Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти icon

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освітиНазваниеПоложення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти
Дата конвертации15.10.2012
Размер54.5 Kb.
ТипПоложення
источник
1. /polozh-kl-keriv.docПоложення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

06. 09. 2000 №434

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26 вересня 2000 року за № 659/4880

ПОЛОЖЕННЯ

про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламен­тує діяльність класного керівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу (далі — класний керівник).

1.2. Класний керівник — це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчаль­ної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їхніми батьками, організа­цію й проведення позаурочної культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання зав­дань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихо­ванців), їх соціального захисту.

1.3. Класний керівник у визна­ченні змісту роботи керується Кон­ституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами Ук­раїни «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкіль­ну освіту», «Про професійно-тех­нічну освіту», іншими законодав­чими і нормативно-правовими актами України, а також цим По­ложенням.

1.4. Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до ос­новних завдань загальної серед­ньої освіти, спрямованих на:

— виховання громадянина Ук­раїни;

— формування особистості учня (виховання), його наукового світогляду, розвитку його здібно­стей і обдаровань;

— виконання вимог Держав­ного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів (вихо­ванців) до подальшої освіти і тру­дової діяльності;

— виховання в учнів (вихо­ванців) поваги до Конституції Ук­раїни, державних символів Украї­ни, почуття власної гідності, свідо­мого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини й громадя­нина, відповідальності перед за­коном за свої дії;

— реалізацію права учнів (ви­хованців) на загальне формуван­ня політичних і світоглядних пе­реконань;

— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, дер­жавної та рідної мови, націо­нальних цінностей українського народу та інших народів і націй;

— виховання свідомого став­лення до свого здоров'я та здо­ров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізично­го та психічного здоров'я учнів (вихованців).

2. Організація діяльності класного керівника

2.1. Обов'язки класного ке­рівника покладаються на педа-гогічного працівника загально­освітнього, професійно-техніч­ного навчального закладу, який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я яко­го дозволяє виконувати ці обо­в'язки.

2.2. Обов'язки класного керів­ника покладаються директором навчального закладу на педаго­гічного працівника за його згодою не можуть бути припинені до за­кінчення навчального року. У ви­няткових випадках з метою дотри­мання прав та інтересів учнів (ви­хованців) зміна класного керівника може бути здійснена протягом на­вчального року.

2.3. На класного керівника по­кладається керівництво одним кла­сом, навчальною групою.

У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель по­чаткових класів.

У професійно-технічному на­вчальному закладі класне керів­ництво здійснюється в навчальних групах, учні (вихованці) яких під час навчання здобувають повну загальну середню освіту або на­вчаються на основі базової загаль­ної середньої освіти без отримання повної.

Функціональні обов'язки клас­ного керівника розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та зав­дань навчально-виховного проце­су і затверджуються директором навчального закладу.

2.4. Класний керівник як орга­нізатор класного колективу:

— сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (ви­хованцями) рівня та обсягу осві­ти а також розвиткові їхніх здіб­ностей;

— створює умови для органі­зації змістовного дозвілля, про­філактики бездоглядності, право­порушень, планує та проводить відповідні заходи;

— сприяє підготовці учнів (ви­хованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння миру, зла­годи між усіма народами, етнічни­ми, національними, релігійними групами;

— проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індиві­дуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їхніх на­хилів, інтересів, задатків, готов­ності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості уч­нівського колективу;

— координує роботу вчи­телів, викладачів майстрів ви­робничого навчання, психолога, медичних працівників, органів учнівського самоврядування. батьків та інших учасників на­вчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в класному колективі (групі) соціального захисту учнів (вихованців).

2.5. Класний керівник має пра­во на:

— відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних занять у своєму класі (групі), присутність на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні за­клади, інші юридичні або фізичні особи;

— внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочен­ня учнів (вихованців);

— ініціювання розгляду адмі­ністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);

— внесення пропозицій на розгляд банківських зборів класу (групи) щодо матеріального за­безпечення організації та прове­дення позаурочних заходів у по­рядку, визначеному законодав­ством;

— відвідування учнів (вихо­ванців) за місцем їх проживання (за згодою батьків, опікунів, піклу­вальників), вивчення умов їхньо­го побуту та виховання;

— вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з про­блем виховання;

— вияв соціально-педагогіч­ної ініціативи, вибір форм, ме­тодів, засобів роботи з учнями (ви­хованцями);

— захист професійної честі, гідності відповідно до чинного за­конодавства,

— матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

2.6. Класний керівник зобо­в'язаний:

— вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, вихо­вання і розвитку учнів (вихо­ванців);

— здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпо­рядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

— інформувати про етап ви­ховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) пе­дагогічну раду, адміністрацію на­вчального закладу, батьків;

— дотримуватись педагогіч­ної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати його від будь-яких форм фізичного, пси­хічного насильства, своєю діяль­ністю стверджувати повагу до принципів, загальної людської моралі;

— пропагувати здоровий спосіб життя;

— постійно підвищувати про­фесійний рівень, педагогічну май­стерність, загальну культуру;

— вести документацію, пов'я­зану з виконанням повноважень класного керівника (класні журна­ли, особові справи, плани роботи тощо).

2.7. Класний керівник скла­дає план роботи з класним ко­лективом у формі, визначеній адміністрацією навчального за­кладу.

2.8. Класний керівник під­звітний у своїй роботі директору навчального закладу, а у вирі­шенні питань організації навчаль­но-виховного процесу безпо­середньо підпорядкований за­ступнику директора з навчально-виховної роботи.

2.9. Класний керівник може бути заохочений (відзначений) за досягнення високих результатів у виховній роботі з учнями (вихо­ванцями). Форми і види заохочен­ня регулюються законодавством України.


Начальник головного управління

нормативного забезпечення та

взаємодії з регіонами Я.П.Корнієнко
Похожие:

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти iconРекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти
Завдання сучасної школи щодо формування творчої, соціальне активної, всебічно розвиненої особистості вимагають від педагогів нових...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 2008 №94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 за №151/14842
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти iconНова Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Льної середньої та дошкільної освіти розроблено нову Інструкцію про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад", наказу Міністерства освіти І науки України від 05. 05. 2008 №371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти", наказую
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад", наказу Міністерства освіти І науки України від 05. 05. 2008 №371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти", наказую
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (діє) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 р за №151/14842
Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти iconЗакон України "Про загальну середню освіту" №651-xiv, із змінами вiд 4 червня 2008 р. Витяг Розділ V державний стандарт загальної середньої освіти стаття 30
Державний стандарт загальної середньої освіти зведення норм І положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів І випускників...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти iconЗагальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню осві­ту»
Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню осві­ту» передбачає реалізацію принципів...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти iconНаказ №1295 від 19 листопада 2012 року Про форми, зміст і підготовку до проведення у 2012/2013 навчальному році державної підсумкової атестації учнів (вихованців) системи загальної середньої освіти
України від 28 жовтня 2010 року №1021 "Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа "Затверджено Міністерством освіти...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти iconПоложення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" І. Загальні положення
Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальну середню освіту" для учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти iconПоложення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" І. Загальні положення
Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальну середню освіту" для учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы