Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити icon

Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалитиНазваниеУчень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити
Дата конвертации24.05.2013
Размер111.55 Kb.
ТипДокументы
источник

Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити.c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\2159.jpg

Народна мудрість


Сучасна біологічна освіта повинна сприяти формуванню особистості, яка розуміє життя як найвищу цінність, може свідомо оцінити і розв'язати проблеми, які постають перед людством.

Значення біології в системі освіти визначається, насамперед, тим, що науки про живу природу лежать в основі пізнання довкілля. Уся історія матеріальної культури пов'язана із застосуванням законів живої природи. Людина, як живий організм, є частиною природи, її існування і виживання неможливе без збереження довкілля.

Ось чому, навчаючи дітей, навчаючи дітей, намагаюсь розкрити роль біологічних знань у сфері культури, розкривати свідому мотивацію здорового способу життя, забезпечити засвоєння норм і правил екологічної етики, сформувати відповідальне ставлення до природи і готовність до активної її охорони.

На уроках біології розвиваю розумові здібності та якості особистості (мислення, уяву, увагу, пам'ять), формую науковий світогляд та вміння вирішувати проблему теми уроку і вміло використовувати теорію на практиці, намагаюся зацікавити учнів у вивченні свого предмету, адже, на мою думку, учні досягатимуть гарних результатів у навчанні лише тоді, коли насправді глибоко проймуться тим, що вони вивчають.

У процесі навчання забезпечую постій увагу до особистості учня і намагаюсь вести з учнями діалог, з повагою ставлюсь до учня і співпереживаю під час спілкування.

На уроках біології враховую можливості учня у навчанні, заохочую до нестандартного мислення, обов'язково хвалю, помітивши хоча б найменший успіх. Я вважаю, важливу роль при вивченні біології відіграє особистість вчителя, добре обладнання в кабінеті, зв'язок дітей з природою та теорії з практикою.

Біологічний кабінет - це творча лабораторія, в якій учень здобуває свої знання з біології. У кабінеті є технічні засоби навчання: графопроектор, діапроектор, програвач, гербарії, плакати, муляжі, мікроскопи, картки, колекції комах, вологі препарати і т.д. Для проведення уроків з біології в кабінеті створено тематично-поурочну картотеку. В тематичних папках містяться матеріали з додаткової літератури, дидактичний матеріал. Ці папки постійно поповнюються. У кабінеті біології є методична література, роздатковий матеріал. Все обладнання підпорядковане меті навчання. Але цього не достатньо. Потрібна ще й хороша підготовка до уроку. Тому, готуючись до уроків, уважно вивчаю тему, визначаю мету, можливість пов'язати матеріал з життям. Продумую, які методи і прийоми роботи можна використати на уроці, щоб досягти найкращого результату. Намагаюсь, щоб кожен урок був своєрідним творчим процесом набуття учнями знань і відкриття нових таємниць в біології.c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\2159.jpg

”Що важливіше – нагодувати з ложки дитину чи навчити її їсти?”... Щоб навчити дитину мислити, треба навчити її діяти, причому діяти з навчальним матеріалом свідомо. Дослідження останніх десятиріч переконливо свідчать, що діалогічна активна форма спілкування вчителя з учнями між собою в умовах колективної пошукової діяльності дає можливість розвивати не тільки мислення дитини, а й навчити її спілкуватися, оволодіти способами співпраці в процесі розв’язання навчальних завдань.

Різновидом активного навчання є інтерактивне. При інтерактивному навчанні навчальний процес відбувається за умов постійної активної взаємодії всіх учнів. Це спів навчання, взаємне навчання (колективне, групове), при якому учень і вчитель є рівноправними суб'єктами навчання.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню умінь, навичок, створенню атмосфери співробітництва Схема «Піраміда навчання» демонструє, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання, а найбільших - за умов інтерактивного навчання (дискусійні групи, практика через дію, навчання інших або негайне застосування знань - 90%).

Коли ми обговорюємо проблеми з іншими, ставимо питання, що їх стосуються, наш мозок працює набагато краще. Для порівняння пасивної та інтерактивної моделей навчання можна навести порівняльну таблицю розроблену професором Оленою Пометун.c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\2159.jpg

Критерії порівняння


^ Пасивне навчання

Інтерактивне навчання
1. Обсяг інформації

За короткий проміжок часу можна "пройти" великий обсяг інформації.

Невеликий обсяг інформації потребує значного часу.
2.Глибина вивчення змісту.

Орієнтовані на рівень знань й розуміння

Учні засвоюють усі рівні пізнання(знання, розуміння,застосуван-ня, аналіз, синтез, оцінка).
3.Відсоток засвоєння.

Невисокий

Високий
4. Контроль над

Викладач добре

Викладач має
процесом навчання

контролює обсяг і глибину вивчення,

час і хід навчання.

Результати роботи

передбачені.


менший контроль над обсягом і глибиною

вивчення, часом і

перебігом навчання.

Результати роботи

учнів менш передба- чені.

5. Роль особистості педагога.


Педагог виступає джерелом знання

Педагог виступає як лідер і організатор.


6. Роль учнів.

Пасивна

Активна

7.Джерело мотивації навчання.

Зовнішнє (оцінки, педагог, батьки, суспільство).

Внутрішнє (інтерес самого учня).

Отже, набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти. Тому майбутнє за системою навчання, що складалася б схем: "учень - технологія - вчитель", при якій учитель перетворюється у методолога, а учень бере активну участь у процесі навчання.c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\2159.jpg

Якщо спробувати дати визначення поняттю "інтерактивна технологія навчання", то це та технологія навчального процесу, за якої неможлива неучасть школяра у процесі навчального пізнання,, бо кожен учень має конкретне завдання, за яке він повинен прозвітуватись перед класом, тому що від його діяльності залежить результат роботи групи і всього класу. c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\изображение.jpg
^ Робота в парахДля успішного впровадження технологій розвивального навчання необхідно пам’ятати, що уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес до самостійного мислення та дій. Тому дуже важливо на початку заняття створити позитивну психологічну атмосферу, яка сприятиме розвитку особистості. Дітей потрібно вразити, здивувати, зацікавити та інтригувати.

Для вирішення цієї проблеми рекомендується використовувати „розминку”, яка замінює так звані організаційні моменти уроку і до того ж відіграє певну роль в обґрунтуванні навчання. Я зазвичай шукаю цікаві наукові факти чи вірші, які стимулювали дітей до творчої роботи на уроці. c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\2159.jpg

Останнім часом в практику ввійшла групова (фронтальна) і колективна (кооперативна) форма організації діяльності, групова форма навчання передбачає навчання однією людиною групи учнів чи цілого класу.

Кооперативна - це форма організації навчання у малих групах, об'єднаних спільною метою. Однією з форм кооперативної організації навчально-виховного процесу є робота в парах, при якій два учні можуть взаємно оцінити, взаємно перевірити знання один одного.


^ Робота в малих групах
c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\изобраажение 001.jpgc:\documents and settings\ирина\рабочий стол\презентація метод-обєднання\quill-and-paper.jpg


Більш доцільна робота - це робота в малих групах, у яких один учень -

спікер (головуючий), секретар, посередник і доповідач. Кожній групі дається

завдання. Потім включається "мікрофон", який надає можливість кожному

учневі висловитись або дати відповідь на запитання.


«Мікрофон»Учні по черзі передають уявний "мікрофон". У кінці уроку вчитель пропонує учням оцінити результат уроку, відповівши на запитання:

1. Що ми вивчили на уроці?c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\2159.jpg

2. Чи досягли поставленої мети?

При вивченні біології широко використовується інтерактивна форма організації навчально-виховного процесу "ажурна пилка" яка дає можливість вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу і заохочує учнів допомагати один одному вчитися навчаючи.c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\изображение 002.jpg^ Однією з форм інтерактивного навчання є «карусель»
c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\презентація метод-обєднання\quill-and-paper.jpg


Вміння швидко і логічно мислити, стисло конспектувати, чітко висловлювати свою думку розвиває інтерактивна вправа «Лекція-парадокс» – це розповідь, яка містить хибні або неправильні твердження. Спираючись на свої знання, учням необхідно виділити парадоксальні моменти та довести, у чому полягає їх хибність. Для цього я розробила серію текстів-парадоксів.


c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\2159.jpg
«Мікрофон»
c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\фото5968.jpgПри вивченні курсу біології, з метою підвищення рівня знань, використовую на уроках елементи різних новітніх педагогічних технологій. Наприклад. Технологія навчання як дослідження-проектування. Цю технологію застосовую для поглиблення інтересу учнів до пізнавальної та творчої діяльності, для формування відповідних знань, умінь і навичок і дослідницької позиції в сприйнятті і осмисленні світу.

Досліди у 7 класі.

А) вплив світла на фотосинтез;

Б) вплив температури і води на ріст і розвиток рослини.

При застосуванні дослідницьких методів навчання намагаюсь:

- спрямувати роботу учня на розв'язування проблем уроку;

- використовувати наочність як засіб залучення учнів до самостійних досліджень;

- допомагаю в організації самостійної пошукової діяльності учнів.

Елементи та технології як елемент формування творчої особистості використовую майже на кожному уроці.


^ Робота з мікроскопомНаприклад. 7 клас - ботаніка:c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\2159.jpgc:\documents and settings\ирина\рабочий стол\фото5967.jpg


- екскурсія в природу (дитина пізнає різноманітність рослинного світу):

- сприймає на уроках біології будову рослини;

- засвоює : на лабораторних роботах, під час яких самостійно робить висновок із вивченого.

При вивченні курсу біології "Ботаніка" використовую гербарій, мікроскопи, таблиці, картки,, науково-популярну літературу, діафільми. На мою думку, робота з мікроскопом розвиває в учнів творчість, наукове мислення, інтерес до біології.c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\презентація метод-обєднання\quill-and-paper.jpg

При вивченні різних курсів біології, ботаніки, зоології, анатомії, загальної біології, намагаюсь виховати в учнів любов до природи, до всього живого, що нас оточує. Для поглиблення знань учнів проводжу нестандартні уроки:

- уроки-лекції;

- уроки-семінари;

- уроки-подорожі; уроки-казки;

- уроки-прес-конференції;

- урок-ділові ігри.

На уроках біології забезпечую виховний процес, здійснюю між предметні зв'язки (біологія-хімія-фізика-медицина-екологія-історія-етика і т.д.). Обов'язково здійснюю диференційований та індивідуальний підхід при вивченні і опитуванні будь-якої теми. Індивідуальну роботу з учнями проводжу в основному з використанням роздаткового матеріалу: картки-завдання, «німі» картки-схеми. Такі картки (по рівнях) дають змогу здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня.c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\2159.jpg

Нові навчальні програми складені таким чином, що кожен учень має змогу індивідуально опановувати предмет за рівнем його складності відповідно до своїх здібностей, пізнавальних інтересів.

Основою знань з біології є уміння черпати їх передусім з підручника Тому, організовуючи індивідуальне навчання учнів з біології, потрібно навчити їх працювати з підручником. Після розповіді певної теми пропоную:

A) передати зміст прочитаного;

Б) відповісти на запитання, знайшовши відповідь тут же;

B) дати відповідь на запитання, сформульоване так, що прямої відповіді учень у підручнику не знайде;

Г) скласти план, схему чи таблицю прочитаного, використовуючи робочі зошити (з основою);

Д) порівняти малюнки в підручнику (наприклад, плоскі і круглі черви), знайти подібні і відмінні ознаки.c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\презентація метод-обєднання\quill-and-paper.jpg

Індивідуальну форму навчання застосовую під час виконання домашнього завдання:

- підготовка повідомлення;

- реферати по різних темах;

- складання кросвордів;

- підготовка мультимедійних презентацій та проектів;

- охорона природи.

Активною формою індивідуального навчання є лабораторні роботи, під час яких учні набувають умінь і навичок користуватись мікроскопом, лупою, скальпелем, ножицями, пінцетом, робити висновки. Намагаюсь, щоб учні на уроках непросто сприймали матеріал, а й розв'язували проблемні завдання уроку, логічно мислили, розвивали пізнавальну і розумову діяльність.

На мою думку, дуже важливим є розвиток в учнів навичок самостійної роботи з підручником, таблицями, схемами, довідниками. На уроках біології формую:c:\documents and settings\ирина\рабочий стол\2159.jpg

- матеріалістичний світогляд;

- забезпечую доступність сприймання учнями програмного матеріалу;

- обов'язково здійснюю зв'язки теорії з практикою (посадка різних культур в ґрунт, глибина загортання, час висіву, удобрення);

- прищеплюю практичні навички, проводжу експерименти, досліди, висвітлюю досягнення вітчизняної науки в області генетики, селекції, медицини.

Форми і методи активізації діяльності учнів на уроках урізноманітнюю:

- індивідуальна робота з учнями;

- диференційоване навчання.

Кажуть, що всі діти талановиті. І це щира правда. Все залежить від вчасно виявленого таланту і від його розвитку. Для того, щоб розвивати талант, потрібно створити умови, щоб іскра в душі дитини могла розгорітися. Це залежить, насамперед, від вчителів та батьків.

Протягом своєї педагогічної діяльності я користуюсь саме цим кредо. Адже ніколи не потрібно забувати заради чого ми, освітяни, навчаємо. Лише виховавши освічену, гуманну, моральну, мобільну людину, готову до співпраці та міжкультурної взаємодії, ми можемо бути впевнені в завтрашньому дні та процвітанні нашої країни.
Похожие:

Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства
Учень (учениця) з допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі тіла природи, має уявлення про предмет, який вивчає
Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити iconКонспект відкритого уроку для 5-го класу за темою
«болить». Учні вгадують, про що йдеться. Учень, який здогадався, про що йдеться і правильно поставив запитання, зай
Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити icon1 учень: Любі гості, мами й тата ! В нас Букварикові свято. Добре, що прийшли до нас, Вас вітає 1-й клас! 2 учень
О! Куди це я потрапив? Доброго дня, малята! Пізнаю, пізнаю моїх годувальників! Що б я без вас робив? Що б їв, якби ви не пропускали...
Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити iconРівняння з модулем коментує петро гунько
Матеріал, який учень пропонує у вигляді записів, а ще краще, динамічних, послідовних пояснень теми на dvd носіях, тобто, для комп’ютерного...
Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити iconРеферат на тему: "Виникнення І становлення філософських учень. Предмет філософії його історичне трактування"
На тему: “Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії його історичне трактування”
Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити iconНоворічне свято- 2011 ( для учнів початкових класів) Учень 1

Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити iconТестова робота виконується на комп’ютері. Учень має можливість пройти тест двічі

Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити iconУчень Дата
Часткове розуміння, де саме може застосовуватись дана тема. Процес рішень неповний
Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити iconКритерії оцінювання навчальних досягнень з креслення
Учень (учениця) розпізнає деякі об’єкти вивчення та називає їх (на побутовому рівні)
Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити iconПравила техніки безпеки при виконанні лабораторних та практичних робіт 2
Учень з допомогою вчителя або підручника наводить елементарні приклади біологічних об’єктів і їх ознаки
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы