Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль icon

Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспільНазваниеОсобливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль
Дата конвертации21.10.2012
Размер104.32 Kb.
ТипДокументы
источник

У Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Прези-дента України у квітні 2002 року, обгрунтовано завдання постійного онов- лення змісту освіти та навчально-виховного процесу.

Як відомо, навчально-виховний процес повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, зростання їх самостійності й творчої активності. А це вимагає організації навчання відпо-

відно до здібностей, здатності до навчання, таланту дитини. Необхідна пепеорієнтація на те, щоб створити можливості кожному стати самим собою.

Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль-

стві повинна вчитися практично все своє життя. Якість сучасної освіти, тобто відповідність до вимог суспільства, визначається не стільки тим, що дитина знає і чого вона навчилась в школі,скільки здібностями і вміннями здобувати нові знання впродовж всього життя та використовувати їх у нових умовах.

Держава ставить перед учителем початкових класів завдання створити умови для розвитку особистості кожного учня, формувати спосіб життя з метою швидкої адаптації учнів до соціальних змін у суспільстві. Я зробила висновок, що можна використовувати давно відомі методи роботи в нових умовах із новими метою і завданнями, наповнити їх новим змістом.


^ ПРИНЦИПИ ГУМАНІСТИЧНОЇ ОСВІТИ


Основою особистісно-орієнтованого навчання є закладене в дітях при- родою прагнення до власного зростання, удосконалення і розвитку власних здібностей, дорослішання. Пріоритетом у будь-якому випадку мають стати не знання, а розвиток особистості. Відомий російський педагог- гуманіст Ш.О. Амонашвілі вважає безпосередньою практичною основою створення особис- тісно- орієнтованого педагогічного середовища життя дитини. Кінцевою ме- тою цього навчання та виховання є процес соціалізації, тобто перетворення дитини на дорослого індивіда. Таким чином, основним змістом у житті дити- ни є процес її становлення як дорослої особистості у процесі розвитку. І саме це життя дитини має стати об’єктом навчання та виховання. Сама ж дитина є творцем свого життя, тобто таким самим суб’єктом навчально-виховного процесу, як і педагог. І завдання дійсно гуманоцентрично орієнтованої школи полягає в тому, щоб свою функцію- творця власного життя – дитина викону- вала не лише зважаючи на природний потяг до розвитку, а й цілком усвідом- лено. « Гуманно-особистісний підхід до дитини, - пише Ш. Амонашвілі.- можливий лише в тому випадку, якщо педагогічний процес виходитиме з основоположних засад природи в дитині, якщо він спрямований на сприян-ня природі вдосконалюватися й олюднюватися в дитині».Принцип свободи дітей у школі виводиться не з максимального тлумачення дій, а з оптималь- ного співвідношення свободи та дисципліни- адже головне, як і в доросло- му житті, – не свобода сама по собі, а оптимальна для кожного система організації життя.


Мета гуманістичної освіти ґрунтується на забезпеченні природних потреб людини та її прагнень. Гуманістична освіта повинна створити умови, що створювали б для учня:


- повний індивідуальний розвиток;


- задоволення природних потреб у розвитку ;


- усебічну суб’єктивну активність у мисленні й дії;


- саморегуляцію через самотворення власної особистості;


- актуалізацію своїх можливостей ;


- постійне самовдосконалення пристосування до оточення, що

змінюється.


Необхідною передумовою гуманно – орієнтованого навчання і вихо- вання є опора на самих дітей, їх внутрішній світ та життєві прагнення. Убачаючи в дітях лише добре, педагог сприяє розвитку хороших якостей дитини, застосовує відповідні методи навчання та виховання. Тим самим він розкриває і творчий потенціал особистості, її природжений потяг до творення добра й утвердження себе як носія високих моральних цінностей. Опора на

високий духовний потенціал дитини – єдиний спосіб створення і гуманоцен- тричної школи, і гуманоцентричного суспільства. У своїй роботі «Роздум про гуманну педагогіку» Ш. Амонашвілі сформулював думку: «Діти не народжуються з порожніми руками, вони несуть з собою заряд створення матеріальних і духовних цінностей, вони у змозі створити їх, тому і народжу- ються, щоб створювати і творити. Тільки потрібно допомогти їм розкритися. Кожна дитина є неповторністю і наділена від природи особливим, також неповторним комплексом можливостей, здібностей. Є і інші, спільні для всіх можливості і здібності, але є й своя родзинка у кожного. Я її розглядаю як зернятко, у якому зберігається суть місії, і якщо допомогти йому розвинутися вирости, створити умови доброзичливості, то дитина, ставши дорослою, принесе оточуючим її людям якесь, хоча б малесеньке, полегшення, якусь радість. Таких буде більшість. Але будуть і такі, які створять, скажімо так, «чудо» для всього людства.»

Як реалізувати все гарне, що закладено природою в кожну дитину ?

Для цього є лише один шлях – це шлях проникнення у внутрішній світ дитини з боку педагога і налагоджування на цій основі партнерства між педа- гогом та учнем. Педагогіка партнерства – це практична основа гуманної переорієнтації усієї системи міжособистісної комунікації. В.Сухомлинський писав : « Ми добиваємося того, щоб учителя й учня об’єднувала духовна спільність, при якій забувається, що педагог – керівник і наставник. Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захоплен- ням, поривом до чогось світлого, розумного, у серці дитини ніколи не з’явиться зло. Виховання без дружби з дитиною, без духовної спільності з нею можна порівняти з блуканням у темряві».

Технологія педагогічного процесу в гуманному освітньому закладі – це вміння педагога оптимально організувати життя дітей та підпорядкувати всю освітню діяльність завданням їх особистісного розвитку.

Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Тому орієнтиром змісту освіти є розвиток особистості.

Гуманно – орієнтований підхід має суттєво оптимізувати навчально – виховний процес, наповнити його високими морально – духовними пережи-ваннями, утвердити принципи справедливості та поваги, максимально розкрити потенційні можливості дитини, стимулювати її до розвивальної творчості.

Гуманно – орієнтоване навчання – це навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність. Це визначення учня головною фігурою всього освітнього процесу.

Визначаючи мету і завдання гуманно – орієнтованого навчання, треба зазначити, що процес психолого – педагогічної допомоги дитині в становленні її « суб’єктивності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні». Орієнтація навчання на особистість передбачає створення оптимальних умов використання різних джерел наукової інформа-

ції для кожного учня, коли він опановує знання.

Гуманно – орієнтований підхід поєднує виховання та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально – педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до життєвої творчості.

Основними є такі завдання :

 • розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожного учня ;

 • максимально виявити, ініціювати,використати індивідуальний досвід учня ;

 • допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись та самореалізу- ватись, а не формувати попередньо задані здібності ;

 • сформувати в особистості культуру життєдіяльності, що дає можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначити лінії життя.


^ НАЙВИЩА МЕТА ГУМАННО - ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ


Формування культури життєдіяльності є найвищою метою гуманно – орієнтованого навчання. Шлях до соціальної зрілості пов’язаний із гуманіза-

цією освіти, адже гуманізм – це людяність і повага до людини ; вчення, що розглядає людину як вищу цінність і мету суспільного розвитку.

З урахуванням нової філософії освіти і суспільної потреби у твор- чій особистості у педагогічній теорії та практиці тривають пошуки оптимальних і перспективних шляхів демократизації, гуманізації та індивіду-

алізації навчально– виховного процесу, спрямованих на реалізацію можли- востей кожного. Тому в педагогічному середовищі з’являються інноваційні ідеї. Вони засновані на новому знанні про процеси людського розвитку; ідеї,

що пропонують теоретичні підходи до розв’язання педагогічних проблем, що не використовувались раніше, конкретні практичні технології отримання високих результатів.


^ РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІЙ ІГРОВИХ МЕТОДІВ У ГУМАННІЙ

ПЕДАГОГІЦІ


Одним із видів інноваційних технологій є ігрові технології. Я вважаю, що використання ігрових технологій на уроках в початковій школі відповідає самим природним потребам дитини, адже за своєю природою гра – це найважливіша форма життєдіяльності дітей.

За самим своїм змістом життя дітей орієнтоване на перетворення у доросле життя. Діти схильні навіть стихійно організовувати своє життя за дорослими зразками, і цю схильність потрібно використовувати. У дитячому віці саме в грі відбувається вільний розвиток функцій та потенцій особистос- ті. У грі за власними правилами діти відчувають себе дійсно вільними і усві- домлюють власне життя як свій вибір. Можна говорити і про те, що гра є

специфічною формою прояву активності та саморозвитку дитини. «Приведе- ні в дію функції, - підкреслює Д. М. Узнадзе, - і примушують дитину шукати форму активності, в якій вони можуть проявити себе. Такою формою, в пер- шу чергу, є гра.»

У зв’язку з цим гуманна педагогіка різко розширює функції ігрових методів навчання та виховання в школі, особливо у молодшому шкільному віці. Це орієнтує освітню практику на розповсюдження різноманітних форм безпосереднього, а не формального, спілкування учнів між собою та вчите- лем у навчально – виховному процесі. Відтак серед сучасних педагогічних технологій перевагу віддають тим, що тією чи іншою мірою містять у собі ігрові елементи навчання. Саме такі форми організації навчально – виховного

процесу дають можливість на практиці реалізовувати принципи гуманної педагогіки.

За формою це може бути і гра різної складності, проте за змістом – це розвиток дітей і їх поступове дорослішання. Звідси, як мінімум, - два важливі практичні висновки. По – перше, ігрові форми навчання та виховання мають бути чітко адаптованими до тих чи інших вікових груп із відповідною пропорцією «дитячого» та «дорослого» життя. У них потрібно закладати саме орієнтири для дорослішання – у тому розумінні, що гра має

сприйматися учнями в максимально можливій мірі як елемент того дорослого життя, до якого вони прагнуть. Тому що гра просто як імітація життя, а не саме життя, дітям нецікава, а отже, вона втрачає і свою роль стимуляції внутрішньої мотивації до навчання. По – друге, гра – як і життя – не має бути простою, безпроблемною. Гра в навчанні – це спосіб розвивати здібності дітей, і тому вона повинна містити в собі такі детермінанти розвитку – або сама по собі, або природно кооперуватися з іншими формами навчання.

Ще великий російський педагог К. Ушинський попереджав: навчати граючи шкідливо, тому що, оберігаючи дитину від серйозних занять, не можна потім до них перейти. Тому, застосовуючи ігрові форми навчання та виховання, не можна розглядати останні як просто спосіб веселого проведення часу.

Гра в навчанні – це спосіб зробити серйозну роботу з цікавістю, а зовсім не спосіб звільнити дитину від неї. Потрібно мати на увазі, що став- лення дітей до гри різниться і визначається їх особистісним сприйняттям ролі гри у їх житті. Гра – розвага – це зовсім не гра – навчання. Перша – це дитяча імітація «справжнього життя» - і ставлення до неї відповідне. Друга – це саме життя в адаптованому для дітей вигляді, і серйозне ставлення до неї має підтримуватися вчителем і переноситися на весь навчальний процес.


^ СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ІГРОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ


У процесі ігрової діяльності в учнів виробляється звичка зосереджува- тися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не поміча- ють, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні.

А. С. Макаренко писав : «Гра має важливе значення в житті дитини… Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому вихо- вання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі…» Отже, гра, її орга- нізація – ключ до виховання. У грі формується низка особливостей особис- тості дитини. Гра – це своєрідна школа підготовки до праці. У грі виробляєть ся спритність, витримка, активність. Це школа спілкування дитини. У грі

найповніше виявляються індивідуальні особливості, інтелектуальні можли-

вості, нахили, здібності дітей. Гра – творчість, гра – праця. «Праця – шлях дітей до пізнання світу»,- писав О. М. Горький.


^ КЕРІВНИЦТВО ВЧИТЕЛЕМ ІГРОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


Щоб ігрова діяльність відбувалася ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог:


 1. Готовність учнів до участі у грі (кожний учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити її мету, кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі у грі).
 1. Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.
 1. Чітка постановка завдань гри. Пояснення гри повинно бути чітке, зрозуміле.
 1. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати різні варіанти цієї

гри. 1. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти помилки, спрямовувати, оцінювати.
 1. Не можна допустити приниження гідності дитини(образливі порівняння, оцінки за поразку в грі, глузування тощо). 1. Доцільно розсадити учнів (непомітно для них) так, щоб за кожною партою отримати пару «сильніший - слабший». У такому разі між сусідами по парті гра відбувається ефективніше і постійно контро-

люється сильнішими гравцями. 1. Гра на уроці не повинна відбуватися стихійно, вона має бути чітко організованою і цілеспрямованою.


У початкових класах тільки гра дає змогу легко привернути увагу і тривалий час підтримувати в учнів інтерес до важливих та складних предметів, властивостей і явищ, на яких у звичайних умовах не завжди вдається зосередити увагу всіх учнів.

Можна наводити дуже багато різноманітних навчально– розвивальних ігор, доводити їхній виховний, навчальний і розвивальний вплив, але завжди слід пам’ятати, що гра для дитини – це той місточок, яким вона крокує у доросле життя.


ВИСНОВОК


Відродження нашого суспільства, його успішний розвиток на сучасно- му етапі значною мірою залежить від творчості та активності людей, їх ініціативи, тих умов, що створюються для розвитку кожної особистості. При цьому значна увага приділяється молодому поколінню. Розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить від учителя, вихователя дитячого колек- тиву, діяльність яких спрямована на створення у навчально – виховному

процесі сприятливих умов для розвитку потенціальних творчих можливостей учнів, їх творчої сутності. Дослідження, що проведені в цій сфері, свідчать, що одним із шляхів розв’язання поставленого питання є використання в навчанні ігрових технологій. Робота з образами, якими охоплена вся ігрова діяльність, стимулює процеси мислення, в тому числі й творчу інтуїцію.

Цінність методу розвитку та виховання грою полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвивальна і виховна функції тісно взаємодіють.

Усю свою діяльність я спрямовую на формування творчої особистості, адже вірю, що: виховавши особистість, здатну творчо засвоювати знання і застосовувати їх на практиці, ми відродимо інтелектуальний потенціал країни, від якого залежить майбутнє нашої держави.


Похожие:

Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль iconІ. завдання І напрямки роботи на 2008-2009 н р
...
Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль iconФіліпова Світлана Олексіївна Мета
Рід! Вдумайтесь у це слово. Слово "рідний" пов’язане з родом, з народженням. Рідна людина це не лише людина, близька твоєму серцю,...
Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль iconГендер це соціальні стосунки між чоловіками І жінками у суспільстві. Він показує характер взаємин, очікувань, які висуває суспільство до чоловіків та жінок
Прийняті у суспільстві стереотипи поведінки І відповідні їм очікування, що І як повинна людина робити, якою бути, як проявляти свої...
Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль iconВін людям робить добро
Софійка. Ну-ну. Дивись, щоб ти не одержав різку. Лягаймо скоріше спати, щоб Миколай до нас прийшов
Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль iconРеферат на тему: Філософія буття. Людина
Спіноза), «зрозуміти отже відобразити в поняттях» (Гегель) та ін. Філософ Михайло Бахтін говорив: «Людина не може бути поняттям»....
Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль iconПоради абітурієнту: відвідуємо дні відкритих дверей
В ідеалі добре б "відмітитися" на цьому зібранні кілька разів: перший раз щоб остаточно визначитися з факультетом, спеціальністю,...
Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль iconГодина спілкування «Я культурна людина» у перекладі з латинської мови слово «культура»
Це слово вживали як протилежне слову «натура» — природа. Тобто все, до чого доторкнулася рука людини, все штучне, неприродне — підпадало...
Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль iconМихайло стельмах гуси-лебеді летять
Дід говорив, що так співають лебедині крила. Від споглядання перельоту лебедів хлопчику ставало на серці І радісно, І сумно. Хотілося,...
Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль iconОсобливості вивчення фізики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів
Особливістю реалізації нового змісту фізичної освіти відповідно до Державного стандарту є те, що його побудова базується на двох...
Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспіль iconТрудове навчання (технології). Креслення
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы