Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" icon

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"НазваниеІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Дата конвертации02.07.2013
Размер386.84 Kb.
ТипІнформації
источник

ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯКонфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 р. N 1929-IIIЗВІТ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА,

^ ТЕПЛОЕНЕРГІЇ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

за січень - ________________ 200 _____ рокуПодають:

Термін подання
^

Форма № 11-МТПЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету статистики України

27.08.2002 N 317


Піврічна

Поштова


Підприємства, установи, організації всіх форм власності:

1) органу державної статистики за місцезнаходженням;

2) органу, що здійснює регулювання у відповідній галузі економіки

10 числа після звітного періоду
^ Найменування організації – складача інформації^ Поштова адреса

Код форми документа за ДКУД

Коди організації - складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економіч­ної діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

організаційно-правової форми господарю­вання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (СПОДУ)*
КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0607015


___________________________

*Тільки для підприємств державної форми власності


I. Паливо (в перерахунку на умовне -7 000 ккал / кг)


Види продукції і робіт

Оди-ниця виміру

№ рядка

Вироблено продукції (виконано робіт за звітний період)

Фактичні витрати на одиницю продукції (робіт), кг

Витрати на всю вироблену продукцію (виконану роботу) за звітний період,

т у.п.

за відповідний період попереднього року

за звітний період (гр. 5: гр.1 x 1000)

за фактичними питомими витратами відповідного періоду попереднього року

фактично

А

Б

В

1

2

3

4

5

Інше виробниче споживання котельно-пічного палива

X

9010

X

X

XРазом виробниче споживання котельно-пічного палива

X

9100

X

X

XВитрати котельно-пічного палива, як сировини і на непаливні потреби

X

9150

X

X

Xу тому числі, як сировини

X

9151

X

X

XКомунально-побутове споживання котельно-пічного палива

X

9200

X

X

XВсього витрачено котельно- пічного палива (рядки 9100+9150+9200)

X

9300

X

X

X^ II. Теплоенергія (пара і гаряча вода)


Види продукції і робіт

Оди-ниця виміру

№ рядка

Вироблено продукції (виконано робіт за звітний період)

Фактичні витрати на одиницю продукції (робіт), мегакал

Витрати на всю вироблену продукцію (виконану роботу) за звітний період, гігакал

за відповідний період попереднього року

за звітний період (гр. 5: гр.1 x 1000)

за фактичними питомими витратами відповідного періоду попереднього року

фактично

А

Б

В

1

2

3

4

5

Інше виробниче споживання

X

9010

X

X

XРазом виробниче споживання

X

9100

X

X

XКотельно-побутове споживання

X

9200

X

X

Xу тому числі:

від власних джерел

X

9201

X

X

XВсього витрачено (рядки 9100 + 9200)

X

9300

X

X

XКрім того, відпущено (продано) на сторону – всього (рядки 9651+9653)

X

9650

X

X

X

X
у тому числі:

населенню

X

9651

X

X

X

X
іншим підприємствам

і організаціям

X

9653

X

X

X

X
із рядка 9650: відпущено від власних джерел

X

9655

X

X

X

X
Джерела надходження:

від власного виробництва:

Гігакал
X

X

X

X

X

на електростанціях

-“-

9710
X

X

X

X

в котельних установках

-“-

9720
X

X

X

X

в електрокотлах

-“-

9730
X

X

X

X

в теплоутилізаційних установках

-“-

9740
X

X

X

X

в інших установках

-“-

9760
X

X

X

X

зі сторони, від інших підприємств і організацій

-“-

9810
X

X

X

X

Витрати теплоенергії, врахованої в розрахунках енергоємності продукції (робіт)

т у.п.

9823

X

X

X

X
^ III. Електроенергія


Види продукції і робіт

Оди-ниця виміру

№ рядка

Вироблено продукції (виконано робіт за звітний період)

Фактичні витрати на одиницю продукції (робіт), кВт.г.

Витрати на всю вироблену продукцію (виконану роботу) за звітний період, тис.кВт.г.

за відповідний період попереднього року

за звітний період (гр. 5: гр.1 x 1000)

за фактичними питомими витратами відповідного періоду попереднього року

фактично

А

Б

В

1

2

3

4

5

Інше виробниче споживання

X

9010

X

X

XРазом виробниче споживання

X

9100

X

X

XКомунально-побутове споживання

X

9200

X

X

Xу тому числі:

від власних джерел

X

9201

X

X

XВсього витрачено (рядки 9100 + 9200)

X

9300

X

X

XКрім того, відпущено (продано) на сторону – всього

X

9650

X

X

X

X
із рядка 9650 відпущено від власних джерел

X

9655

X

X

X

X
Джерела надходження:

від власного виробництва

тис. кВт.г

9700
X

X

X

X

зі сторони, від інших підприємств і організацій

-“-

9800
X

X

X

X

Витрати теплоенергії, врахованої в розрахунках енергоємності продукції (робіт)

т у.п.

9823

X

X

X

X

Кількість підприємств(організацій), які знаходяться на самостійному балансі, включених у звіт (99999900000 (умовно)

Код за СПОВ – 0642__________________________________________ ________________________________


_______________________________ “___” _________________ 200 ___р. Керівник ______________________

(Прізвище і телефон виконавця)
^

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ЗВIТУ


Звiт про результати використання палива, теплоенергiї i електроенергiї за ф.11-мтп складають 2 рази на рiк (за 1 пiврiччя i рiк в цiлому) наростаючим пiдсумком усi пiдприємства, органiзацiї, установи та iншi господарства (юридичнi особи), їх фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдособленi пiдроздiли (надалi пiдприємства та органiзацiї), незалежно вiд форм власностi, господарювання та розмiрiв добової витрати умовного палива i енергiї, якi використовують паливо та енергiю на виробничi та комунально-побутовi потреби, i надають його на адресу статистичного органу за мiсцем знаходження. Пiдприємства i органiзацiї, якi орендують примiщення, про результати своєї дiяльностi звiтують за домовленiстю або самi, або про їх витрати палива та енергiї звiтує орендодавець.

Передбачено територiальний порядок збирання звiтностi. Тобто, якщо самостiйнi пiдроздiли головного пiдприємства знаходяться в рiзних з ним регiонах, то цi пiдроздiли подають окремо звiти територiальному управлiнню

статистики за мiсцем свого знаходження, а головнi пiдприємства, без включення до своїх звiтiв даних цих пiдроздiлiв - територiальному управлiнню за мiсцем свого знаходження.

Звiт складається на основi даних первинної виробничої документацiї та вивiрених даних бухгалтерського облiку палива та енергiї.

Якщо на пiдприємствi на виробництво продукцiї паливо не витрачається, а витрачається теплоенергiя i електроенергiя, то показуються витрати тiльки теплоенергiї i електроенергiї i заповнюються роздiли 2 i 3 звiту.

Витрати палива на кожний вид продукцiї (виконаних робiт) i в цiлому по пiдприємству наводяться в тоннах умовного палива, теплоенергiї - в гiгакалорiях, електроенергiї - в тисячах кiловат-годин.

Усi види натурального палива перераховуються в умовне за їх фактичними тепловими еквiвалентами, розрахованими як вiдношення нижчої теплоти згоряння робочого стану палива до теплоти згоряння 1 кг умовного палива, тобто 7000 ккал/кг:

p

Qн р

K = ------------------------, де Qн - нижча теплота згоряння робочого стану палива, ккал/кг

7000


Нижча теплота згоряння робочого стану палива повинна визначатись в лабораторних умовах або шляхом розрахунку за ДСТУ 3581-97 (ГОСТ 30517 - 97). При неможливостi визначення теплоти згоряння зазначеними методами дозволяється користуватись даними сертифiкатiв постачальникiв.

Данi у графах 1, 4, 5 роздiлiв I, II, III записуються в цiлих числах, у графах 2 i 3 - з одним десятковим знаком.

У графi А записуються найменування видiв продукцiї i робiт згiдно з номенклатурою, передбаченою Держкомстатом, яку наведено у додатку 3.

У графi Б вказанi одиницi вимiру виробленої продукцiї (виконаних робiт), яка приведена у гр. А; у графi В - коди продукцiї за ЗКП; у графi Г записуються номери рядкiв, якi вiдповiдають видам продукцiї i робiт згiдно з додатком 3 до форми №11-мтп.

У графi 1 звiту показується кiлькiсть виробленої продукцiї (виконаної роботи) за звiтний перiод у натуральному вимiрi.

У графi 2 записуються фактичнi питомi витрати палива, теплоенергiї i електроенергiї на одиницю продукцiї (роботи) за вiдповiдний перiод попереднього року по кожному виду виробленої продукцiї (виконаної роботи); при цьому питомi витрати приводяться в структурi фактичного обсягу продукцiї вiдповiдного перiоду попереднього року. Данi цiєї графи звiту повиннi вiдповiдати аналогiчним даним (графа 3) звiту за ф. №11-мтп за вiдповiдний перiод попереднього року.

Якщо продукцiя виготовлена вперше в звiтному перiодi, то фактичнi питомi витрати палива i енергiї за вiдповiдний перiод попереднього року умовно приймаються на рiвнi питомих витрат звiтного перiоду.

У графi 3 вказуються фактичнi питомi витрати палива, теплоенергiї i електроенергiї, одержанi як частка вiд дiлення даних графи 5 (фактичнi витрати палива i енергiї за звiтний перiод) на данi графи 1 (обсяг виробленої продукцiї або виконаної роботи за звiтний перiод), помножене на 1000.

У графi 4 записуються витрати палива, теплоенергiї i електроенергiї на всю вироблену продукцiю (виконану роботу) у звiтному перiодi, якi розраховуються шляхом множення фактично виробленої кiлькостi продукцiї (роботи) за звiтний перiод (графа 1) на фактичнi питомi витрати палива i енергiї за вiдповiдний перiод минулого року (графа 2), подiлене на 1000.

У графi 5 вiдображаються фактичнi витрати палива, теплоенерггiї i електроенергiї на всю вироблену продукцiю (виконану роботу) i на всi iншi потреби пiдприємства за звiтний перiод. При цьому до фактичних витрат палива на виробництво продукцiї (роботи) повиннi враховуватись витрати тiльки на основнi i допомiжнi технологiчнi процеси виробництва даного виду продукцiї; до фактичних витрат теплової i електричної енергiї повиннi включатись також витрати на допомiжнi потреби виробництва i втрати енергiї в перетворювачах, в теплових i електричних мережах пiдприємства (цеха), якi вiднесенi на виробництво даної продукцiї (роботи). В тих випадках, коли окремi допомiжнi потреби (подача води, вентиляцiя, виробництво кисню, холоду, стисненого повiтря i iнше) і складовою частиною технологiчного процесу виробництва продукцiї, витрати енергiї на них вiдносяться до технологiчних витрат.

При значних витратах теплової i електричної енергiї на окремi складовi допомiжних потреб, їх належно враховувати самостiйно. Наприклад, витрати електричної енергiї на виробництво стисненого повiтря.

На пiдприємствах, якi виробляють рiзноманiтну продукцiю, розподiл загальновиробничих цехових i заводських витрат теплової i електричної енергiї на виробництво продукцiї (роботи), у випадках неможливостi їх точного визначення, доцiльно проводити пропорцiйно споживанню енергiї на технологiчнi процеси виробництва або в залежностi вiд обсягiв послуг, отриманих вiд допомiжних i пiдсобних цехiв.

Втрати енергiї в теплових, електричних заводських мережах i перетворювачах розподiляються на основi дослiдних замiрiв або пропорцiйно споживанню енергiї при виробництвi вiдповiдних видiв продукцiї (робiт). Порядок розподiлу втрат визначається вiдповiдними вiдомчими методичними документами.

До обсягiв фактичних витрат палива, теплової i електричної енергiї на виробництво продукцiї (роботи) необхiдно включати затрати цих ресурсiв, пов'язанi з вiдступом вiд прийнятої технологiї, режимiв роботи, рецептур, недодержанням вимог до якостi сировини i матерiалiв та iншi нерацiональнi затрати. Не включаються витрати палива i енергiї на будiвництво i капiтальний ремонт будiвель i споруд, монтажнi роботи, налагодження i пуск технологiчного устаткування (заново установленого або пiсля капiтального ремонту), науково-дослiднi i експериментальнi роботи, втрати палива при збереженнi i транспортуваннi.

Витрати палива, теплової i електричної енергiї на виробництво напiвфабрикатiв для поставки iншим пiдприємствам i товарiв народного споживання враховуються окремо i не включаються до витрат на виробництво основної продукцiї (роботи) даного пiдприємства.

Крiм того, по рядку 9650 записується фактичний вiдпуск (продаж) на сторону теплоенергiї, електроенергiї.

Витрати котельно-пiчного палива i енергiї на iншi види продукцiї (робiт), якi не наведенi у вiльних рядках, записуються в цiлому по рядку 9010 "Iнше виробниче споживання". При цьому, графи 1, 2 i 3 не заповнюються, а у графi 4 записуються витрати котельно-пiчного палива, теплоенергiї i електроенергiї, розрахованi як сума витрат на кожну вироблену продукцiю у звiтному перiодi за фактичними питомими витратами вiдповiдного перiоду попереднього року, а у графi 5 - фактичнi витрати за звiтний перiод. Якщо ж показники гр. 4 неможливо розрахувати за фактичними питомими витратами вiдповiдного перiоду попереднього року, то гр. 4 дорiвнюватиме гр. 5. По цих же рядках до обсягiв витрат включаються втрати палива при його зберiганнi, транспортуваннi, оформленi вiдповiдними актами, а також витрати палива i енергiї, пов'язанi з виготовленням нових дослiдних зразкiв виробiв, проведенням науково-дослiдних i експериментальних робiт, тощо.

По рядку 9100 "Разом виробниче споживання" у всiх роздiлах записуються суми витрат котельно-пiчного палива, теплоенергiї i електроенергiї на виробництво всiх видiв продукцiї i робiт. Сюди ж включаються витрати, якi показанi по рядку 9010 "Iнше виробниче споживання".

По рядку 9200 "Комунально-побутове споживання" записуються витрати котельно-пiчного палива, теплоенергiї i електроенергiї на опалення, освiтлення, вентиляцiю, гаряче водопостачання та iншi санiтарно-гiгiєнiчнi потреби комунальних i культурно-побутових пiдприємств (органiзацiй), якi і на самостiйному балансi, а також на всiх об'єктах комунального i культурно-побутового призначення, якi перебувають на балансi звiтуючого пiдприємства (органiзацiї), або якi знаходяться на самостiйному балансi i не входять до складу звiтуючого пiдприємства (органiзацiї) - витрати в їдальнях, буфетах, душових, пральнях, здоровпунктах, дитячих закладах, клубах, будинках культури, на стадiонах, у будинках вiдпочинку, гуртожитках i iнших органiзацiях комунального i культурно-побутового призначення, крiм об'єктiв комунально-побутового призначення, якi розмiщуються у виробничих i адмiнiстративних спорудах пiдприємства (органiзацiї), i не мають окремо приладiв облiку витрат палива та енергiї, витрати яких записуються по рядку 9010 "Iнше виробниче споживання".

У графi 4 всiх роздiлiв звiту по рядку 9200 "Комунально-побутове споживання" вiдображаються витрати котельно-­пiчного палива, теплоенергiї i електроенергiї на комунально-побутовi потреби у звiтному перiодi, розрахованi за фактичними питомими витратами вiдповiдного перiоду попереднього року, а в графi 5 - фактично за звiтний перiод. Якщо ж показники гр. 4 неможливо розрахувати за фактичними питомими витратами вiдповiдного перiоду попереднього року, то гр. 4 дорiвнюватиме гр. 5.

По рядку 9300 "Всього витрачено" в роздiлах 1, 2 i 3 записується сума загальних витрат палива, теплоенергiї i електроенергiї в цiлому по пiдприємству.

По рядку 9650 "Крiм того, вiдпущено (продано) на сторону - всього" враховується енергiя, вiдпущена безпосередньо населенню, своїм робiтникам i службовцям (рядок 9651), iншим пiдприємствам i органiзацiям (рядок 9653). З пiдсумкових даних вiдпуску (продажу) на сторону по рядку 9655 вiдображається обсяг енергiї, вiдпущеної вiд власних джерел.

При складаннi зведеного звiту по виробничому об'єднанню слiд мати на увазi, що показники граф 1, 4 i 5 всiх роздiлiв визначаються шляхом складання даних аналогiчних граф звiтiв пiдвiдомчих об'єднанню пiдприємств i органiзацiй по кожному виду продукцiї (роботи); в графах 2 i 3 зведеного звiту записуються фактичнi питомi витрати котельно-пiчного палива i енергiї за вiдповiдний перiод попереднього i звiтного рокiв, якi визначаються шляхом дiлення граф 4 i 5 зведеного звiту на данi графи 1, помножене на 1000.

У роздiлi 1 "Паливо" ф. № 11-мтп повиннi враховуватись:

а) природнi паливнi ресурси: вугiлля кам'яне i буре, сланцi, торф паливний, паливнi дрова, нафта (включаючи газовий конденсат), газ природний i супутний, iншi види природного палива (торф'яна крихта, солома, комиш, хмиз, костра, качани i стебла кукурудзи, стебла бавовнику, лушпиння i вiдходи лiсозаготiвлi i деревообробки (суччя, кора, пнi, хвоя, щепка, тирса, стружка, обрiзки), а також використанi як паливо демонтованi непотрiбнi дерев'янi шпали, рудниковi стiйки, стовпи зв'язку, дерев'яна тара, тощо;

б) продукти переробки палива: кокс металургiйний, коксик i коксовий дрiбняк, вугiльнi i торф'янi брикети, паливнi нафтопродукти (топковий мазут, паливо пiчне побутове, тощо), зрiджений газ, штучний газ iз сланцiв, газ коксовий, газ нафтопереробки (сухий), кокс нафтовий i iншi продукти переробки палива (деревне вугiлля, напiвкокс, кокс торф'яний, кам'яновугiльна смола, тощо).

в) горючi (паливнi) вториннi енергоресурси: горючi гази плавильних печей (доменний (колошниковий), шахтних печей i вагранок, конвертерний, тощо), горючi вiдходи процесiв хiмiчної i термохiмiчної переробки вуглецевої i вуглеводневої сировини (синтез-газ, вiдходящий газ виробництва технiчного вуглецю, абгаз виробництва синтетичного каучуку, вiдходи електродного виробництва, тощо), невикористанi (непридатнi) для подальшої технологiчної переробки вiдходи шкiряного виробництва, iзгар, вiдходи целюлозно-паперового виробництва i iншi вiдходи технологiчних процесiв виробництва, якi використовуються як котельно-пiчне паливо.

Пiдприємства-споживачi палива, якi і одночасно його виробниками, в цьому роздiлi показують витрати тiльки тiєї кiлькостi палива власного виробництва, яке використовується для їх власних виробничих потреб, з урахуванням пiдсобних господарств, якi знаходяться на їх балансi.

Паливо, яке витрачається цими пiдприємствами для переробки в паливопереробних установках в iншi види палива, у звiтi не вказуються.

У графi 1 по рядку 0010 "Електроенергiя, вiдпущена електростанцiями, працюючими на котельно-пiчному паливi" записуються данi про вiдпуск електроенергiї, виробленої на базi використання палива. До вiдпуску електроенергiї по цьому рядку включається електроенергiя, яка вiдпущена всiма пiдприємствами, що перебувають на самостiйному балансi або на балансi промислових, будiвельних, транспортних, комунальних i iнших звiтуючих пiдприємств i органiзацiй:

а) стацiонарними електростанцiями незалежно вiд потужностi (за винятком стацiонарних електростанцiй потужнiстю до 2 кВт включно, розташованих при кiнотеатрах, школах, дитячих садках, будинках iнвалiдiв, лiкарнях i лазнях);

б) пересувними електростанцiями потужнiстю 5 кВт i вище, якi обслуговують будь-яку галузь економiки (крiм пересувних електростанцiй, якi обслуговують лiсозаготiвлю i виробничi потреби колективних господарств, по яких виробка електроенергiї враховується незалежно вiд їх потужностi);

в) пiдприємствами, якi виробляють електроенергiю при випробуваннi електрогенераторних установок.

У графi 1 по рядку 0030 "Теплоенергiя, вiдпущена промислово-виробничими котельними" вказується теплоенергiя, вiдпущена промислово-виробничими котельними (враховуючи опалювальнi котельнi промислових пiдприємств, якi використовуються тiльки для опалення виробничих примiщень), пiдприємствами об'єднаних котельних i теплових мереж.

Фактичнi питомi витрати палива на електростанцiях, якi виробляють теплоенергiю i електроенергiю, вказуються не на вироблену, а на одну вiдпущену з шин кiловат-годину електроенергiї i на одну вiдпущену гiгакалорiю теплоенергiї. Витрати теплоенергiї i електроенергiї, якi пов'язанi з технологiчним процесом виробництва теплоенергiї i електроенергiї, в роздiлах 2 i 3 звiту не вiдображаються.

Фактичнi питомi витрати палива в промислово-виробничих i районних котельних, на пiдприємствах об'єднаних котельних i теплових мереж, а також в опалювальних котельних аналогiчно вказуються на вiдпущену теплоенергiю.

Пiдприємствам чорної металургiї до витрат котельно-пiчного палива на виробництво чавуну (рядок 0410) слiд

включати кокс скiповий, газ, мазут i вугiльний пил; питомi витрати палива на виробництво прокату чорних металiв (рядок 0460) повиннi визначатися з розрахунку на весь виготовлений придатний прокат.

У рядку 1530 "Синтетичний каучук" у графi 1 враховується обсяг усiх видiв каучуку, включаючи латекси синтетичнi, а в графах 4 i 5 - загальнi витрати енергiї, з урахуванням енергiї на виробництво дивинилу i iзопрену товарного.

У роздiлi 1 звiту по рядку 2001 "Цемент-клiнкер" записуються витрати котельно-пiчного палива на виробництво клiнкеру цементного.

Витрати пального на роботу усiх видiв автотранспорту в звiтi за формою №11-мтп не враховуються.

У рядку 9150 "Витрати котельно-пiчного палива, як сировини i на непаливнi потреби" в графах 4 i 5 записуються витрати котельно-пiчного палива в якостi сировини на виробництво хiмiчної, нафтохiмiчної i iншої непаливної-продукцiї, а також в якостi матерiалу на непаливнi потреби за вiдповiдний звiтний перiод попереднього i звiтного рокiв.

У роздiлi 2 "Теплоенергiя" записується теплоенергiя (пара i гаряча вода), одержана як вiд власних електростанцiй, котельних установок, електрокотлiв, теплоутилiзацiйних i iнших установок, так i зi сторони (за винятком тепла, повернутого на електростанцiю або котельну з конденсатом, м'ятою парою i зворотною мережевою водою) i використана на всi потреби звiтуючого пiдприємства, а також вiдпущена на сторону iншим пiдприємствам i органiзацiям, населенню, своїм робiтникам i службовцям.

Пiд вiдпуском тепла з електростанцiї (котельної) слiд розумiти все вiдпущене тепло за вiдрахуванням тепла, повернутого споживачам на електростанцiю з конденсатом виробничої пари, зворотною мережевою водою i м'ятою парою (вiд молотiв, пресiв, тощо).

Уся теплоенергiя, яка надiйшла на пiдприємство, показується у гiгакалорiях (Гкал) i розшифровується в графi 1 роздiлу 2 за джерелами надходження :

вiд власного виробництва: вiд електростанцiй (рядок 9710), котельних установок (рядок 9720), електрокотлiв (рядок 9730), теплоутилiзацiйних установок (рядок 9740) i iнших установок (рядок 9760) (вентвикидiв, геотермальних, гелiотермальних, тощо);

зi сторони, вiд iнших пiдприємств i органiзацiй (рядок 9810).

У графi 1 роздiлу 2 по рядку 9740 "в теплоутилiзацiйних установках" записується кiлькiсть теплоенергiї, яка отримана вiд котлiв-утилiзаторiв, охолоджувальних установок, пiдiгрiвачiв води, тощо, працюючих на базi використання таких енергоресурсiв:

тепла, яке вiдходить вiд систем охолодження виробничих агрегатiв;

фiзичного тепла продуктiв виробництва, в тому числi вiд вiдiбраного тепла на промiжних етапах технологiчного процесу;

фiзичного тепла вiдходящих гарячих газiв промислових печей i котельних агрегатiв, тепла вiдвальних шлакiв,

тощо.

По цьому ж рядку записується кiлькiсть тепла вiдпрацьованої пари i гарячої води, повторно використаної пiдприємством безпосередньо без установки котлiв-утилiзаторiв.

Якщо в теплоутилiзацiйних установках перiодично або безперервно використовується паливо для пiдтопки, то теплоенергiю, одержану в цих установках за рахунок спалюваного палива, визначають розрахунковим шляхом i записують не по рядку 9740 "в теплоутилiзацiйних установках", а по рядку 9720 "в котельних установках". Витрати палива на виробництво цiєї теплоенергiї вказуються" в роздiлi 1 по рядку 0030 "Теплоенергiя , вiдпущена промислово­виробничими котельними".

Не враховується теплоенергiя, яка використовується в парових турбiнах для виробництва електроенергiї, яка є промiжним енергоносiєм.

У роздiлi 3 "Електроенергiя" враховується вся електроенергiя, яка отримана вiд власних електростанцiй та надiйшла зi сторони i витрачена на всi потреби звiтуючого пiдприємства, а також вiдпущена на сторону iншим пiдприємствам (органiзацiям) i населенню.

Вся електроенергiя, що надiйшла на пiдприємство вказується в тис.кВт.г i розшифровується в графi 1 роздiлу 3 за джерелами надходження:

по рядку 9700 "вiд власного виробництва" вiдображається електроенергiя, вiдпущена станцiями, працюючими на базi палива, гiдроенергiї, геотермальної i атомної енергiї, а також на базi м'ятої пари i горючих вiдходiв технологiчних процесiв виробництва;

по рядку 9800 "зi сторони, вiд iнших пiдприємств i органiзацiй".

Технологiчнi витрати електричної енергiї на передачу по електричних мережах у звiтi не вiдображаються.

Втрати теплоенергiї в магiстральних тепломережах та електроенергiї в електромережах енергосистем Мiнпаливенерго видiляються окремими рядками вiдповiдно 0050 та 0040 з кодами 0120060000 та 9980000120 i виносяться за пiдсумок виробничого споживання.

До показника “Перекачка води” р. 2980 включаються наступнi види робiт:

- перекачка води для зрошення земель;

- перекачка води для осушення земель;

- перекачка води для водопониження (дренажу);

- перекачка води для водопостачання.

В графi 5 по рядку 9823 в роздiлах 2 i 3 вiдображаються витрати вiдповiдно теплоенергiї i електроенергiї, якi враховуються в розрахунках енергоємностi продукцiї (робiт) (в тоннах умовного палива), тобто об'єм теплової i електричної енергiї, отриманої зi сторони i витраченої на виробничi потреби пiдприємства. Данi цих рядкiв можна визначити таким чином:

рядок 9823 роздiлу 2 = рядкам [(9100+9201+9655) - (сума 9710/9760)]хYtф;

рядок 9823 роздiлу 3 = рядкам [(9100+9201 +9655)-9700]хYtф;

де Ytф i Ytф - фактичнi питомi витрати котельно-пiчного палива (в умовному вимiрi) вiдповiдно на вiдпуск теплоенергiї вiд електростанцiй, районних i промислово-виробничих котельних - 172 кг/Гкал i вiдпуск електроенергiї вiд ТЕС - 325 г/кВт-г.

У випадку значних вiдхилень фактичних питомих витрат паливно-енергетичних ресурсiв в порiвняннi з попереднiм роком, пiдприємства i органiзацiї подають разом iз звiтом за ф.№11-мтп пояснення.

Взаємоув'язка даних роздiлiв 1, 2 i 3 звiту.

Кiлькiсть теплоенергiї, отриманої пiдприємством вiд своїх електростанцiй i котельних установок, показаної в графi 1 роздiлу 2 по рядках 9710 i 9720, може бути бiльше суми даних графи 1 роздiлу 1 по рядках 0020 "Теплоенергiя, вiдпущена електростанцiями i районними котельними" i 0030 'Теплоенергiя, вiдпущена промислово-виробничими котельними" на кiлькiсть теплоенергiї, вiдпущеної содорегенерацiйними котельними.

Данi про кiлькiсть теплоенергiї, витраченої пiдприємством (рядок 9300), а також вiдпущеної на сторону (рядок 9650), записанi в графi 5 роздiлу 2 звiту, повиннi дорiвнювати даним, якi приведенi в графi 1 роздiлу 2 про загальну кiлькiсть теплоенергiї, отриманої пiдприємством вiд своїх електростанцiй (рядок 9710), котельних установок (рядок 9720), електрокотлiв (рядок 9730), теплоутилiзацiйних установок (рядок 9740), iнших установок (рядок 9760), а також, яка надiйшла iз сторони вiд iнших пiдприємств i органiзацiй (рядок 9810).

Загальна кiлькiсть електроенергiї, витраченої пiдприємством (рядок 9300) i записаної в графi 5 роздiлу 3 разом з вiдпуском на сторону (рядок 9650), повинно дорiвнювати сумi даних у рядках 9700 i 9800.
Похожие:

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України “Про державну статистику”
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы