Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна icon

Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише однаНазваниеВиконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна
Дата конвертации05.12.2013
Размер187.17 Kb.
ТипДокументы
источник


Синтаксис

Виконайте тест.

3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна

правильна. Виберiть правильну вiдповiдь.

1. Словосполучення вiдрiзняються вiд речення тим, що:

а) не є одиницею спiлкування;

6) є одиницею спiлкування;

в) воно щось повiдомляє;

г) йому властиве iнформацiйне оформлення.

2 . Укажiть складне речення.

а) Благословенна в болях ран степiв широчина бездонна. (М.Рильський)

б) Мене лiси здоров'ям напували, коли бродив у їхнiй гyщинi. (В.Симоненко)

в) Жiночi голоси, чистi, високi i сильнi, мов янгольськi хори, вели побожну пiсню. (М.Коцюбинський)

г) Люблю я слухати у полi пicнi дiвочi на зорi. (В.Сосюра)

3. Визначте речення зi складеним iменним присудком.

а) Менi i в непрогляднiй пiтьмi днiв твоя лунала б мова солов'їна. (Д.Павличко)

б) 3 лотокiв летять дiаманти, млинове коло шумить. (Леся Укра~iнка)

в) Як романтично вiн умiв оповiдати про норов лебедiв i звичаї гyсей. (М.Рильський)

г) Поезiя — це завжди неповторнiсть, якийсь безсмертний дотик до душi. (Л.Костенко)

4. Установiть вiдповiднiсть.

1) Розкинулись луки.(І.Цюпа) А речення зi складеним дiеслiвним присудком;

2) Поезiя рiдна сестра моя. (Л.Костенко) Б складне речення;

3) Вiн гарно вмiв оповiдати. (М.Рильський) В речення зi складеним iменним присудком;

4) ...Дивлюся, свiтае, край неба палае. (Т.Шевченко) Г речення з простим присудком;

Д ускладнене речення.


Завдання 5 має на метi встановлення вiдповiдностi.

1) Поволi йдемо з малюком до хати. А речення з прямим додатком;

2) вона мене мiцно тримала. Б речення з обставиною мiсця;

3) Година для працi настала. В речення з прикладкою;

4) Сидiло двi дiвчини - красунi. Г речення з неузгодженим означенням;

Д речення з обставиною мети;


6. Знайдiть речення з однорiдними членами (роздiловi знаки вiдсутнi).

а) Ось крамничний пшеничний несу радо хлiб (С. Долгошеенко).

б) Удовина хата була висока свiтла й дзвiнка (М. Стельмах).

в) Непересiчною здаеться нещодавна знахiдка в Чернiговi великого давньоруського скарбу (В.Коваленко).

г) Повернiть мене до класу срiбним покликом дзвiнка (Б. Олiйник).


Завдання 7 має на метi встановлення вiдповiдностей.

1) Хороше зробилося на серцi в А називне речення;

Йона.(М.Коцюбинський) Б неозначено-особове речення;

2)Бiле, бiле поле... (Б.Бажан) В означено-особове речення;

3) Працюй добре - матимеш усе.(Народна творчiсть) Г безособове речення;

4) Не бiйся нiчого... iди i правду людям говори. (Д.Павличко) Д узагальнено-особове речення


8. Знайдiть речення з поширеним звертанням.

а) Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали. (Т.Шевченко)

б) Плач же, серце, плач же, очi поки не заснули. (Т.Шевченко)

в) Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгамовний вiк.

(Л. Костенко)

г) Запалай, мiй вогничку крилатий, полум'ям привiтним i незлим.

(А.Малишко)

3авдання 9 має п'ять варiантiв вiдповiдей, iз яких кілька правильних.

Укажiть речення з вiдокремленими додатками.

а) Нiкого тут нема, крiм мене i господинi. (М.Рильський)

б) І от тепер, ставши начальником, вiн раптом заспiвав отакої. (О.Гончар)

в) Вiн уже майже нiчого не бачить, крiм сонця. (Г.Тютюнник)

г) Жiнка йде поволi й трохи зiгнувшись. (О.Довженко}

д) За винятком баби Оришки, малий чiпка нiкого не любив. (Панас

Мирний)

10. Яке з речень побудоване за схемою: «П,- а,-п.»

1) «Чи не час нам в дороry?» - спитала Соломiя. (М.Коцюбинський)

2) «Хай чабан,- yci гyкнули за отамана буде.»

3) «Козацькому роду нема переводу!» — спiвають в народi давно.

4) «Шептала вiзьмеш, - сказав конюх хлопчаковi. — Тiльки зачекай, напою». (В.Дрозд)


11. Знайдiть складносурядне речення, частини якого односкладнi

речення

а) Колона машин мчить униз, i багрянi гори розступаються, як живi,

даючи дорогу. (О.Гончар)

б) Не рад козак журитись, так серденько ниє. (Народна творчiсть)

в) Можна вибрать друга i по духу брата, та не можна рiдну матір вибирати. (В.Симоненко)

г) Надворi вже був день, але крiзь густу мряку годi було людей на кiлька крокiв пiзнати. (Л.Мартович)

12. Укажiть пари складнопiдрядних речень, у яких пiдряднi належать до одного типу.

а) Якщо в сонячний день торкнути гiлку лiщини, то здiймаються жовті хмарки легкого пилу. (В.Жовтобрюх)

-Дo людини, якiй завдячуєш життям, у душi назавжди залишається почупя особливе.(О.Гончар)

б) Щоб тих щасливих днiв не загyбити, потрiбно працювати цiлий рiк. (Д.Павличко) — Я Нептуну пiвкопи грошей в руку суну, аби на морi шторм утих. ( І.Котляревський)

в) В очi Саливона зайшла така тура що вiн уже не бачив нiкого перед собою. (М.Стельмах) - Горе тому хто посмiе пiдняти руку на першу посмiшку дитини. (М.Рильський)

г) Вони побачили село, що привiтало'ix осяяними вiкнами.

(М.Коцюбинський) — Гафiйцi здавалось, що ясна для неi кожна душа й кожна думка. (М.Коцюбинський)

13. Знайдiть складнопiдрядне речення з кiлькома пiдрядними.

а) Вона плакала, як мала дитина, i не зводила очей з того мiсця, де стояв на морi човен, доки небо одразу вияснилось, доки перестав вiтер, наче втiк з моря в степи, щоб нагулятись досхочу на роздоллях. (І. Нечуй- Левицький)

б) 3 Гафiйкою вдвох вони ставали на порозi i довго дивилися, як свiтяться вiкна на селi! (М.Коцюбинський)

в) Лише вози новобранцiв невпинно клекотiли, бився десь проти вітру самотнiй Мурашко, дзвенiли в селянськiм натовпi чистi альти й дисканти.(О.Гончар)

г) Ти глянула поглядом владним, безжалiсна музо, i серце моє затремтiло, i пiсня моя залунала, i очi твої променiли вогнем переможним, i вабив мене той огонь. (Леся Українка)

Завдання 14 має на метi встановлення вiдповiдностi. 1. Люди охоче погоджуються з тим, що твердить ~ix приятель, проте наперед вiддають те про, що говорить супротивник. (І.Томан)

 2. Горобцi на хатi й по тинах

цвiрiнькали так весело, мов хотiли сказати, що й вони знають, коли весна.(Б.Грiнченко)

 1. Верба цвiте, нагадуючи, що весна вже не за горами, що невдовзi настане оновлююча пора. (Леся Українка)

 2. Тепер я розумiв її страх; вона стояла посеред страху, немов посеред крижаної води, i я мусив вишукувати слова, щоб її страх розтопити; я шукав для неї розради, до мене самого крижана вода пiдпливала, просочувалася в душу. (Р. Федорiв)

А складнопiдрядне речення з неоднорiдною пiдряднiстю;

Б складнопiдрядне речення з послiдовною пiдряднiстю;

В складнопiдрядне речення з однорiдною пiдряднiстю;

Г складне речення iз сполучниковим та безсполучниковим зв'язком;

Д складне речення iз сурядним i пiдрядним зв'язком.^ Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

1. Укажiть рядок, у якому всi слова мають м'якi приголосні:

А садиба, гайок, веселощi, тiсто;

Б бiлочка, крашанка; лiс, галявина;

В малюк, синь, люлька, ялинка;

Г персик; свiтло, тигреня, тисяча.

2. Видiльть рядок, y якoму всi слова мають лише дзвiнкi приголоснi.

А будiвля, джем, джміль, нога;

Б кладка, ложка, лiзти празький;

В голуб, обсадити, рiзкий, солодкий;

Г хлiв, сад, кпуб, приповiдка.

3. Укажiть рядок слів, у яких yci приголоснi твердi:

А дорога, книга, ручка, мости;

Б серена, яма, зелений, клен;

В соняшник, хлопчик, хутірець, поле;

Г краплина, рослина, хустина, дівчина.

4. Визначте рядок, у якому всі слова мають лише глухі приголосні:

А пушок, суп, похопитися, коса;

Б кухлик, порох, сніжинка, крига;

В порошинка, сніг, криголам, бігти;

Г зблизька, соняшник, дуб, салат;

Д тихо, полохати, сік, хухати.

5. Виділіть рядок, у якому всі слова мають таку саму кількість звуків, як і букв:

А електровоз, ківш, хрущ, співають;

Б мати, явір, професор, єдиноборство;

В адреса, київський, розмір, перервати;

Г вечерять, ждуть, плугатор, йдуть.

6. Укажіть рядок, у якому всі слова з більшою кількістю букв, ніж звуків:

А льодок, будяк, людина, комаха;

Б тональність, будівельник, різьбяр, ненька;

В в’язальник, лялька, тьмяний, лисиця;

Г вітальня, жменька, тьохкати, долоня.

7. Укажіть рядок, у якому літера я у всіх словах позначає два звуки:

А п’явка, яструб, ясний, Лук ’яненко;

Б м’який, тигреня, сяяти, ясочка;

В заряд, яловець, ярило, яскраво;

Г Ярослав, В’ячеслав, Святослав, Яків;

Д ядро, яріти, лояльний, лялька.

8. Укажіть рядок, у якому всі слова з більшою кількістю звуків ніж букв:

А джміль, бджола, дзиґа, дзвін;

Б з’їзд, щавель, ямка, ящик;

В щит, мрія, яруга, маєстат;

Г синька, донька, просинь, льон;

Д приятель, щиглик, яр, їжачиха.

9. Укажіть рядок слів, у яких під час змінювання відбувається чергування голосних:

А брести, везти, гонити, текти;

Б ламати, сіяти, ходити, носити;

В сміятися, ломити, рити, перенести;

Г мести, любити, плести, садити.

10. Укажіть рядок у якому в коренях дієслів слід писати літеру и:

А вит..рати, заб..рати, приб..рати, вид..рати;

Б т..рти, заб..ру, прокл..нати, в..зти;

В стр..лити, прин..сти, вибр..ла, припр..рати;

Г виб..рати, с..діти, прив..сти, зат..рти;

Д прот..рти, м..сти, перен..сла, бл..мати.

11. Виділіть рядки, у яких у всіх словах сумнівні ненаголошені голосні не можна перевірити наголосом:

А левада, леміш, кишеня, минулий;

Б бриніти, гриміти, дрижати, кривавий;

В тривати, кришити, тривога, глитати;

Г лиман, криниця, стриміти, блищати;

Д березень, вітер, справедливий, тримати;

Е рученька, клекотіти, тремтіти, семеро;

Є книжечка, шепотіти, тривати, вихователь.

12. позначте речення, у якому неправильно використано чергування у-в:

А Все в нас є для щастя: море, небо, поля барвисті.

Б Державною мовою в Україні є українська мова.

В Ліс красивий будь-якої пори року: у травні, у жовтні, у грудні.

Г Цих тварин століттями використовували для пошуків і врятування людей у горах.

13. Виділіть рядок, у якому всі слова вживаються з апострофом:

А без..іменний, пор..ядок, бур..ян, п..ята;

Б з..економити, під..їхати, зв..язок, цв..ях;

В об..єм, подвір..я, в..ялий, пір..я;

Г в..ється, моркв..яний, ітерв..ю, п..є.

14. Виділіть рядок, у якому в усіх словах спрощення в групах приголосних позначено на письмі:

А цiннiс..ний, особистiс..ний, компос..ний, безсовiс..ний;

Б звiс..но, зап'яс..ний, буревiс..ник, капос..ний;

В тиж..невий, виїз..ний, чес..но, пiз..нiй;

Г пес..ливий, щас..ливий, волос..ни, очис..ний;

Д випус..ний, радiс..ний, блис..нути, злiс..ний;

15. Позначте рядак, у якому всi слова пишуться з апострофом:

А мавп..ячий, пiв..яблука, матiр..ю, пір..я;

Б п..ять, Лук..ян, дит..ясла, р..яска;

В св..ято, зiп..явс,я, подвiр..я, пам..ять;

Г тьм..яний, тiм..я, солов..я, верб..я;

Д під…яремний, солом..яний, кров..ю, сузiр..я.

16. Укажiть рядок, у якому в ycix словах вiдбувається подвоєння або

подовження:

А щоден..ик, вiд..iлити, зран..я, глинян..ий;

Б широчен..ий, стін..ий, без..вучний, с..авець;

В олов'ян..ий, навман..я, розв'язан..я, бов..анiти;

Г дол…аємо, сезон..ий, склян..ий, століт..я;

Д розріс..я, без..оряний, радіст..ю, папорот..ю;

Е навчан..я, попід тин..ю, л..яний, поніс..я;

Є від..давна, кохан..я, мит..ю, сіл..ю.


^ Будова слова. Орфографія.


 1. Значущi частини слова - це:

А підмет, присудок, означення, обставина; .

Б iменник, прикметник, числiвник, займенник;

В корiнь, префiкс, суфiкс, закiнчення;

Г голоснi, приголоснi, твердi, глухi.

 1. Укажiть рядок, у якому всi слова мають нульове закiнчення:

А берег, бандероль, морозець, ключик;

Б кенгуру, давненько, рукавчик, лiворуч;

В кавун, м'яч, паркан, близько;

Г oгipoк, кріль, гриль, назад.

 1. Виділіть рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-:

А (з, с)пізнитися, (з, с)кривити, (з, с)тратити, (з, с)фокусувати;

Б (з, с)мужніти, (з, с)веселити, (з, с)літати, (з, с)кривіти;

В (з, с)губити, (з, с)місити, (з, с)вірити, (з, с)колоти;

Г (з, с)брехати, (з, с)мусити, (з, с)хибити, (з, с)їхати;

Д (з, с)важити, (з, с)хопити, (з, с)пустити, (з, с)трусити.

 1. Видiлiть рядки, у яких поданi рiзнi форми одного слова:

А музика, музичний, музикант, музично;

Б ходити, ходила, ходитиму, ходив би;

В мрiя, замрiяний, мрiйник, мрiяти;

Г лiс, перелiсок, лiсник, лiсовик;

Д прегарний, прегарна, прегарне, прегарнi;

Е спiванка, спiви, спiвати, спiваночка;

Є дорога, дорогою, на дорозi, дороги.


^ Словотвір. Орфографія.


 1. Роздiл мовознавчої науки, який вивчає способи творення слiв, називають:

А морфологiєю;

Б морфемiкою;

В словотвором;

Г орфографiєю.

 1. Видiлiть рядок, у якому всi слова вживаються iз суфіксом –зьк(ий):

А пари..ький, воло..ський, оде..ький; поль..ький;

Б узбе..ький, пра..ький, че..ький, коза..ький;

В запорі..ький, вол..ький, збара..ький, остро..ький;

Г сива..ький, гали..ький, молоде..ький, ри..ький;

 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуть з літерою щ:

А Полтав..ина, Київ..ина, во..ина, Ямпіль..ина;

Б пі..ина, Доне..ина, Івано-Франків..ина, воя..ина;

В Яготин..ина, Черка..ина, Прилу..ина, Чернігів..ина;

Г Туре..ина, Житомир..ина, Сум..ина, Кіровоград..ина;

Д Дніпропетров..ина, Сівер..ина, Німе..ина, Гали..ина.

 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишемо з пів разом;

А пів/аркуша, пів/години, пів/острова, пів/Європи;

Б пів/місяця, пів/Києва, пів/дюжини, пів/коло;

В пів/яблука, пів/неба, пів/обличчя, пів/огірка;

Г пів/дня, пів/Львова, пів/століття, пів/города;

Д пів/Азії, пів/материка, пів/моря, пів/стола.

 1. Виділіть рядки слів, від яких неможливо утворити іменники жіночого роду із суфіксом –ин(а):

А чернігівський, косівський, німецький, полтавський;

Б закарпатський,запорізький, поліський, волинський;

В черкаський, донецький, львівський, прилуцький;

Г хмельницький, харківський, дніпропетровський, миколаївський;

Д подільський, закерзонський, покутський, придністровський;

Е луганський, київський, сумський, турецький;

Є козацький, одеський, тернопільський, херсонський.


^ Лексикологія. Фразеологія.


 1. Словник, ,який пояснює значення слiв:

А етимологiчний;

Б тлумачиий;

В орфографiчний;

Г фразеологічний.

 1. Видiлiть рядок, у якому словосполучення належать до офiцiйно-дiлової лексики:

А зазнати щастя, про людське око, згiдно з графiком;

Б подати заяву, вiдповiдно до наказу, зробити висновки;

В узяти участь,писати грамотно, пристосуватися до обставин;

Г коритися долі, перемагати в змаганні, узяти відпустку.

 1. Укажiть рядок, у якому всi слова однозначнi:

А морквина, опеньок, бронхiт, жито;

Б добрий, окремий, ряд, сила;

В тепло, iнший, скакати, сiяти;

Г палкий, старий, крило, сонце;

Д сидiти, сигнал, сизий, склад.

 1. Укажiть словосполучення зi словами в прямому значеннi:

А спокiйний сон;

Б м'який характер;

В оксамитовi брови;

Г гострий бiль;

Д золотi руки.

 1. Видiлiть речення, у яких ужито фразеологiчнi звороти:

А Словом перець люди називали чомусь дуже неоднаковi речi

(А. Коваль).

Б Перцем звуть i злющi-презлющi червонi перчини (А. Коваль).

В Прийдеться ще декому й перцю давати (Е. Олiйник).

Г Колумб поклав до ніг короля й королеви мiшок з перцем (А. Коваль).

Д Якби моя воля, то я б сього пана не то з партії вигнала, а загнала б там, де вже й перець росте (Леся Українка).

Е Я люблю, щоб дiвчина була трохи бриклива, щоб мала серце

з перцем (I. Нечуй-Левицький).

Є Перець - овочева напiвкущова або трав'яниста рослина (3i словника).


^ Морфологія. Орфографія. Іменник.


 1. Позначте рядок, у якому всі іменники ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку будуть мати закінчення –а:

А луг, гай, штаб, оркестр;

Б розум, відліт, вокзал, стадіон;

В грам, олівець, ключ, звір;

Г переїзд, департамент, бінокль, вітер.

 1. Позначте рядок, у якому всі іменники вжиті в множині:

А ансамблі, молі, крові, грубощі;

Б подорожі, педалі, плющі, хвилі;

В миші, тиші, свині, ході;

Г вишні, статті, сотні, річці;

Д любощі, житті, ночі, пригорщі.

 1. Позначте рядки, у яких усі слова – іменники ІІІ відміни:

А сіль, цвіль, міль, артіль;

Б хміль, біль, кріль, кукіль;

В шаль, даль, вуаль, кукіль;

Г гість, злість, кість, грубість;

Д підлість, убогість, радість, милість;

Е ніч, піч, ключ,заполоч;

Є січ, річ, жалість, свідомість.

 1. Позначте рядок, у якому всi слова - вiдноснi прикметники:

А кислий, вовняний, мамина, вечiрня;

Б мiський, полтавський, шкiльний, лiсовий;

В дерв'яний, ясний, батькiвський, солов'їний;.

Г лiтнiй, вечiрнiй, молочиий, бiлий.

 1. Позначте рядок, у якому всі прикметники слід писати через дефіс:

А прозоро/жовті, сіро/зелений, дво/поверховий;

Б широко/плечий, сліпучо/білий, рожево/блакитний;

В науково/дослідний, круто/рогий, двохсот/тонний;

Г кисло/солодкий, зелено/білий, північно/західний.

 1. Визначте речення, у яких прикметники пишемо з -нн-.

А Бiля старовин..их руїн відбувалося народне свято (М. Трублаїнi).

Б Вода ставала багрян..ою (О. Копиленко).

В Холодн..ий солон..ий вiтер дмухнув зi сходу (Ю. Яновський).

Г Iз-за гори мiсяць ясн..ий на луг поглядає (Л. Глiбов).

Д Так недавно дихало в мої думки студен..им пахом зiв'ялого листя (Є. Гуцало ).

Е Iнше свято, де присутня волошка, має назву «iменин..ого снопа» (М. 3олотницький).

Є Щовесни проростають з кореня буйним зелом полини (I. Цюпа ).

 1. За будовою числівники подiляються на:

А простi, складнi й складенi;

Б якiснi, відноснi й присвiйнi;

В твердi, м'якi й мiшанi;

Г кiлькiснi, збiрнi, дробовi.

8. Позначте речення, яке потребує редагування.

А Бiльше ста тисяч людей щорічно вiдвідує цей музей.

Б Сюди прийшли бiльше семидесяти й юнакiв.

В У Сибiрське море впадає триста тридцять шiсть річок.

Г У перегонах брали участь п'ятнадцятеро коней.

Д Букет був складений iз одинадцяти тюльпанiв.

 1. Укажiть рядок, у якому всi слова - заперечнi займенники:

А нiякий, нiкуди, нi з ким, нiскiльки;

Б нi при кому, нiкотрий, нi до чого, ніщо;

В нiзвiдки, нi в якому, нiчого, нiкому;

Г нi при яких, нiде, нi для чого, нi з котрим.

 1. Укажiть рядок, у якому всi слова - займенники:

А цей, такого, який, вiн;

Б всякого, куди, кого, чим;

В дехто, десь, кимсь, деякий;

Г нiхто, будь-де, який-небудь, абихто;

Д декотрий, деiнде, казна-хто, весь.

 1. Позначте речення, у якому вжито неозначений займенник.

А Ми збирали з сином на землi каштани (М. Рильський).

Б Чого ви прагнете, грабiжники з пустелi? (М. Рильський).

В Обстрiл набув такоi iнтенсивностi, якоi нiхто не мiг передбачити (Я. Баш).

Г Жадан сидiв проти Морозова й щось пiдраховував олiвцем

(Я. Баш).

Д Нiяке дитяче товариство хлопця не приваблювало (Я. Баис).

 1. Видiлiтъ рядок, у якому всi неозначенi займениики пишемо через дефiс:

А хтозна/кого, казна/з/ким, якoгo/небудь, будь/котрий;

Б хто/небудь, аби/який, бозна/якому, казна/що;

В де/чим, казна/чийого, бозна/скiлькох, будь/скiльки,

Г бозна/якi, будь/котрими, хтозна/яких, що/небудь;

Д де/котрi, будь/що, скiльки/небудь, бозна/хто;

Е будь/скiльки, скiльки/небудь, хтозна/що, казна/чого;

Є аби/кого, будь/який, скiльки/завгодно, казна/кому.

 1. Позначте речення, у якому вжито неозначену форму дiеслова.

А Та згодом завихрiло так, що не ,стало видно кiнських голiв . (В. Малик).

Б Коні важко брьохалися по глибокому снiгу (В. Малик).

В Дикi гpyшi ще тiльки брунькуються, ще не випустили своїх листочкiв (Г. Тютюнник).

Г Слова заспівувачів важко було розiбрати (М. Нагнибiда).

 1. Позначте речення, у якому вжито дiєслово I дiєвiдмiни iз закiнченням -е (-є).

А Спробуй - i ти побач..ш, як цiкаво виходитиме (М. Рощин).

Б Уч..ся, серденько, колись з нас будуть люди (Т. Шевченно).

В Рiдна моя, чому ж ви не стрiча..те мене? (О. Довженко).

Г Див..шся на тебе й не надив..шся. (О. Довжентго).

Д Ти, зимо, лиш вад..ш бригадам (П. Усенко).

 1. Позначте речення, у якик ужито дiєслово в умовному способi.

А Їx нещадно пiдкидало й трясло (О. Гончар).

Б На літературному полi менi пощастило (М. Когуюбинський).

В Розказав би про те лихо, та чи ж то повiрять (Т. Шевченко).

Г Світлi паруси дощу розпускались на oбpiї, помiтно наближалися нивами (О. Гончар).

Д У цю пору в поле вже виїхали б трактори iз сiвалками (Ocтап Вишня).

Е Коли б рибалки розчаровувалися при кожнiй невдачi, давно вони перевелися на свiтi (Ю. 3банацький).

Є Здоєнi вiвцi, немов стуманiлi, падають в загородi на камiнь (М.Коцюбинський).

 1. Позначте рядок, у якому веi слова - дiєприкметники:

А цвісти, квiтучий, чарiвний, зроблений;

Б заквiтчаний, засаджений, розквiтлий, зважений;

В присадибний, розбитий, злелiяний, опалений;

Г зелений, переведений, улюблений, змелений.

 1. Видiлiть речення з дiеприкметниковим зворотом.

А Денис, узутий у гумовi чоботи, скочив у воду i потяг човен за ланцюг (Л. Дмитренко).

Б Над мiстом слався ядучий дим вiд пожежi, стовпом стояла курява вiд вибухлих бомб (В. Кучер).

В Виростуть з тобою приспанi тривоги (В. Симоненко).

Г На нивах, як те вiйсько побите, темнiють незношенi снопи, стеляться довгими рядами незагребенi покоси, а подекуди стоять самотою клапті недокошеної пшениці (В. Симоненко).

Д. Серце, недавно хворе, мухо моя мала, чому щемиш, як нiколи? (В. Симоненко).

18. Укажiть речення, в якому дiєприкметник виконує функцiю присудка.

А Дороги нашi мiченi вершинами й утратами (Б. Олійник).

Б Петро дивився на товариша хитрувато примруженими очима

(А. Головко).

В Битий небитого везе (Нар. тв.).

Г Збуджена уява живо малювала перед ним недавно баченi й пережитi картини (Г. Тютюнник).

Д Документ погоджений з директором (3 журналу).

Е У бiй були введенi всi пiхотнi батальйони (О. Гончар).

Є Я стужився, мила, за тобою, з туги обернувся мимохiть в явора, що, опалений журбою, сам один мiж буками стоїть (Д. Павличко).

 1. Позначте рядки, у яких всi дiєприкметники слід писати з не окремо:

А (не) вивчений вiрш, (не) засiянi поля, не (сподiвана) зустрiч;

Б (не) виконана робота, (не) витрачена сила, (не) стихлий шyм;

В ще (не) привезений хлiб, (не) оброблена селянами земля,(не) премiшана мамою каша,

Г (не) зiгpiтi сонцем сади, (не) виконане домашнє завдання,(не) попереджений про вiд'їзд;

Д (не) знанi досi нiким стежки, (не) здобуте нами село, ще (не) укритий порохом;

Е (не) перемелене борошно, (не) сказанi слова, (не) написана пiсня;

Є (не) зношенi черевики, (не) застеленi столи, (не) принесенi книги.

 1. Визначте рядок, у якому поданi тiльки дiєприслiвники:

А перевiрено, закриваючи, п'ючи, переходячи;

Б наклеївши, здолавши, звернувши, записуючи;

В посивiти, знесилiвши, люблячи, видужавши;

Г жовтiючи, бiлiючи, крикнувши, перемагати.

 1. Знайдiть речення, у якому дiєприслiвник не слiд видiляти комами (роздiловi знаки не розставлено).

А Спiвають iдучи дiвчата (Т. Шевченко).

Б Дерева стояли в снiгу настовбурчившись замерзлими гiлочками (М. Коцюбинський).

В Тепер спiваючи дiвчата тiєю стежкою iдуть на спiльну працю (М. Рильський).

Г Підуть дощi оживляючи вологою поля (О. Донченко).

Д Вiн будує армiю нового типу смiливо- висуваючи обдаровану

молодь (О. Гончар).

 1. Видiлiть речення з дiєприслiвниковими зворотами.

А Стiг був уже давно вивершений, накритий околотом i переперезаний навхрест (I. Франко).

Б Мiцно вчепившись у гiляку пазуристими липами, дрiмав вiн бiля самого стовбура (В. Малець).

В Невгавучий шелест скрадав yci інші звуки (В. Малець).

Г Думки його повернулися назад, малювали йому скалiченого

дiда Уласа (Панас Мирний).

Д Miжгip'я бiлiли внизу, затопленi молочними озерами туманiв (О. Гончар).

Е Не спитавши броду, не лiзь у воду (Нар. тв.).

Є Пересунувшись лiворуч, хлопець знайшов кiлька виступiв у стiнi

(О. Донченко).

23. Укажiть рядок, у якому всi прислiвники пишемо з одиiєю лiтерою н:

А спокiйн..о, безладн..а, вiдмiн..о, таємн..о;

Б доречн..о, замрiян..о, сонячн..о, активн..о;

В впевнен..о, старан..о, шален..о, вiддан..о,

Г зелен..о, гуман..о, плутан..о, багрян..о;

Д акуратн..о, священ..о, безжурн..а, безладн..о.

 1. Позначте рядок, у якому всi слова - прислiвники, якi слiд писати через дефiс:

А по_укрїнськи, близько_близько, вряди_годи, плiч_о плiч;

Б де_не_де, день_у_день, хоч_не_хоч, сам_на_сам;

В сяк_так, ось_ось, на_зло, по_осiнньому;

Г раз_у, раз, десь_iнколи, аби_то, як_таки;

Д ледве_ледве, по_знаку, далеко_далеко, де_коли.

 1. Укажiть рядок, у якому всi слода - прислiвники, якi слiд писати разом:

А до_пiзна, на_раз, уві_снi, по_одинцi;

Б що_найширше, на_веснi, на_вагу, на_рештi;

В з_лiва, по_тихеньку, у_зимку, що_як_найбiльш;

Г над_голодь, aнi_скiльки, на_зразок, у_знаки;

Д у_вечерi; у_день, за_одна, на_прощання.

 1. 3найдiть рядок, у якому вжито однозвучнi з iменниками прийменники6

А у, над; iз, за, посеред;

Б навколо, близько, кругом, поруч;

В коло, краи, круг, протягом;

Г наперед, через, серед, вздовж.

 1. Видiлiть речення, у якому вжито похідний прийменник, що пишеться разом.

А Лише з_над хмар часом прилине прощання з лiтом журавлине

(П. Тичина).

Б I про_мiж нас живе ясна i чиста слава великого Франка

(М. Рильський).

В Десна вирвалася з_пiд зимової кари й дала coбi волю (Ю. 3банацький).

Г Вiн слухав голоси з низин i з понад хмар (М. Рильський).

Д Заговорили один з_поперед одного, засперечалися (I. Лe).

 1. Укажiть речення, у якому вжито слово з часткою, що пишеться через дефіс.

А Чарiвне море, та наймилiша серцю таки_земля (Р. Iваничук).

Б Сонце тільки_но сiло десь за лiсовими хащами. (М. Коцюбинський).

В Тiшся, дитино, поки ще маленька, ти_ж_бо живеш навеснi

(Леся Українка).

Г Хоч я вам кривди не робив, та все_ж таки мiж вами жив, то, може, дещо i осталось (Т. Шевченко).

Д I все,ж_таки ти з ним жорстоко розмовляєш (Ю. 3банацький).

 1. Видiлiть рядок, у якому всi слова пишемо з не разом:

А не/дуга, не/гайно, не/добачити, не/бачив;

Б не/тiльки, не/мiчний, не/дооцiнка, не/щастя;

В не/веселий, не/дарма, не/волити, не/довиконувати;

Г не/дорогий, не/далеко, не/ук, не/вивчити;

Д не/добрий, не/давно,не/покоїтися,не/передбачено.

 1. Виділiть речення, у яких використано формотворчi частки.

А Народна пiсня — то ж вона усiй землi окраса (М. Рильський).

Б Який-бо ти, дiдусю, став суворий (Лecя Украiнка).

В Тимiш дивиться, i так йому чогось мила ся щебетушечка, що очей з нeї не звiв би (Марко Вовчок).

Г 3а що ж, — хто-небудь запитає, — Зозуля Пiвня вихваляє? (Л. Глiбов). Д Нехай мої спiви лiтають по рiднiй, коханiй моїй стороні

(Лecя Українка).

Е Був би послом, якби не вдався ослом (Нар. тв.).

Є Був собi колись-то якийсь-то маляр (Г. Квiтка-0снов'яненко).

Похожие:

Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна iconЧи знаєте ви як виникло
У всесвіті існує мільйони мільйонів галактик. У нашій рідні Галактиці, на Чумацькому Шляху, нараховується 100 мільйонів зірок, кожна...
Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів біології 2010-2011 н р
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 28 чоловік, серед яких 13 чоловік мають вищу...
Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна iconРеферат на тему: Тест Роршаха Історія створення тесту
Германом Роршахам (1884-1922р.) для вивчення неусвідомлених схильностей і потягів методики. Цей тест являє собою серію емоційних...
Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна iconІнтегративні методи
Експеримент, який спрямований на виявлення певних якостей називається констатуючим. Він переслідує заздалегідь визначену мету І виконується...
Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів географії 2010-2011 н р
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 27 чоловік, серед яких 17 чоловік мають вищу...
Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів хімії 2010-2011 н р
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 20 чоловік, серед яких 13 чоловік мають вищу...
Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна iconАмазонка авангарду олександра Олександрівна Екстер
Як живописець, сценограф, педагог, одна із засновниць арт-деко, О. Екстер зробила свій внесок у розвиток не лише українського, а...
Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна iconРеферат на тему: Індійська філософія
Усі давні школи філософії, як і раніше, мають послідовників, для яких традиція не тільки частина культури мислення, а й способу життя....
Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна iconРеферат на тему: Методика розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів веслувальників на етапі початкової підготовки
Торічної підготовки, створення передумов успішного засвоєння техніки веслування, оскільки як вважають І. Ф. Ємчук та Н. В жмарьов...
Виконайте тест. 3авдання мають чотири варiанти вiдповiдей, iз яких лише одна iconДипломна робота технологія приготування слойки з марципаном
Дріжджові булочні вироби є невід’ємною частиною слов’янської кухні, мають велике значення у харчуванні людини. Вони мають привабливий...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы