Науково-методичні основи гуманної педагогіки icon

Науково-методичні основи гуманної педагогікиНазваниеНауково-методичні основи гуманної педагогіки
Дата конвертации21.10.2012
Размер78.99 Kb.
ТипДокументы
источник


Олена Гузь,

учителька НоводачинськоїЗСШ,

спеціаліст І категорії,

магістр з управління навчальним закладом

( Павлоградський район Дніпропетровської обл.)


Науково-методичні основи гуманної педагогіки

Застосовуючи у своїй педагогічній практиці окремі прийоми педагогіки співробітництва та елементи гуманної педагогіки, я з часом поглиблювала та розширювала свій теоретичний і практичний досвід. Більш грунтовно опрацювала науково-методичні основи гуманної педагогіки Ш.Амонашвілі на практичних семінарах у Дніпропетровському Центрі Гуманної Педагогіки ім. Ш.Амонашвілі та під час участі у Третіх Всеукраїнських педагогічних читаннях з гуманної педагогіки у Києві.

Переконана, що гуманна педагогіка саме тепер нам конче необхідна для виховання цілісної, самодостатньої особистості, людяної та високоморальної.

Одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державною національною програмою "Освіта" є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я. З огляду на це ми дедалі повніше усвідомлюємо гостру потребу у створенні та реалізації особистісного підходу до учня як одного з принципів організації навчально-виховної роботи, що обґрунтовується сучасною педагогікою і психологією.

Актуальними стали зміна стилю педагогіки, облагородження людини через формування високих ідеалів, моральних якостей особистості, побудова навчально-виховного процесу на засадах людяності, на розумінні того, що духовна і природна сутність дитини не терпить ніякого насильства. Потрібна заміна авторитарної педагогіки на більш дієву, м'яку, гуманну, над розробкою і втіленням якої тривалий час працює видатний діяч сучасної педагогіки, академік, науковий керівник Центрів Гуманної Педагогіки, що вже існують у Грузії, Латвії, Росії, Білорусії, Литві, Україні — Шалва Олександрович Амонашвілі.

^ Зміст поняття "гуманна педагогіка"

Гуманна педагогіка - явище не нове у житті людства. Адже кожен учитель за своєю суттю має бути гуманістом. Такими були В.Сухомлинський, Я.Корчак, Г. Сковорода, Я.Коменський, Д.Узнадзе та інші, на творчій спадщині яких і базуються ідеї гуманної педагогіки. Головна мета вчителя-гуманіста — виховання благородної людини. Вчитель має виявляти у своїй роботі терпіння, сприймати дитину такою, якою вона є, бути оптимістом, стати захисником дитинства, олюднити середовище навколо дітей.

Синонімом і тотожним поняттям "гуманної педагогіки" є поняття, яке відоме в педагогіці значно раніше — "гуманістична педагогіка".

В центрі уваги гуманістичної педагогіки — унікальна цілісна особистість, яка прагне до максимальної реалізації своїх можливостей (самоактуалізації), відкрита для сприймання нового досвіду, здатна на свідомий і відповідальний вибір у різноманітних життєвих ситуаціях.

Гуманістична педагогіка досягає цілей за допомогою створення емоційно стимулюючого шкільного навчального середовища, заохочення, ініціативи учнів, встановлення конструктивних міжособистісних стосунків у класі; розробки освітніх програм, які максимально розвивають потенціал і творчі здібності учнів, спільне обговорення у класі проблем пізнавального процесу і способів його оцінки, відмови від використання оцінки як форми тиску на школярів.

Така побудова педагогічної взаємодії дає змогу використовувати різні форми навчальної діяльності — від гнучких і спонтанних на етапі самовизначення учнів і формування в них пізнавальних інтересів, до досить жорстких, що спираються на стійку мотивацію і потреби дітей.

Міжнародна конференція з гуманітарної освіти, що відбулась у Празі у 1990 році, дала визначення змісту гуманізації освіти як її олюднення, утвердження особистості як найвищої соціальної цінності, прагнення виховувати людину з усіма атрибутами, що належать феномену людства. Освіта має сприяти найповнішому розкриттю здібностей людини, задоволенню її різноманітних освітніх потреб, оволодінню загальнолюдськими цінностями, допомогти встановити гармонійні взаємовідносини з навколишнім середовищем, суспільством і природою.

Основними гуманістичними напрямами у педагогіці визначено такі, що потребують:

1) невеликих раціоналізаторських змін існуючого навчального матеріалу з гуманітарних предметів;

2) кореляції і координації оновленого змісту гуманітарних та негуманітарних дисциплін відповідно до соціального стану і життєдіяльності особистості;

3) інтенсифікації нового змісту гуманітарних предметів у навчальних програмах;

4) гуманізації негуманітарних предметів;

5) створення нових інтегрованих тематичних розділів і курсів з гуманітарних предметів;

6) загальної реформи змісту і процесу освіти з педоцентристським і андроцентристським (схильність нехтувати перспективою) підходом;

7) координації навчальних планів і програм стосовно різноманітних форм позакласної та позашкільної роботи.

Гуманізація виховання і навчання - це реалізація принципів світогляду у процесі побудови стосунків між педагогом і вихованцем, в основі якого - повага до людей, турбота про них; в центрі педагогічної уваги - інтереси і проблеми дитини; формування у дітей ставлення до людини як до найвищої цінності.

Тому гуманізацію освіти доцільно розглядати як поширення ідей гуманізму на зміст, форми і методи навчання та забезпечення освітнім процесом вільного і всебічного розвитку особистості, її діяльнісної участі у житті суспільства.

І тоді гуманність ми теж розглядаємо як людяність, людинолюбство, повагу до людей та їхніх переживань. Це одна з провідних моральних цінностей, яка має формуватись у сучасної людини в процесі виховання та навчання.

Основним засобом гуманізації освіти є її гуманітаризація, що включає два аспекти:

1) нарощування знань про людину, людяність, виокремлення гуманітарного аспекту у всіх навчальних предметах;

2) покращення якості викладання гуманітарних предметів і гуманізація викладання негуманітарних предметів через їх зміст; формування ціннісних орієнтацій, творчої мотивації.

Гуманізація і гуманітаризація освіти потребують психологізації педагогічного спілкування, підвищення рівня комунікативної компетентності вчителя, бо часто будь-який зміст спілкування учителя й учня знецінюється психологічно неграмотною комунікацією.

Гуманізація освітнього середовища в сучасному навчальному закладі - це формування матеріально-просторового середовища, що відповідає потребам розвитку дітей і формується на основі знання дитячої психології та реалізації принципів природовідповідного навчання, пробудження у дітей системи функцій саморозвитку та їх оптимальної реалізації.

Однією із найважливіших якостей людяності, від розуміння якої залежить дуже багато - є почуття гідності. Саме тому гуманна педагогіка орієнтована на повагу почуттів і виховання розумної сердечності та духовності. Наш виховний процес буде гуманним, якщо ми:

— оточимо дитину створеними нами образами добра, любові, краси, щирості, відданості, мужності, справедливості, поваги, співпереживання;

— спрямуємо її погляд на свій власний, духовний світ і допоможемо знайти й осягнути свій шлях, місію, призначення;

— розвиватимемо позитивне мислення, чітке мовлення, відповідальність за свої вчинки, думки і слова;

— розвиватимемо волю, сміливість, самостійність, стверджуватимемо у ній щирість, бажання говорити правду, бути уважними до думок інших;

— допоможемо осягнути зміст поняття совість і жити по совісті;

— збуджуватимемо бажання пізнавати, інтерес до знань.

Наш виховний процес буде гуманнішим і зверненим до особистості дитини, якщо самі спрямовані до духовного гуманізму, бо ми творці цього процесу. Він буде таким, які ми самі.

Якщо у духовному світі особистості панують злість, заздрість, ненависть, почуття власності, гордині, зазнайства, і життя їм підпорядковується, то з таким внутрішнім світом нестимемо нещастя і руйнацію багатьом, не тільки тепер, а й у майбутньому.

Та коли у духовному світі переважають світлі образи і думки, благородні почуття і спрямування, культура і героїчне життя, то відтак у зовнішньому світі стверджуватимемо моральні цінності.

Якщо в освіті буде закладене спрямування дати учням шлях до самопізнання, до осягнення у собі істини, лише тоді освіта стане гуманною. Вона спрямує учнів до творіння добра, навчить, як його робити, зрощуватиме в них любов. Підхід до дитини стане сутнісновідповідним, особистісновідповідним.

К.Д.Ушинський пояснює нам, що все шкільне учіння і все шкільне життя мають бути наповнені розумним, релігійним і моральним компонентами. У школі має панувати серйозність, яка допускає гумор, але не перетворює справи на жарт, справедливість без прискіпувань, доброта без слабкості, порядок без педантизму, і, найголовніше, — постійна розумова діяльність. Тоді добрі почуття і прагнення самі розвинуться у дітей, а задатки поганих схильностей, набутих раніше, дещо вирівняються. Цей, так би мовити, гігієнічний вплив школи діє непомітно, проте надзвичайно сильно. Він набагато важливіший того патологічного впливу, який чинить школа заохоченнями, покараннями, моральними настановами.

У гуманному виховному процесі, метою якого є виховання благородної людини, ми повинні тримати себе гідно. Наш виховний процес буде гуманним і зверненим на особистість, якщо ми самі також спрямовані до духовного гуманізму.


Навчально-пізнавальна діяльність учня стимулюється не лише цікавим навчальним матеріалом, різноманітними методами його викладання, а й характером стосунків, які сповідує педагог у процесі навчання. В атмосфері доброзичливості, любові, довіри, співпереживання, поваги учень з інтересом і легко сприймає навчально-пізнавальне завдання. Вихідними педагогічними позиціями, які передують встановленню гуманних стосунків між учнем і вчителем, Ш.О.Амонашвілі вважає:

1. Управління навчанням і всім шкільним життям дітей з позиції їхніх інтересів. Здійснити це можливо за допомогою методичних прийомів, які ставлять учня у ситуацію вільного вибору і самостійного прийняття рішень.

2. Постійно вірити у можливості і перспективи кожної дитини. Слід оптимістично ставитися до навчальних успіхів і поразок кожного учня.

3. Співробітничати зі школярами у процесі навчання. Співробітництво з учнями — це об'єднання інтересів і зусиль вчителя та учня у вирішенні пізнавальних завдань. Учень при цьому є самостійно і вільно діючою особистістю.

4. Бути етичним і тактовним до учнів, поважати і підтримувати їхню гідність.

Діти мають почуватися творцями процесу навчання. Для цього слід будувати стосунки з учнями на основі взаємодовіри, піднімати авторитет кожного з них серед товаришів і в сім'ї. Постійно формувати і виховувати взаємоповагу у дитячому колективі, навчати етиці спілкування.

Виказувати жвавий інтерес до захоплень, інтересів і справ кожного учня.

Ш.О.Амонашвілі визначає наступні принципи гуманної педагогіки:

1. Любити дитину. Любов — це людське сонце. Сонце випромінює тепло і світло, без яких не було б життя на Землі. Вчитель же має випромінювати людську доброту і любов, без яких неможливо виховати гуманну душу в людині. Дитина стає щасливою, як тільки відчуває, що вчитель її любить щиро і безкорисливо. Педагогіка любові не терпить грубощів, тиску, ігнорування повсякденного життя дитини. Все це складає темну силу педагогіки, педагогічне зло, яке здатне зруйнувати світле життя дитини, внести в нього розгубленість, розчарування, злість.

2. Олюднити середовище, в якому живе дитина. Олюднення середовища означає увагу до усіх сфер спілкування дитини з метою забезпечення її душевного комфорту і рівноваги. Жодна сфера спілкування не повинна дратувати дитину, породжувати в ній страх, невпевненість, смуток, приниження. Неузгодженість різних сфер спілкування у вихованні викликає коливання душі дитини, вона розгублюється, може озлобитись. Тоді дитина легко знаходить притулок у "тихому омуті". Обов'язок учителя — об'єднати всі ці сфери, переобладнати їх в інтересах дитини.

3. Прожити в дитині своє дитинство. Це правильний шлях до довіри дитини і пізнання життя учня. Тому що в основу гуманної педагогіки покладено глибоке розуміння сутності дитини. Вищою мірою гуманної педагогіки Ш.О.Амонашвілі вважає творчість В.О.Сухомлинського.

Саме тому, Ш.О.Амонашвілі називає свої узагальнення результатів теоретичних і науково-експериментальних пошуків, які стосуються початкового етапу освіти в руслі загальної теорії гуманно-особистісного підходу до дітей у педагогічному процесі і вкладаються у цілісну освітню систему, Школою Життя .
Похожие:

Науково-методичні основи гуманної педагогіки icon2009 р. 37. 013. 3(07)(043. 2) В 75 Воронець, Л. П
В 75 Воронець, Л. П. Дидактичні основи формування навчального курсу у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації: дис канд пед...
Науково-методичні основи гуманної педагогіки iconМетодика роботи з дитячою книжкою
Методичні основи при читанні та розповідання творів художньої літератури для дітей до 5 років
Науково-методичні основи гуманної педагогіки iconКафедра педагогіки, психології та педагогічної творчості відділ початкової освіти
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводить обласну науково-методичну конференцію «Моніторинг як інструмент...
Науково-методичні основи гуманної педагогіки iconМіністерство освіти І науки України Інститут спеціальної педагогіки апн україни
Програми з читання підготувала Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної...
Науково-методичні основи гуманної педагогіки iconВ. О. Сухомлинського Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичні рекомендації
Рубан А.І., наук співробітник відділу наукового І прикладного бібліотекознавства днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
Науково-методичні основи гуманної педагогіки iconМетодичні рекомендації для вчителів щодо його ефективного впровадження Навчальний посібник для учнів
Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти
Науково-методичні основи гуманної педагогіки iconОснови здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Науково-методичні основи гуманної педагогіки iconРекомендовані заходи щодо підготовки та проведення Дня рятівника
Проведення відкритих уроків за програмою дисциплін «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності»
Науково-методичні основи гуманної педагогіки iconРекомендації щодо підготовки та проведення Дня рятувальника
...
Науково-методичні основи гуманної педагогіки iconКременчуцька міська рада полтавської області виконавчий комітет
Кременчуцький міський науково-методичний центр надсилає інструктивно-методичні рекомендації про особливості навчально-виховного процесу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы