.

3. Розрахуємо планований обсяг виробництва виробів:

Пл.=176/0,4=440шт


Відсоток перевиконання плану складає:

Ппл=485-440/440100=10,2%


4. Сума преміальних доплат складає:

Дв=148,789(10+1,510,2/100)=37,64грн


5. Таким чином, відрядно-преміальна заробітна плата дорівнює:

Зв.прем = 148,789 + 37,64 = 186,44 грн.

Задача 22

У звітному році собівартість товарної продукції склала 450,2 тис. грн, витрати на 1 грн товарної продукції — 0,89 грн.

У плановому році витрати на 1 грн товарної продукції встановлені в розмірі 0,85 грн. Обсяг виробництва продукції збільшиться на 8 %.

Визначте собівартість товарної продукції планового року.

Розв'язання

1. Витрати на 1 грн товарної продукції розраховуються таким чином:

В1грн=С/Q

де С — собівартість товарної продукції;

^ Q — обсяг виробництва продукції.

Виходячи з цієї формули визначимо обсяг товарної продукції в звітному році:

Q=С/ В1грн=450,2/0,89=505,483 тис.грн


2. Обсяг товарної продукції у плановому році становитиме:

Q1 = 505,483 1,08 = 546,31 тис. грн.

3. Собівартість товарної продукції в плановому році становитиме:

С1= Q1В1грн =546,3100,85 = 464,364 тис. грн.

Задача 23

За звітними даними собівартість товарної продукції складала 74 000 грн, питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній 26 %, матеріальних витрат — 48 %. На плановий період передбачено досягти зростання продуктивності праці одного працюючого на 2 %, середньої заробітної плати — на 1 %, а зниження матеріальних витрат на — 4 %. Визначте, як зміниться собівартість товарної продукції в плановому періоді.

Розв'язання

Для визначення зміни собівартості товарної продукції можна використовувати індексний метод.

1. Обчислимо вплив на зниження собівартості зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати:

Спп=1-1,01/1,0226=0,26%

2. Вплив зниження рівня матеріальних витрат можна обчислити:

Смв = (1-0,96) 48= 1,92%.

3. Загальне зниження собівартості товарної продукції в плановому році буде складати:

С=0,26+ 1,92 = 2,18%.

Планова собівартість дорівнює:

Спл=74000(100-2,18)/100=72386,8 грн


Задача 24

Визначте економію на умовно-постійних витратах у результаті збільшення обсягу виробництва, якщо собівартість товарної продукції в базисному році 250 тис. грн; питома вага умовно-постійних витрат 8 %; темпи приросту обсягу товарної продукції в планованому році в порівнянні з базисним 15 %, темпи приросту умовно-постійних витрат у зв'язку зі зростанням обсягу виробництва 1,2 %.

Розв'язання

1. Розмір умовно-постійних витрат у базисному році:

Впост0 = 250 0,08 = 20 тис. грн.

2. Розрахунковий розмір умовно-постійних витрат на новий обсяг за незмінної частки умовно-постійних витрат:

Впост0 = 20 (1 + 0,15) = 23 тис. грн.

 1. Планований розмір приросту умовно-постійних витрат:

Впост = 20 0,012 = 0,24 тис. грн.

 1. Економія на умовно-постійних витратах:

Е = 23 - (20 + 0,24) = 2,76 тис. грн.

Задача 25

Визначте зниження собівартості за рахунок використовуваних джерел індексним методом, якщо в звітному періоді в порівнянні з плановим норма витрат матеріалів знизилася на 5 % за незмінної ціни. Зростання обсягу виробництва складе 10%, продуктивність праці зросте на 7 %, середня заробітна плата— на 3,5 %, а витрати по управлінню й обслуговуванню виробництва — на 3 %. Частка матеріальних витрат у собівартості продукції 0,6; заробітна плата з відрахуваннями — 20 %; витрати з управління — 12 %.

Розв'язання

1. Розмір індексів:

 • за нормою витрат матеріалів 1 — 0,05 = 0,95;

 • за ціною 1,0;

 • за продуктивністю праці 1,0 + 0,07 - 1,07;

 • за заробітною платою 1,0 + 0,035 = 1,035;

 • по управлінню й організації 1,0 + 0,03 = 1,03;

 • за збільшенням обсягу виробництва 1 +0,1 = 1,1.

2. Зниження собівартості за рахунок:

— зниження норми витрат матеріальних ресурсів:

См = (1 -0,95l) 0,6 = 0,03 або 3%;

— збільшення продуктивності праці та заробітної плати:

Спп=(1-(1,035/1,07))0,2=0,0065 або 0,65%

— зростання витрат на управління й обслуговування:

Суп=(1-(1,03/1,1)) 0,12=0,12=0,0076 або 0,76%

3.Загальне зниження собівартості продукції складе:

С=3+0,65+0,76=4,41%


Задача 26

Розрахувати показники рентабельності за даними таблиці.

Таблиця

Вихідні дані для розрахунків
Виріб/показник

Річний обсяг реалізації, т

Повна собівартість виробу, грн

Відпускна ціна, грн

Вага виробу, кг

А

70

0,63

0,75

0,9

Б

62

0,49

0,55

1,0

В

35

0,43

0,50

0,5

Г

10

0,23

0,30

0,2

Середньорічна вартість основних фондів 145 тис. грн, оборотних коштів 20,5 тис. грн.

Розв'язання

За наведеними даними можна обчислити рентабельність окремих виробів, рентабельність продукції і загальну рентабель­ність виробництва.

1. Рентабельність окремих виробів обчислюємо за формулою:

Р=Ці-Sі/ Sі100

де ^ Ці, Si — відповідно ціна та собівартість і-го виробу.

Р(А)=0,75-0,63/0,63100=19,04%

Р(Б)=0,55-0,49/0,49100=12,24%

Р(В)=0,50-0,43/0,43100=16,28%

Р(Г)=0,30-0,23/0,23100=30,43%


2. Для обчислення рентабельності продукції пекарні слід розрахувати виручку від реалізації продукції (ВР) та собівартість реалізованої продукції (Св):

ВР=0,757000/0,9+0,556200+0,53500/0,5+0,310000/0,2=1424333,33грн

Св.=0,637000/0,9+0,496200+0,433500/0,5+0,2310000/0,2=120980грн.

Прибуток від операційної діяльності дорівнюватиме:

По = 142433,33 - 120980 = 21453,33 грн.

Рентабельність продукції розраховується за формулою:

Р=П/С100


Тоді:

Р=21453,33/120980100=17,73%


3.. Загальна рентабельність виробництва розраховується за формулою:

Р=Пз/ОФ+ОЗ


де Пз — прибуток від звичайної діяльності (за умов нашого прикладу дорівнює прибутку від операційної діяльності);

ОФ — сума вартості основних виробничих фондів;

ОЗ — сума оборотних коштів.

Р=21453,33/145000+20500100=12,96%


Задача 27

У першому кварталі року підприємство реалізувало 5000 виробів за ціною 80 грн. за один виріб, що покрило витрати підприємства, але не дало прибутку. Загальні постійні витрат складають 70 000 грн, питомі змінні — 60 грн в другому кварталі було виготовлено та реалізовано 6000 виробів. У третьому кварталі планується збільшити прибуток на 10 % у порівнянні з другим.

Визначте, який обсяг продукції необхідно реалізувати, щоб збільшити прибуток на 10 %.

Розв'язання

1. Прибуток від операційної діяльності (реалізації продукції) в 2 кварталі складатиме:

По = Ц Q2 - Взмін Q2 - Впост,

де Ц — ціна одиниці продукції;

Q2 — обсяг реалізації продукції в 2 кварталі;

Взмін — питомі змінні витрати;

Впост — загальні постійні витрати.

Тоді:

По = 80 6000 - 60 6000 - 70 000 = 50 000 грн.

 1. Додатковий приріст продукції в 3 кварталі в порівнянні з 2 кварталом для збільшення прибутку на 10 % розраховується за формулою:

Qп=Пр/Ц-Взмін


Тоді для збільшення прибутку в 3 кварталі, необхідно додатково виробити продукції:

Qп=500000,1/80-60=250 виробів.


Задача 28

На першому підприємстві комбінату будівельних матеріалів протягом року було випалено 2 млн шт. цегли, а на другому -вдвічі більше. В плановому році передбачено збільшення цих обсягів, відповідно, на 20 і 10 %. Для виробництва цегли на першому підприємстві було використано 10 тис. т сировини (глини). У плановому році передбачено середнє зниження норм витрат матеріалів на 3 %.

На основі цих даних розрахуйте потребу в сировині на плановий рік.

Розв'язання

Пм=ВфмІвпІн,


де Вфм. - фактичні витрати матеріалів у базовому періоді;

Івп - індекс виробничої програми;

Ін. - індекс норм витрат матеріалів у плановому періоді.

 1. ІТП=21,2+41,1/2+4=1,133;

 2. Вфм = 10+16 = 26 тис. т;

 3. Пм. = 260001,13330,97 = 28582 т.


Задача 29

Розрахуйте потрібну кількість інструменту на плановий період за таких умов: виробнича програма першого цеху становить 200 тис. виробів, а другого - на 50 % більше. На обробку 1000 виробів у першому цеху витрачають 10 од. інструменту, а другого - на 20 % більше. Обіговий фонд інструменту становить 30 % від його витрат. На початок планового періоду в наявності було 780 од. інструменту.

Розв'язання

 1. Виробнича програма II цеху: 2001,5 = 300 тис. од.

 2. Потреба в інструменті:

І цех - 20010 = 2 тис. од.

II цех - 300101,2 = 3,6 тис. од.

 1. Сумарна потреба: 2+3,6 = 5,6 тис. од.

 2. Оборотний фонд у плановому періоді: 5,60,3 = 1,68 тис. од.

 3. Потреба: 5,6+1,68-0,78 = 6,5 тис. од.


Задача 30

Яка кількість електроенергії потрібна для нормальної роботи верстатного цеху протягом місяця, в якому відпрацьовують 36 верстато-змін, тривалістю 8 год кожна.

 • Потужність встановлених верстатів становить 10 тис. кВт/год;

 • коефіцієнти використання устаткування:
 1. за потужністю - 0,8;

 2. у часі -0,90;

 3. машинного часу-0,85;

 4. коефіцієнт втрат електроенергії в мережі - 0,15.

Розв'язання


Е= ПФРЧК1К2К34

Е - необхідна кількість електроенергії за потужністю;

П - загальна потужність встановленого устаткування, кВт;

ФПЧ - фонд робочого цеху, год/рік;

К1 К2, Кз, К4- коефіцієнти використання устаткування за потужністю; в часі; машинного часу; коефіцієнт втрат електроенергії в мережі.

1) ФПЧ = 36 8 = 288 год;

2) Е=10000кВт288год0,800,90,85=2073,6 тис.кВт/год
Похожие:

Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, iconТехнологічний процес удосконалення виготовлення овочевих страв в їдальнях зміст вступ розділ 1 теоретичний огляд сучасних технологій виготовлення продукції з овочів в їдальнях
Огляд сучасних літературних джерел з питання виготовлення страв з овочевої продукції
Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, iconТовари Код рядка
Вартість залишку товарних запасів на початок звітного періоду зменшено на тис грн у зв’язку з використанням їх на цілі, не пов’язані...
Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, iconМатеріальні ресурси і малоцінні предмети
Вартість залишку матеріальних ресурсів і малоцінних предметів на початок звітного періоду зменшена на тис грн у зв’язку з використанням...
Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, iconРеферат на тему: Методи оцінки конкурентоспроможності продукції Успішність функціонування будь-якої фірми залежить
Оцінка конкурентоспроможності продукції –визначення її рівня, що дає відносну характеристику здатності продукції задовольняти вимоги...
Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, iconРішення щодо асортименту продукції, виробництво якої забезпечить підприємству максимальний ефект
Мікроекономічний аналіз динаміки витрат на виробництво продукції і резерви їх зниження
Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, iconРеферат Сертифікація якості продукції
Сертифікацією (від латинської мови certus — вірний та facio — роблю) називають процедуру письмового засвідчення третьою сто­роною...
Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, iconРеферат на тему: " Організація та інфраструктура виробництва"
Типи виробництва класифікаційна категорія виробництва, що враховує його об'єктивно наявні конкретні властивості (широту номенклатури,...
Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, iconРеферат на тему: Потокове виробництво Сутність і характерні ознаки потокового методу
У результаті досягається висока продуктивність праці й забезпечується належна якість виготовлення продукції за істотної економії...
Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, icon28 передбачається право дитини на освіту, у тому числі право на доступ до інформації і матеріалів
Основні міжнародні нормативно-правові акти в області організації діяльності шкільних бібліотек
Задача 1 Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, iconВідомість про облік балансової вартості матеріальних активів за 200 р
Порядку ведення платниками податку обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы